Maak uw feestelijke kleding voordelig zelf! 3 Max Factor OPTICA 3» MAZDA RENTMEESTER Constructiebedrijf De Jong enSnoey B.V. Goes liet het eerste schip te water Rodenstock modelbrillen F NIEUW VAN Een MAZDA bestellen? SPORTSHOP PIET Christelijk Nationaal Vakverbond BELANGRIJK!! ZEEUWSE NUTSSPAARBANK Aan onze lezers en adverteerders! Autobedrijf „Clara” bellen! UIT IN KORTGENE Medische diensten ’n plezier nm te dragën Nog steeds! GOES EXTRA: Zie pagina -:k COLOUR-ON EYE SHADOW Zeeland Promenade 5,95 4,95 - 3,95 cioa 63 ul**^*, Voor sportartikelen op elk gebied burgemeester mr. F. G. A. Huber verrichtte doop - •I'..- HEEFT ER GENOEG VAN? cm MEER DAN GENOEG ZELFS! 9,90 HONDERDEN 19,50 COUPONS, ZEER VOORDELIG! PARFUMERIE .1 v j Federatie van de 3 vakcentrales?? de nuts spaarbank JERSEY JERSEY ’l;-' WEVENIT 18,90 Trefpunt van gezelligheid I T Prachtige kwaliteit fluweel, alle madelinten, 90 cm breed, 19,50; glanzend brokaat, 90 cm br., 16,90; Diolen satin, 90 cm breed, 9,50; zijden mousseline, 140 cm breed, 22,50; Trevira 2000 ja-, cguard, 150 cm breed, 29.50; Jersey lurex, 150 cm breed, 19,50; velours impnmé, 90 cm breed, 9,50; een .schitterende" kollektie feestelijke stoffen in het Stoffenpaleis! een werkelijk mooie bril is een plezier om te dragen. Een bril, met zorg gekozen als de meest geschikte uit een goed gesor teerde kollektie. Een van de vele mogelijk heden zoals wij U die kunnen bieden. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") OM Wih VmirMae 8 awM Ingenndea mededefcigee 1 x tarief FrQzoa exckiefef 4 B.T.W. Contrecttarievee op eanuraeg Voos fouten In teL opgagwi advertentlea aanvaarden wQ geen enkele verwrtwoordolHkhold Modern bedrijf Kontainer-schepen Het konstruktiebedrtjf de Jong en Snoey had - zoals gezegd - nog nooit eerder een kompleet schip gebouwd. Wel ge noot het bedrijf reeds een internationale faam op het gebied van de vervaardi ging van aektie's voor kontainerschepen. niet ze vreemd, want de heer Snoey Is van huls uit scheepsbouwer. Vanaf mei tot en met november is er in de kon- struktiehal met niet aflatend enthousias me aan de bouw van het casco gewerkt. naar Heidelberg aan baard ta nemen. Zeals alle schepen van de Feemtre- rederij, zal eek het mj. „Selarlt" gedurende de zemermaanden, Arn hem ah thuiihaven kiezen. Sekuiir karwei --- ''O f- Uitgave J 6 december 1873 Verantwoordelijk redakteuri F. A S. ran des Pelfl Lange Kerkstraat 44 FA KAMPMAN FLITTERLAKKEN De l C.N.V.-ERS OP ZUID- EN NOORD-BEVELAND 4, Lange Vorststraat 57 - 63 - Goes - Telefoon 01100- 7251 Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen te postbestelling (Indien geadviseerd) Drukkerij De Phoenix Goee 8.V, Voorstad 24, Postbus S, Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 KLOKSTRAAT 10, GOES WATERPROOF OOGSCHADUW IN VERRASSENDE KLEUREN GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen gegarandeerd ^oed HEINKENSZAND, TEL 01106-1745 GOES Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins van Oranje Scheerwol, 140 cm br. Trevi ra 2000, 150 cm br. vi uus avcvus en later weer dat natuurlijk I Het feit dat er binnen gewerkt kon wor den, iet» dat in de scheepsbouw vrij on gebruikelijk is. heeft er zeker toe bijge dragen dat het salonachip binnen een ao snelle tijd te water kon worden gelaten Wol-polyesther, 160 cm br. WITTE PLEKJES OP DE NAGELS Die nare witte plekjes op de nagels zijn niet te verwijderen Zij zijn het gevolg van kleine beschadigingen aan de nagel en se groeien er op den duur weer van zelf uit. De enige methode om ze on zichtbaar te makeA is het lakken van de nagels. Elke andere zogenaamde metho de om die witte plekjes weg te werken, moet worden afgeraden. voor 8 en 9 december HuMrtaea: Goee: Dokter S. Buijs, J. Valckeztraat S. Goes, telefoon 01100-5462 »-Heer Arendekerke, Helekennand en WelphaartedUk: Dokter H. P. van Maanen. Clara’s Pad 12, Heinkenazand, tel. 01108-1234 Barse» le. Nleewderp ea omstreken: Dokter H. M. J. Klviet. Monsterweg 8, Borssele, tel. 01105-203 ’s-Heerenheek. Ovesande. Driewegen ea Hoedekeaake rke Dokter S. E. J Wöstmann, Nieuwstraat 18a. Ovezande, tel. 01106-480 Gemeente Reimerswaal. Haneweeri. Yerseke en Krulnlngen: Dokter D. de Wijs, Damstraat 103, Yer- seke, tel. 01131-1444 Knbbewdtjke, Waarde ea Blllaad-Batk en Oostdljk: Dokter J. A. Kamps, Vinkenissestraat 2. Rilland-Bath, tel. 01134-343 Kloetinge, Wemeldlnge ea Kapelle-Bie- aellnge: Dokter H. J. Entink, Julianastraat 21. Kloetinge. tel. 01100-8887 TANDARTSEN: Tandarts P. S. M Frantzsn. Kastanje- straat 307. Goes. teL 01100-7374 Spreekuren zaterdag en zondag van 0e.00-10.00 uur v.m. DIKKEN AKT8EN: Dokter G. Boneschanscher. Hoofdstraat l Krulnlngen, tel. 01I30-12J3 APOTHEKEN! De Zeeuwse Apotheek. Grote Mark! 10. Goes. tel. 01100-5255 WIJKVERPLEGING Rayen Wemeldlnge. Kapelle-diesel Inge, Kleettnge. ’»-H. Abtskerke, *s-Gravea- peMer, Heedekenskerke ea Baarland: Zr. T. Driesprong, Kerkhoekstraat 24. ’•-Gravenpolder, tel. 01103-435 Rayen Yerseke. Kruisingen en Haneweeri: Geen Opgave Rayon Neerd-Beveland, Kailendijke, WUhelmlnader* en WolpkaarUdjjk Zr. A. v. d. Plank. Wolphaartsdijk, teL 01198-382 Rayon KrabbendUke. Waarde en Rilland Bath: Geen opgave Rayoa Goee: Zr. T. A. Melis, tel. 01100-3328 Rayea van de <$kverplegenden van de Groene kruisafd. Driewegen. Ovesande, Ellewentodtfk, Oudelande; de Oranje Groene kruisafd. Borssele. Nieu wierp. Lewedorp, ’s-H. Arendekerke. Heinkens- sand. Ntoee, ’s-H. H. Kinderen: de WH- Gele kruisafd. ’s-Heerenhoek. Lewedorp. Ovesande en Kwsdendamme: Zr. C. A^ Korstanje. Warande 8. Hein- kenszaha. tel. 81108-1815. 26o leergang 48 Oplaag ran «fit bind 26.410 ex. Hat schip wordt voor verdere vol tooiing naar Rotterdam gebracht. In mei 1974 hopen kapitein G. T. Reits- ma en zijn echtgenote de eerste pas sagiers voor oen dertiendaagse reis werd verricht door burgemeester Huber van Goes. Na de doopplechtigheid volgde nog een koffietafel en een receptie in „De Prins van Oranje"; er was eigenlijk oen receptie in het eigen gebouw ge pland, maar de daartoe bestemde nieuwe ruimte was door de werk zaamheden aan de boot niet op tijd gereed gekomen. In het kader van de energiebesparing en-op verzoek van ons personeel Zullen ons bedrijf on kantoor op de maandagen 24 en 31 december a.s. gesloten zijn. de avond tevoren was de „Solaris” al lot vlak voor de buitendeur gerold. Het slechte weer vormde overigens maar nauwelijks een beletsel voor de vele be langstellenden en genodigden, om zich buiten aan de kade nauwkeurig op de hoogte te gaan houden van de vorde ringen in het te water zetten. Met war me koffie werd men daarna binnen op gewarmd. „Solaris” is een uiterst modern schip, dat wordt aangedreven door twee Schottel-navigatoren, waaraan twee overdwars geplaatste Deutz motoren zijn verbonden. Elke motor heeft een ver mogen van maar liefst 280 pk. Aan boord komen veertig tweepersoons hutten, eefT grote salon, een zonnedek een leefruim te voor de kapitein- en zijn bemanning. De totale konstruktie Is op een maxi mum aan komfort en ruimte voor de' passagiers afgestemd, volgens de aller-1 nieuwste inzichten op dit gebied. Opmer- keijk zijn de schoorstenen en de stuur- akkomodatle van het achip: deze kun nen in verband met eventuele moeilijk heden bij bruggen - bij een hoge water stand in de Rijn - neergeklapt worden. Ondanks het feit dat vakanties op het water zich in een grote, en nog steeds toenemende belangstelling kunnen ver heugen. bestaat een groot gedeelte van de vloot nog uit omgebouwde sleepboten en Rijnaken. De met rederij Feenstra geassocieerde rederij Du-Fe-Rei b.v.,1 ondervond dit als een duidelijk nadeel. Op grond van haar ervaringen in de passagiersvaart, had zij. in gedachten weliswaar, een eisenpakket samengesteld waar aan een nieuw te bouwen salon- schip zou moeten kunnen beantwoorden. Do heer C P. Snoey. direkteUr van de Jong en Snoey b.v. wist dit eisenpakket in een konkreet ontwerp te vertalen. In april 1973 kreeg het Goes* bedrijf de opdracht voor de bouw van het salon- schip; in mei 1973 werden de werkte keningen voor de „Solaris" door de •cheepvaartinspektie goedgekeurd en zo kon men dan eind mei mi*^je bouw van het salonaehip beginnen. ErSg^dus in een enorm tempo gebouwd, dat was noodzakelijk omdat het schip in 1974 in bedrijf komt. i een wip van het kledingstuk worden ge haald en er ook zo weer wórden op gezet. i. --------- 87 jaar. Rederij Feenstra is voor velen al lang geen onbekende meer. Sinds de heer W Feenstra sr. in 1947 zijn eerste vracht schip ombouwde voor de passagiersvaart beeft dit bedrijf een stormachtige ont wikkeling doorgemaakt. Straks, in 1974. varen er 18 schepen onder de vlag van de rederij; achter de vlag gaat een uniek samenwerkingsverband schuil van onaf hankelijk* binnenschippers Gezamenlijk zullen zij volgend jaar weer ao'n 18.000 Nederlanders een „vaar-vakantie” bie den. Inmiddels ward de rederij door de heer Feenstra overgedragen aan zijn 2 zoons, de heren K. en W A. Feenstra. Groot was do feestvreugde bij het Goese konstruktiebedrijf De Jong en mr F. G Snoey b.v., toen daar vorige week dinsdag, 27 november, een onmis kenbaar hoogtepunt in de nog vrij jonge geschiedenis van het bedrijf werd bereikt: de tewaterlating van het allereerste komplete schip door het bedrijf in eigen gebouw ge maakt. Omdat De Jong en Snoey niet beschikt over een helling, werd het schip binnen gebouwd in de ruim 100 meter lange loods aan de Hout- kade, en was er eigenlijk moer spra ke van een tewaterzetting, een spek- takulaire aangelegenheid, waarbij •en tweetal drijvende bokken te pas kwam. Het schip dat bij deze festi viteiten centraal stond, is het m.s. „Solaris", een salonschip bestemd voor de passagiersvaart op de Rijn. Het schip werd gebouwd in op dracht van Rederij Feenstra b.v. uit Rotterdam, een rederij die vele va- kantiereizen op de Rijn, Moezel, Neckar etc. organiseert. Niet zo ver wonderlijk is het dus dat de doop van het schip geschiedde met een fles Rijnwijn, in plaats van met de gebruikelijke champagne. De doop L. J De „Solaris” is een schip van bijna vijftig meter lang en heeft een breedte van ca. 9 meter. Het kostte dan ook de nodige inspanning en vakmanschap om deze kolos uit de bouwloods naar buiten, in het water van het Wilhelminakanaal te manoeuvreren. Bij kleine stukjes te gelijk werd het schip over een'rail ge trokken, die vanuit de loods naar de rand van het kanaal liep. De „Solaris” rustte op een aantal lor ries. De twee bokken namen eerst de voorkant van het schip „tussen zich in” en vlijden deze voorzichtig in het water. Daarna werden de stroppen naar de achterzijde Verplaatst en werd ook deze kant in het water gezet. Een en ander vergde veel meer tijd dan in feite was gepland; het slechte weer speelde hier bij wellicht ook een rol, men was in ieder geval al vroeg genoeg, begonnen: In de week van Kerstdag zat De Bevelander niet ver schijnen. Wij verzoeken speciaal onze relaties in de voedings branche hiermee rekening te houden. ;,- Direktie Drukkerij De Phoenix - Goes B.V. De Bevelander Komt allen nSar de rayonvergadering op DINSDAG 11 DEC. 1973 's avonds om 19.30 uur in de Prins van Oranje, Nieuwstr. 14, Goes GEMKBNTR GORS (Aangifte in tijdvak 22 lm. 29 nov. Tl) Geberen: Maatje, dochter van O. M. Folmer et» P. Koster - Winnie, dochter van W. J. van Dam en M. Gommers Johanna Jannetje, dochter van J. P. Anthonise •n G. Paauwe - Saskia Jenetta. dochter van R. Krauwel en J. N. Pleijter - Ma- rinus Pieter, zoon van P. van Velzen en J. A. wisse - Saskia, dochter van D. M. de Jong en J. P van Beveren - Llcia. dochter van D. W. de Jonge en L. Cij- wuw - Nicolai Francois, zoon van M. J. Hoogesteger en E. P. Bazen - Martelle Marquerite Maria, dochter van J. Rijk en C. G. Buysse - Jan-Peter, zoon van F. Wlelaart en S. Sieling - Christoffel Cornell», zoon van J. de Jonge en A. J. Sanderse - Johanna Elisabeth, dochter van J. D. Gorsae en J. C. de Feijter Hu we igksaangiften Capel. Jan Adriaan en Traas, Wijlemina Cornelia - Sijp, Klaas. Marinus en Helijnsdijk. Johanna Willemina - Wal raven. Frits en.Geelhoed, Dirkje Helena - Vette, Jan en Sendee, Elisabeth Dina Gcertruida - Kaalsteker, Jan Tobias en Westdorp, Jacoba - Allemeklnders, Jo hannes Hubertus Maria en de Leeuw, Wilhelmina Pletemella Gehuwd Polei), Jacobus TeunLs met van der Rhee. Anna - van Schoonacker, Camiel Petrus met Henneveld, Johanna Eva - Jol, Ment met Walrave, Lucia Jaclnta Maria - Ravia, Marinus Pieter Jurrie met Voois.' Dina Christina Cornelia - Baegen. Cornells met van Bu«l, Yvonne Geertruida Elisabeth Francine - Schip per. Gerard DtngenIZ met Versteege. Jo hanna Magelin* - Roodenburg. Jacob met van Schaik; Cornelia Johanna Overladen Van den Boogaart, Maria Katelientje, 84 jaar w.v Verrnaire - de Vos, Pieter Ma rinus. 17 jaar - de Feijter. Janna Maria,. 7. w v. J. P. Butjze - Wondergem, Pieter. 74 jaar e.v. M. I, Polderman - Markusse. Abraham. 85 jaar e.v. D. S. Beun - Hage, Jacob Cornelia, 74 jaar, e.v. J. N. de Wilde - Zuldmeer, Caret Frederik Cornells Johan. 84 jaar - Ver donk. Pieter. <7 jaar e.v. M. C. Rent- meeater - Harthoom, Maria Catharine, 85 jaar - Lamper. Anthonie, 7g jaar e.v. F. Markuaae - Korahuiae, WlUem. 78 j. e.v. C. P. Fortuin - Koster, Jacobus, 87 jaar. GEBAKKEN BANAAN, IETS HEERLIJKS I Wannéér u uw vis-, vlees- of wild- schotel eens extra lekker wilt maken en extra cachet wilt geven, dan moet u dit doen door er schijfjes gebakken banaan aan toe te voegen U kunt de schijfjes banaan ao bakken maar u kunt ze ook eerst door een klein beetje pan- nekoekenbeslag halen en daarna bak ken. Wanneer u het geheel nog eens completeert met kleine stukjes ananas, dan maakt u er helemaal ieta verruk kelijks van en zult u askar veel com plimentjes van uw gasten ontvangen. Zaterdag 8 december weer dansen bij kaarslicht in HOTEL DE KORENBEURS met medewerking van JUMR Lekker eten in Café-Restaurant DE ZANDKREEK Na afloop nog een drankje in DE GRANADA BAR DRUKKNOOPKNOPEN Wanneer u knopen hebt aan een kle dingstuk, die zich in de wss niet goed gedragen en u moet ze er dus steeds voor het wassen afhalen aanzetten, dan vindt u een heel naar werkje. U kunt deze na- rlgheid voorkomen, door de knopen aan1 de achterzijde te zetten op het ene deel -van een drukknoop, terwijl u het an dere deel op het kledingstuk zet. Der- gelijke drukknoopknopen kunnen in

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1