8 11 440 695 990 850 a 1350 69,- 1190 9” 29 f f 1290 19 90 Is er nog nieuws onder de zon? 9" g 50 995 El 395 90 iiSTROPDASSEN Personenweegschaal BROODTROMMEL KINDERBOEKEN AANKLEEDPOP SCHOOL BORD -net te'lraam KIEPWAGEN KINDERFIETS THERMO METER Voor LOOPEZEL HOGE WASMAND TEFAL FRITEUSE BATTERI1KL0K HEREN OVERHEMDEN Kop en schotel Ji 95 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 i 4 4 4- 4 34 Het is niet moeilijk voor de Sint V. -r Een origineel kado ABC 425 200 FLAN. LAKENS (y Hij vindt in de Agrimarkt speelgoed voor ieder kind AA /D1 MATCHBOX WANDSYSTEEM 0 KOM ER ES KIJKEN 1 - j AUTO WASBORSTEL ACHTERRUIT VERWARMING AUTO VERBANDDOOS GEREEDSCHAP KIST DE BEVELANDER Donderdag 22 november 1973 b OFF 1 5R,- i’ x 8 RUITEKONTDOOIER OK SLOTSPRAY RUITEN SPROEIER ANTIVRIES V. DOORNESTRAAT 2 GOES DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDING f L. 15&5 170 P'. J 5 ,ïi ES? iTi 4 4 1! 4 4 :i 4 Ja -srrr 'i.. HO .X AGRIMARKT 129, c V» 4 ■»**-<<** - 9«»trwpt, 150/250 F „COJO'" Spuitbus Tegen bevroren autodeurslot Antivries 5 liter v«nef geen a a 4e i KADOMARKT Modieuze koliek tie effen en strepen - - Curver Een pracht kado voor •r AM prijs DEZE WEEK x DRIEMILJOENSTE FIETS ALS GESCHENK f' Weegt tot 130 kik» 7 GROTE KOLLEKTIE O.a. Pinkeltje Kameleon Swiebertje - Zonnebloemserie i’ - ïf „LUCILLI" Prachtige pop met kompleto garderobe Onverwoestbaar Reuzen model van 70 cm Stevige Sportief model binnen en buiten 46 cm lang Een welkom kado voor de kleintjes voor U", zo staat het geschreven. Bij ■brztucjenng van dergelijke oude bron nen had men deze wetenschap dus reeds kunnen hebben —————i eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee» DE KOMPLETE SERIE RACEBANEN VX 1150 MOTORFIETSEN AUTO'S ENZ. VX MET DEKSEL Tevens gemakkelijk om kado's in te verzamelen 4 4 Voor reukloos frituren Geheel uit roestvrij staal, met thermostaat Loopt een heel jaar op 1 batterij Voordelig en gemakkelijk zelf te monteren in kamer, keuken, slaapkamer, studeerkamer, enz. Diverse kleuren in fantastische strepen en effen tinten Normaal 36,90 voor Fy.-’ assssssssassssssssssBssssMssaissssssassiBsesaeesessisaseesss Opgestoken hear Het haar wordt tegenwoordig in vele vormen gedragen De >én heeft een kort geknipt kopje, de ander draagt hei haar Isng en eén derde heeft het opgestoken Bij sommige dames heerst de verkeerde mening, dat opgestoken haar nauwelijks of in het geheel niet groeit. Dat is volkomen abuis! Loshangend en opge stoken haar groen even hard bij dezelf de persoon en wel gemiddeld met onge veer 1 centimeter per maand Vrouwen die het haar opgestoken dra gen. dienen dit haar wel speciaal te behandelen Het moet namelijk regel matig losgemaakt worden, lucht krijgen len uitgeborsteld en gewassen worden Anders wordt het haar dor en gaan de punten verdrogen De gevolgen laten zich raden Het haar breekt af en gaat «nel In kwaliteit achteruit Bij opge stoken haar dus dagelijks het haar lucht r*V>.n *n hnrstnlpn Engels porselein NU die vervaardigd die keurig was L__. en L.1- "J oude Egypte men de kunst van het' ver vaardigen vaa kende. Bij röntgenonderzoekmgen constateerde dr Gray ook. dal diverse ziekten die wij dikwijls als typische ziekten van onze tijd beerhouwrn reeds bij deze Egyp te na ren voorkwamen, zoals nier- en gal stenen, i l' Soepel en gemakkelijk Dat het goed gaat met de fiets weet iedereen. Er wordt in ons land meer fietsen gemaakt, gekocht en gebruikt dan ooit. Dat bleek ook uit bet feit dat öp 11 september j.l. bij een van Neder-, lands oudste en grootste fietsenfabneken Gazellem Dieren, de driemiljoenste fiets van de band kwam Ruim zeven jaar geleden werd de tweemiljóenste fiets afgebouwd en om dat aantal te bereiken had heel wat meer jéren gevraagd, want de geschiedenis van Gazelle begint in 1SS2 De driemiljoenste fiets werd aan geboden aan dr G. W B Bornie burge meester van de Gelderse gemeente Rhe- den. die er metéén-een goede bestem ming Voor had. want hu gaf déze fiets op zijn beurt aan het revalidatiecentrum De Valkenberg van het Nederlandse Kunststof, mag niat in da auto ontbraken Vraagt U sint en Piet iets voor de auto? Veel oade weteaaehap la eea enlgaan Zo ontdekte hij dat een mummie in'het Het komt meer dan eens voor, dat onze I- moderne wetenschappelijke onderzoe- prothese Het betrof hier 'n^ kunsthand kers tot interessante ontdekkingen ko men, doch dat bij nader inzien bhjkt. dat er in wezen niets nieuwe onder de zon is en dat dingen of zaken die wtj moderne mensen soms als iets nieuws beschouwen, in wezen al van veel ouder datum zijn dan we dachten. Een voor beeld hiervan zijn wel de ontdekkingen die een Engelse onderzoeker, dr Peter Grey, enige jaren geleden deed Deze Engelsman heeft zich gespeciali-, aeerd op het onderstuken van oud-Egyp tiache mummies roet Röntgenstralen en hierbij kwam hu tot bpaonder interes sante resultaten zenden jaren geleden In het vergeet boek is geraakt en nu als nieuwigheid, als recente ontdekking opduiken. Het.is daarom misschien wel .nuttig, wanneer ■oude werken grondig worden bestu deerd en dan niet alleen dóór, zoals in dit gevat theologen e d maar eveneens door wetenschapsmensen v'an geheel dere ■e‘~ - lingen zeer interessante conclusies kun- wetenschap zich onderzoek en - obaerva- i weer .Lauwer is! In dit deel wordt gesproken over de Voedsel voorschriften' voor de zen. dat alles onder de viervoeters, dat gee.n gespleten hóeven heeft en" her kauwt als voedsel onrein en verboden ts. „Ook de klipdas die geen gespleten nnwin - grondig in oude bronnen zou worden gestudeerd, bluki uit de'ontdekking, van een mummie in'het een Duitse onderzoeker, dr Hendnch» bezit was'van een kunstig vervaardigde -Dyke publiceerde enige jaren geleden een nieuwe i iilt een houten kern. klipdas. het kleinste hoefdier ter we- bekleed met linnen, hars reld. die met de olifant en de reekoe lak. Hieruit bleek ,dat ook In het tof dezelfgde groep hoefdieren behoort -ƒ t 7 fraaie prothesen reédy tot de herkauwers moet worden gere- achap niet had yastgestcld Hehrlchs had heel toevallig eerts een aantal van deze dieren geobserveerd ge durende vierentwintig uur en daarbij Joden Daar kan. men onder anderen le- was hem tn de loop^van de nacht öpge- - --ader» ark a Ik mg sptjaverte rings- vallen, dat de dieren gedurende korte. ziekten tandbederf en als zeer Interes- tijd bepaalde slikbewegingen mlakten santé btj zonde rheid, dat de beroemde die aan die van herkauwers deden den- Ironlna Am«n "O hetrek ken Het ,we« eieMee te AAAAAAAAA kehjk .jeugdige-leeftijd reed* «tierf. ge- verblijf nm de waarneming zuiver te btorven is aan eèn hartinfarct* dóen Dat onzze wetenschap soms interessante Later had. Henrichs* ê.r een speciale stu.-. voortgang kan.maken wanneer er -een* die van gemaakt en kunnen constateren, dat déze dieren inderdaad herkauwèr*. Zo zien> we. hoe de wetenschap van dui- ztjn Zij herkauwen per dag slecht* niet langer dar. tot 50 minuten en dan nog wel speciaal in de nacht. Dit ia ontdekking eh wel dat de w*arschunlijk de reden geweest, dat de zoologen dit niet eerder hebben opge merkt Dat er ON>k in"dit geval weer geen lót de ie If de gróep hoefdieren behoort. nieuws onder de zon was. blijkt uit hét door wetenschapsmensen van geheel an- dat dit in bet derde boek van Mor dere origine, die uit bepaalde medede- tijd in onze moderne biologische wsjteh'...’ ze* in hét elfde hoofdstuk wordt ver- lingen zeer interessante conclusie* kun- meld. namelijk dat de klipdas een her? nrn trekken Op die manier bespaart de tiéwerk en komt oude wetenschap lot nieuw leven

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 34