Romantiek op de Goese spoorlijn s®s DE MUYNCK je weet wat je wilt -I r—DANSEN m. m. v. Bridge MID-MENU ZEEUWSE NI1TSSPAAR8ANK Na zo’n drukke braderie blijven er natuurlijk heel veel coupons over! Daarom èèn week: honderden coupons erg voordelig! Garon PARFUMS SPORTSHOP PIET RENTMEESTER Vele een échte stoffenzaak uitzonderlijke stoffenaanbiedingen! Ziekenfondsleverancier en CONTACTLENZEN Gratis tasfiacon 15,50 15,- p- p. 59,50 - BI 39,75 SPEOALiïEm» f 6 locomotieven Xaaaaee ee eaeaaeea>aaaaeeaaaNaeuesassMiaeeeaNa>aueaa—g r**n I Da Mmata «aea ML «ooratad M, Postbus 5. Goes Wlllsee (00009 44 W b>M 88N 8034 flto M6JÉ de nuts spaarbank Noord* on Mddsa-Zssland G1100S44 ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. <£oed ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND waorin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") FLEURS DE ROCAILLE met Knippatronen: f 2,75 Bovendien adviseren wij U geheel en al naar Uw - type. Uw haarkleur. Uw gezichtsvorm, de kleur van Uw ogen, dat alles is bepalend voor de bril die het meeste voor U doet. De bril die wij U adviseren, wordt een kompliment voor UI HOTEL RESTAURANT CAFÉ Terminus to. ataUon GOES - T«L 0n00-780f IMFINI MAND-IN •CMOUDflRTASDCN BOODSCHAPTA5 (gevoerd) NU 5,- REKLAMK BLSU JEANS KANVAS - CAFÉ-RESTAURANT MOSSBL-, VIS. Voof fouten In teL opgegeven adiMlenSea Oplaag van dit bled 26.410 ax. COUPONS Lange Kerkstraat 44 GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES M MOWS. CAFÉ R6STAURANT U4 MH-Hetelo - Holland >■■■*"8 •dvertentfee tot dinsdagavond 17.00 eer of woenedagmorgon Ie poetbeeteMng (Indien geadvtoeerd) - UIHVWDl Boom, Jozias, M j. «net Faaste, Maria, M j. - van Wijnen, Adrlaan Wlllebror- 1 dus, n j. met AUewijn, Naeltje Paulina i van Diesel. Elisa Cornelia Jacobus, 27 j. HMw4a4aa« MaallmlrM IfavianKa Goes Oude Weaaaatrt M (Aehter bot peedt saneer) Telefoon 01100-8188 4 4 I gegarandeerd Pardon. Baardthout, SI j. en Books, Car rie Helena - de Jonge, Coenraad Corns lie, K j. en Govera, Cornelia, M j. OVERLEDEN: Harmsen, Hendrik Antony Fredèrik. SO j. e.v. J. K. Geschiere btj de Ley, Neel tje, j. w.v. B J. Holthuis - Kock, Al bertus Jacobua, 41 j- - Vermeule, The ssas Adriaaa, 74 j. o.v. J. J. Govera - Meijer, Cornelia, TS j. e.v. D. J. Lavooy - van Zweeden, Pieter, W J. e.v. N. Hoo- Gedurende de komende winter maanden wordt er in de remise weer hard gewerkt om hot meterl- aal xo goed mogelijk op te knoppen om volgend seizoen weer keurig net- aperitief ea glee erg» soep naar heuse Modieuze lange vksten In dralon-wol, dus wassen geen enkel probleem. veracht Kende modellen S M L vanaf 4 G0£$ Optica Fa. Kampman en Zo. LANGE VORSTSTRAAT 87*38 e OOU M MOMWMCSL VOL APARTS KI SBMS veer de wederae jaage wouw hoekig en statig als de oude rijtui gen nog z|jn, zo gestroomlijnd zijn de moderne wagons - Burda, Simplicitey en de voortreffelijke knip KNIP-knippotronen I (van het bekende maandblad Knip) uit voorraad leverbaar gebraden kuiken berst JPeaMMa" (sast liebta kerrysaas ee vruchten) groenten én aardappelen J. J. Remtjriae - Metjaard, Cornelia Pie ter, 77 j. e»v. J. Wagenaar - Harthoom, Jast Aaroowt, 44 j. O-v. J. ven de Kxeka - van Zunderen, Abraham. 77 j. wn. v. M. Beulene - laaanOK Cornells Abraham, SB Even leek hot verleden te zijn teruggekeerd op de spoorlijn Mj rit “*n trwtn was toen nog Goes. Vlakbij de overweg ven de Poel weg stonden oen aantal oude rijtuigen van do Museumlljn „Stoomtram Goes,. Borstels" op gesteld. Niet te verwonderen dat vele automobilisten even hun por tierraampje omlaag draaiden om ze wat beter te kunnen bekijken. Hoe oud deze rijtuigen zijn en hoo groot het verschil is mot de mo derne treinstellen, bleek overduide lijk als de spoorbomen oven naar beneden gingen om een trein de go- tegenheid te bieden te passeren. Zo Nagerecht OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN LAAT S NACHTS EEN LICHTJE MAND» Natuurlijk weet u self te bet donker blindelings da weg in uw hula. U weet precise waar de knopjes van hot MM sMSan an waar de trap te. Maar hou* a Or wol rekening mee dat uw kletao kinderen au eventuele gasten tri—mi 1 moeite kunnen hebbent Laat daaraan tu sofa geval een klein baarheiden Metstje P. Lepoeter - Koeman, Mat- 1 thija, 84 j. wn. V. J. Killaren - Reljnhout, j Jan, 74 j. a.v. C. J, Sctükter - van Hoe- i va, Simon Jan. 71 J. e.v. A. M. Van der Linde - Dagevoa, Martaw Marcus, M J. e.v, T. M. ven de VWde. --t boooe oe»e»o 444Nu 444444 hele belevenis, denk je earn in: met ao*n enorme Vaart over twee Ijaeren staven te aateskl Bar ea boee. Miaechien ia. het juist dat gevoel van avontuur dat da spoorwegpasaaglen eertijds had den, dat mensen er nu toe brengt om een ritje met de Museum lijn te maken. Dit seizoen rood de Stoomtram Goes - Homeale namelijk volgens een heuse dienstregeling. De trelndagen waren zo uitgekiend dat re allemaal op zaterdag vielen. Gebrek aan belangstelling ia er in elk geval niét geweest: iedere rit was uitverkocht. Op zaterdag 15 sep tember rijdt de Stoomtram Goes - Borsselo voor hot laatst dit seizoen vol gens de dienstregeling, net als altijd *s morgens tot Hoedekenskerke en 's middags tot Oudelande. Na die tijd ia het treintje enkel nog maar beschik baar voor „speciale huurders**, die ook 1 voordien al gebruik vaat het treintje Beeldige, gebloemde JURKJES. met zwart fond „Grandmère”- dessins maat 38 t.m. 44 vanaf 1“^ GKMEKNTB CM74O4 G<>udr*“* Melleke Marianna. Aangiften in tijdvak T étea M september GEBOREN: Miranda, d.v. J. Arrebont au L. W._ de Vos - Steven Marlnus Jan. z.v. M. H. van den Berge en P. M. Harthoom - Jacoba Jacomina. Av. D. A. Beijnhout en E. A. Bordul - Hen* Marcel, zv. W. van Dijk en B. Middag - Jaeo M. F z.v. gwteger - Quintan. Koeltje, 84 j. wd. v. M. P. Pieper en W. van Tol - Miranda. d.v. J. Daane en B. Meloen Besalor, g.v. J. Visser en T. C. Oppelaar - Ivonne, d.v. J. G. Doggen en A. Weertman - Marlnus Frederik, z.v. M. P. F. Koens eu J. C. van Klooster - Monique Maria, d v. W. j. Koster - Moensan, Huibrecht, M. Meijer en M. J. Jopse - Tbirtee, 84 j. wn. Alexander, dochter van N. E. J. de Smit en P. M. Jobee - Elisabeth. d.v. D. J. Bouterse en B. F. M. Rossen - Ma thilde Elisabeth Maria, d v. J. A. M. Boonman en B. M. M. Drabbe - Mo rula Louisa, d.v. P. C Dalebout u L M. G. Pekelharing Alexandre Quint toe Jeanette, d.v. Q ven de Linde en K J. Ewartepoorte - Oodefridus Gerardus Po- tronella, Z.V. R. J. Laarman en A. J. Steenbakker - Jeeeiea Johanna Maria, d. v." A. J. van Duiven en X H. C. van Bommel - Mario-Jolie, d.v. C. K Din- «s A. J. van des KMsteu. dat dat in 1SSS nog heel anders was. een Op het ogenblik beschikt de SGB over een zestal lokómotleven waarvan ar twee, al regelmatig in gebruik zijn, n.l. Wlttouck en de Dina. Twee leden van groep spoorwegenthouslasten die de Stoomtram Goes Borsselo eksploiteren. zijn betidigd machinist. Hét zijn de he ren R. A. Stolk, die tevens direkteur is van de stichting en J. Gijzen. Ze heb ben allebei een echte machinistenkursus doorlopen en hebben het geleerde ook daadwerkelijk In praktijk kunnen 'bren gen, tot grote tevredenheid van de pas sagiers. voor mensen als jij hebben wij mogelijkhe den legio. Onze kollektie is zo gevarieerd dat de bril die je In gedachten bebt er wel bij moet zijn. aanbieding eau da toilette spray In de geuren Grote Markt 6, Goes Telefoon 6015 Weer nieuwe variaties tel de KOMBINAT1E-MOOE WfNCm - BLOUMS ROKKEN - PANTALONS TRUITJES alle kleuren precies op elkaar afgoetemd nanssinne •R1HTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSCKE W mag ook 's avond» komen jes klaar te kunnen staan voor een wuarschljnlljk nóg groter publiek, dat graag wil ervaren hoe het voelt urn eerw ouderwets te reizen I ons restaurant diverse h bRne hals maai kompleet PvwcMIge la ase portee en gaaaStoeesde Iwneftee N wtodieoM IMsn gen ate. Ook groepen Ierse kinderen die in Bevelend verbleven hebben *n tochtje met het treintje gemaakt. SmgatoUeai B - G05B - WL ONOOS88S Toch is bet nog maar de vraag wie er met meer plezier treinen: de mane en in de moderne - ook wat kleur betreft - Mem of de paaeegiere van de uit het jaar 1888 stammende Prulsiache rij tuigen. Nu Stapt men heel gewoon en gam kin Mjk M da trein, er ia eigenlijk adeta Mjaondeao aast, maar seteen maar HOOFDSTRAAT 30 KORTGENE KMWMKi 20.00 UUR (oa tong, puling, tarbot) on andere

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1