KLEUREN-TV’s 239, 548, 179, DAAR KUNT U ECHT OP REKENEN! 399,- Rugklachten STERO-APARATEN NU j28,- ZANUSSI 4 LANGSPEELPLATEN ven 04. Vicky Leandros BEZOEKUREN Pastorale Zondagsdienst 4.- Een heerlijk avondjegourmet De derde loopt er mee heen I DRAAITOP STOFZUIGER AEG T AMATS MU 898,-(1078,-) Goes Wijngaardstr. 49 tel. 8830 Hulst v. Waesberghestr. tel. 4108 VAN START 1 •IlL in nu met nog een groter assortiment en lage prijzen AFZUIG KAP fn ETNA 65 22 GOESE TAFELTENNIS- C0MPETIT1E BINNENKORT W volledig transistor 51 cm frontale luidspreker kan in elke kast M BKVUANDER I 615,- a ARISTONA STERCO-PLATCNSPELER 2 BOXEN GROOT UITGANGSVERMOGEN VAN 409,- wo 3oe.— BENRAAD Hulpcentrum Noord- on Mlddon-Zeelrrnd 01100-4444 aleea kwaltatts- mertM a a a a a a a a 4 a a ARISTONA TUNSR- VKRSTKRKSR 2X10 WATT 2 KWALITEITS-BOXEN PRIJS 2»41 aa-aa I I ar-ta 01-10 41-10 10-41 10-04 Type DL 3 prijs 878,- nu ha n Geaa-Zsd*. Cast van harde BADHANDDOEKEN 7 oouBMrr voor 378,' •n GRATIS Dmidifdaj 20 d«e«mber Itfl i TERAKO PRIJZEN 1 of- KERST - .J •J i r M van 229, Prijs 548.— SERVICE ERAKO •I Se klas: dagelijks Se klas a AteBkrih. j a a. a ZZB 1 januari a i T T of kat Wanneer de dieren regelmatig 2e klas B T.VJL 1 ha i AJLF. I T.TJL n T a a i i Heeft men met Ischias te maken, dan zien we eon soortgelijke behandeling ala bij spit. Warmte, bestraling, a.d. kun nen veel verlichting brengen. De beer ging mistroostig in rijn hol en ging een dutje doen, om zijn tegenslag ta vergeten. 1430 - 15.00 uur me - lo.oo uur 14.15 -15.00 uur 10.00 - 20.00 unr ia 12 8 2 - 2 15.» - 10.00 uur 1400-1530 uur TEKEN BIJ HOND OF KAT Teken rijn een klein soort insekten die we wel kunnen aantreffen bij de hond GnJndig Ariatona PhIHpa ITT Schaub Lorena Kraamafdeling dagelijks SRn Wg wel aangepast aan het leven op twve beneaT even bij d. Goes. ■an ander veel voorkomende rugkwaal is de zogenaamde „hernia". Hier gaat Hat om een beschadiging of vervorming van een tussenwervelschijf. Tussen de benen wervels, die de wervelkolom vor-- men. zitten kraakbenen tussen.chijven, dia ala het ware dienst doen als stoot- Eterea uM de koelkast Veel dames die een eitje willen koken behoeven maar aen greep in de koel kast te doen om zich de benodigde eie ren te verschaffen. Toch moet men daar voorzichtig mee gijn, want wie eieren ao uit de koelkast in kokend water doet, heeft veel kans dat de eierschalen bar sten door da grote temperatuuraovergang Zo’n gebarsten en ultgekookj ei ia geen l.euk en fraai gezicht op tafel en boven dien ztjn ar veel mensen die niet van zo'n ei houden. Om dat nu te voorko men. doet men er goed aan de eieren niet'zonder meer uit de koelkast la bat kfkende water ta doen, maar sa aan ttydjo de gelegenheid te geven om op temperatuur ta komen. Na enige tfld krijgen do eieren vanzelf de kamertam peratuur en dan kunnen ae rustig wer den gekookt Als weinig Md bobt om Deer de eeuwen heen zijn de medici geconfronteerd met rugklachten. Ook in onae tijd is het aantal patiënten met rugklachten bijzonder groot kussens en vering bij de bewegingen die de op elkaar staande wervels maken. Raakt nu zo’n tussenwervel uit zijn stand of wordt hij op de een of andere manier beschadigd, dan kan dit leiden tot zeer ernstige klachten. De uittre denda zenuwwortels worden dan geïrri teerd met als gevolg hevige pijnen. Dik wijls zien we ptjn-n aan de nervus io- chladicus, de grote zenuw, die uit bat ruggemerg komt en via da bil in hst been verdwijnt. Hevige pijnen in de bU, onder in de rug of In het been treden dan op. A HOE HOUDEN WE DE LAKENS SCHOON Ken herstellende patiënt wil uiteraard wel wat doen an zal in bed bezigheden verrichten Vooral bij kleine kinderen, die aan de beterende hand zijn, zal dat er dikwijls toe leiden, dat het laken snel vervuild wondt Zo werken mot KOPER LANGER GLANZEND HOUDEN Koperen voorwerpen kunnen een lust zijn voor het oog, daar zal iedereen het wel over eens zijn, maar dan denken we dadelijk Ureer aan het nare werk dat daarmee samenhangt en dat heet koperpoetsen Waar het gaat om voor werpen die binnenshuis zijn valt het wel mee, want die blijven vrij lang goed, jnaar koperen voorwerpen buitenshuis worden onder Invloed van het weer snel lelijk. We behoeven hierbij maar te den ken aan de koperen deur- en belknop pen. Bestrijk ze na het poetsen eens met blanke nagellak» U brengt daarmee een beschermend laagje aan, waardoor het weer minder invloed heeft en het koper langer fraai blijft schikt. Er zijn echter ook dames, die ge wone lijnolie gebruiken om de meubelen te bewerken. Men moet daar echter heel voorzichtig mee zijn, want wanneer er kleine beschadigingen in de laklaag van het meubel zijn gekomen, is het hout op die plaatsen onbeschermd en kan de olie het kale hout bereiken. Lijnolie heeft de eigenschap het hout donkerder te kleu ren. Dus op die beschadigde plaatsen ontstaan onkere vlekken. Dat is geen fraai gezicht. Bovendien krijgt men der- gelijkheid meer weg. De echte meubel- olies laten het hout niet verkleuren en zijn daarom aan te bevelen. Gaat het echter om „hernia”, dan kan op gelijke wijze wat verlichting bren gen, maar daar het hier om een afwij king in de wervelkolom gaat, zal men moeten trachten het zogenaamde spter- korset sterker op te bouwen. Lukt dat niet, dan kan men overgaan tot oen ven met een smeersel, lichte massage, ateunkoraet en in ernstige gevallen tot badrust, enaovoort. In de meeste ge vallen ia da patiënt na enkele dagen weer genezen. aaBVMUN IN DE OLIE Veel dames houden de meubelen bij. door m regelmatig met olie te behan delen. Er ztja speciale meubelolies in da handel an dam öja voor dit doel go- buiten kómen en zich bewegen in be- greoid terrein, is de kans groot dat zij dergelijke teken oplopen. Zo'n teek laat zich op het lichaam van het dier val len of komt er vanzelf op terecht door dat hij door de rug van het dier van zijn tak wordt geschraapt. De teek boort zich door da huid met zijn kop au auigt Kinderafdeling ma., wo., vr. van sa., so, dl, do. vwa ZIEKENHUIS SERGZICHT 2e klas: dagelijks kleurkrijt, boetseerklei en wat al niet meer, waardoor vlekken veroorzaakt worden. Om nu het elk ogenblik ver schonen van lakens tegen te gaan, doen we er goed aan een fikse lap transpa rant plastic aan te schaffen en die wordt over de omgeslagen bovenkant van het laken gevonwen en met knij pers vastgezet. Zo blijft het laken schoon en de herstellende zieke kan naar har telust zijn gang gaan. Voor vlekken op het laken behoeven we nu niet meer bang te zijn. GGO Gom ziekenhuizen - Parochie Goes - Parochie Oogt- Zuid-Bovoland Zak van Zuid-Bovoland >GGO H Boekelman ZZB Ph. Pontenagel Het wil wel eens voorkomen, dat bad handdoeken na het wassen hard ge worden zijn en dat is bijzonder onaan genaam. Het is onprettig alszo’n hand doek hard is bij het afdrogen van ge- Da dtagwoea ef hier Inderdaad sprake ia vas» aptt. zal da arts moeten verrichten eu la bat inderdaad spit, dan behoeft men zich in het algemeen geen zorgen te maken. De oorzaak behoeft niet al tijd aan kwestie van beweging te zijn. Ook kunnen de spieren zijn aangedaan als gevolg van kouvatten e.d. De ptjnen zetelen vooral tn de lange rugspieren, dia hun aanhechtingsplaatsen hebben in de buurt van het bekken en heiligbeen. De behandeling bestaat voornamelijk uit bat toedienen van warmte, kruik, war me compreaeen, e.d. Voorts het inwrij- zicht of lichaam. Hoe krijgen we de doek weer lekker zacht T Men laat de handdoek een hele nacht weken tn wa ter met azijn. De volgende dag goed uitspoelen en nlat te sterk wringen. Na het wassen kunnen da badhanddoeken met een harde borstel goed opgebor steld worden. Dat ba spaart strijken en ze worden bovendien zachter en soe peler. Het waswater kan eventueel nog meer worden versacht door toevoeging van soda. Heel dikwijls komt de pijn volkomen onverwacht. Ineens is deze er en de patiënt wordt sterk gehinderd in zijn bewegingen of is in het geheel niet meer in staat om op of neer te gaan. Spit (lumbago) is een van de zeer veel voorkomende vormen van rugklachten. Da pijn treedt plotseling op bij draai ingen van bet lichaam, bukken of til len. Het ta een lel snijdende pijn laag te da rug en da patiënt voelt zich op staands voet ernstig gehandicapt Elke beweging doet flink pijn en metatal voelt da patiënt zich bat bast, wanneer Ml atfl te bod ligt. Moeilijkheden met zo'n tussenwervel schijf kunnen optreden, wanneer deze wordt geforceerd door bepaalde bewe gingen. draaiingen, tillen van zware voorwerpen e.d. Door pijn aan de nar- vui ischiadicus. doet een en ander den ken aan Ischias, ook aen veel voorko mende kwaal. Wat wtj onder lachtes verstaan, is een aandoening van de ner vus ischiadicus te de veem van aen aan steking als bijvoorbeeld gevolg van kou vatten of aen ontsteking elders te bat lichaam, die zijn tarriaed a» de nervus Ischiadicus uftoefend. hield de adem te. Ineens stapte Bruin kordaat op de struik af. waarin de vos zat Hij greep hem in Zijn nekvel en sleurde hem mee. „Zo”, bralde de beer, Jüer hebben ww dan da dief, da bedrieger*' 1 De roe spartel de an riep: ,Jk Ik ik heb niets gedaan!" „Waar zijn de Jampot jes”, schreeuwde Brute boos. Reintja zweeg an da beer nam hem over de knie en gaf hem oen duchtig pak slaag. Maar de vos gaf bet niet ap. De tijd verstreek en da baar vroeg hem iedere keer weer waar de potjes waren ge bleven. Eindelijk kon Ratntje het niet meer voUxmden en vroeg hij om ge nade. Hij beloofde da plaats aan te wij zen waar de jampotjes waren verbor gen. Bruin hield da vos stevig vast en samen Hepen m naar de struiken waar in da potjes terecht waren gekomen. Zo wel de beer als de vos stonden stom verbaasd. De potjes waren helemaal leeg. Er omheen gonsden zwermen wes pen die hun nest in de buurt hadden en zij waren op de heerlijke jamlucht afgekomen. Terwijl de beer en de vos ruzie maakten hadden zij de restjes op gegeten an de potjes keurig leegge maakt. De beer en de vos hadden nu allebei niets. Stomverbaasd liet Bruin da vos los en begreep dst hij de kans nu waar moest nemen, want als Bruin tje weer boos werd was het te laat Zo snel als hij kon lopen rende hij het bos te en liet zich voorlopig niet meer zien. EEN HANDIGE KLUWENHOUDER Bij het breien vormt de kluwen wel altijd bet grootste probleem. Dat ding rolt steeds weg en loopt dan kans om flink vuil te worden. Voor enthousiaste breisters zijn e^ van die handige klu- wenhouders in'de handel, maar voor hen dié zo nu en dan eens breieen komt er meestal niet veel van om zo’n ding aan te schaften. Toch kunnen we ons in zulke voorkomende gevallen heel goed behelpen met een handige zelfgemaakte kluwenhouder. Hiertoe nemen we ge woon een plastic zakje. Daarin maken we onderin een gaatje en hierdoor ste ken we de draad, terwijl de kluwen ge woon in de zak zit. Die zak maken we van boven dicht met een klemmetje of elastiekje of touwtje. We maken er een lus aan en aan die lus hangen we het geheel op aan dr armleuning van onze stoet De kieuwen in de zak kan niet meer wegrollen en dus ook niet vuil worden. Rijdt u samen auto? In veel gezinnen heeft zowel dë man als de vrouw een rijbewijs en zij maken beiden bij voorkomende gelegenheden gebruik van de auto van het gezin. Bij {o'n auto zijn echter maar één stel auto papieren en die papieren dient de be- gelijke donkere vlekken met geen mo- stuurder steeds bij zich te hebben. Om dit te bereiken kan men de papieren op een vaste plaats in de auto laten liggen. Maar dat is iets, waar velen bezwaar tegen hebben in verband, met mogelijke diefstal, waarbij de dief dan tevens óver de papieren van de auto beschikt. Bewaart men de papieren niet in de auto zelf, dan bestaat de kahs. dat me vrouw de auto wegrijdt, terwijl de pa pieren nog in de zak van het colbert jasje. van mijnheer zitten. Is er controle, of gebeurt er iets, waarbij de papieren getoond moeten worden, dan is het mis! De oplossing voor dit probleem is, dat er bijvoorbeeld tn de gang een plankje aan de muur komt met tkee haakjes en een plat plankje er bovenop. Op dit plankje legt een ieder na zijn rit de papieren neer »r» het autosleuteltje wordt aan een van de haakjes gehan gen. Zonder autosleuteltje kan men niet wegrijden, dus pakt men die van het haakje en omdat de papieren er bij lig gen, zal men die niet ao gauw vergeten. Het ia da eenvoudigste aaaaier, om na righeid te voorkomen. te wachten, leg dan de eieren even In wat lauw water, dat u zo uii' de kraan kunt tappen. In dat water* komen ze wat Sneller op temperatuur. Het gezellig thuis eten is deze winter helemaal In. Naast het fonduen en bar- becuën ia momenteel de gourmet het ideaal voor smulpapen. De gourmet is ontstaan in Zwitserland - het land waar goed en gezellig eten hand in hand gaan. Gourmet betekent te feite - fijn eten en genieten - middels *n geaallige conversatie - van spijs en drank. WAT BBN OOUBMET-PABTT T Gourmet is het bereiden van vlees (of wat er nog meer wordt gegeten) direkt aan tafel. Beter gezegd: vlees bereiden terwijl men praat an praten terwijl men vlees bereidt Uitermate gezellig en lek ker, bovendien vrijwel onbeperkt te va riëren. Een gourmet-party set bestest uit een rechaud met 2 spiritus''branders en bijbehorende roestvrij-stalen panne tjes met Teflon laag. In deze pannetjes wordt op tafel alle te consumeren en te bereiden grondstoffen san tafel gebak ken. MNOD4GDHKDKN GellJlc Mi aanvang *n noodzakelijke tip. n.1. gebruik kleine porties. Afwisseling en combinaties doen het gourmetten pas le klas vanaf 10.» bezoek, rustpauze van 2e klas A 14.15- 15.» uur 1830 - 20.00 uur "14.15 - 15.00 uur 1830 -15.» uur Kinderafdeling dagelijks woensdag RA ZIEKENHUIS ST. JOANNA uur doorlopend 1200 - 14.» uur 10.» - 1130 uur 14.00 - 15.00 uur 18.» - 00 uur 14.00 - 15.» uur 18.» - uur 14 - 15.» uur 10.00 - »M uur operatie. Hier noemden we slechte enkele voor beelden van veel voorkomende rug klachten en defecten. Uit een en ander blijkt duidelijk, dat de rug van de mens een bijzonder kwetsbaar deel is van zijn organisme. Het is volgens veel deskun digen juist extra kwetsbaar, omdat de mens nog steeds niet zou zijn aangepast aan zijn gang rechtop. Het gebrek aan «0* goed tot zijn recht komen. Gebruik daar voor bijv, kleine worstjes - kaas - eie ren - mager spek - verder diverse ge braden vleeswaren soorten - gehakt en slavinken in mini vorm. Niertjes en le ver. Diverse soorten sausjes en ver schillende soorten vlees zoals hambur gers - biefburgers - tartaar - frikan- deau - biefstuk, en eventueel ossehaes. TOESPIJZEN De stemming zal z’n hoogtepunt berei ken wanneer men aan het flamberen gaat. Flamberen met 'n weinig cognac of brandewijn over de vrachten - pan- netje boven de rechaud en gelijk is er geflambeerd. Braden - grilleren en flamberen n?et als toespijzen bijv.: tomaten - uitjes - cham pignons - uien - asperges - paprika's - stokbrood - frites - broodjes - zout - peper en eventueel bananen. GEZELLIG TAFELEN De reeds van te voren gereed te maken tafel kan er met de reeds voornoemde artikelen al gezellig uitzien. Voeg daar bij eventueel kaarsen - 'n schaal fruit - servetten /place mats en wijn mag ook hierbij niet ontbreken. morg^._Uwm^bat n~ boerderij van boer Hmemsb. HM wM. dat daar ao mi on dan aog wal teta tekker. te vtedmi tear had geluk. Hij vnod op de af- wlhoop achter da boerderij drie jam potjes en in alk daarvan zat neg een Jkrtje. Even stak de beer zijn poot in Potjes en likte het lekkers op Tjonge, dat smaakte goed I De pot jes nou htf maar meenemen naar rijn hol. dan ken Mj as daar op rijn gemak Uaglllrhea, 4e Ma potjes onder zijn arm trip pelde Brute zo snel mogelijk terug in da richting van het boa. Bruintje had achter niet gemerkt dat Betntja de voe al die UJd in een grep pel aan da rand van het bos had <•- «eten an gekeken had wat vriend Bruin Ml 4e boerderij deed. De afstand was erg groot en de vos had niet precies kunnen zten wat de zeer bij rich droeg. Belntje waa razend nieuwsgierig en hij baeloot de beer te volgen Toen da beer hem passeerde zag hij tent bij Ml zich droeg. Aha, de beer had Jampotjes gevonden. Nu, van die jam- nastjee lustte de vos ook wel wat Maar hoe zou hij de beer zijn jampotjes kun nen ontfutselen T Plotseling kreeg de voe aan idee. Zo snel als hij kon lopen, holde hij vooruit naar het hol van de beer. Voer de ingang stapelde hij een heleboel afgewaaide takken op, zodat Bruin er niet in kon. Toen verschool Mj zich tn de struiken en wachtte af. Het ging precies zoals de vos had ver wacht. Bruintje kwam aangeslofd en keek boos naar de versperde ingang. Wie had hem dat nu gelapt Voorzichtig zette hij de jampotjes op de grond neer, vlak bij de struik waarin Heintje zat verscholen. Toen begon de beer ijverig da takken op te ruimen. Terwijl Bruin bezig waa, stak de vos een poot uit en teek voorzichtig de drie potjes naar zich tea. Maar Bruintje was vlugger dan da Voe had verwacht De takken waren vardwenau en de beer zocht naar zijn potjes. Bruintjes ogen begonnen te flik keren. H|j begreep dat er iemand pro- Ia januari 1574 hoopt de Goeae tafel- teantfpompetitie weer van start te gaan. Men vertrouwt er op dat het weer een spannende competitie gast worden, zoals in bet vorige seizoen. In dit nieuwe sei- aoan vallen er een paar verenigingen ef. maar daar staan weer een paar ent housiaste nieuwe clubs tegenover. De mogelijkheid om zich tn clubverband Ml <»e Goeae tefeltennlscompetitte aan te tesldsn staat nog open Man dient sich dan wel razendsnel op te T. Outermans. Van Goghstrsat tel Hiaa-MU Oa ar nog aen beetje in te komen, vol gen Mor nog de uttalagM van het alge- 1o£mi coinpctitiMMitom z A Him: nu 1898, fceevd» hesa een pnete te bokken. Tarwgl 4o boor nmdliep on rijn potjes ■Mrt. begreep de vee dot htj niet ao eenvoudig kon wegkomen en dat de Kano groot was dat Bruin hem zou vta- den. Als dat gebeurde, moesten de pot jes niet bij hem in de struiken liggen. Voorzichtig rolde da vos aa een voor •en weg. Een zetje en hup, daar rolden >e verderop ergens tussen andere strui ken. Zo, nu kon hij rustig wachten tot dat do bfer verdween. Bruintje stond inmiddels doodstil te luisteren. Hij had tets gehoord Heintje bloed af. Heeft hij voldoende bloed ge zogen en Is zijn lichaam, dat bulten de huid blijft, opgezwollen tot de grote van een flinke erwt, dan laat de teek loc en valt af. Zuigende teken hinderen hond en kat erg en ze gaan krabben. Het gevolg hierva nkan zijn, dat ze het lichaam van de teek wegkrabben, terwijl de kop onder de huid blijft zitten. Hierdoor kan infectie ontstaan. Hetzelfde kan gebeu ren, wanneer we onoordeelkundig' pro beren de teek weg te trekken als we hem ontdekken. Den kan hij namelijk afbreken. Om dit te voorkomen, doen we op de teken die we ontdekken een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 22