De Welle Gaat u bouwen of verbouwen Probewa-keukens Je Bosma-keukens 3 stuks brengen 6 ■m V F. HOORNICK lS£<i sse.tts "BooT voor mannenl Mot onvorwooetbare loopzooi. NebMfi^rimeirvQor van Vliet de nieuwe Husqvarna 2 naaimachine i 1 Ook Magdalonastraat Opril Grote Markt gonst van aktiviteiten voor de braderie 1973 Fa A. OVERBEEKE Zn Wij leveren direkt uit voorraad: 2 stuks betalen AD FRANCKEN I WINKELEN BEGINT BEZOEKUREN VELE ATTRAKTIES MOOIE PRIJZEN III BEZÖÉKT 13,14 EN 15 SEPTEMBER DE GROTE BRADERIE TE GOES van Sibben B.V. i I JAN STAM 159,- MËT LEZEN IN „DÉ BEVELANDER" Op bestelling: 21 STEREO PICK-UP als hij wordt geplaatst in een betrouwbaar advertentieblad W. VERBURG - ter gelegenheid van heropening - Fa. v. d. Reepe W. VERBURG 455,- incl. btw LET OPI - 378,50 „ÜE BEVELANDER” SPEOAUTEITEN Eén ad^ertentie-heeit San pfts effekt Vorig jaar ontstellend druk Vorig jaar waa het tn de Magttelana- straat en Opril ontstellend druk tijdens de braderie: de oomak daarvan was de grootscheepse moMelkokerij die daar plaats vond Volgens de heren van de Grsatf en Witkam was dit een onbe twistbaar hoogtepunt in de braderio- seachledenis van Opril Grote Markt ea Magdalenastrast UITSLAG VERLOTING R.V. HOEDOKENBKERKE 2227 2727 3256 3011 3717 2308 2711 3088 2215 2820 de „GIDS1” voor het winkelend publiek I i voorzetramen I met AUDIO-VISUUL CBNTRUM 4ei meisjes 1 Hl I l PHILIPS 8CHEERAPPARATSN MOULINSX APPARATSN MIXERS mot aantrekkelijke kortingen fokker stevig wlntar Rommelmarkt I 2 s CB Ook kraampjes Zoal* altijd zal ook in dit gedeelte van Goes de fsuotverttehttag woeden onU stoksn, em het geheel neg meer luister MJ te Betten. Op de (toepen komen weer dtverse krwMngjeo te steun wearln do wtnkolian tam weren naar buiten brengen Do MagUatanast raat aa Opril eerden weer afeeeletea voer het ver keer eedat tedereea rustig midden op straat kan wwadeten. In totaal doen ea. i» aateea aan de braderie mee- Voor de middenstanders ven Opril-Magdalena- straat breekt de orgentaette ven de bre- derte echt wel de nodige moeilijkheden mee. Deeen(tanks hoeft men toch kano gestan er een aantrekkelijk geheel vaa Ben delg.lufcfcige mevrouw en me- types naaimachines die hot Naai- neor ven Vliet, vormden het mW- centrum in voorraad heeft, doipvnt van een drukbesedito tw- aeptlo In het Naaicentrvm van Vliet MOMBL-, VIB. i Fl *1* Groothandel In bouwstoffen en zonwering Donderdag 8 september 1073 DC BCVCLANDCR brengt U daas week een Aluminium Aluminium ,1;. •CHAAJmtAFPfM •ft ZONNMCHKWMM Vorder kunnen wo U helpen een ZATERDAGS GESLOTEN STOMENSTOMENSTOMENSTOMEHSTOMEN5TOMINSTOMENSTOMENSTOME De beste huis-aan-huls- Uw broderie voordeel 1 Volop keuze bij: ,i Voorstad 65, Goes, telefoon 01100 -5992 E»K>A»N3W01$N3W01CTdW01$M3W01SNlWQXSHl»KM$NgWOAWaWOX5 I l I Z n lue-irs* um R.K. ZIEKENHUIS ST. JOANNA t. A i l I r 1*°* um deelnemers heeft zich Inmiddels ook de heer Verborg ver Scheenhandel ma., we., yr. van m 4a we Vanaf maandag 10 september tot en met vrijdag 14 september 3837 3878 3817 2020 DAMPLEIN M - MEJOELBURG TELEFOON 81888 - 83878 In kersen- en mahoniehout Mlddofcurg, Stattonsotraal 1. ToL 011804728 DaooUP» geopend; ‘o avonds op afspraak. Alle modellen In écht leer on met perfekte pjavorm. FINRERDEUREN In Llmba on mahonie edelflneer VOUWWANDEN In hout en kunstleer mm-ia.ee ia» 18 S0-lS.ee uur 14.14-1840 uur le oo-M.ea mu MULTI PLIXDEUREN voor bulten blad combinatie van Mldden-Zeelend Prefab SPILT» APPEN Driekleuren "boot? In euéde. Onverwoootbare zool en heerlijke Mfti «N BtNNSNDEUMN voorbewerkt of afgelekt met on zonder opdeksponnino KANTELOSUREN In hout, staal an aluminium ROUUKEN in hout, staal en aluminium GROTE MARKT 0. GOES Toch willen we dat geen proberen." De vereniging van Vrijzinnige Her vormde en Remonstrantse Kring uit GROTE MARKT 8. GOES Cijfers bewijzen hot 1 do combinatie Faam - Vlioslnger Bevelander In one restaurant diverse MARKIEZEN LUXAFLEX voor binnen en bulten Nleuwstraat 3* Goes - Tol. 01100-8870 of 5828 Probewa-keuken zijn merk-keukene onderbouw formica gevlamd; met aluminium handgrepen en smal pateeander strip; 150 cm leng, kompleet mat «vefeMad keet atesbte 488r— In efle maten verkrijgbaar tot 220 cm t HARDHOUTEN veer- ea met odebtalen roestvrij boe leg GEVRAAGD: ervaren kraanmachinist VOOR HYDRAULISCHE KRAAN 8PONNINQSCHROTEN In o.a. Parana-plns, oregon-plne. red-cedar, redwood-morznti, efzeHa. merbau. grenen en vurenhout LIJSTWERK In hard- en zachthout KASTPLANKEN mot koop- en wouter- latten PUNTEN In hard- on zachthout VLIKZOTRAPPEN in enkel- on dubbelechuhrond DECORATIE SALOONDEURTJn MUURPLEI8TER8 in hardhout Dijkwelsestraat 22, telefoon 1223 Denk ook aan de regenkleding en werkkleding DINSDAG II SEFTEMSRR aeeateaaft demonetraMe van onze audlo-vieuele methode 18.00 uur. Beginners Frans. Duits en Engste 20.00 uur Gevorderden Franc, Duits en Engste 21.00 uur. Beginners Spaans van 179,voor Deze keukens, 170 cm lang kunststof mot palissander laden en wateteted, keet doekte f 378,80 kempteet Vele eoerten wendkaatan, eerWeakaeten, hang- en legkasten; 2-deurs kasten: pracht koakoo-bufteta IA PARKÉT VLOERTEGELS 1LM-1(N uur KH-iMiwrl wAxatjanfle - oen de Opril Grebe Merkt teen daar ep 31 augustus j.l. da heropening plaats pond na aan Ingrijpend» van» 14 18-IB J0 uur UJt-lM» uur Ie klas: dagelijks 14.11 - use om Kraamafdaling: dagolijks Kindera(deling: dagelijks woensdag ZIEKENHUIS BERGZICHT le klas: dagelijks (o.a. tang, paling, tarbot) on andere kompleet, afgelekt In dlv. lengten, direkt alt voor raad leverbaar PAPEGAA13TRAAT 8 - GOES TEL. 01100 0403 Van hot oude vertrouwde Intarteor la geen spoor meer te teekenneiM - het heeft ploata moeten maken veer een aantrekkelijk modern wlnkol- Interiour, uitgevoerd In do kleuren gooi, mosgroen on donkerblauw. Modeochoonen, zo Rjn te oomblneron met pantalon, rok of mantel braderie la de Magdalonastraat oen rommelmarkt houden. Niet In kraampjes moor gewoon op straat werden do te keep aangebo den goederen ultgeetaid, la Water» leaplein duo. De opbrengsten ven da rommelmarkt kernen ten goedo te brouwen In de eerste plaste staan er nogal wat zaken leeg op bet ogen blik waardoor in de krwnenrg natuur lijk gaten vallen. Dit is zoveel mogelijk ondervangen door de braderie klein te houden. Daarvoor in do plaats echter des te meer gezelllghoid. „.We beseffen maar al te- goed”, aldus de heer van de Graaff, ..dat het enorm moeilijk ia om’«on top te prolongeren. la klas vanaf 1SM uur dooriopead heensk. rustpauae vee l&M - 14.00 uur te klas A 1OM - 1148 uur -. I4.ee - is.ee u» 1840-M.00 uur aetataeB MJO.Muteam MJe-ZMOuar 3e Mm 1448-teteuM MM-OMBaar aan de verwnigingekM. •eaten het entheueteeeeM dat ervaar de broderie Magdalonastraat - Opril een de dag wordt gelegd, kon hof haast niet anders of de broderie 73 Prijzen afhalen: 'e-Graveppoldoreeetraat 14, Hoadoksnskerko. Een aeer opvallend apparaat le oen oranje met bruine Husqvarna 2000 oen gloednieuw model dat de heer van Vliet eb primeur veer heel Nederland in zijn zaak heeft. Offi ciéél komt dom prachtige machine die 12 praktische steken heeft (on dus 12 oteliermachirteo kan vervan gen) pao volgende maand op do Nadertendso markt. Verder beeft do nteewe naaimachine de vofgeoda Opvoltend Is de opstelling van do W|,dw omstoken en entemattezh verschillende groepen, alles Is even kneepMot Natuurillk ia eek d^ duidelijk on overrichtelljk vltgo- neebneeWno geheel aenearvrfl. staid. Het Naaicentrvm van Vliet heeft twee bare gekregen: een de- veebeuwéng van het Maaleentmm monstratlebar veer naaimachines en VHet ben werden gereoNeoerd een patronenbar via welke indien 4»8r een uftbraMIng mar acbtaem gewonot, oek oen kopje koffie wordt weer ao oen worfcpiaoOe, oen atelier MA ftAflÉtoMAMW mmmmf wt«p vgor do InricbftaB wn de aaek 4M8 Een bilsonder oezolliae boel beloofd het te worden tijdens de braderie w in de Magdalenastraat on Opril Gre- Vorburg op do Grote Markt - ge le Markt. De winkeliers van deze voogd, straten hebben besloten om samen eens iets speciaals te gaan doen. Dot speciale wordt den oen exclusieve barbeque. In een speciale stand waar overigens ook gratis bier ver strekt aal worden, komt oen langs snialle ^sar^soqve tS staan, wrearo^? A^Wb^e^eoa laM^aabA^ea^^^J aAmb vwii novvteKwi em« worm te gloeien, vlees aan pennen wordt gereeetird. Om van al deee heer lijkheden te kunnen genieten moet men de ben Inlcveren «Be bij aan kopen bij verschillendo winkeliers van Maria Magdalenastraat en Opril worden verstrekt. Bij de broderie- KANTOOR EN SHOWROOM PICCARDSTRAAT 0 DOES TEL. 8110G88184342-8382 NouoRMm. Meteerpde. reeds stekken, verf- ea teerprsdabtee Macho Mbaa, beeeds ftraar ttetae te wetman ea iOoftsteeestee wuraptec DEUREN In alle odeOiouteoorion

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 21