bij ons voordelig. Ooi iiw i Hoe je ’t ook kombineert,’t blijft WW - r» - - pi w T ffl #1 '51 METEROPNEMERS Pi Prod u kt iem ede werkers g| I mm few SM lm Kapelle HOECHST HOLLAND N.V. VLISSINGEN fa HEMA bezorg (st)er voor het beoorgen van ons weekblad „DE BEVELANDER" I C. P. VERSCHOORE mi DE VITRITE FABRIEK (THE VITRITE WORKS) B.V. DE VITRITE FABRIEK (THE VITRITE WORKS) B.V. lompvoeten voor elektrische plooi- en poeonriodto^eh jOi F A K T U R I S T (E) Kombineer meer, 1 met minder geld, j 1* 0,45 1,25 2,25 l •AB I 3 N.V. WATERMAATSCHAPPU „ZEELAND" (W.M.Z.) 29.75 12.75 M 3844 22.75 34.75 GEM. VAN FRAASSEN ZN 17.50 22^75 l \v fc\ li - 99.75 M- DE BEVELANDER Donderdag 8 ooptombor 1973 F i 7 L4- s •77 1 A i UbMM ‘3 'I i ■n r- Eü 1 :'- 1 ITRIT e o» e >o»e e e e e eeoe oe eooooos i V rum brood in BANKBTBAKKnU I RJG B.H.B.O. afd. Goes potSt^Mn.®^ (in 4-pk»«g«ndien<t) I V-VV JU Bi Mt 48-56 29.75 I ir<rlï> lil j Ih on*» afdoling odmlnltfrafio hebben wij een vacature veer een 9 1M gram CHOCOLAADJEB I o it- J I i B* -j A talaria: nadar overeen te komen 'l •- T r JMDORBURG M. NO. 91180 «1|1 MAfSBAAI 4 POSTBUS 1 De werkzoomhodon bostoon elf: i dmiiiieti'orie» Voer rtudiek óewvergoodmg kennen wij oen gunertpe regeMng. •J MIOMIBUR W 4^, i 4 0 Jij J I I voorde wasmiddelen - en kunstvezelindustrie (Trevire). W In hot kader van de samenwerking tussen do N.V. Prov, Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) en ons bedrijf op het gebied van do watiripname zal por 1 nov. 1973 bij de metoropnamedienst van de W.M.Z., ressorterend ónder de afd. Vorbruikeadminlstretio, behoefte bestaan aan een aantal hot helpen varzorgen von de binnen- en befkeniondoe Mrtvrorirtf en i het verrichten ven doorbij beherende vFil 4-'-1 Eb’ Aanmeldingen aan DRUKKERIJ DE PHOENIX GOES B.V. Ultfl. „De Bevelander" Voorstad 24, Goes, tel. 011004110 Wegens het steeds groter worden van de woonkern HoorWke 8PW9MOODJ88 van 0,50 hu I- J I- Effen b'ouses van soepel acryl, zitten lekker slank. Wel 10 kleuren! Mt. 36/38-46/48 14.75 j ROOMBOTERKOEKJEt per 250 gram van 2,50 nu voor Leuk ruim model, met Koperkleurige garnering. 1n zwart of donkerbruin, met of zonder kontrastrand in lichtere tinten. zoeken wij oen 2e Voorstad 15, Goes. Tel. 5123 3?' Schriftolljke sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dh blad te richten aan de direktour van do N.V, Watormaatechappij „Zeeland", postbus 121 te Goee. kt de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden het woord: Sollicitatie. Safrrwtiaat: Voorstad SS - Code In oktober start weer de kursua EH BO, voor het behalen van het Eehheidadiploma De kursua wordt gegeven door een arts en mstrukteura Veer inlichtingen en/of opgave; De beer W. van Steenbergen De Graatfstraat 35, Goee Tel ito De heer A. van Gesael. Willam Zellaweg <1, Goea Mejuffrouw B. Janssen, VurstoS SS. Goes. Tel. SSSS t.b.v. het opnamen van elektriciteit-, gas on watermeters, •tandptaats: de diverse distrikten •efongrteRenden nodigen wij uit hun aollidtmto te richten eoni Antwoordnummer 31 then pulls met aiour en rapdie-j.’e v.erkante hais. In J?tyl. Maar liefst 6 Meuten. Effen pantalons in gabardine. Met voorsluiting en omslag. In 5 kleuren. Mt. 36-46 29.75 De goeie denim feens in Mauw m bruin. Mt. 36-42 C.ememootouses m oolvester/katoen met teuke ruiten m aUertei kleuren. Modern graaiend bedrijf AtoondaflMvanhotworgkfconeam Hoechet mekdn wij in VNaaingan grondstoffen V-heb puB met stoers hebeto. in 100%>cryt Jeugdig zadeischovder, wekende modeidearod ais beige, bruin, tena, cemef. •*“"“19175 Combineer met kleun v ‘deze effen V-hals in ca mei, groen/ bordeaux, geel en zwart. Mt-48-56 14 75 Gunstiga arbeidsvoorwaarden Hoechet biedt naast hot sglaris: 8% vakan tietoeslag, een 13e maand salaris, een guns tige bedrijfsspaprrogeling. een goede pen- sioenverzekering, een toeslag van 28 voor het werken in de 4-ploegendienst, vrij vervoer naar en van het werk en vrije be drijfskleding. Voor verachillendo produktie-afdelingen zoeken wij een aantal nieuwe medewerkers •Pt a SO jaar. Dit kan voor u de kana beteke nen bij ons een zeker en goed bestaan op te bouwen. De werioaaamheden bestaan in hoofdzaak uit hot bedienen en controleren van do installaties in diverse fabrieken. Afhankelijk van o.a. uw opleiding en ervaring kunt u in oen van deze fabrieken te werk go- eSeld worden. Veer enkele hmkdae wegen wh geen specia le vooropleiding. Voor andere ninkties wordt een LTS opierding eventueel aangevuld met het diploma Scheapewarktuigkundige VD, opprVaooctsid. Rokjes: B jvoorbeeld deze in Terlenka.Gevoerd en met ceintuur! Kobalt, zwart,rood en geel. -.-it>. m«.i MLJ6-42 M! 36/38-42/44 che in hef besit ie ven «en mulo of movo-diplomc en om typod^ieeno. Belangstelling? Schrijf een brief met gegevens over levens loop, ervaring en opleiding aan: Hoofd Personeelsdienst. Hoechst Holland N.V. Postbus 65, Vlissingen, met vermelding vsn de letters PM in de linkerbovenhoek van do brief. U kunt ook overdag telefoniech oon- tact opnomen. Bol den 01196 - ggyn Vlatto kso mat veel ruimte (5 vakken) en sarsteibore schouderriem. In donkergroen, asert m mokkabrvin. VLOERBROOD vae ow warme bakker ZATERDAG A.8. PALINQBROOD DapeNJka STOKBROOD m PWTOLETB Roland shMs: Kassa genoeg «oor onder de puüsl B.». la polJkatoen, allerlei pittig kleuren ate gMgroen, gaeL rood, bieuw eaz Of b»say shirts b Droten/Cobera en goeie Mauros. ML 3&37 42M3 1075 Verder nog shirts in ruiten en nog veel meer! Dst staat lekker.sportief: 'deze effen V-hals rits-vest met zakken, ih 100 slipover van acryl, is er acryl. Randen in in/-.m.i .m.n kontrastkleuren.b.v. zwert met rood, bruin met camel enz. Pantalons in pol./wol: prince de galles ruit visgraat of pied de poule. Mt. 46-54 en ook lengtematen 47, 49, 51 ,'35 VLMB1NGBN J Paul Krugerotrat 31 - Telefoon 771# MIDDSLBÜBG I I Oude VllMingaeweg 40b - Telefoon 3SM INFORMATIE DOKUMENTATTE EN BESPREKING J vaa vakantie, en lakenreuen per vliegtuig, boot trein en tourtagear. AGENTSCHAP VAN OJk. MAGNEET - AIRTOUROPA - RAILTOUR - CEN- TOUm - FIT - ZUID-EUROPA STICHTING - - J HOTELPLAN o a. ,i w H Giapp.ge ncquard spencers m acryl Moo e kleurénkombinaties als camel oianje. v,o:et rpse, rood,groen enz, Mt. 36/38 42 44 tot 45 jaar D^ taak van aan meteropnemer omvat om- het opnemen en noteren van de standen van elektriciteit-, gas- en watermeter, telwerken het kontroleren van meternummers, ver. zegeling e.d. en het signaleren van technische onvolkomenheden het terugstellen on opnieuw verzegelen van maximaal telwerken (elektriciteit). Aan de vervulling In funktie worden o m. de volgends eisen gestold: goeds Hchemelijke gezondheid, blijkend uit medische keyring 'goede akkuratesse rijbewijs B en E. BohaaMM,arbeMevoerwaardey>r ven toepaeeing zijn elle bij de overheid gebruikelijke regelingen ale studietoelage- regeling, premleepeerregeling. verhuiekoeten- regeling, opneme in hot Alg. Burgerlijk Pensioenfonds. Premie AOW/AWW komt voor rekening ven de maatBChappIj-.- Zij die beschikken over ervaring m.b.t. meteropname genieten de voorkeur. i Pu* met monneMjke Roften-heer pülf in100% acryl. Kombinaties in terra, b 100% shetland wol. groen, bruin en zwart. 5 Sprekende kleuren. Mt. 48-56 rwf Mt 48-56 a-e. p, .Li ons inpoiJwol Lichtgrijs, f F ,5'; -W •ahkergriiS of bruin.Mt. 46-52 m ook b I ■■■>..41 ^Wemaim. 47.49 m «44 75 I ■yU.»M.. Heel modieus zo’n ftsrowi jaUs met tunnelceintuw. *tts er in rood, bbuw, groen en camel. Mt. 36-42 T. e. v. de hoer D. A. BOKHORST

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 18