DANSEN MAZDA elke zaterdag geopend I RENTMEESTER üMenbe 10% korting DIES KOSTEN MODES DE MUYNCfc Rodenstock modclbrillen MODESHOW De liefdesbrieven van C. Pijl-Hogeweg n bril maakt mooi t i te I SPORTSHOP PIET Buggy's Een MAZDA bestellen? Elizabeth Arden huid- verzorgings- Tuincentrum BOSKOOP artikelen a- 4; Autobedrijf „Clara” bellen! i; Bar De Schuur WEBTKAPELLE met groep MANNA en (Heating) CO ZEEUWSE NUTSSPAAR8ANK 50 m b Te,90 De voordelen van zelfmaken zijn langzamerhand wel bekend; het Stoffenpaleis maakt het nog voordeliger! Gemeente-poiïtië Goes HUISHOUDWENK FANTASIEVERPAKKING c Ij, i Ziekenfondsleverancier i en CONTACTLENZEN X?oed Jersey in vele kwaliteiten en dessins; bijvoorbeeld zuiver scheerwol Mantel- stoffen 19,50 Voor sportartikelen op elk gebied 19,50 12,50 Wevenit wol - polyesther, zeer mooie kwaliteit in 20 kleuren 160 cm breed 18,90 SPECIALITEITEN BMWMUI Trevira 2000 nog steeds een weer- gajoze aanbieding alle modetintan 9,90 „DE STADSWIJNKELDER” 400 modellen uit onze gestaagde kollektie Ribfluweel VERGEET U HET NIET Donderdag 27 september 20.00 uur DIES KOSTEN Wol-terlenka r. Grandmère - een studie van werkgroep PPR Reimerswaal - De grote jonge trend... i 973 t I I Milieuhygiëne Z i I de nuts spaarbank Het is uit met saaie brillen voor jonge gezichten. Wij hebben de meest trendy modellen uit binnen- en buitenland. Wat dan ook nog volkomen optisch verantwoorde brillen zijn. Kom maar gerust. Kijken kost niets. Wij zijn ook voor jong volk het bij-de-tijdse briladres. Veel bijlagen Had sappest omvat boholvo 4a Ms- ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. n II 49,75 55,00 55,00 I MOSS5L-, VIS- CAFÉRESTAURANT 19,75 24,75 Voorlichting Opbouwende kritiek Het rapport geeft ook nog weer hoe de PPR - Reünerrwaal de strijd voor een open Ooeterechelde wel graag gevoerd had willen zien door het Reünerswaal- ee gemeentebestuur: zij memoreert de vroegere Kommieste van Dertien, die van HM, kat jaar waarin het principe besluit voor de Deltawet viel, tot 1M een Immense strijd voerden voor het openhouden van de Ooeterechelde. Na dat de kommissie na 4e strenge winter van 1M> uiteen wee gevallen, was het „Luctor et bnergo” voor de oestera- en moeeoUrwekerw een lose kreet De aktivitelten die de gemeente Yeroeke vanaf lees eu de gemeente Reimerswaal sinds 1970 hebben ontplooid, steken te gen deae htatortaeho achtergrond maar schaamt af. I♦♦♦♦•♦eeeooeooi I In V 5 I Slechts 2 brieven Beter HerfBt-wtnter eerlijk is eerlijk, niet elke bril maakt mooi. Maar U weet zelf wel te bepalen welke bril U het beste staat zeker als U kunt kiezen uit zo'n sortering als die van ons. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad"; ■dk- ■12 I ft*.' e i 26a Jaargang ne 36 Ultgavai I Oplaag van dft blad 26.410 ax. ZATERDAG 29 SEPTEMBER GANZE POORTSTRAAT 13—15 GOES hans sinke b'. A Optica brengt een gahaal 1 la vanaf ZATERDAG 29 SEPTEMBER waar 4. EKSKLUSIEF BIJ PARFUMERIE l 1 4 9 GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES T9, -V' - i DE MODEWINKEL VOL APARTE EN BETAALBARE KLEDING vaar da ■adaraa Jaaga vriaw Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur et woensdagmorgen Ie postbaetelHng (Indian geadviseerd) Greta Markt 6 Goes ToMeen MIS mat medewerking van AANVANG 20.00 UUR Drukkerij Da PhoenhcGoaa B.V. Voorstad 24, Postbus 6. Goaa Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 VerantwoordeMIk radaktaur l F. J. S van dar PeiJI halm om toch op goedkope wijze de oester- en mosselkultuur nog voor Yer- aeke te behouden. Van een gemeente bestuur dat ao vaak ds vissen op hun eigen belang attendeert (en attakoert) sou men toch een genuanceerder siel- lingname verwachten’*, aldus bet rap port. AdeartarWaprSa M a» par «ml Voorpagina 8 s tarief Ingezonden modadeSngan 2 x tarief Prijzen exclusie! 4 B.T.W. T Contracttarievan op aanvraag Voor fouten In tel. opgagavan advertenties aanvaarden wij geen enk oio verantwoordelijkheid gegarandeerd NMUWE BANENROKKEN verwerkt in prachtige ruiten (terienka wol) knielengte maat 36 t.m. 44 vanaf 29,75 Ktokstaat 10 Goes PANTALONS in grote verscheidenheid en afto modekleuren Terienka - wol met steekzak Terienka wol met omslag Wevenit, wasbaar Alle kwaliteiten In maat 36 t.m. 44 Natuurlijk met bijpassende handschoenen HEINKENSZAND, TEL. 01106-1745 0059 Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins van Oranje diverse kwaliteiten en kleuren 160 cm breed - GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen r 150 cm breed 150 cm breed Uit voorraad 1 (04. tong, paling, tarbot) on andere SingeielraM 5 - GOES - Tel 0000536® kompleet in voorraad als speciale openings-attractie Kloet ingseweg 53, Goes Biezolingsestraat 46, Kapelle-Biezelinge, tel. 01102-1907 Natuurlijk te komblneren met effen DRALON SPENCERS 8 gloednieuwe kleuren En daarbij passende BLOUSES met dubbele uwacbet maat 36 t.m. 44 vanaf H50 cm brood De werkgroep Ooeterechelde verwijt het gemeentebestuur van Reünerrwaal ver der nog dat die het met de milieu hygiëne nooit zo nauw heeft genomen: erg jammer omdat juist de hygiène van het milieu de faktor la geweest, die de hele afsluiting pas goed In diskrediet heeft gebracht: Relmerowaal keek ech ter niet verder dan de neus van de moeoelverwaterplannen lang was Jn plaats van ds bedreiging van het milieu op z’n juiste waarde te schatten, werd namelijk door Reimerswaal deze om standigheid uitsluitend gestan als een eimten aepaaweS u eau Instate stro- Firma Kampman en Za. LANGE VORSTSTRAAT 5763 X ODES IN HOTEL - CAFE - RESTAURANT HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE Ook komt de vraag naar voren of Rei- mervwaal niet wat meer aandacht aan de voorlichting had moeten besteden. De aktivitelten op dit terrein zijn tot nog toe beperkt gebleven tot de simpele mededeling in het tnformatle-orgaan, dat In 197» de Ooeterechelde zal worden af gesloten. Voor het overige werd de eer •an de aktiegroepen gelaten, behalve wanneer die zich wat al te buiten-perto- mentalr gingen gedragen; toen de aktta- groop Ooeterechelde open de nieuwe vleugel van het Delta Instituut te Ter- eeke gedeeltelijk vol stickers plakte, •prak de Provinciale Zeeuwse Courant over „Tupemaros......” alle aspekten dta bij de belangenafwe ging van het vraagstuk: Ooeterechelde open of dicht, hier aandacht krijgen. „Geen wonder", zo luidt hot rapport, „dat op deze brief een veel serieuzer antwoord terugkwam dan de eerste maal hat geval was: Reünerrwaal kroeg nu antwoord naar mui". De laatste brief van september 1971 was gericht au mintater Droes, de eerste au diens voorganger, minister Bakker. Wat de gemeente Reünerrwaal wél ge daan heeft: aandacht besteden aan de eventuele vestiging van mosselverwater en -bewaarplaatsen achter een Ooster- acbeldedam. Het gemeentebestuur hoeft zich met deze plannen intensief bezig gehouden en daardoor kwam een open Ooeterechelde eigenlijk min of meer op de achtergrond. „Die kwam enkel nog maar ter sprake als er naar gevraagd werd" aldus het rapport van de PPR, waarin men zich afvraagt of het niet beter was geweest dese plannen wat langer binnen de deur te houden en van gemeentewege teller op een openhouden van de Oosterachelde aan te dringen. In het rapport staat overigens ook dat het wel zeker moet worden geacht dat, wanneer Reimerswaal niet meer alter natieve plannen was gekomen voor na de afsluiting, er veel kans op was ge weest dat de hela mosselkultuur naar *t noorden was verdwenen 3ZATERDAB M SEPTEMBER DANSEN o in Aanvang 20 00 uur Wegens 750 jaar stadsrecht Weetkapelle ons restaurant - diverse pletvrlj, els aanbieding In het rapport komt de werkgroep „Oosterachelde" van de PPR - Reimers waal tot de konklusie dat de gemeente Reimerswaal in haar beleid van de afge lopen twee en een half jur, ondanks alle aktivitelten op mosaelverwaterge- bied, toch in haar teak - de behartiging van de belangen van de plaatselijke be volking - is tekort geschoten. In totaal zijn eigenlijk maar twee aktlviteltan door de gemeente Reimerswaal gapteegrt om de Oosterachelde-kwestto opnieuw onder de aandacht van de regering te brengen: twee brieven, waarvu de eerste met recht een „liefdesbrief" ge noemd kan worden, dit door het „katte- belletjes-karakter" van het schrijven; de laatste drie regels van de brief (geda teerd N maart 1971) benaderen nog enigszins de kern van da zaak: bedie ning vu de atsluitplannen. De tweede brief ia volgens het rap port vu ou heel wat beter gehalte, deao maakt eu sadtar litad omdat 27 saptembsr 1873 w— OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HÉT ADRES VOOR CONTACTLENZEN 90 cm breed 7,90 Mat madawarking van Schoenhandel Meeusa, Yarsake; Kapsalon Angelique, Kapalle Presentatie Jen van Stee ‘Tn de Vroone, Kapelle Toegangskaarten verkrijgbaar 3,50, inkluslef koffie complet bij de deelnemers De ideale vrije-tijds-atof A, Aa H De uitetekend^^NIP patrones, slechte 2,75 De eitetekeade KNIP petroau, slechte 2,75 In diolen, trevira en mouseline, bijna honderd dessins I byvoorbeeld: terienka katoen „De Liefdesbrieven" van C. PljLH©- geweg", heeft de PPR - Reimers waal ais neem gekozen veer een rap port dat is uitgebracht na een studie naar de aktivitelten van het garneert tebestuur van Reimerswaal, om de Oosterscbelde open te houden on de Deltawet ongedaan Ie maken. Op 14 september j.l. werd dit rap port door Dilia van der Heem aan de burgemeester van Reimerswaal aangeboden. Het rapport werd ook toegezonden aan de loden dor Oos- terscheldekommissie, do loden van de tweede kamer fraktie van PPR; de ministeries vsn verkeer en wa terstaat on landbouw on visserij on aan da raadsleden en wethouders van Reimerswaal. dieresultaten eek nog de twee be wuste liefdesbrieven en oen aantal bijlagen waaronder notulen uit raadsvergaderingen en veel kran tenknipsels. Bovendien worden er ook nog een aantal korte interviews mot B en W en raadsleden In weer gegeven, die kortgeleden gehouden zijn, om te kunnen nagaan of er In die twee en een half jaar nog Mn en ander veranderd Is aan hun standpunt Iji.v. da Oostorscheide. Iedereen die geïnteresseerd is In het rapport kan dit voor oen bedrag van 2,50 bestallen bij de PPR - Reimerswaal, postbus 37, Krabben- dljko, Ia tegenstelling tot eerdere berichten, zal het nieuwe politiebureau au de Valckeelotlau te Goes op S OKTOBXR AA. om 07.00 uur ochtends worden betrokken in plaats vu 3 otober 1973. Het nieuwe telefoonnummer voor zaken die GBKN bijzondere spoed vragen wordt met Ingang van 9 oktober U.: 3S3 9. (Alaroanwmmor: HM). Natuurlijk geeft u ook wel oena bij een gelegenheid een beecheidu cadeau, zoals een paar zakdoeken of wat geld. Op zich zijn dat geschenk» die niet zoveel in druk maku, maar daar kunnen we zon der extra koeten toch wel teta au doen. Als we zo’n kleinigheid op een bljson- der leuke, aparte en futasierijke manier vergokken, zal degene die het ontvangt ongetwijfeld verrast zijn. Maak bijvoor beeld eons een soort envelopje vu om restje leuk gekleurde «tof. de verbin dingen plakt u met ceUotaanplakbeiMl dicht Op de sluiting van dit envelopje eu imitatie roosje en.«w geechenk maakt zonder moer een goede indruk. Het te slechts een zaak vu wat fonta- ste en handigheid. Noem er eena de Wd voor u doe wed -n-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1