Drogisterij Den Herder te Goes betrok Moderne ogenmeetapparatuur bij Goese opticien de Muynck I TINA MODETOER „Le look deauville” F DROOGTE IN WEST- AFRIKA 1 3 BEVOLKINGSONDERZOEK IN KORTGENE O <i Laat ze niet scheefgroeien Te dikke kurk 1973 DE BEVELANDER Donderdag 18 oktober 1973 I 1- •r 11 t 1 I I I n ld i Medicinale kruiden II 4 Fraaie etalages a,j8 Sv.'. sS i GOES - Sinds kort hooft do opticien Do Muynck oon do Gonzopoortstroat aar-.. I r j de Rochefort. te 1 De eptfclén maakt ieet bet nieuwe *gee meetapparaat eea fate van een cliënt. I r een receptie die dóór vele mensen wei bezocht. Er werden, bijzonder, veel blóc; men aangedragen. Bij de afdeling ko$metika is vooral aandacht besteed aan de produkten van dr. Hauschka, die zijn samengesteld zon der chemische konserveringsmiddelen. mogelijk het glas heel precies op juiste gegevens af te leveren. Na deze behandeling behoeven de glazen alleen In het montuur te worden gezet en de bril is gereed voor de cliënt. Behalve de hierboven beschreven appa raten heeft de „Centromatic" ook een ogen tester waarmee vooraf de sterkte afwijkingen of zwakte van het oog snels bepaald kan worden door de opticlën. De Firma De Muynck is een taak van I moeten worden Voor dit onderzoek is nodig dat men.vooraf zijn brilkeuze heeft ge maakt. Alle gegevens worden op eên kaart .j, ;i". homeopathische geneesmiddelen, waar-.j van we er een hele sortej-lng hebben, o.a.’ van dr Vogel. Behalve genees krachtige kruiden heeft de drogisterij Dén Herder ook vele soorten keuken kruiden in voorraad*).--- Ter gelegenheid van de opening hield i Arnnt mean vrind Mn de heer Den Herder op maandag 8 oktj „GTOet CBfl VFina Ofl 'rd help een kind” Binnenkort zuilen de inwoners van de gemeente Kortgene weer opgeroepen worden voor het bevolkingsonderzoek op tuberculose. Daar dit onderzoek reeds meerdere ma ten heelt plaatsgehad ia uitvoerig aan bevelen niet meer nodig. Evenals vorige maal blijtl het huisbezoek achterwege. EIK jaar maakt de tuberculose nieuwe slachlollers. Een spoedige ontdekking van deze ziekte kan veel leed besparen voor u zeil, voor uw gezin en voor anderen. Met klem wordt er op gewezen, dat het herhaaldelijk voorkomt, dat personen, die zich nog volkomen gezond gevoelen, toch reeds door tuberculose zijn aan getast. Ook andere ziekten én afwijkingen dan tuberculose kunnen door net bevol kingsonderzoek aan hel licht Komen. Dit is reeus zeer veie maten van groot belang gebleken, omdat hierdoor ziek ten en aiwtjKingen tijdig werden ont- deKl in een stadium, waarin genezing nog mogenjk was. Opgemeikv wordt, dat het onderzoek zien voórtaan niet meer zal uitstrekken lol personen beneden de leeftijd van 3U Jaaij Dit di t intraveneuze voeding. Verder neemt UNICEF' deel aan het ontwikkelingsprogramma van de VN met projekt van watérboringen in Senegal. Boven-Volta, Mali en Niger. Hierin draagt het voor een’waarde van bijna f2 miljoen driehonderdduizend bij.- Het kinderfonds is eigenlijk geen orga nisatie voor hulpbij rampen, want zijn hoofdtaak is het uitvoerén van projek- .ten-op-lange-termljn die gericht zijn op blijvende verbetering van' de levens omstandigheden van kinderen en moe ders Maar toch kan het in dergelijke noodsituaties niet werkloos aan de kant staan Telkens weer moet het daardoor aan ekslra geld zien te komen voor zul ke rampenhulp en dat valt niet mee Wié UNICEF wil helpen om deze aan vullende rampengelden *te krijgen kan dat onder meer doen door de bekende wenskaarten en agenda's te kopen. me, WW sa kwii r w> mwireiw lifVteW Wil iiew* I «oir" I Zij li«6en gereed voor u bu de navol- een bljzondermooie zachte „Look, p verkoopadressen van Het Regio- die bestaat uit zachte, warme kleu- naal Unicef Coirnt/ De Bevelanden' ren oogschaduw on lipstick. Een kombinatie van. stijl en i tie in kleding en make-up. De huid word heef zacht gehouden met make-up uit de Sheer Genius serie: kleur Naturel Beige. v~ Als oog-make-up de Shadow Play in: Hushed Green of Café Frost ge- kombineerd met Yellow Sand. Als Rouge de kleur Russet Peach in de Blucher Stick en als lipstick do kleur Orange cream of Smokey Plum cream. De make-up wordt op natuurlijke wijze aangebracht met als bijzon derheid bij de ogen, oen eyeliner zowel op het bovenste en onderste ooglid aan do buitenkant naar boven iilfm-trArft ftere Kin sa/AFfI* IMtrill* Eind vórige maand is het vrachtschip ,,Daru" de haven van Dakar, de hoofd stad van Senegal binnengelopen, geheel geladen met 875 ton CSM com-soya- milk) CSM is een lichtverteerbaar voe- dingsmengsel met eep hoog proteïnege- halte. dat door UNICEF, het kinderfond® van de Verenigde Naties, als speciaal kindervoëdsel. is ontwikkeld en overal ter wereld al jaren met succes wordt ;<>egepast. Hiervan ging .360 ton naar Veel kamerplanten hebben soms do gel ding in de richting van bet liet groeien, waardoor ae soms scheef ki te staan Hun hele verschijning wordt er op die manier niet fraaier op en osn dit te voorkomen te bet wel goed om se zo nu en dan te draaien. Hierdoor gaan ze de tegenover gestelde kant uit groeien Er zijn echter planten, waarmee we dat niet kunnetj doen wanneer ze eenmaal knop hebben gevormd. Dat zijn °ider anderen: de lidcactus, de phyllo- cactus. de camelia, de wagUoem o.d. Andere planten kunnen er wel tegen om te worden gedraaid maar willen liever niet van plaats veranderen Dit geldt neemt", aldus de heer’ Den Herder. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de zet voor het slijpen van de brilleglazen en deze worden dan zonder een fout machinaal geslepen. De patiënt hoeft dan de zekerheid dat de glazen precies stand van de ogen .op de op de juiste plaats komen en tevens aan vooruitgang. Enige tijd geleden had men nog de beschikking over een foto-afde- llng. Nu echter de vooruitgang en de ontwikkeling van de bril zo in sterke mate toeneemt was de fotoruimie hard nodig en moest men zich geheel op het optieiënvak instellen. Deze aanvulling van de oogmeetappara- tuur Is een duidelijk bewijs van de groei die deze Goese firma de laatste jaren heeft doorgemaakt. Eerder dit jaar werden 320 ton over zee en door de lucht vervoerd.’ Soortgelijke .verschepingen voor Boven-Volta en Niger zijn onderweg Het kinderfonds, heeft voor deze zoge noemde Sahel-landen bovendien nog eens éeri bedrag van ongeveer 450 dui zend vrijgemaakt uit zijn’ reservefonds voor direkte noodhulp Dourlem - van Dullemen. Necltje Dim». 'De hulp van UNICEF'wordt nooit in 83 jr - de Rochefort. Georgius l’ietyr 'geld gegeven maar altijd in goederen en Abraham, 71 jr. echtg v. van Zweden. diensten In dit geval van West-Afrika Aaltje Martina - Bosschaart Wisse.'81 jri wondt de hulp gegeven in de vorm van echtg. v. M. C. Ossewaarde - Quinten.machines' voor het boren van water- Jacob, 80 jr. wedn. v. P den Dekker.'-1. putten. hpt 'transport voor de distri- Verbrugge. Servaas’Córnefts. 70. Jr. echtg i butje 'v,n hulpgoederen, levenred- v. L. de Graag - van der Linde. Jan. 88 dende medicijnen en eiwitvloeistof voor jr', wpdn. van S. dén Herder - .Kramer.’! Léendert Marinus. 73 jr. echtg van J de Jonge HUWELIJKSAANGIFTEN Van der Boog, Joannes Franciscus. 23 jr eq van Beveren.. Marianne. 20 jr - Tra'rti- per, Adrlaan Johannes. 19 jr en Pauwels Johanna Cornelia. 20 jr - Baai], jaeob' Johannes. 26 jr en Hendrikse, Dina Hil-i legonda, 19 jr '- Kuijs. Adnaan Cornells 20 jr en Dek. Elizabeth. 21 jr - dé Vos.’ Jacobus. 24 jr en Krijnsen Martina. 19 jr Da mod* vin dit najaar komt waar terug met warme bruine, groene en. beige kleuren waaronder al* over heersende kleur Camel. Deze klassieke kleuren gaan samen i met een konventionele mode en met een bijzonder mooie zachte ,,Look", In de Prins van Oranje te Goes word do finale voor de provincie Zee land van de Tina Modetoer 1973 ge houden Winnares werd de 11-jarige Anette Burm uit Nieuw Damen. De Tlna Modetoer, welke voor do derde maal in suksessie wordt ge houden, I* een initiatief van het is voor de provincie. Het is de uit Frankrijk afkomstige „Centromatic" waarmee men binnen enkele sokenden via een Polaroidkamera met een ingebouwde elektronische flitser, de stand van de ogen zowel bij het kijken in de verte of van dichtbij, wanneer men bijvoorbeeld aan het lozen Is, kan fotograferen. Deze Cêntromslic is éen bijzonder pre cies en Ingenieus werkende uitvinding op het gebied van ogenméting. Snel en 1 in a-lle gevallen tot de kleinste details wordt de gevoelige plast vastgelegd De opticien de ogenstand zjjn aangepast. ‘j kan door middel van deze foto het snij- punt bepalen van de aan te meten J-t er maar erj brilleglazen heel wRinig mensen lijn die weUn dat Ook de stand van de ogen ten’ opzichte van elkaar is belangrijk om zo gege- daarom niet te spoedig ongerust over yens te verkrijgen hoe de glazen in het een dergelijke oprnepj uitgekozen montuur, geplaatst Neemt deel 1 >- zoek in uw lang van anderen Naast alle mogelijke soorten drogisterlj- artikelen. is de heer Den Herder ge- .spccialiseérd in ruim tweehonderd soor ten geneeskrachtige kruiden. „Het ge bruik van deze kruiden”, zo vertelt hij dateert eigenlijk al van eeuwen her." Hij wijst op een soort masker dat aan masker afkomstig van Ceylon. Het stelt een Hodheid voor. voorzien van armen, lij die armen hoort een los bij het mas- gende verkoopadressen i naai Unicef Comdé GOES distink- Mevr E van Beekom-BenneWIfz Bergweg 94 tel 01190-7263 Mevr O S Kwant-Theunistz Gerbrandyhof 1. tel. 01100-8432, ’•nlw*ï c M de Meester I Frambozestraat 4, Pi.wH Méj J J Wagemans Stadhöuderslaan 20. tel. 01100-5143 Mevr P M Wildeboer Schut-Jacobs Poppllerenstraat .3, tel. 01100-7096 Mevr. A IJasel-Maartenas J D van Mellestraat 64. tel. 01100-8638 HANSWEEKT Mevr Nieuwenhuysé-Vogelpgr Zanddijk 42. tel 01130-1M7 KLOETINGK Mej Zr A van Melle Zomerweg 42. tel. 01100-4031 OVEZANDE Mevr F. Verstroete uitgavrorkt. Dmzm lijn wordt gatrok- Burg Andneaanatraat 13. tel. 01166-230 uitgehold. In die holte werden kruiden gestopt én daarna werd het popje in de armen van de god gelegd. Merkwaardig iebruik van de geneeskrach- f '♦eër ‘fértd -oW^and toe— GEMEENTE GOES (Aangiften tn tijdvak 5 Dm 11 okt. 1973) GEBOREN Marjan, d.v. L. Slabbekoorn en C. M‘ Joosse - Jan Cornells. z.ic^g^^Bolle én E. L. van den Hoek - Johannes? !.V"~J C. Pekaar en P H. Geense - Jan Gerar dus. z.v. J J. Mieras en E. P. Beeke - Paul. z.v. G. J. Harting en A M- van Ockenburg - Hendrik ’Cornells, z.v A t jfMtrpciNimrivaii «w»» av«s de Wee en M. W Hamelmk - Marinus, ^al) M t()n nanr Maurctanij en 4W) lon Gideon, rv G de Rijder eh A J Wwe, ^r Senega! Adnaan Pieter Marinus, z.v. M Pekaar en M Hollestelle - Gudam. d v. C. P Dcie verscheping bracht het totaal van Parent en H.- C Smke door UNICEF Y'Whafte hoeveel- GEHUWD- heidaCSM voor de door de droogte ge- Buijs. Marinus Gérardu» Jozef. 21 jr en Svbieden in Afrika op 1.195 ton Dijk, Albertina. 24 jr - .van der Have. Abraham, 17 jr en Bom. Cornelia Adri ana, 2b jr - Jama, Janick Franqois. 24 jr en de Witte. Catharina Adrtana. 19 jr Louwerse, Willem. 19 jr«en Slabbekoorn. Gerdien. .23 jr - Visser. Jan Hendrik. 25 jr eh Nagelkerke. Mdrijke Jozette. 22 jr OVERLEDEN: Schout. Wirierruna, jt. echtg All«rwagan oogst de nieuwe drogis terij van de heer M. J. den Herder een de Grote Kade te Goes bewon dering; niet te verwonderen. Pa* 'n goeie week geleden trok de hoer den Herder in zijn geheel geresteureerde pand na ruint drie maanden in het „Soephuys" te hebben gezeten, waar hij zolang zijn drogisterij in had ondergebracht. De restauratie- werkzaamheden, vakkundig uitge voerd door hot Aannemersbedrijf Cok uit 's-Heer Arendskerke onder supervisie van het Goese architek- tenbureau M. van Doorn, betroffen in hoofdzaak de benedenverdieping en de voorgevel van het pand Grote Kade 44. De bovenverdiepingen en gevel waren ca. 6 jaar geleden al ge restaureerd en in hun oorspronke- lijke vorm, daterend uit 1555, te ruggebracht. „De verbouwingswerkzaamheden werden vooral noodzakelijk" zo ver telt de heer den Herder, omdat de winkel eigenlijk te klein was gewor den. Bovendien stond er nog een winkelbetimmering in van begin 1900; het kon nog wel mee maar het was toch niet meer je dat...?' Men kan nu gevoeglijk stellen dat 'het wel „je dat” is: ten eerste is de fraaie gevel aowieso al een visitekaartje, om van het antieke uithangbord nog maar niet te spreken. Aan weerszijden van de deur zijn etalages aangebracht die ten opzichte van inrichting hemels breed met elkaar vèrschillen. Staan in de linkse vele moderne artikelen uit gestald. kleurig en leuk gegroepeerd; de rechter etalagekast zou zó uit het museum kunnen komen. Er liggen'en kele heel oude kruidenboeken in. o.a. het NederUndtse Kruyt Boeck. Verder staat er een kruidensnijplank, een mikroskoop met verschillende pre paraten en liggen ér tal van kruiden uitgestald. bij een- lüein baijansje. Het symbool van de drogisterij „een. Gaper” is er ook in geplaatst. Het interieur van de drogisterij ademt werkelijk een specifieke sfeer, nog ver- sterkt door de twee slangen, met ineen gevlochten staarten, die boven de toon- - bank hangen, een symbool van het drogisferij-wezen dat vyoeger veel in gebruik was als ophangstellage voor allerlei zakjes waar de diverse artikelen in verpakt werden. Boven in de wand kasten staan enkele antieke croup- ketels waarmee stoom werd geprodu- de muur hangt, een ziekte-bezwerings- ceerd. enkele weegschalen en .steriliseer- ó.ven. Het hele interieur is .uitgevoerd in twee groentinten. gekombineerd met wit. Samen met de antieke plavuizen? ker hangend, popje dat van binnen is’ op de vloer vormt het een aantrekke lijk, rustiek geheel. Achter de winkel - bereikbaar via een klein trapje - ligt van deze foto het anij- van de aan te' méten er vaak een groot verschil is tussen de stand van de ogen ten opzichte van elkaar. De foto’s leggen dit verschil be wijsbaar vast. Btj iedereen t* namelijk een verschil tussen het linker- en rech te roeg. De slijpmachine die door een kleine ge- computer wordt bestuurd maakt het Om de kurk van eon flea te halen lukt meestal wel, want daarvoor beschikken we over diverse nuttige hulpinstrumen ten en op de een of andere manier krij gen we de kurk wel uit de hals van de Res. Maar wanneer de no* niet geheel leeg ia en men wil de tlo* weer met de kurk afsluiten om de rest te bewaren, dan blijkt dtkwtjb dat die met moeite verwijderde kurk nu Ineens uitgezet is en zo dik te geworden, dat hfj met geen mogelijkheid meer op de flea la te krij- ge«. In dat geval leggen we de kurk even In goed heet water. Door dit hete bad wordt de kurk aanmerkelijk soepeler en laat zich dan wel met wal moeit* bijvoorbeeld voor da tiacu* elaatica. l^Rgevens van bijna twintig, jaar iJcmgs- en jjroepsonderzoek op tu berculose kan n.i. de Jtunklusie wurden getrokken, dat het aantal gekonslateerde gevallen van aktieve longtuberkulose bij personen jonger dan 30 jaar zo gering is. dat'deze van het onderzoek kunnen worden uitgesloten. Het onderzoek zal alzo de inwoners van 3Ó jaar en ouder betretlen U wordt dringend verzocht zich zovéél mogeiijk aan de in de oproeping ver meide tijd le houden. te Goes een uiterst modern* ogentest-apparatuur ter beschikking die uniek Zij. die reeds vanwege een andere in stelling (bedrijf, onderwijs, konsultatie- büreau voor t.b.c’.-bestrijding e.d.) gere geld. onderzocht worden, behoeven niet aan het onderzoek deel te némen. Wanneer iemand geen bericht ontvangt binnen enige weken nadat hij onder zocht is.-betekent dit. dat hij hem geen afwijkingen zijn gekonstateerd. Wanneer u wel een oproep krijgt om naar het konsultètiebureau te kómen, J betekent dit zeker nog niet, dat bij U’ een ernstige ziekte is gekonstateerd. Soms Is de foto onduidelijk, soms is een kleine afwijking, die even nader moet worden bekeken U makee .’zich dergelijke oproep aan het bevolkingsonder-i eigen belang en in het be- J I F*" ME Shadow Pencil in Dark Green of Brown. Probeer hem een* deze nieuwe To tal Look „Deauville” Mevr M 'Gillet*-PluiMer Wettstraat 24. tel. OBOl-Mt WOLPP 'RTWDIJK Mrvi .o Mol i Noordc ’4 tel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 23