Minnaard LOEVE LOEVE LOEVE LOEVE EVE Uw huis verkopen EEN MAKELAAR! UW MAKELAAR alfa G. TEN VOORDE Biedt te koop aan: Biedt te koop aan: Biedt te koop aan HANSWEERT Biedt te koop aan: koop gevraagd KAPELLE VRIJSTAANDE WONING gelegen Stationsstraat 1T. KAPELLE KLOETINGE GOES YERSEKE Inl. G. ten Voorde Notaris C. J. Goedhals ’S-HEERENHOEK Inl. G. ten Voorde Woonhuis Kapelle •KORTGENE KL0ET1NGE .- KORSTANJE - GOES L ■r Woonruimte te koop gevraagd in Zeeland 1 24 MAKELAAR De Lange Pracht woninkje kant en klaar omgeving Góes •X KRUININGEN WOONHUIS Do Lange voorstad so - rsitrooa te «toot eeoe - toto De Lange VRIJSTAANDE WONING WOONHUIS Onroerende goederen RS Hypotheken WINKELPAND MET BOVENWONING HOEKWONING WOONHUIZEN EN ZAKENPANDEN De Lanoe De Lange De Lange De Lange M De Lange GOES WOONHUIS AANKOOP - VERKOOP f ONROERENDE GOEDEREN ’s-Gravenpolder I ROYALE WONING Notaris Ghijzels te Heinkenszand zal ton verzoeke ven zijn principaal bij Inachijving verkopen: VRIJSTAANDE WONING A DE BEVELANDER Domferdag 18 oktober 1078 T« KRUININGEN? TE KRABBENDIJKE: TE GOES TE OOSTDIJK: TE GOES: 4 4 TE KOOP Te koop aangeboden INKASSO EN RECHTSKUNDIG KANTOOR KORSTANJE - GOES 4 4 4 4 4 De Bevelander, de „wegwijzer” Voor al uw inkopen HET WOONHUIS Simonswei 8, met echuur. verder aenbehören, erf en tuin te Heinkenszend, kad. Gem. Heinkenszand, sectie B nummer 1694, groot 1.92 ere. 4 4!- 4 ONROEREND GOED ONROeWMX OOCDCMN UD NEDERLANDSE BOND MAN MAKELAARS E «Alfa 1 bemiddeling koop en verkoop - deskundige behendelin^ i- B Brieven onder no. 42-7 bureau van dit blad ',18 AKBKIDKUWONTNGBN Inlichtingen: gelegen Westelijke Kanaalweg IJ Boven: 1 slaapkamer* en overloop. Terstond vrij te aanvaarden. HaM december vrtj te aanvaarden. LM Makelaars Cosnpeter Cenfrasa Beestenmarkt 23 Oeea Teiefeea 01100-6303 11' -I BOERDKBUTJKS BBDKUF8PANDEN a. de woning met tuin an schuurtje aan da Wek hoekstraat 30, bevattende: 2 kamers, keuken, wasruimte, 2 slaapkamers en douche. behandelt correct en vlot Uw Geldvorderingen én Rechtszaken Information on Adviezen Vraagt vrijblijvend Inlichtingen FATUNWBO M GOM tbuutoon «MO - nar ARS FRANCKE LENING FINANCIERING ASSURANTIE b. In het centrum ven het dorp een zakenpnnd voor' de veetlging van een winkel ol horeca bedrijf. Oppervlakte ruim, 400 m’. Achterom te bevoorraden. bungalows - herenhuizen middenstandswoningen - arbeiderswoningen - recreatiewoningen - bedrijfspanden a. De twee naast elkaar gelegen woningen met tuin aan de Kleine Kade nrs 29 en 31, te zamen groot 371 m’. b. Terrein met betonnen vloer lange hat water aan de Westhavendijk 15. Erfpacht tot het jaar 2000 Totale grootte e 600 m3. Indeling beneden: woonkamer, eetkamer, keuken, bijkeuken, toilet, douche an berging. Boven: 2 slaapkamers. Binnenkort vrtj te aanvaarden. een zeer goed gele gen. hecht gebouwd on ruim HERENHUIS met grote tuin. Totale oppervlakte 705 m3. vooasrao ss TtLivooN tottooi eeoe «ois TI HUUR GEVRAAGD TI OOM: atelierruimte groot circa 150 vierkante meter, eventueel in kleinere ruimten onderverdeold Brieven onder no. 42-3, bureau van dit blad. Indeling beneden: gang, woonkamer, keuken, Mjteeuken Boran: 1 slaapkamers en overloop. HKUNHUIZKN MIDDKNSTAMDKWONINGKN Naereboutstraat 21. tel. 01100-6160-8307 met schuurtje en achtertuin, gelegen Wlllem- rtraat T. Indeling beneden: doorzonkamer, hal, keuken, bijkeuken. tollet, douche. Boven: 1 slaapkamers en overloop. HaM december vrtj te aanvaarden. met MO m’ tuin, gelegen Stattonestraet 3. Indeling beneden: gang, kamer an suite, keuken, tollet, douche en berging. le - en top.hypothèken tot 9Ö in speciale gevallen 100 voor vele doeleinden geschikt, gelegen Magdalensstrsst 8 Koopsom f 57 500. Terstond vrij te aanvaarden met schuurtje en achtertuin, gelegen van Randwijckstraat 45. Indèling beneden: gang,'kamer en suite,’ keuken, toilet en douche. - Boven: 2 slaapkamers en overloop. Terstond vrij te aanvaarden. ONROERENDEGOEOERENeUREAU HERTOGENHOF 13 GOES TEL. 01100 8848 Sloestraat 36 - Lewedorp Telefoon 01196-12285 Ook voor bemiddeling bij «en- en verkoop van zCZX /<Z2\ /CZ'X /CZ?\ X tuto *gel. a. d Kuipersdijk tod. -M X Bemhsrdstr 70 Grootte:, B-.' X‘- WOONHI'IZKN 'B X rïJLtto Czl?^lït^*ca- B X Baasweert, Sehoelstraat IS B X souterrain: hal. bergkamer, bij- ,-B X 900 Voor v,1« doeleinden B BOUWTERREINEN B t r rn— Vrtoech^tot 311^2015 B t •o-Gravenpalder. Geesestraatweg B U keuken en hobbykamer Far- B K gesch Ind wtokeLmw sroonk B f JV^nTu’WGRON» 1 f Lód’iZc.^O M ‘Jrc? D r 1 f Hei-k.~a.a4. p.rp-tr~» 44 B B térre: gang .woonk ^Lkasner. 1 B keuken, tollet .achterk kelder B B INÉN -a! f f! c?i de^ v h 1 f Helakensaaad. Derpsstr—at M 1 keuken, douche an tollet le Ver- en-berglng 1. verd overl. drie B B LAMFINGTERBEINEN tea,n Nuj’ H^otheek I Nleawderg. Ceader» 4T. M. »1 1 B diep al kamer en selder Ot> XB B sl.Gmers. gr zolder Veel kost- beeld dorp Nisse Driewegen. Bcheendtjksedljk I I korte term te aanv. HypothMk ruimte Dlr. te aanv. Hypotheek KANTOKEN besch. Voor nad. tol. en bak.. miland-Batk. K,>uctjnevweg beeehlkb Veer te tal bak; beech. Voor nad. tol aa bas.: B B B B - Makalaare- an Aaeurantiekawtooë I ^^^^Makalaaro-an Aeaurantlakantoor 1 Makelaar*- an Aaaurantiakantoor T^JteMakalaar» an Aesurantla ^^|^^Make laars an Asaurantlakantoor gemeente Reimsrswaal, aan da Lavendeldijk 21, een woonhuis mst, tuin en houten schuur, bevatten de 2 kamers, keuken, portaaltje an zolder 'met 2 slaapkamertjes. Briavan ondar no. 42-2, bureau van dit blad gelegen Fraderik Hendrikstraat 5. Indeling beneden: hal, doorzonkamer keuken, toilet en bergruimte. Boven: 3 slaapkamers, doucha en over loop. ’- Medio half november vrij te aanvaarden Patijnweg 98, Goea. Telefoon 01100-7897 te Kortgene. Tel. 01108-337. biedt bij Inschrijving .te koop aan: da Oud-Gereformaerde Kerk te Colljnsplaat aan do Haveiaarstraat 76, met erf en tuin, groot 3.67 are. PROVINCIALS WEG 11 I TEL. O1103-483 B KRUININGEN Markt 13, kapitaal pand op uitstekende I stend, gelijkvloers, a 115 m}, ataga *100 ml mat grota begaanbare, vliering, echter- B tuin met stenen schuur, goed bereikbaar met B auto e.d., achterstallig onderhoud 48.500,—. KRABBENDIJKE J Nieukerckestraat 6, royale halfvrijstaande. op zeer goéde etand gelegen middenstande- B woning bj, 1971 met grote garage, mooie B voor- en achtertuin. Ind.: hall, toilet, grote 9 doorzonkamer, keuken, le etage 3 slaap- W kamara, badkamer, veete trap naar 2e,etag* B met aleapkamer en vaal bergruimte. Alles B voorzien van C.V., 4n keurige staat van on- B darhoud. Aanvaarding an bezichtiging In B overleg 68:500.B Verder woningen aaz. te koop gevraagd. Betaling la overleg, eventueel koateat; tevens bemiddeling ea adviezen. met garage, souterrain en werkplaats, voorzien van C.V.., gelegen Burg. Timans- weg 11. Indeling beneden: bal. L-vormige woonkamer keuken, bijkeuk.en. toilet, berging en souterrain ,55 m3. Boven: 5 slaapkamers, douche en overloop* Aangebouwde werkplaats met zolder on - toilet, oppervlakte werkplaata s 80 m3., Het geheel is degelfck gebouwd en goed onderhouden. Medio februari 1814 vrij te aanvaarden Ideaal beschutte en zonnig* tuin met schuurtje, gelegen Rijksweg 53 Indeling beneden: hal, doorzonkamer, eetkamer, royale keuken, bij keuken en toilet Boven: overloop met balkon, 4 royale slaapkamers, waarvan 1 met groot balkon, doucha envliaring. Gedeeltelijk gestoffeerd Het geheel is degelijk gebouwd, goed onderhouden en staat op 457 m2 grond Spoedig vrij te aanvaarden Bezichtiging na overleg Patijnweg 98, Goes. Telefoon 01100-7897 Notaris J. C Kram te Kapelle is voornemens om op dinsdag 23 oktober a.s. des voormiddags om 11.00 uur in Hotel ,.DE ZWAAN” t.v.v. de heer A. C. Clement publiek te'verkopen: Hat woonhuis met schuurtjes en tuin aan da J. A: Molstraat 7, groot l a, 60 ca. Op gebruik te aanvaarden omstreeks eind dec. '73 Bezichtiging- zaterdag 20 oktober van 2.00 - 4.00 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris (tel 01102- 1,227). Vrij van huur te aanvaar den bij betaling koopsom Bezichtiging In overleg met de bewoner (tel. 'OH06- 1719). Betaling koopsom sn kosten (veilingtarief) .uiterlijk 2 de cember 1973. - Voorwaarden: a. prijs, waarbij volle last wordt gegeven is bij voornosmde notaris gede poneerd; b. ondertekende inschrljvlngsbiljetten dienen uiterlijk vrijdag 2 november a.s. des na middags om 2 uur ten kantore van voornoemde notaris te zijn ingeleverd al waar deze dan worden geopend; hierbij kunnen Inschrijvers aanwezig zijn. c. indien bij Inschrijving de prijs van volle last niet wordt gehaald, hebben van de aanwezige inechrij-, vers, de drie, die het hoogst hebben ingeschre ven, het'recht direkt deel te nemen aan een tussen dezen te houden op bieding; d. de voorwaarden dezer verkoop liggen ter Inzage ten kantore van allo Z.- Bevelandse notarissen. Nadere inlichtingen ten- kan tore van voomoemde notaris Leeg te aanvaarden per 5 december aansteande. 4 Te bezichtigen in overleg met de heer L. Munter te ColijneplaoL tel. 01199-451 ..Huize Rustoord” Briefjoe In te leveren bij bovengenoemde notaris vó6r of op 2 november 1973. met garage, staande óp 2 000 m’ grond Indeling woonhuis beneden: gang, katner en suite, keuken, bijkeuken, toilet en douche Boven: 4 slaapkamers en overloop.. Het is een degelijk gebouwde woning, landelijk en zeer-rustig gelegen Medio december vrij te aanvaarden, Goechikt voor woonhuis en veetlging »M een praktijk of als kantoorpand. te koop aan de Jachthuisstraat 1 en 3 een ruime, gemoderniseerde WONING MET SCHUUR (WAARIN GARAGE) EN TUIN bav.: 2 ruime woonkamers, keuken, douche, w.c,. berging. Boven: 3 slaapkamers, overloop, etc Binnenkort te aanvaarden. Inlichtingen en bezichtiging: Naerobowtetraat 21. telefeaa 01100 8180 -8307 aan de Nieulandestraat 2 en 4, twee naast elkaar gelogen arbeiderswoningen met tuin en schuurtje op 350 m’ grond. Geschikt om te verbouwen tot één woning. k i» - 1 a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 24