KARBO KAAS NADE 149 BIEFSTUK 79 89 95 65 198 99 109 158 275 89 98 98 85 950 75 79 89 59 450 249 990 De wereld der liefde FRITES ERWTENSOEP MARGARINE c BIEFLAPPEN - - 580 par1Er 39 w KOOPAVOND SNUWORST GRILL SPEK FILET AMERICAN TUGERBOL KRENTEBOLLEN SLAGROOMCAKE BANANEN SLA 1250 1290 380 0 GRAMMOFOONPLATEN GOLDEN DELICIOUS AARD APPELEN 240 240 240 /C CASSETTE’S - Weekend brood voordeel TOT 21.00 UUR JONGE r KILO CREME 21 KINDER LP Kies uit sprookjes of liedjes MONTILLA SCHOUDER KRUID NOOTJES BANKET- STAAF SCOTCH WHISKY LUNCHWORST ill’ ril VIEUX COCKTAIL COGNAC CHOCOLADE LETTERS „BARONIE" off. 100, AM MENAGERIE 150 gram Maandag Magere speklappen, 500 grom TOMATENKETCHUP «..«o— Dinsdag Woensdag BESSENJENEVER ROSE d’AN JOU „RON SARD" INPAK- Agrimarkt Goes v. Doornestraat 2 DC BEVELANDER 500 gram BLUE BAND 100 gram HERO nu 1000 gram a UIT DE SLIJTERIJ 2 KROP 3 flea 1 I VOORGEBAKKEN Palamede EEN WELKOM GESCHENK QFF 218 AM 198 1 van 55 voor 500 gram 395 TOVERRIJST oH 138, AM 119^ Donderdag 22 november 1971 DIT IS DE AGRIMARKT V •rs 169 100 gram 139 100 gram 100 gram 400 gram off. 138, AM 119 1 stuks I 200 gr van 104 voor Extra lacht 6 50 6 3 starren Van IMS voor 200 grom Per Hes 345 Inters seint wordt het te de Ineekten- I 1 t*— verzendkosten top postgiro rekening ting: Betrt te e-^— BLACK AND WHITE Ven 139S «Vb Amontillado HOY Woensdag 2B eev. Donderdag 29 nov. Vrijdag 30 nou. Maandag 3 dec. Dinsdag 4 doe. 10 l verwachtend dat haar partner daar zou zijn Ventere onderzoekingen wezen urt. dat elke soort sprinkhaan, of krekel een el- t 7 den wij 'dikwijls nauwelijks ven elkaar kunnen onderscheiden, doch die door „CLAIRON" Literfles NIBBIT LP met o.a. GOLDEN EARRING BEEGEES JOE COCKER PROCUL HARUM DENNY OSTMONO VAN 13,95 VOOR TEMEEY Drsegtes 5 kilo BINTJE 5 kilo VLEESREKLAME ven donderdeg t/m saterdag 76O DELMONTE HANDIGE ZAKATLA8 Door de N V Falkplaa is tn samenwer king met uitgeverij Ten Have zojuist In ringband een Zakatlaa en gids voor Nederland en de grensgebieden uitge geven waarin naast encyclopedisch ge rangschikte Informatie, 71 pagina's kaar ten In kleur worden gegeven. Een bij zonder handige zakatlaa die uitermate geschikt is voor hen die graag toeristi sche fietstochten maken en gemakkeltjk hanteerbare, goed overxlchteiijke kaart jes ter beschikking willen hebben Op deze kaartjes staan bovendien de fiets routes aangegeven die door de „stich ting: flets F' voor do serie Ontdek No de rand op de fietst zijn uttgoset De Zakatlaa on gids van Nederland In ta de boekhandel ta koop en kan ook door overmaking van 1«,M (inkt porto- on verzendkosten jop postgirorekening ar. 2M4C7 worden aangevraagd bij de jUch- Verse worst, 500 gram Gehakt, halfom, 500 gram zién. Vooral de laatste tijd hebben veel ..wetenschappelijke onderzoekers van dit onze onderwerp een zpeclale studie gemaakt en zo zijn er een groot adntal merk- tails ontdekt met betrekking tot wat men het liefdeleven zou kunnen noemen Vrljmoed „KORENBEURS" off. 285, AM 179 nen. Aanvankelijk was men er nog niet hlpen bij het ontleden zeker van. totdat een Oostenrijks onder zoeker de volgende, proef nam. die wel bewijst; dat het de zang van het kre- kelmannetje is die het wijfj,e lokt. Hij- plaatste een mannetjeskrekél tezamen waardige en bijzonder interessante de- met eén microfoon in een kanjer en een l vrouw! jeskrskel met een luidspreker in men het liefdeleven zou kunnen noemen ------ -•--- r- van een groot aantal dieren. het mannetje hoorde tsjirpen, ging zij Bij het grootste deel van de hogere die ren zien we een liefdeleven dat niet zo bijzonder veel verschilt van dat van de mens. Het komt er althans'in grote lij nen mee overeen!' Btj de vogels is er al wat meer variatie, vooral In de diverse manieren waarop in dé paartijd de mannetjes trachten een vrouwtje te verdveren Maar bijzonder dé dieren, zelf wel. degelijk uitéén ge- ------houden worden Een vrouwtje gaat Een heel fijne reed Om self muziek op te nomen Ven 395 voor Een natuurlijk verschijnsel met vele facetten In de natuur ipeelt evenals in mensenwereld de liefde de. grote rol Liefde Is een bijzonder moeilik te om- schrijven iets, daar hebben de grootste geesten onzer wereld reeds hun krach ten aan gegeven en het blijkt, dat woor den ontoereikend zijn om deze abstract heid te concretiseren. Wij moeten beslist niet denken, dat „liefde" iets typisch mensehjks is. want dan vergissen we ons. Het is- iets, dat in de gehele levende natuur voorkomt en wanneer we daar ééns op gaan. let- ten. iels meer over lezgn en van zien dan staan we perplex ovei ds vele vor- r man die de natuur ons op dat gebied laat Goof uw planton wat steun Nu binnenkort de j-ir~r1nraiesi weer kunnen worden verwacht, stormen dte uw tuin in minder dan geen tijd kunnen verwoesten. Is het van groot belang hier tegen maatregelen te nemen en de plan ten dte daarvoor In aanmerking kornets, van een steuntje te voorzien Vooral klim planten dienen extra ta wtor- <fen aangebonden Andere planten die nogal zwak van steel zijn en kans lo pen te knakken, geven wé ook een ste vige stok tot steun. Ook moeten we er op letten, det het materiaal waarmee we de planten opbinden sterk genoeg la. want tijdens ae*n storm zijn ds kras£ ten dte er op werken groter dam wij denken. Als het opbtndmateriaal knapt, zijn we nog verder van huls Planten kapot en geld en moeite weg I Gebruik daarom stevig materiaal I MAMA A A A AA A AAA Nam rit tg toog men pp onderzoek, om wordt door een mannetje van hnr- el-'. tenslotte tot de conclusie te komen, dat gen xoort het -geuren-' /|jn, die door het" wijf je wereld. slechts op. een geluld af. dat gemaakt Van verachiilende insekten wist men reeds, dat zij elkaar aantrekken door gen soort het -geuren' run, die door het" wijfje geluiden. Zo bijvoorbeeld, de sprinkha- De techniek heeft ona een handje ge -'uitgestoten worden én die. het ylinder- mi. -i-. a„s s.-j _.s mannetje razend'-van liefde maken. hebben- ze allemaal wel een» gezien, twéé van-die uitgelaten, om elkaar dar telende vlinders, dat m hun liefdeadana, veroorzaakt djjor de minieme liefdea- l>arfumwólkjvs van het vrouwtje en die een -mannetje van heel groteafstand kunnen aantrekken De same •telling van het parfum” bleek hij lkve slH»rl anders te Zijn. Ook hier xeagt <i| t een mannetje- alleen Op de geur van de eigen soort I nde natuur heeft Amór een eigen taal, bestaande uit duizenden dialekten en i v«n die vooz ons oor. zo gelijksoortige -geluiden. De geluiden kuaneh namelijk via elektro nische appAsluur omgezet worden in -beelden, welke beelden gefilmd pf ge fötografeerd kunnen worden, wasrdiH» het mogelijk wojrdl de' kleine specifiek. - verschillen <e ontdekken in. de byeldén - een andere ruimte. Toen het' vrouwtje Bij vlinders- 'is het t en geheel andere _j oorzaak die de verliefdheid doet ont fnel mogelljk op de luidspreker af. staanReeds lang wist men dat bij vlin-, -i a-, -a-- derM gr|ul<jen vermoedelijk geen ról spe len. trien had ze tenminste niet kunnen ontdekken, pok niet toen men de be. schikking kreeg óver moderne appara: elk verstaat slechts tiet éigen dialekt. gen specifieke toon heeft, welke gelui- tuur, waarmee het mogsltjk werd ge- luiden op te riemen die door ons oór -normaal niet kunnen worden gehoord Bij vlinders moest er dus een hndet aantrekkingamiddel zijn. Maar erelk 1 4 4-4 i 4 4 1 j J -s •'$1 LASSI; i a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 35