i MAZDA n TRODi RENTMEESTER DE MUYNCK i L H I J Kursussen burgerschapskunde en politieke scholing voor de Zeeuwse vrouwen het t?tc. Een MAZDA bestellen? LEER IS ECHT \i ZEEUWSE NUTSSPAARBANK OPTICA SPORTSHOP PIET DANSEN NAGELLAK OPTICA I i Autobedrijf „Clara” bellen! OPTICA OPTICA FA KAMPMAN tyantelvoordeelweek Lekvrije banden op tweewielers Bandenpech was steeds nagenoeg *de enige schaduwkant bij het ér op uit trekken met fiets, brommer of motor fiets. I I X" 1 Getinte glazen doen Uw ogen goed II - Van 799,- tijdelijk Waarom is onze kollektie zo groot denkt U? I ZANUSSI Voor sportartikelen op elk gebied VOOR DE VROUW MH SMAAK -GOES „De Slikspetters” 14 „Je leert er mee leven” C-* i ut'J mogelijkl 1 JI 29,75 o Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeelcmd fi 01100-4444 ZIEKEN FONDSLEDEN wasautomaat PARFUMERIE TASSEN i i 4 5020 4 0090 JAPONNENFESTIVAL met hoge kortingen CUTEX - MARGARETE ASTOR - BOURJOIS - LANCOME - EL ARDEN de nuts spaarbank ^oed A.S. ZATERDAG 19,50 1 8 i 1 Mooi getinte brilleglazen staan niet alleen modern en modieus, ze zijn ook aangenaam en rustgevend voor de ogen. Uw ogen worden mooier. Onze keuze in tinten en kleuren is werkelijk oneindig groot. Maar een weloverwogen advies van de vakman is daarbij absoluut onmisbaar. Hot verplicht U tpt niets om sons bij ons te komen kijken. 24,50 I NET IN HUIS! ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") GOES Z^OtA eZi KLOKSTR. 10 8 8 2,75 Politieke scholing De kursus politieke scholing omvat vier forumavonden die worden gehouden fh de maanden november, januari, februari en maart. Deze kursussen worden in dezelfde plaatsen en gelegenheden ge houden als de kursus burgerschaps kunde. Op deze forumavonden zullen 3 inleiders van verschillende politieke partijen - afkomstig uit alle partijen die in de Provinciale Staten zijn vertegen- L woordigd - hun mening geven overt diskussie vragen, die vooraf aan alle! deelneemsters zuilen worden toege- stuurd. De kosten voor deze kursus be-' dragen eveneens 10,— waarvoor tnen ook weer het benodigde lesmateriaal krijgt toegestuurd. Initiatief Burgerschapskunde Er komen overeenkomstig de landelijke opzet dus twee kursussen: Burger- Uitgave i 25 oktober 1373 Varantwoordufljk rudakteur I F, A S. ran dar Peifl o TWEED mantel-voordeelweek GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOE* T11 Alle NIEUWE KLEUREN i f GANZEPOORTSTRAAT 13—15 GOES 4 •I 90 SP1NNE verwerkt tot I van een verrassend niveau I -ange Vorststraat 81 - Goes Ook de prijzen zijn een verrassing (in gunstige zin) Natuurlijk met bijpassende HANDSCHOENEN ZIEKENFONDSLEVERANCIER A 3. Advertentieprijs 30 cl per mm, Voorpagina 3 a tarief Ingezonden mededelingen 2 a tarlat Prijzen exclusief 4 B.T.W. Contracttarieven op aanvraag Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie poatbestelllng (Indien geadviseerd) Lange Kerkstraat* 11-17 - Goes - Tel 01100-5855-8527 Na 18.00 uur:-01100-5887 GROTE MARKT 6. GOES s TELEFOON 6015 Drukkerij De Phoenix Goes B.T, Voorstad 24, Postbus 5, Goes .Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen ZEER SPECIALE WANDTAPIJT-KLEUREN VAN De mudewtwkei vol aparte ee be«eafcare kleding voer de moderne jonge vrouw gegarandeerd LANGE VORSTSTRAAT ZEELAND PROMENADE 57 - GOES - TELEFOON 01100-7251 HEEFT ALTIJD HET ALLERNIEUWSTE IN MONTUREN EN GLAZEN Voor fouten In tel opgogeven edvertentiee aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid VELOURS COUTURE de allermooiste mantelstof BLOUSES werkelijk een prachtige collectie! Natuurlijk in alle effen mode kleuren. passend bij de spencers en truien, maar ook schitterende dessins in tunieklengte maat 38 t.m. 46 vanaf FLAUSCH prachtige kwaliteit Courtelle. 5 nieuwe tinten, 140 cm breed Ierse home-spun tweeds 150 cm breed 22,50 van in 8 aparte modetinten 150 cm breed 26,50 TOONT U ALTIJD DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN EN KLEUREN MODE 3 X" OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET' ADRES VOOR CONTACTLENZEN hans sinne EKSTRA één week alle bijpassende mantelvoenng GRATIS I Het begon allemaal in 1971 met een telegram van het Nederlands Vrou wen Comité, het orgaan waarin de presidentes van een twintigtal vrou wenorganisaties - samen meer dan een miljoen vrouwen vertegenwoor digend - met elkaar overleg plegen, aan de voorzitter van de Twaadt Kamer. In dit telegram werd do po litieke partijen verzocht groter in vloed van do vrouw in hun besturen en vertegenwoordigingen te bevor deren. Heines gebeurde er niets merkbaars In de partijen. Voor me juffrouw A. van dar Leaden, sekre- taresae van de afdeling Zeeland ven tb Nederlandse Bond van Ptetta landsvrouwen, wat dat ze verwon- JamI12 Ie en 2aS m kjLa A croriijK niet. rfo9 iwOBriinow vrouw ao poNttak bewust. Het lag dus vol komen aan de vrouwen «IT, aldus mejuffrouw van der Leaden, geen kwestie van dat de schuld lus al leen of grotendeels bij de mannen te vinden was. KONTAKTLENZEN voor aanpassing, vraag Inlichtingen bij ons KINDERMANTEL STOFFEN zeer mooie leder velours zuiver wol, 150 cm breed Willen wij U een ruime keuze-mogelijkheid brengen dan moeten wij U uit een. grote en vooral gevarieerde kollektie laten kiezen. Zodoende Capaciteit: S kg droog was goed. Basisprogramma’s: 10. inclusief blo-programma Bediening met één knop Spoelgangen: 5. Centrifuge <00 omw.-min. Verwarming 2.7 kW. Was.iiiddelbakjé: aan voorzijde. Veiligheid deur-, droogkook- en motor- beveiliging. Buitenmantel wit gemoffeld plaatstaal. Kuip: geëmailleerd Trom mel: roestvrij staal. Voorzien van: verstelbare voeten. Ge wicht: 80 kg. Vermogen 3 kW Afm. (h. x b x dj 85 x 60 x 55 1 Drjadslig broekpak: effen pantalon en blouse van dralon jersey, met bijpassende jacquard spencer maat 38 t.m. 42 99,00 in Hotel WESTERSCHELDE te Hoedekenskerke Aanvang 20:00 uur puur natuur pure mode '-w neutraal mogelijk te houden" ver telt mej. v. d. Leeden" mear opeen gegeven moment krijg je toch een bepaald stempel opgedrukt, daer is bijna niet een te ontkomun. Toch ken men van de kursussen heel wat opsteken, we hebben er erg veel gunstige reakties op gekregen vorig jeer. Het enige wet een beetje ver velend is, is het feit det men zo laet is met het verstrekken van.de gege vens, ze zijn pas afgekomen. Maar misschien zijn er alsnog dames die zich willen opgeven. Het is allemaal wel een strikt vrouwelijke aange legenheid; in de praktijk blijkt het nog steeds zo te zijn det wanneer de echtgenoten moekemen, de be trokken dames zelf niets zeggen wil wNwe TOXBWi 0^5 81^ ilrwi mil id/^f ei', i 1..-.>|Ó..1I I. n .yasméte» Maar niet zonder hulp PANTALONS en ROKKEN in een grote verscheidenheid, alle kleuren precies passend bij de blouses, spencers en truien, zodat u fijn kunt kombineren, maten 36 t.m. 44 Pantalons vanaf a 49,75 Rokken,vanaf 29,75 HEINKENSZAND, TEL 01106-1745 Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins, van Oranje b -si 'Xl GEEFT U ALTIJD DE BESTE SERVICE, VOOR, TIJDENS EN NA UW AANKOOP Aanvang 10 00 uur uANGK KERKSTRAAT 44 - mantel-voordeelweek - mantel-voordeelweek - mantel-voordeelweek - mantel-voordeelweek I - mantel- Per briefkaart - bij Nier. Stichting Bij da kursussan wordt zoveel mo- geiijk geprobeerd om de zaak zo Overal in het land, waar van 5 t.m. 10 november a.s. de lustrumkollekte van de NIER STICHTING NEDERLAND wordt gehouden, la dringend behoefte aan méér kollektanten. Het gaat om plm. 600 gemeenten. Wie als kollektant zijn steentje wil bij-l dragen aan: - méér mogelijkheden voor behandeling aan de kunstaier (thans óók voor jonge kinderen); -méér niertransplantaties, om patiënten: weer een volwaardig bestaan te kun- j nen geven - méér levensvreugde voor nierpatiënten - méér medisch-wetenschappelijk ónder- zoek vooral om nierziekten te voorko men - Gelukklg-heeft de techniek nu ook voor de tweewielgenieters een oplossing ge bracht voor de kans op het lek worden van banden. De partlkulier kan vanuit1 een onbreekbare flakon een vloeistof in de band brengen, dié samengesteld is op basis van natuurlijke vezels, terwijl de pluspunten verder zijn: reukloos, gif- vnj en niet-ontvlammend. Aan de hand van de bijgevoegde sim pele aanwijzingen voor het gebruik en de dosering kan iedere leek-zich door één behandeling voor minimaal een jaar gegarandeerd vrijwaren voor banden pech door spijkers, scherven, enz. De flakons worden door de in Alkmaar gevestigde importeur ervan onder de aanduiding FL-Behandeling aan de kon- sument geleverd via de tweewieler-vak- handelaren. 25e jaargang no 43 □plaag van dit blad 25.410 ex. I mantel-voordeelweek - mantel-voordeelweek - mantel-voordeelweek mantel-mantel-voordeelweek - mantel-voordeelweek - mantel-voordeelweek 3 5 t Q- 3 mantel-voordeelweek - CAMEL- mantelstof. Spandon kwaliteit 150 cm breed 14,90 KNIPPATRONEN;. Rurda. simplicity en KNIP, het voortreffelijke patroon vpor schapskunde - een kursus van drie les sen. waarbij de nadruk ligt op de over dracht van informatie met de volgende onderwerpen: Wat is politiek - Ons Parlement', Provincie en Gewest - Ge meente; Inspraak en aktle - Afsluiting van de kursus. De lessen worden voor namelijk gegeven door leerkrachten van de Bestuursschool Zeeland. Deze kursus wordt gehouden in de plaatsen: Zicrikzee, in restaurant Mondragon, in Goes in de Prins van Oranje, in Middel burg in De Brasserie en in Axel/Oost- burg, respektlevelijk in de Halle te Axel; dan een les in Du Commerce te Oostburg en de derde les weer in de Halle te Axel. De kursusdagen zijn: 18 oktober, 28 oktober en 1 november. De aanvangstijd is 20.00 uur. De les avond duurt ongeveer 2 uur. Kosten 10,Hiervoor ontvangen de kursisten alvast op voogfeand de lesstof, bstrek- ktaf BMAend op da verschillende onder- ■eafBA Men kan zich nog aanmelden, bij de provinciale sekretaresse van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen, mejuffrouw A. van der Leeden. Grote Markt 28 te Goes i- kan zich nu nog aanmelden - telefonisch Nederland, Vondelstraat 164, Amsterdam tel. 020-121343 Kijkt u toch vooral op zaterdag 3 nov. a.s.’ naar de NCRV-uitzending (2150 - 22 25 uur) van de nieuwe Nier Stich-t tingfilm .JE LEERT ER MEE LEVEN". Dan weet u precies, waarvoor u uw goede.geld geeft, hetzij aan de kollek- tant-aan-de-deur,' hetzij op straat in de I kqllektebus. En mochten er zich géén kollektanten in j uw omgeving vertonen: ons gironum mer is: 388.000. I In de afgelopen vijf jaar heeft het Ne-1 derlandse volk Vla de Nier Stichting Nederland vier miljoen gulden besteed voor dé doeleinden, die hier boven wét-j den vermeld. Maar om-het léven van honderden nier-1 I patiënten te redden zal er de komende jaren PER JAAR tenminste ditzelfde be drag nodig zijn. Maar naar aanleiding van dit gebeuren nam de ,Nederlandse Vereniging voor Vrouw en be langen en gelijk Staats burgerschap het initiatief tot het starten van een kursus politieke scholing, een kursus speciaal vóór de Nederlands? vrouw. Hierbij haakte de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen direkt in. Vorig jaar meldden zich voor de eerste kursus 3000 vrouwen, een aantal dat uitgroeide tot 5000 De deelneemsters kwamen niet alleen uit de twee boven genoemde verenigingen, maar ook uit tal van andere vrouwenorganisaties. Gezien de grote belangstelling zijn er nu twee kursussen georganiseerd: Mee doen - burgerschapskunde en politiek* scholing. --

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1