MID-MENU f RESTAURATIE HERVORMDE KERK TE KLOETINGE IS NU BIJNA GEREED 15,-p.p. Medische diensten voor M ea 2» november „Maison Visser Goes breidde mantefafdeling uitl^^HH Vlotte cocktail show bij Fiësta” Middelburg BEZOEKUREN Club van Honderd voor derde keer bijeen 19 SPECIALITEITEN I De kèreke was stik rieke, mè noe is ’t gebeurd.». Burgerlijke stand I.' I MOSMM, VI»- (oa. tong, paling, tarbot) on andere HOTEL RESTAURANT CAFÉ Terminus to. station GOES Tel. 01100-7501 F openingsdienst Sierstiksels Bont kopen: dure aangelegenheid „Kijk eena" aldua de heer Welaa, „we hebben hier natuurlijk in de eerste plaats een bontzaak. Het kopen van een bontmantel ia beslist geen sinecure; er te nogal wat geld mee gemoeid. Zeker ala men bedenkt dat wij hier so ge middeld jassen hebben hangen van om en nabij 18 1900 gulden per stuk. Geen wonder dat de dame die een bont mantel wil kopen vaak met haar echt genoot en soms ook nog wel met ander* familieleden hier binnenstapt. Een beet jé ruimte is dus echt wel gewenst Nerts 1969 begonnen Bijzonder orgel De president kerkvoogd, de heer B. M Nieuwenhuyze: „We hopen dat we op die anderhalve ton ook nog een subaidie krijgen. Toen de kerkeraad beslost de orgel restauratie door te laten gaan - het orgelfonds was namelijk leeg la een an ander natuurlijk goed overwogen en we vonden dat als het kerkgebouw ge restaureerd werd, het orgel eigenlijk niet kon achterblijven. De restauratie van de kast hoort nog bij de algehele restauratie van het kerkgebouw; de res tauratie van het orgelmechanisme ech ter komt aowieso voor onze rekening, een bedrag van ruim een ton. Op 21 december is het werk aan het orgel nog niet gereed, wel is ons toe gezegd door de restaurateur, de firma Flentrop, dat op die datum in leder ge val de orgelpijpen in de kast zullén staan, zodat het geheel toch een beetje toont. Het mechanisme zal medio 1974 klaar zijn. Het orgel dat stamt uit 1787 sal dan weer in uitstekende staat zijn.'' Vlot verlopen Plafond bleek vrij goed- Speciale Kom over de brug in ’t klein Kerk werd ami CAFÉ-RESTAURANT Randstad'próblemen Maria klas vanaf I meente kooat m bodrag van vier k vtjf aperitief ea glaa wtya wenhuyaa, „voor rekening van da ft- LM MID-Hotete Holland V 14.1» - 18.00 uur 10.00 -30.00 uur voord duur hot bouwbedrijf Wou denberg uk Mlddolburgi aroMoaht 'sr^s^i ^s^s^i^p v^i oootoMrww dhaorao Maison Visser in do Papagaalstroat to Ooes kan in 't vervolg haar klan- baar werd, pn besloot de zaak dras tisch uit to breiden. ZIEKENHUIS 3a klas: dagelijks dikant ds J. Ph.Hilhorst, hoopt voor te gaan, in gebruik te nemen. Op 22 december (s zaterdags) is het gerestaureerde kerkgebouw van 1430 uur tot 17.00 uur voor het publiek te bezichtigen. De restau ratiewerkzaamheden werden uitga- Kinderafdeling: dagelijks woensdag Se klas: dagelijks Kraamafdsling: dagelijks Se klas B Se klas Kinderafdeling ma., wo., vr. van sa., so., di, do. van ten nog beter van dienst zijn. Om een zo goed mogelijke service te kunnen bieden werd de zaak uitge breid met een speciale mantel afde ling. Tot voor kort was deze afde ling nog maar zo klein dat men ar nauwelijks behoorlijk een mantel in kon passen, laat staan als er enkele klanten tegelijkertijd binnen kwa men. De hoer A. Weiss, alweer zo'n jaar of tien samen met z'n vrouw in Maison Visser, zag dat de be staande toestand eigenlijk onhoud- BERGZICHT 14.1»-1X30 SW i».m - 20.00 uur 14.18 - 18.se uur ia.se - ujo uur HUISABTRKN I Oeea: Dokter F. van Peer, Oostaingel 1 S3, Goer TeL 01100-8306 ‘s-Hser Arendekerfc*. Hetakenesand en Wetphaariadgk: Dokter D. P. van Driel. Vermetstraat IS, Seep aaar keeee Médaillons la grand veneur- (gemarineerde biefstukjes van eaaekaaa v In Jsgersnseestersaes) groenten en aardappelen Nagerecht ▼oor da Leden van da Nadsrianrti Hes- Mevrouw Outermans kweet zich als van- - ouds weer uiterst bekwaam van haar taak als lady-spesker, terwijl een vijftal mannequins de vel* verschillende mo dellen showde. In de gelegenheids kleding -In vele gevallen door te dragen - beeft Fleste auusl tu bet tang eb De plannen om de zaak uit te breiden bestonden echter al langer. Van ver schillende kanten had de heer Wetes al gehoord dat hij als „bontadvlseur” hoog aangeschreven stond en. om 'n wat ster kere konkurrentie positie tegenover de grote bontwtnkels te veroveren, kwam toén het plan de zaak In Goes wst te gaan uitbreiden. Door de nieuwe ruimte dte er nu bUgekotnen te, kan ook do kollektle aanzienlijk worden uitgebreid, waardoor de klant dus weer meer keusa heeft. In totaal beschikt „Maiaón Viseer” nu.over een verkoopruimte die drie koer zo groot is als de vroeger*. Een vlotte cocktsl-show die vorig* woelt dinsdag 6 nov. bij „Bruids- huls Fiësta" In Middelburg word ge houden, vormde het bewijs dat JFHsta" naast de bakende bruids- kollektle, zeer aparte modelletjes In gelegenheidskleding heeft. Duidelijk kwam onder moor naar voren det deze winter vooral lurex erg In zei zijn. Ook kwam neer voren dat de modekleuren bruin en zwert zoels die vorig winterseizoen erg in trek weren .- ver. op de achtergrond wer den gedrongen door de nieuwe kleu ren peers, rose en groen, kleuren die In vele (combinaties en schake ringen te zien weren tijdens de „FMsste-show". DUBKNAnUM Dokter Karei—, Slmonaw*! 3. Helnkena- aand, tel. 01106-1399 APOTHEKENi Da Zeeuws* Apotheek. Grate Markt 10, Goes, teL 01109-43»» WUKVBKPU1OING Rayea WemeMiage, Kapalle BleseHage. Kloetinge. 's-H. AMakcrite, 'a-Oraven- pe!4er, Hoe4eken*kerke ea'Baarland: Zr. P. K. M. de Munck, Pr. Beatrixweg 88, Wemeldlnge, tel. 01192-211. Teraeke. Kruinlogen ea Haasweert: Zr. K. Lodder, Yereeke, tel. 01131-1760 Rayea Noord-Bevetaad. Katteadgke. WUhelmlnaderp ea Welphaa rtadgk Zr. A. M. van Corp. Wteeenkértoa, tel. 01107-373 Rayea Krabbeadjjke. Waarde en Rayea Geea Zr. C G. J. van der Kooy, tel. 01100- Rayea van 4e wtykverplegenden van 4e Groene Krabafd. Driewegen. Ovesaade, Klleweetedgk. OadelaaSs: 4e Oranje Groene Krabafd. Boreoel*, Nleawdorp, Lewederp, "s-H. Areadekerke, Beiakem- mnd. Nbae, ‘a-B. B. KlaAeren; 4a Wit Gate KraièafA *e-Be*r*nh*ek. Lew*4*rp Oveaande *e Kwadendamaae: Zr. M. Boudene-Boonman, A. de Koning straat 31, Kwadendamme, tel. 01194-431 Bij „Meison Visser" ken men terecht voor de moest uiteenlopende bont- soorten, weer onder hot nertsbont toch wel oen ven de voornaamst* plaatsen inneemt. ,,Maison Visser" heeft bootkleding voor de oudere en voor de Jongere vrouw; men kan er ook terecht voor bijzonder fraaie hoeden, al of niet ven bont on tas sen. doellng zal duidelijk zijn: liefst een fors bedrag er in. Als op 21 december, om half oeht, de drie luidklokken van do Geer- nlngsdionst gaat beginnen, wwX daarmee, eigenlijk oen nieuw tijd perk voor de Hervormde Gemeente Ingeluld. Na de Ingebruikneming te het kortere, keus te over. Heel leuk was een rob* te „Style Grandmère" in een kombinatle van oranje en bruin, waarbij een vlotte bijpassende oranje hoed werd gedragen (foto). Apart was ook een kompens» van ruit en streep, paars op donkere achtergrond. Veel van de cocktail- en avondkleding was voorzien van leuke stiksels, sier- gesp of van pailletjes en/of pareltjes Opvallend bij bijna alle geshowde mo dellen - waarbij af en toe een gewaagde uitschieter - wai de uitstekende pas vorm. t..' Mevrouw Outermans maakte de 'aanwe zige dames *r op Attent dat obk voor deze kleding de mogelijkheid bestaat bij „FlCsta” patronen te laten tekenen en knippen. Ook bestaat de mogelijkheid om bij het Bruidshuts leuke bont jasjes of -stola's te huren. Een geshowde kombinatle van een zwart fluwelen avondjurk met kort wit bontjas je oogstte veel sukses. Voor de vele verschillende kapsels die de mannequins die dinsdagavond droegen, tekende de Middelburgse kapsalon Christian uit de Segeeretraa^ Er werd vooral veel gebruik gemaakt van leuke korsagee, gemaakt door Bloemen- en Tuincentrum Dekker .die In de kapsels I maaésm vacwarkt. deel ten. De bouwstijl, waarin de kerk van Kloe- tinge la gebouwd, valt ónder de z.g. „Scheldegothiek", een bouwstijl met als een van de kenmerken de gebogen ra- men. Alle ramen van de kerk zijn trou wens vernieuwd, de vensterbanken van de ramen te de konaistorie zijn tot oor- spronkalljka hoogte teruggebracht. Om aoveel mogelijk kosten te besparen wilde men aanvankelijk de muien van de kerk niet schilderen maar Monumentenzorg dacht daar anders over: de muren moes ten worden gewit. De teren van Kloetinge valt buiten de restauratie, deze la' eigendom van de gemeente Goes en werd al te IBM gerez- taureerd. De kerk krijgt drie ingangen, twee ter zijde van de toren *n een er recht on der Het fraaie houten hekwerk dat de ruimte onder de toren afscheidt van het 1 schip wordt vervsngen door een glazen wand. Het hout van het hekwerk zal elders In de kerk worden gebruikt Hoe wel het te doen gebruikelijk is dat de aannemer van een restauratie karwei pas na de afronding van het werk een geschenk geeft, heeft de fa. Wouden- r berg gemeend van deze traditie te moe ten afwijken. Toen het Noorderkoor ge reed was gekomen kreeg de kerkeraad VCR het gMWtBMTMrdc irgrtrgdbBcn, ml per zendag nog maar 1 dtomt worden gehouden, i»J. rnndagamer gem om 10.00 uur In da winter as* om 0930 uur In da zomer. Verder wil men ook gaan beginnen mot hot Invoeren ven liederen uit hot nieuwe liedboek. Dit zal echter haal' lassg- nam gebeuren zodat men rustig om Do restauratie van do Nederlands Hervormde kerk te Kloetinge, na dert nu mot rasse schreden haar voltooiing. Het ligt In de bedoeling om op 21 december it. het kerk gebouw mot een speciale openlngs- dlenet, waarin de Meetings* pro- *e-Haer Arendskarke, tel. 81106-1202 Barsaele, Nle*w4*rp *a aeMtrckee: Dokter H. M. J. Ki vlet, Monaterweg I, Boisaele, tel. 01106-303 Driewegea. 's-Heer*ah**k. Ov*au4e ea Haedekenskerke: Dokter J. Geldof. Korteweg- 23, Drie wegen, tel. 01196-378. Hanswoert, Kmtetegea ea Teraeke: Dokter P. Polderman, Damstraat 103, YerSeke, tel. 01131-1300 Krabbeadtjke. Oaatdgk. Waard* au BII- laad Bate: Dokter C. A. Donker, Spoorlaan 3, Krabbendtjke. teL 61134-1844 KleeUag*. Kapelle-Bleaetage *a Wemel- dtege: Dokter D. Vreeswijk, Bieaellngaestrsat 97. Kapelle-BieMllnge. teL 81102-1290. TANDAKTBKN Dokter P. 5. M. Frantaen. Kastanje- straat 307, Goes, teL 81106-6374. Spreek uur zondag van 9-10 uur De restauratie van de kerk begon medio mal 1969, nadat al la 1966 een vooron derzoek waa verricht, met name te bat oudste gedeelte van het kerkgebouw, het Noorderkoor dat stamt uit 1280. De late begroting voor de restauratie werd gemaakt, gaf een totaalbedrag aan van 777.000 gulden. In augustua 1963 kwam een begrotingswijziging die een startbedrag te zien gaf van 1.041.000, een bedrag dat door allerlei prijaatljgin- gen Inmiddels is opgelopen tot een be- drag van 2.2 miljoen. Dit bedrag hoeft de Hervormde Gemeente Van Kloetinge echter niet alleen te betalen; S0*/< krijgt ■men van het rijk gesubsidieerd, 30‘ van de gemeente en S'/> vag de provincie. De resterende 18‘/« zijn echter wel voor rekening van de Hervormde Gemeente en daarbij komt ook nog eens een groot bedrag van kérkmeubilalr, elektra, ver warming en - een bedrag van./ 150 000,- - vóór de restauratie van het oude Hess- orgel, een instrument waarvan er buiten Kloetinge nog maar één in Nederland te vinden is. De restauratie van het kerkgebouw ia eigenlijk vlot verlopen, er hebben zich geen al te grote problemen voorgedaan. Dit was voor een groot gedeelte té dan ken aan de voortreffelijke samenwer king tussen het Kollege van Kerkvoog den enerzijds en de aannemer en archl- tekt, de mensen vsn Monumentenzorg, de opzichter en uitvoerder anderzijds. In totaal kwamen deze Instellingen en personen een 33 maal in bouwvergade- ring bijeen, vergaderingen waarbij het bijzonder prettig toeging en op een fijne manier zaken gedaan werd. Het eerst werd het Noorderkoor garee taureerd. Als bouwmateriaal werd oude ateen gebruikt, zodat het oude karakter van het gebouw toch enigszins behou den blijft. Ook de konsistorle werd onderhanden genomen en enorm verbeterd. Op som mige plaatsen is ook wél wat nieuwe steen gebruikt masr dan enkel en al leen om „gaten op te vullen”; de laag die in het gezicht komt bestaat echter weer uit oude steen. Tijdens de restauratie van het oude koor werden de kerkdiensten In het schip van de kerk gehouden, het koor werd door een schot aan het oog onttrokken. Toen het Noorderkoor gereed was wer den de banken overgébracht naar het koor en werden daar de erediensten ge houden. Tijdens de grondwerkzaamhe den in het koor stootte men op een oude sarcofaag; men denkt ef over om die een plaatsje In de kerk te geven, maar of dat werkelijk gebeurt is nog niet be kend. Er zijn n.1. ook onderhandelingen gaande met het museum voor Noord- en Zuid-Beveland. In de kerk komen tal van oude grafzer ken te liggen, de uit het jaar 1604 stem mende preekstoel wordt weer geplaatst, evenals, de wetsbank (1624) waarin eer tijds vroede vaderen zaten. Ook de .Jieerenbank" waarin de Ambachtsheren van Kloetinge zaten krijgt weer een plaatsje in de kerk, kompleet met fami liewapen erop. De huidige Ambachts vrouw» van Kloetinge leeft zeer zeker met de restauratie van de Kloetingae kerk mee. getuige de twee koperen luch- tertjes die zij de kerkeraad schonk, be stemd voor de konsistorle. In eerste instantie werd ook gedacht aan een algehele vernieuwing van het plafond van de kerk, maar dat bleek luchter aangeboden, bestemd voor het koor, een geschenk waar nien dlrekt wat aan had. De firma Jobee uit Middelburg die 't leidekkerswerk versorgde, schonk een fraaie buitenlamp. D* Club van Honderd, het ontmoette*»- en ontspanningscentrum voor leden van de Goese Middenstands Centrale en an dere belangstellenden, is dinsdag 6 no vember voor %e derde keer bijeen ge weest. Initiatiefnemer G, Schout heeft zich Inmiddels verzekerd van de steun van een zogen^md driemanschap, be staande uit de beer P. de Br**, J. Huls man en J Schout Deze commisie gaat zich belasten met het onderhouden van de kontakten met de leden en het orga niseren van bijzondere evenementen, zoals bingo-, dia-, en qulz-avonden. De eerste bingo^avond is gepland op de tweede dinsdag van december. In ver band met het St Nicolaasfeest wordt de btjeankomat dan niet op de gebruike lijke eerste dinsdag van de maand ge houden. Ook in januari komt de Club van Honderd op de tweede dinsdag bij een. Telkens als er een bijzonder* aktl- viteit is. zal deze wat later op de avond beginnen, opdat het ontmoetlngsgesprek waarvoor de Club van Honderd In earste instantie is opgezet, niet uit het oog wordt verloren. Door middel van adver tenties zullen de leden op de hoogte worden gehouden van eventuele veran deringen en plannen. De kommissie hoopt zich op 1} dec. aan de leden van de Club van Honderd te kunnen preaen- teren en haar planne bekend te maken. Tot nu toe waren de bijeenkomsten van de Club van Honderd ook opengasteld voor nlet-leden. In verband met da grote belangstelling heeft men echter moeten besluiten voortaan alleen leden, op ver toon van hun lidmaatschapskaart te* te laten. Wel kunnen zich nog enkel* nieuwe leden opgeven. Vandaar dat d* hear L. A. Quaak da organisatie van **n spacial* ak- tl* op zich hooft genomen, **n ak- ti* di* da naam hash „Mini - kom ov*r da Brug". Maandag, 19 novumbor, gingen mensen van de kerkvoogdij, ou derling», diakenen en leden ven de wijkv*r*niging van deur tot deur om bij elk Kloetinge gesin oen en velop af te geven, mot doorln oen verhaal over de restauratie en de koeten van hot projekt. Do vrljdeg Asaglftea la bei tijdvak 2 a*v. *73 t.as. nev. '73) GBBOKKN: Anna Cathalina, d.v. J. bij de Vaate en J. C. Bruinooge - Anthonia Janna, dfv. M. Braam en I. J. Koole - Leehdert Ben jamin z,v. R. Suurmond en M. Joosse - Marianne, d.v. H. J. C. van Wanrooij en Y. Sluiters - Greta Marina Cornelia, <Lv. W. C. den Boer en D. J. Geleijeae - Jacomtna. Wilhelmina. d.v. L. van Over- beeke en F. A. van den Berge - Suzanne Alexandra, d.v. C. Besuijen en M. A. Hendrikse - Manon Antoinette Hyppoly- te, d.v. W. A. M. van der Vorst en M. A. P. van Oers - Tamara Elisabeth, d.v. J. van der Weele an L. T. de Buck - Amber, d.v. O. da Vent* *n F. L. van Gastel. HUWELIJKSAANGIFTEN Willem Johannes Boonman. 28 j. en Martina Petronella Driedijk. 20 j. Jacobus Adrlanus Anthonius Leonardos Geosaens, 23 j. «n Clazina Catharina Al- lamekinders, 23 j. - Jacobus Johannes Pikkaart, 27 j. en Simone Michièlla Fi- lius, 21 j. - Albert Gerard Bouw, 22 j» en Felicia Veronica Scholten, 20 j. GEHUWD Pieter Cornelia Otto, 20 j. en Rokven, 16 j. -■ OVERLEDEN Marinus Zweedljk, 72 j. - Dingenls Ja cobus Hulsson, 69 J. e.v. H. L. Versluis - Johannes Cornells Maria Ooatdijk, 2 mnd. - Adriana van der Heijde, 72 j. - Maria Cornelia Johanna van den Bout, 94 j., w.v. G. L. Klompe - Jacob Fiar- loo», 78 j., w.v. J. A. Hoebeke - Cor nelia Marinus Guiljam, 87 j. - Martnus Pekaar, 63 j., a.v. W. C. Potter - Bartel Maeuwae, 83 j. - Leendert Hengsdijk, 78 j., e.v. J. Korstanje - Geurt Philip Verbeek, 88 j., a.v. C. B. Huijzan. (Aangifte la tgdvak 9 Was U nev. 1973) GEBOREN Mickielle Louisa Marcella, d.v. G. H. J. Masson an M. L. Bulse - Michel Willem Anton. z.v. K. M. Tazejaar en M. S. de Bruine - Adriaan, z.v. A. Moerdijk en P. M. Hollebrafldse - Maurice John, z.v. J. Griep en J. A. Paauwe - Silvester John. J. Griep en J. A. Paauwe - Bastiaan Jan, s.v. J. J. de Jonge en C.- J. L van dé Vélde - Tannetj* Willa mina, d.v. F. Overbeek* an C. P. Ln- bruyére - Christiaan Johannes Corne lls, Z.V.. T. van der Bljl en A, J. van Usaeldijk - Luuk, zv. P. A. W. Fokke en M. A. Stavenuiter - Pieter Aart, z,v. P. J. Kleppe en A. T. Breure - Hulbert Pieter, x.v. H. J. Janae en M. F. NOte- boom OVERLEDEN Meeuwae, Bartel, 63 jr - Herrebout, Adri aan, 63 jr, ev W. Gljssel - Lous, Jan, 70 jr, ev H. Heijboer - Wagenaar, Jan Ja cob, 86 jr, wnc N. de Vroe - Mol, Geer tje, 82 j. - Meise, Johanna, IM j. wv M. J. van Riet - van den Ende, Francine Hele na, 60 jr, ev L. Glasbergen - Goeree, Hendrik Marinus, 64 jr, ev J. Janae- - Moelker, Johanna Jacoba, 87 jr - de Nooljer, Jozina, 82 jr, ev L. de Kam GEHUWD Baaljeiu, Abraham, 23 jr en van der Linde, Maatje Lena, 19 jr Schipper, Jacobus, 28 jr an Qilljn, Johanna Eliza beth, 31 jr - Langley, Louis James, 23 jr en Soeters, Margaretha Helena Anthonia 27 jr - Westerweel, Wilhelmus, 23 jr en Frans*, Elizabeth Geertruida Margaretha Maria, 21 jr - van der Boog, Joannes Franciscus Aloysius Marla, 33 jr an van Beveren, Marianne, 30 jr HUWELIJKSAANGIFTEN Geluk, Johannis, 28 jr en Blomaard, Janna Jacoba, 18 jr - Eckhardt, Marinus Cornelia, 23 jr en van der Sllkke, Catha rina Maatje, 20 jr - Koramana. Johannes Adrianua, 21 jr en de Roo, Sonja Rennl, 18 jr - Wijs, Hendrik, 43 jr en van Maas dam. Willemlna Cornelia Catharina. 30 jr Schipper, Gerard Dingenls, M jr. en Ver- steege, Johanna Magelina, 21 jr - de Bat Gerardr Jan 32 j. en Kaaselaar, Maria Louise 27 jaar.. i -«.uw-1-- nog lang so slecht niet te zijn als men veronderstelde. Volstaan kon wor- wel veronderstelde. Volstaan kon wor- J den met vervanging van aangetaste g*- ..kerstdagen hun kerkgebouw w**r in be zit te kunnen nemen. Zowel van buiten als van binnen ziet het gebouw ar wer kelijk prachtig uit Geen wonder dat men van de openlngsdienst op 21 dec. hoge verwachtlgen heeft: er is mede werking gevraagd van de brassband „Excelsior", van het Jeugdkoor. „Ichtus" en natuurlijk ook van hat Kloetlngse Kerkkoor. Niet alleen voor da leden van de-Hervormd* gemeente ia da res tauratie echter van belang; de kerk is een juweeltje geworden waar mat recht iedere Inwoner van Kloetinge trots op kan zijn. Juist omdat het een zaak is kaar bij eigenlijk alle Kioetlngenaren be trokken zijn, heeft het Kollege van Kerkvoogden gemeend het kerkgebouw niet enkel en/alleen te bestemmen voor de eredienst, maar het gebouw een meer kulturel* bestemming te geven Er sou- dan best tentoonstellingen van tekenin gen en schilderijen In gehouden kunnen worden, koncerten gegeven door mustok en/of zangverenigingen. De heer A. J. Blok, die in het kolleg* -van kerkvoogden speciaal de kulturel* afdeling voor zijn rekening neemt: ..Per zlot van rekening moet je niet vergeten dat de restauratie tot stand kwam via enorme subsidies. Het geld dat daarvoor werd bestemd is uiteraard gemeenschap» geld en dus Is het niet meer dan een „.7 v. normale zaak dat de gemeenschap er een prachtig* mMsiev* koperen kroon- yoor Uru<krtj<t w. voor zover het bijvoorbeeld koncerten betreft in ons kerkgebouw zelfs nog wat pauze-akkomodati* ala bijv, «en keukentje,” „Natuurlijk was de restauratie voor de '.'Hervormde Kerk van Kloetinge een dure aangelegenheid" vertelt da heer Niets- „maar t» te vnrtedau tgd. We h*bban?**n SingstaSrset S - GOES - TM OnOGöSM 14-30 - 18.00 isur 18.30 -19.09 uur R.K. ZIEKENHUIS ST JOANNA le klas vanaf 10.30 uur doorlopend bezoek, rustpauze van 1X00 - 14.00 uur 3e klas A 10.30 - 11J9 uur 14.0Q - 18.00 uur 18.30 - 30.00 uur 14.00 - 18.00 uur 19 00 - 30.00 uur 14.00 - 18.00 uur 19.00 -3X00, uur 18.30 - 19.00 uur 14.00 - 18.00 uur „Maison Visser” heeft eigen bontwerk ateliers, een magazijn *n agent in Am sterdam. nog een woon-winkelpand in Rotterdam en een filiaal in het Koop centrum Groenendijk in Vlissingen. „Vaak komen we mensen tegen” aldus de hr, Weiss, die ven mening zijn dat sa willen ze echt iets goeds kopen, speci aal naar de Randstad moeten. Als je se dan vertelt, dat je daar vandaan komt, staren ze je stomverbaasd aan; wat kun je nu beter hebben als een zaak uit de Randstad naast je deur Toch is het erg moeilijk om de mensen dit bij te brengen 'I' Overigens geeft de heer tfelss te kennen :dat hij eigenlijk meer een figuur op de achtergrond is, in Goes althans. Daar heeft mevrouw Weiss namelijk de lei ding in de winkel en uiteraard ia sü vanuit dien hoofde degene dia met de klanten hat meest in kontakt komt vórmde gemeente van Kloetinge moet het bijzonder fijn zijn om net voor de ton. Dit bedrag sullen we self bij elkaar moeten sten te krijgen en dat zal nog w*l een probleem rijn. Om voor een gedeelte uit de koeten te komen heeft de kerk een groot gedeelte van haar eigendommen moeten wrkopen. o.a landbouwgronden en obligatie*. Dit heeft tot gevolg dat do jaarlljkaa inkdtnsten een heel eind sakken, temeer nog daar de kark aok een huishoudelijke dienst beeft on ook die draaft mee in de In flatie. Allerlei koeten atfjg*n en bet ge- volg van ééfi en ander laat rich ga- makkeltjk raden Al de— facetten hsbben er toe geleid dat we sullen moeten vragen aan onze leden of sa da vrijwillig* btjdrag* di* ae de kerk elk jaar doan toekomen, wil len v*rhog*n. Om acht go—1 uit d* koe ten te kunnen g*rak*n aou *«n verdub- - baling van dat bedrag w*n**ujk zijn. «9«r®p (M novesnbnr) wordan dn We hopen dat iedereen aa veel tnogelftk enveloppe s weer opgehaakt; do bo- daaraan wil me* werkos»." dnallna .«1 sULteJtllr .11-. 11-8— Ook bij dte medewerking voorriet het kerkbestuur hter en daar problem». Opvallend ia bat - aldus hat kolleg* - dat juiet de oud Kloetingenaren ar van overtuigd schijnen te zijn dat de Neder lands Hervormds kerk van Kloetinge enorm rijk moet rijn. Hat gevolg daar van is in de jaariftkae bijdrage merk baar. Daar tagmover staat daa weer dat ..import^iiiwocMn wn d»- te mening niet stjn toegedaan an - vnor- aovar a* tot da Hervormde gemeente behoren - aan grotere btjdrag* geven. Natuurlijk stjn ar ook bij de „oud* ge trouwen” BMnaan dte v**l bijdragen. Dte hoge bijdrage ie ook broodnodig want do Ujd dat da Hervormde Kark ven Kloetinge oeht rijk wee, ia nu bealist voorbij. „De kerk was vroeger „stik rieke" aldua da president kerkvoogd. I 4 W s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 19