Kontakt tussen E E G en a Amardeco B.V., een nieuwe zaak in de Goese St. Jacobsstraat Emilio Quilez Mesa volKskerstzang IN GOESE SPORTHAL reel tongen» van de Zeeuwse Keeraeheel Hel Zeeuws Manneakoer en de brass band Eupteenia. Vormingscentrum voor Werkende Jongeren Goes hield „Open Week” voor belangstellenden „TEEUWIS NOCH MEEUWIS” UIT COLIJNSPLAAT BRENGT NIEUW CABARETPROGRAMMA „TE VEEL T.V.” ffluwerti/ke Gastdienst Medische diensten 1 15 Een van de deelneemsters aan het linoleum snijden T.V. -i Popfestival in „De Prins”: op 28 december F Dondwdag 20 dtctmbsr 1973 DE BEVELANDER 73 4' i 3 I i Hulpcentrum Noord- en Mldden-Zoolcmd 01100-4444 5 programma I Eigen bedrijf In hot Spaanse Almeria had Emilio i oen groot eigen bedrijf met circa 30 werknemers. Ondanks dat meende hij er toch goed aan te doen met José naar.Nederland te komen om ook hier aen bedrijf op te bouwen en te proberen de mensen voor zijn kunst die alles voor hem betekent - te interesseren. Omdat het voor wat betreft de fresco's en marmer-deko- ratie nog maar afwachten geblazen is -moet nog kontakt worden opge nomen met architekten, aannemers - heeft Amirdtto B.V. de verkoop ter hand genomen van een apart soort reprodukties n.l. reprodukties met verfstruktuur er in gedrukt, ge maakt volgens een speciaal procédé. Deze repro's zijn in tal van formaten te koop en zijn uniek in Nederland. Het is de bedoeling dat deze repro dukties ook engros worden ver kocht. In Vlissingen Open week In de week van 10 tot 14 december werd in het Vormingscentrum ’n „Open Week” ft M TenloonHlellin /acn ren unen op ,drMMn d(. v!, •- schappen belichten. Niet dat we nu be slist zo nodig een boodschap moeten uit dragen; nee, we willen proberen de mensen een beetje bewuster te laten denken." Fresco’s 1 Ook naarjbuiten Sinds 1 mei 1972 f f i: M. Oostdijk èn eerste vóór wil 4 4 J w i over bouw van de COMECON doch gi-en aktie ondernomen DIERENARTSEN Nog geen opgaat Een vormingsdag duurt van half negen tot twaalf en van één tot vier uur. Waar het in het vormingswerk vooral op aan komt is het ontdekken van wat en wie je nu eigenlijk bent en wat je mo gelijkheden lijn. Omdat voor de meeste APOTHEKEN De Goese Apotheek. Klokstraat M, Goes tel. 01100-7104 HUISARTSEN Gees Dokter Een gloednieuwe neem in de Goese St. Jacobs traaf: Amardeco B.V., ge vestigd in het pand waarin tot voor kort een kledingboetiek was geves- tigd. Waarschijnlijk zullen voorbij gangers die even bij Amardeco B.V. naar binnen kijken zich wat verwon derd afvragen wat voor oen zaak dit dan wel mag zijn; tegen de wanden hangen een aantal schilderijen, er ..i 11 voor 33 en 33 december en Kerst Johan. Kees, Gert en Johan staan op het toneel, terwijl Jos en Hans voor de technische vormgeving zorgdragen. Kees van Gilst zorgt voor de fraaie dekors, iets wat hem erg goed afgaat; niet voor niets zit hij op de Bredase akademie St. Joost. De eerste vier zetten in snel tempo op de „Bühme" een t v. program ma in elkaar dat klinkt als een klok. Het eerste programma dat de afgelopen dag aan de órde waren worden doorgèsproken. Dat kunnen vele onderwerpen zijn; er wordt op het vor mingscentrum gedaan aan: groepsge sprekken. handenarbeid en sport en spel in de ruimste zin van het woord. pieel leerplichtig en bezoeken derhalve één dag per week het centrum (behalve dan de groep van de AKF). Naast de direktie. bestaande uit de heren C. Schoof direkteur en de heer J. Hoo vers, adjunkt direkteur. hebben drie vprmingslelders een volledige dagtaak in Goes terwijl het team Goes - Zierik- zee beschikt over twee specialisten, een sport- en een handvaardigheidsleider. Het vormingscentrum is geopend van maandag tot en met donderdag, de vrij dag wordt gebruikt om allerlei projek- ten te bespreken Aan het eind van elke dag worden met de deelnemers z.g. eva luaties gehouden waarin de dingen die allerlei projekten. Zo wordt bijvoorbeeld i aansluiting gezocht bij manifestaties als een Vredesweek etc. handelingsbevoegdheid heeft liet;, rara met Schotten. Felicia Veronica -I Boonman, Willem Johannes met Drie-| dijk. Martina Petrónella Maria - Tram- per. Adnaan Johannes met Pauwels, Jo hanna C. - Geluk, Johannis met Stern aard. Janna Jacobs - Sijp, Klaas Mart- nus met Heljnsdijk. Johanna W. - Eg- gebeen. Maarten met Berk, Pietamella Jacoba - Remijn, Peter Johannes Marl- nus met Lippens, Patricia TANDARTSEN Tandarts E. Klinkert, Turfkade 15, GoeR tel. 01100-8504. 25 en 28 dec. tandarts A. F. van Laer. Markt 11, Kruiningen. tel. 01130-1443. Spreekuren zaterdag ea zondag van 09.00 - 10.00 uur vjn. Geboren Foster Nathalie, dochter van A. van Hese en ter van P J van der Wieden. - Pieter Jacobus, van J. j M. Onderdijk - Maria Stella, doch- F. van der Mijr en A. M zoon A. Paardekoper en M. A. J de Op zaterdagavond 22 december a.s. or ganiseert het Goese Volkskerstzangco- mité weer de jaarlijkse Volkskerstzang voor alle gezindten. Evenals vorig jaar zal deze avond in da sporthal Da Bevelenden t* Goes plaats hebben vanaf half acht tot half negen. De jongens van de Zeeuwse Koorschool samen met het Zeeuws Mannenkoor zullen, onder leiding van Eef Heybtek een kort voorprogramma verzorgen. Gedurende de zangavond sullen deze koren samen met de brassband Euphon- nia. onder leiding van Daan Burger, <Je zangavond begeleiden. Burgemeester T. G. A. Huber zal een openingswoord spreken. Ds. J. S. Ridderbos zal enkele verbindende teksten uttapreken. Iedereen is van harte welkom. Vanof 7 uur is de goed verwarmde hal ge opend De toegang is vrij. Nog leulcer wordt het als men bedenkt dat de teksten door de jongelui zelf worden geschreven, voornamelijk door Gert Groenleer, student sociologie, en Aan de Koninginneweg te Goes, naest het Christelijk Lyceum voor Zeeland staat het Vormingscentrum voor Werkende Jongeren in het vor ming» team Goes - Zierikzee, dat re- sorteert onder de Stichting Vor mingsinstituut voor Werkende Jon geren in Midden- en Noord-Zeeland. Het centrum draait nu voor het der de jaar nadat het begin 1971 is ge- start, met een kleine 200 deel nemers. De deelnemers in Goes zijn verdeeld in acht verschillende groe pen;; zes groepen komen uit ver schillende bedrijven, er is een groep van de AKF die het vormingscen trum bezoekt maar dan voor een halve dag omdat er ook nog een dag lassen worden bijgewoond in de Streekschool te Middelburg. Bij de ze groep behoort ook een personeels lid van de gemeente Goes en verder is er dan nog aen groep jongeren van de Betho (tot 22 jaar), die in W.S.W.-verband werkzaam zijn. Nor malerwijs kunnen de deelnemers aan het vormingswerk tot hun 17e jaar meedoen. deelnemers waarschijnlijk geen maat schappelijke, carrière is weggelegd wordt vooral het aksent gelegd op het zich leren uiten; carrlèrre of niet; men moet immers leven en van het leven iets zo goeds mogelijk zien te maken. Uiteraard heeft de vormingglelder een. eigen inbreng in het werk. Hij heeft zelf een bepaalde levenservaring opge daan die hij kan proberen te vertalen naar de jongeren. Het vormingswerk is beslist geen kwestie van alleen het over brengen van kennis. Vaak wordt ook de aktualiteit uit het dagelijks leven in het vormingswerk op de voet gevolgd, in Op donderdag 20 december is ,.Meeu- wis noch Teeuwis" te zien met hun pro gramma. „Te veel T.V." in de Vlissingse H.T.S. waar Johan Jsaperse en Jos de Krijger beiden hebben gestudeerd. Ze zijn, nu bezig aan een praktijkjaar reap, bij een konstruktieburo in Middelburg en bij Pechiney Nederland. De voorstelling - beslist de moeite waard - begint om 20.00 uur. Wat voor „Meeuwis en Teeuwis" van Verwacht mag worden, dat de Sowjets zullen streven naar een zogenaamd „multi-bilaterisme", waarbij elk land van de EEG overeenkomsten sluit met elk land van de COMECON, een uitge breid netwerk van verdragen, dat ech ter buiten EEG en COMECON als In stituten om gaat. Zover zijn we echter zeker nog niet Mis schien is het kontakt tussen de Rus Fad- dejew en de Deen Norgaard een beschei den begin. 1 f HUWELIJKSAANGIFTEN I-aban. Cornelia en de Witte, Catharina Jacoba - Room, Chrietoffel WilUbrordus Maria en van Stee, Catharina Maria Theresia - Toeteneer, Maarten en Stab- bekoora. Anna Marta - Neels, Mater Marinu» en Krijger. Elisabeth - Steb- beiaar, Honneré Frandes an de Bart, Jacoba - Jongejan. Ari* Jacob en Rinke Johanna Margaretha WUKVERPLEGING 4 Rayen Wemeldinge, Kapelle-Bieselinge, KtoeUnge, '»-H. AbUkerke, ’s-Gravea- peider, Heedekenskerke en Baarland: Zr. A. Knook. Kloetinge, teL 01100-8582 25 en 28 dec.: zr. J. M. V. d. Hoeven, Kapelle, tel, 01102-1887 Rayen Terseke. Kruiningen ea Haaa- weert Zr. Lodder, tel. 01131-1788. 35 an 38 dec.: zr. Burger, tel. 01130-1325 Rayen Neerd-Beveland. Kattendtyke, WUhelmiaaderp ea Wolpbaartadtjk Zr. A. M. van Gorp. Wissenkerke, tél. 01107-371 25 en 28 dec. zr. A. v. d. Plank. Wolphaartadijk, teL 01188-382. Rayon Krabbendtjke. Waarde en Rilland Bath Zr. N. Roelse. tel. 01134-1518. 25 en M dec. zr. E. Verschoor, teL OHM-1518 Rayea Gaan Zr. C. G. J. v. d. Kooy, tel. 81100-5383. 25 dec.: ar. T. A. Melis. teL 011*84328, 28 dec. zr. C. G. J. v. d. Kooy, teL 011804888 Rayea vaa de wtykverplegeadea vaa de Greeae Kruiaefd. Driewegen. Oeeaaade, Ella a a eindlik. Oade lande; da Oranje Greeae Kruiaefd. Boreaals. Mtouwderp, Lewader*. 'a-H. Areadsherke. Beia- keaaeaad. Minne. ,-H. H. Mieterse; te Wli-Gele Kruiaafd. 's-Heerenhoek. Le- wederp, Ovesaade ea K wadsadainins zr. J, J. Boiler, Elenbaaastraat 2. 's-Heer Arendakerke. tel. 01108-1303. 26 en 28 dec. zr. Boudens-Boonman, Kwaden- danune, tel, 01104-428 J. Deen, Valckeslotlaan 30, teL 01100-4373 Kerst: F. van Peer, Ooetsingel 132, teL 01100-5308 ■s-Heer Arendakerke, Beinkenaaaad M Welphaartadtlk Dokter H. P. van Maanen. Clara’s Pad 12. Heinkenszand. tel. 01108-1234 25 dec. dokter D. P. van Driel, Vermet- straat 23. 's-Heer Arendskerke, tel. 01188 1202. 28 dec. t dokter A. I. Vos. Veerweg g, Wolphaartsdljk. tel. 01198-231 Banaele. Nleuwderp ea einstreken Dokter H. M. J. Ki vlet, Monsterweg 8. Banaele. tel. 91105-203 Op kerst geen zondagsdienst ■e-Haorenteeek. Ovesande. Driewegen ea Hoatekenskerke Dokter J. Geldof, Korteweg 23. Driewe gen, teL 81190-275. 25 en 28 dec dokter S. X. J. Wöstmann, Nieuwstrast 18a, Ovasante, tel. 01190-430 Oesaeeate ■etnserswaal, Hansweert. Teraeke ea Kralalagen Dokter P. Polderman. Damstraat 102. Yeraeke. teL 01131-1300. 25 en 25 dec. t dokter D. da Wijs.Damstraat 103. Yer* aafca, tal 81131-1444 Krabkeadgka. Waarde ea Rllland-Batk ea OeetdBk t Dokter A. Constandse, Noord weg 14. Krabbendljke. teL 91134-1444. 25 en 28 dec. dokter J. A. Kamp*, Vlakenlase- straat 2. Rilland-Bath. tel. 01135-343. Ktoettege. Wemeldinge ea Kapelle- B ie - aelinge Dokter D. Vreeswijk. Biezellngaestraat 57. tel. 01102-1290. 25 dec. H. J. Enting Jullanastraat 21. Kloetinge, tel. 01100- 6857 28 dec. dokter A. J. Eckhardt, Emmastraat 16, Wemeldinge, tel 01182- 438 ;- t Op 28 december a.s, s avonds van 20 - ongeveer 24 00 uur, wordt In de Pruw van Oranje te Goes een klein popfestK valgeorganiseerd door Interpop Mana gement uit Ones Aan het programma werken mee Thfc Machine uit Amsterdam (de voormalige Swinging Soul Machine); Al Stewart uit Duitsland met een one man ahow; EÉ Drive in show van Nomen Neecio en dp groep ..Odyssee" uit Duitsland. i De toegangsprijs voor het evenement b^- GEHUWD draagt 5.-» Wecmaes. Edumon Mane Joseph met/ van Keulen. Maatje - Bouw. Albert Ge rard met Scholten. Felicia Veronica -| Jozina. 76 jaar, e.v M Stevense - Boon man. Cornelia Maria. 16 jaar - Stokx. Johannes Franciacus, 86 jaar. e.v. A. W v d Vrost - Mallekoote. Jacobus. 81 van de Guehte. Jacobus. 85 jaar. M T* Meulblok licht deden zien. Teeuwis noch Meeu wis bestond oorspronkelijk uit acht per sonen maar door verschillende omstan digheden zijn we met z’n zessen over gebleven „Teeuwis noch Meeuwis" betekent zo veel als .van toeten noch blazen (weten)’ maar als men de groep öp de planken in aktie ziet, wordt al snel duidelijk dat die naam niet helemaal juist is, ..Teeu wis noch Meeuwis" weet een uiterst plezierig stukje cabaret te brengen, op staat aan toonbankja en ewt soort winkelstandaard met wat schilde rijtjes in Achter Amardeco B.V. staan Emilio Quilez Mesa en José van 't Westeinde, de eerste - zoals de naam al doet ver moeden - van Spaanse afkomst, de twee de puur Hollands, je zelfs Zeeuws. José is namelijk afkomstig uit ’s-Heer Arends kerke. Samen met haar vriend die ze in Spanje leerde kennen, begon zij in Goes een bedrijfje, In de hoop dat dit gehouden om de buitenwacht" kennis I I 11 I I M I I I te laten maken mét allerlei aktiviteitenIIVWI I waar men zich in het vormingswerk mee bezig houdt. De belangstelling voor de tentoonstelling was behoorlijk, zelfs burgemeester mr. F. A. Huber van Goes kwam zich persoonlijk van het een en ander op dei hoogte stellen. Ook van de zijde van de jongeren was er leuk belangstelling. I de enige groep die eigenlijk maar matige belangstelling aan de dag legde waren; de. ouders van de deelnemende jonge-1 lui, volgens de leiding van het vormings centrum* waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het vormingswerk nog steeds een vrij nieuw begrip schijnt te zijn de meeste mensen weten nog niet pre- cies wat het nu eigenlijk inhoudt. Om dc ouders van de deelnemende jonge ren wat vertrouwd te maken met* het vormingswerk worden regelmatig ouder-j avonden georganiseerd en is men bezig met het oprichten van een ouderraad De „Open Week” was ook bedoeld om I meer bekendheid aan het werk te geven. Alleszins verheugend was de belangstel-' ling van de zijde van verschillende werkgevers. De bezoekers*, van de-..Open Week” za-| gen onder me^r enkele groepen jonge ren aan het werk, in het handenarbeid- lokaal werd druk gewerkt aan het ma ken van dekoratiêve kerstkaarten die voorzien werden van Rond de kerstdagen trekken de aen 't vormingswerk dMlnemende groe pen er wMr op uit om hier on deer 7irli Lm-4'H nilén - «Wg^naakf - te bexor- Centrum zijn verkregen. De groep van do Betho gaat Mn bezoek bren gen aan Huize Den Borg om daar - eveneens zelfgemaakt - spMlgoed te bezorgen. noch Teeuwis" bracht is inmiddels her- klaard om •niet de OoKteuropese landen op handelsgebied samen té werken, doch fraaie houten speelgoed!rein’ tot* steeds bleef de reakt.ie be perkt tot. bila teraal initiatief. i .De rtioeihjkheid -schfiil-t m hét feit.dat de SoWjet-Umé in feite de politiek van dë COMECON hepaa.lt, waarbij de-an- i dere aangesloten .Janden slaafs dieneh te volgen l Moskou, heeft tot nu toe zich steeds tegen de' EEG opgcsfeld en deze waai mogelijk bestreden. In maart 1972 zorg- de Breznjew.'voor een verrassing door in niet onsympathieke bewoordingen over de EEG te spreken, hetgeen in Westruro'pa werd- beschouwd als .een gunstige ontwikkeling, waarbjj Brezn jew het bestaan Van de EEG had er kend De Russen weigeren echter te erkennen dat.-de EEG als economische ■- -iL- j J i-- groep t- gevolg hiervan is. dat Oostbloklanden,: laat Staan de COMECON, geen overeen komsten met de EEG als zodanig kun-1 nen sluiten. Dit betekent, dat er geen sprake kan zijn van samenwerking, zo lang Moukou deze handelingsbevoegd heid niet heeft erkend. Zou dit eventueel gebeuren, dan blijven er nog problemen, omdat de COMECON niet beschikt over de gefigende insti tuten en competenties om op dit nive au met de EEG te onderhandelen. Dit alles neemt echter niet weg. dat wel vast staat, dat ook Moskou nau were handelsbetrekkingen met Weateu- ropa wenst, evenals de ander* Oost bloklanden. Politiek gezien zal de Sow- jet-Unie dit echter liever niet via de EEG willen bereiken, want dat zou lei den tot de bovengenoemde problems^. ..We willen graag op een beet- j. C-. Geensen en J M Korshuize - Francina Maria, dochter van L. J. Hillebrand en M. N de Feijter - Martha Johanna Geertruida een mogelijke uitri dochter van W. Kole én J M Kaat -j ■‘om rirw-H «r Vincent Allard-Dave, zoon van P: van I Eeuennaam en E, M. C. Kole - Pieter Richard, zoon van M. Katsman en A. 1* B E. de Jonge - Mark, zoon van J. van I Kleunen ph C. J.' Feleus - Eppo Jan' Hendrik, zoon van M. H Ribbens en; J" J. Schothorst - Janme Maria Miranda, dochter van J Hubers en D. Nederveen - Esther Maja. Andrien. dochter van J P Paauwe en P. Gabriëlse - Adrians' WiHemina. dochter van J. W. van der Maas. Overleden Hagenaar, Franciscus. R5 jaar - Sonke. uit za! groeien tot een behoorlijk ren derend bedrijf. Wat biedt Amardeco B.V. dan wel 7 In de eerste plaats wil Emilio zijn oude vak hier gaan uitoefenen, n.l. het ma ken van freaco'a. Fresco's zijn muur-l schilderingen van een heel bijzonder f soort. De verf wordt aangebracht op de natte kalklaag van de muur, zodat de kleurstoffen in de muur trekken. Emilio i, ook gespecialiseerd in tal van mar- merwerken en vele andere steen-muur- dekoraties. zowel wat in - als ekaterieur betreft. Het achilderen van fresco’s is I een heel bijzonder beroep dat bijna nie mand meer beoefend. Hier in Nederland is er - voor zover Emilio en José be- j kend - maar één man die zich ermee bezig houdt en die maakt dan nog alleen maar de ondergrond, de ruwe vorm van de fresco; 'de afwerking besteed hij uit aan een andere kunstenaar. Het maken van fresco's is een uitermate precies karwei waar tal van technieken aan te pas komen. Ook bij het verwerken van marmer en kunstmarmer komt heel wat kijken, waar het vooral op aankomt is het polijsten van de dekoratielaag met behulp van diverse halfedelstenen. In Madrid heeft Emilio enkele zeer fraaie fresco's geschilderd in het gebouw van het ministerie van luchtvaart en in het paleis van juatitie. Ook in Parijs heeft s hij geruime tijd gewerkt. Hij maakt klas- I sieke alsmede ook moderne fresco's. GEMEENTE GOES (Aangiften 7 Lm. 13 dec. 1*73) Kortgeleden heeft, er te Kopenhage. een. ontmoeting plaatsgevonden tussen de secretaris-gene ra al van de Comecon, de Rus Faddejew en de huidige voorzitter van de EEG-ministerraad, de Deen Nor gaard. Het is begrijpelijk dat deze ont moeting tot speculaties heeft geleid over een mogelijk kontakt tussen dé EEG en de Comecon (.samenwerkende Oostblok landen). Veel Oosteuropese landen wéntfen op handelsgebied nauwere kontakten met het Westen en zouden deze, het liefst gerealiseerd zien door samenwerking' tussen EEG en COMECON Tot nü toe was dit met mogelijk en het gevolg! daarvan was. dat lahden vari. West- en Oósteuropa bilateraal (van land tot. land) handelsovereenkomsten moesten afslui-j ten. De EEG-landen dienden dergelijkel te sluiten handelsovereenkomsten eerst I uitvoerig in EEG verband toe te lichten' e.d, en datzelfde gold vopr de Oost-1 bloklanden. Op die manier rijn reeds Zeer veel overeenkorTisten gesloten Het ligt voor de hand, dat men geneigd zal zijn tot overeenkomsten m groter ver-' band te geraken. Namens de ÈEG hééft de Britse yice-r voorzitter van de Europese Commissie. Soames, in april j.l verklaard dat de EEG adn de wensen van Oosteuropese Feijter - Mark, zöon van staten naar nauwere betrekkingen met de EEG geen moeilijkheden in dë weg voorzien werden van fraaie lino’s ter-' rou leggen. In "Moskou werd inmiddels wijlen een ander lokaal een groep be-ook gesproken zig was met een groepsgesprek. Tn de', bouw van de COMECON, doch er werd hal was een kleine tentoonstelling inge-1 geen aktie ondernomen Reeds diverse richt met een uitgebreide informatie- malen heeft de EEG zich bereid stand en vel schillende door dé deelne-j mers gemaakte voorwerpen, variërend van een f zien en qp vrijdag 14 december ging dan bijzonder leuke sieraden. ook het nieuwe programma Te veel De jorige’ren die het Vormingscentrum TA. in „De Brug in première. Geen te Goes bezoeken zijn allemaal partici- wonder dat ook deze keer het hele - -- dorpshuis uitverkocht wa.s. Veel van de ruimte, waarin gerepeteerd kan worden i. j- eventueel ook worden opgetreden. Nu repeteert.de groep regelmatig ..op het zaaltje, zoals dat in Colijnse ter men heet De groep lonkt zo nu en dan naar het oude gemeentehuil van Co- tualiteitenshow en de Willem Kuisshow -lijns’plaat dat voor dit doel uitstekend gasten geschikt zou zijn „TMuwis en Mmuwïk' hoopt bin nen niet >1 te lange^ijd ook in an dere plaatzen inTeeland te gaan op treden, voor personMlsverenigingen etc. Natuurlijk willen de ze* jongelui ook be*t buiten de provincie op treden, logisch. Het enige wat tot nu toe in de groep ontbreekt i» het vrouwelijke ele ment. Maar misschien komt er ver andering in, „Meeuwis noch Teeu wis" kan best Mn leuk vlot meiske er bij gebruiken ze bobben dan een Audrey van der Jogt voor hun t.v.- programma) en er wgrdt ook nog naar Mn pianist gezocht. Voorlopig echter nog even met de gewone be zetting waar men het overigen* be- „Meeuwis i groot belang ia, ia uiteraard een eigen »ll»t erg^ped nwt k«n do«n. In Mn klein optrekje, achterop het erf van de fam. GroenlMr in Colijns- plaat, zitten ze* jongelui in diep gaand overleg. Buiten giert de na jaarsstorm over het erf, binnen is het behaaglijk bij de ouderwetse, mot hout gestookte kachel. Wie hier zo maar binnenvalt zou op hot Mr- ste gezicht niet zeggen dat deze jongelui, Johan van Gilst 18), Km* van Gilst (21Gert GroenlMr (21 Johan Jasperse (19), Jos Krijger (20) en Hans Lansen (20) samen de Noordbevelandse cabaretgroep „Mmuw'is noch Teeuwis" vormen, die in augustus van dit jaar voor het Mrst in het openbaar optraden .11- v“11 gezeiscnap een steer met Mn succesvolle voorstelling, ge- wordt gezamenlijk overlegd titeld: „De televisie het room uit'\ Dit Mrste optreden vond plaat* in het dorpshui* „De Brug" in Colijns- plaat. Hoe komen ze» jongelui tot het forme ren van een cabaretgroep 7 „Nou”, ver telt „Johan Jasperse" dat is niet 10 moeilijk. Er was in Colijnsplaat gewoon niet» leuks te doen en daar wilden we wat verandering in brengen. En wat voor Colijn geldt, geldt trouwen» voor heel Zeeland, wat vind je nou op cs- baretgebied 7 Vandaar dat we op 1 mei '1972 „Teeuwi» noch Meeuwis" ’t leven»- Op de tweede zondag van de maaM wordt in één van de Goese kerken een gastdienst gebonden op verzoek van 4* plaataelljke Raad van kerken. Des» diensten rijn ggede bedoeld vooé •Be hs langstalh ndan, ongeacht hun kew kelijke gezindte. w De volgende gaatiBa—t wordt gehoude* op 8 januari in da Ger. Oosterkerti tè Goes os* 9.08 uur. Voorganger Is Prot Dr O. Th. RothuisoR bezoeker» hadden ook de stelling al bijgewoond. Het t.v programma dat „Meeuwis noch Teeuwis" brengt bevat o a. reklame. hitmen- en buitenlands nieuws, een ak- een bijzonder leuke manier ep met veel waarin verschillende belangrijke bij- Willem Kuis te gast zijn Het hele programma duurt 2 a 3 uur en werkt vooral relativerend en zeer zeker ook maatschappij kritisch Gert Gróenlécr hierover:,'” dan nog wel in de nachtelijke uren. Na- Jé kritische manier de menselijke eigen-, tuurlijk dragen ook de andere léden van het gezelschap een steentje bij, er l over de tekst en eventueel een en ander gecor rigeerd. De muziek it meestal afkom stig van oude volksliedjes of wordt zelf gearrangeerd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 15