KATOENEN v. Biemen EI back: Schrikbarend groot aantal automobilisten vergeet portieren en kofferdeksels te sluiten ZOMERSTOFFEN 5.- 10- j i meter 15.- neter IHI! het S'fcffehffaEeic r DEZE WEEK i I I 1 I WAT EEN MEEVALLER.... j i >77 4K Depositair van Christian Dior Yves Saint Laurent Chanel Guerlain A - I PUZZELRIT KORTGENE TT'"’ 1 n JT f 1 •iw ar? -4 1 19 2- 14 3- Parfumarie Schoonheidssalon a_i M 'J 1 46 3- 2212- I I 4 .1 5 al ll. I Klokstr. 10 Goes 27473 Op pad 7W Winkelend publiek 533 stuks "Niet nodig" wil W-n.' A Es tóe Lauder al -/ CHnique Elizabeth Arden Charles of the Ritz Givenchy Rochas Hermès' v. Cleef Arpels Gianni Versace Aramis Paco Rabanne Oscar de la Renta LagerfeM AnneUes v.d. Poel 1 Niet nodeloos i t i' Donderdag 7 juli 1983 35e jaargang ao. 27 1 Schrikbarend Groene borden Zelf inbrekers? F*7 r 1 t- V 9 \;S4 »‘S t niet ge- •fl 1 8» 4 I - t ,.,.f» O. l> LANGE KERKSTRAAT 44 GOES Grote Markt Tl 18016 Tot slot nog enkele cijfertjes uit Het aantal aangiftes is in die beide jaren dus ongeveer ge- 1981 topkwaliteit vakkundig advies Z e binnen 2 Sagen klaar alle afdruk 1 I FOTO BACK maakt meer van Uw kleurenfoto's vrij spel i 1 i i ii in U kunt het geloven of iaat de conclusie kan agent, ik ben maar 5 tellen weggeweest '.De Puyt: Wél wat aan de hand mevrouw, een vlugge dief heeft aan 2 tellen genoeg". Mevrouw is opgelucht, dat er moeilijken En dat kan nét het schreven wordt, verschil zijn tussen wél een kraak en géén kraak. Daarmee wordt dan de gedupeerde e'en hoop ergernis bespaard en de politie heeft ook een hoop werk minder Zo bezien heb ben die controles wel degelijk veel zin. ook al is het resultaat niet direct meetbaar. De controle-actie "Auto afge sloten? Buit eruit?" van vorige Staand werd in Goes uitge voerd door twee ploegjes van twee man Adjudant Idema ging op pad met de Goese hoofdagent J de Puyt. Briga dier J. de Bakker en hoofda gent HM Arends (beiden uit Goes) vormden het andere ploegje Op hat parkeerterrein voor het Goese stadskantoor aan de Oostwal heeft de Puyt al vrij snel beet. Hij trekt een koffer- deksel open, juist op het mo ment dat de bestuurster van de aute bij haar voertuig te rugkomt. 'Niks aan de hand. want anders deden we het na tuurlijk niet. Over deze zaak zijn al enkele proefprocessen acties "Auto afgesloten? Buit eruit?) in 1983 zal dalen. Het neemt de politie werk uit han- j den en het bespaart de burger een hoop ergernis of verdriet. Ij «Meende goede foto's beteettU e gratis weer debon voor fotoalbum en/ of vergroting en een foldertje in de auto leggen? Het antwoord van adjudant Idema "Nee hoor, lijk gebleven De gemeente en rijkspolitie hopen echter, dat het aantal (mede door hun --'1 JL-As VOOflVnn»TMC*M VOO« M OMutMlMG (so. O 3wJ) xV* ■JM r/w rtOGS ÉCHTS KOT tftaOSM 9P flMtt HWMjTltva- kLwTMC.sM vaLa.«tf 1<MdMHllOe KDOAM* T ILA«f*tc.*N* sao*«r m VOMkMMNOOP MCMGtHa Deta borden met de tekst "Auto afgesloten? Buil eruit?” blijken een I sterk preventieven werking te hebben. Ze waren in Zeeland zo 'n groot succes, dat dit Zeeuwse idee nu op reel andere plaatsen in Nederland navolging vindt. Op deze foto: het parkeerterrein Koepoort. De auto's van het winkelend publiek blijven steeds wéér een ideaal doelwit te'kunnen worden voor autokrakers Dé score in de straten, die gren zen aan het winkelcentrum in het hart van de stad blijkt schrikbarend hoog te zijn. Bri gadier de Bakker "Je ziet het; even boodschappen doen en de autoportieren worden ver geten. Maar het maakt weinig uit. wat je gaat doen Je auto staat onafgesloten en alles wat erin ligt (plus de auto zelf) is een onbeschermde prooi Je moet er niet van uitgaan, dat elke open auto het doelwit van diefstal of inbraak zal worden, maar je moet het risi co ook niet onnodig oproepen. In sommige auto's ligt de por temonnee gewoon op de zit ting of in het dashboardkastje. Nou. dan vréég je toch om diefstal" middels de acties "Auto afge sloten? Buit eruit?" de meeste bekendheid gekregen. Uit de kranten zijn de plaatjes be kend van de politiemensen, die op drukke parkeerterrei nen controleren, of ieder zijn auto wel heeft afgesloten en of er geen waardevolle spullen uitnodigend en op zicht zijn achtergebleven. Vorige maand (op woensdag 15 juni) was er een soortge lijke actie in Goes en ook gis teren (woensdag 6 juli) wer den in diezelfde gemeente honderden geparkeerde au to's gecontroleerd. Het waren met, .<n: eigenlijk alleen maar zijn, dat de autokrakers in Goes "vrij spel" hebben...... Méér dan 20 procent van de autobezitters (om precies te zijn 21,6 procent) had het kofferdeksel of één van de portieren niet afgesloten. Oe kostbaarste goederen lagen vaak voor het grijpen De gek ste ervaring tijdens de onaan gekondigde bliksemcontrole deed een ploegje controleerde op aan het Keizersdijkje daar was de helft van de gecontro leerde auto's open "Vriéndelijk" Het gaat overigens om uiter- Een leuke ervaring op het Kol- veniershof bij AH Hans Arends tegen De Bakker: Moeten we die auto's van die werkmensen óók even contro leren?" Een opzichter heeft de bewegingen van de politie mensen al enige tijd gevolgd Hij komt op ze af én zegt be Zwerend Da s met nodig hoor. Wij doen altijd alles goed op slot. Daar letten we speciaal op". Zijn wooorden zijn nog niet koud, of Arends trekt bij een auto zowel het linkerachterportier als de kof ferdeksel open De man wil nog wat zeggen, maar zijn is in Gom do tentoonstelling Stadsherstel door Samen spel’ officieel geopend Mevr G Cornelissen, lid van de tweede kamer en voorzitster van do voste commissie voor welzijn en cultuur was uitgenodigd om de expositie open te stollen. De tentoonstelling is deze zomer te zien in het pand Bierkade 1 en geeft een indruk van de verschillende stadsvemieuwingsprojecten in de gemeente Goes (van een oneer redacteuren) GOES - "Het voorkómen ven misdrijven is minstens xo zinvol als het opeporen van daders". Die zinsnede komt voor in het jaarverslag van het regionaal bu reau ter voorkoming van misdrij ven. Qpt is een poi.ue-atdsltna. die in actie komt vóórdat een misdrijf wordt gepleegd. Nauw keuriger gezegd: die probeert te verhinderen, dat een misdrijf ge pleegd wordt. Is een misdrijf (zoals een inbraak, een diefstal, een mishandeling, een verkrachting, een moord) dan te voorkómen? Nee. eigenlijk niet. Maar je kunt er als weldenkend burger wél een heleboel aan doen, om niet nodeloos het ge willig slachtoffer behoeven te worden. Een dronken man. die 's zater dagsavonds op straat mjt briefjes van duizend loopt te zwaaien, zal eerder de dupe worden van een beroving dan iemand die niet te veel geld meeneemt en het goed in zijn portefeuille opbergt Een aantrekkelijk meisje, dat 's nachts schaars gekleed door don ker Goes loopt, zal eerder het doelwit worden van een zeden misdrijf dan een meisje, dat tij dens de koopavond door de Lan ge Vorststraat langs de etalages wandelt. Wie zijn auto parkeert met por- tierraam geopend en het sleuteltje nog in het slot, loopt een ginter risico op diefstal van zijn auto dan iemand, die alles keurig afsluit. Dparmee kunnen die mis drijven natuurlijk nooit ver- klaard of goedgepraat wor don. De bedoeling achter deze voorbeelden is: je moot niet nodeloos uitdegond te werk geen. Je moot iemand niet op verkeerde ideeèn brengen. Immers, nog altijd maakt do gelegenheid vaak de dief. Het regionaal bureau voorko ming misdrijven (in Zeeland een samenwerkingsverband van de gemeentepolitie en de rijjespolitie) bestaat nu enkele jaren De meeste aandacht is tot op heden uitgegaan naar het voorkómen van die mis drijven. waar de burger op eenvoudige wijze zélf alles aan kan bijdragen: diefstallen uit woningen, en auto's, en dief stal van auto's. In de publiciteit hebben iri- .t Brigadier De Bakker: "Witr prijs”. - De Motor- en Autoclub "De Bevelenden" uit Goes houdt in samenwerking met de mid denstand te Kortgene een puzzelrit op woensdagavond 13 juli Deze rit wordt verre den in A- ea B-klasse volgens het puzzelreglement Midden- Zeeland. Vanaf 18.15 uur kan worden ingeschreven in bar "De Loods" aan de haven. De vrije start is om 19 15 uur. eveneens bij de haven dat het Stoffet>|>aleis ihkj z<i leuk»kdtof IIt:n<stoft) (en dan voor dm i'.iijzen1) mate "vriéndelijke" contro- les. zoals we die niet veel van do politie kénnen Er worden geen bonnetjes geschreven. In de niot-afgesloten auto wordt j»6n foldertje gelegd met de alarmerende tekst: "Dit foldertje is op uiterst eenvoudige manier in uw auto terechtgekomen. De deur was niet op slot. Dit koor ligt er wat in, de vol gende keer is er misschien wat uit"..... De moraal is duidelijk: ditmaal kost het géén gold, de volgende keer misschien heel veel. Waarom worden dit soort Controles dan gehouden? A0- judant W W. Idema van het regionaal bureau voorkoming misdrijven te Middelburg Het risico, dat er goederen (of complete auto's) gestolen worden, kan erdoor verkleind worden. Je voorkómt een diefstal er niet mee. maar je maakt het werk voor een po tentiële dader wel een stuk 40 6 1027 Noorden Zuid-Beveland met betrekking tot diefstallen van en uit auto s Gemeente 982 Borsele 1 Kapelle 5 Reimers waal 1 Goes 6 Kortgene Wissenkerke 5 Totaal 28 gevoerd Die hebben uitgewe- ^ien. dat we de auto s mogen ojsenen voor het achterlaten van een foldertje. We mogen zélfs waardevolle spulletjes meenemen naar het bureau en ze daar bewaren Als we maar een kennisgeving in de auto achterlaten. Maar met dat meenemen moeten we toch voorzichtig zijn, want het is éénmaal gebeurd, dat we voor 1 500 gulden aan hengelspul len in bewaring namen, en dat de eigenaar niet meer kwam' opdagen Autokrakers hebben 5 FOTO BOVEN: Op de Oostwal werd een niee-afgesknen kofferdeksel aangetroffen. In de koffer lagen kostbare computerpapieren..De eigena ren (rechts op de foto) kwamen uit her stadskantoor als hazen naar buiten gevlogen, toen ze de politiemensen bezig zagen. Adjudant Idema (links): "Heren, zó begint nou de, diefstal van computergegevens In het midden hoofdagent de Puyt van de Goese politie. FOTO ONDER De vrij toegankelijke koffer van de auto van de com puterdeskundigen FOTO LINKS: In de niet-afgesloten auto’s wordt op tin van de zittingen een foldertje achtergelaten. Ter waarschuwing. Toch mag men zich af- vragen, wat er gebeurt als kwaadwilligen zo'n foldertje in een auto zien mond klapt van verbazing dicht Kort en goed: het resultaat in Goes (21.6 procent niet-afge- sloten auto's) is schrikbarend "We zullen hier vaker moeten terugkomen, om dat percen tage wat naar beneden te drukkenstelt adjudant Ide ma bij terugkomst in het Goe se politiebureetrvest. "Het is hier een goudmijntje voor au todieven In de Randstad is men véél zuiniger op zijn bezit. Daar komen dit soort acties niet hoger dan een score van 8 tot 10 procent Ik denk dat we in Zeeland te goed van ver trouwen zijn Dat is een mooië' eigenschap, maar we cnóeten auto-krakers niet gaan uitno digen. Het is'toch niet zo moeilijk^ óm je autoportieren op slot te doen Overigens staan sinds een aantal maanden bij de in- en uitgangen van diverse druk bezochte parkeerterrein in Zeeland de bekende groene borden met het opschrift: "Auto afgesloten? Buit eruit?" Die borden waren een primeur voor Zeeland Ze blijken echter een zodanig goéde alarme- rmgswerking te hebben dat ze in vele andere regio's van ons land geplaatst gaan wor den: geheel Noord-Holland (m u.v. het Gooi) Arnhem en Eindhoven De borden worden gemaakt bij de sociale werk plaats in Middelburg "Een aardig succesje van Zeeland is daarover al eens geconsta teerd Een vraag die vaak gesteld wordt, is deze Maken de politiemensen zich zélf niet schuldig aan inbraak in een auto, als ze een portier openen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 1