MORGEN BEGINT OE STOFFENHERFST IN M4ZD4 00 p DANSLES RENTMEESTER fat StcffaipaZ'ets DE MUYNCK DANSEN ii - Ml 198,- 169,- Een MAZDA bestellen? 179,- 229,- Autobedrijf „Clara” bellen! SPORTSHOP PIET LEREN JASJES BAR DE SCHUUR VELOURS-KOSTUUMS RIBFLUWELEN-KOSTUUMS Harley Mode —OPENING CO ZEEUWSE NUTSSPAARBANK JANA ’n plezier om te dragen r M - te Wij houden die kijkers vrolijk ALLE AKTUELE MODESTOFFEN - ALLE NIEUWE MODEKLEUREN - ALLE NIEUWE KNIPPATRONEN Extra aandacht ZIEKENFONDSLEVERANCIER CONTACTLENZEN M.M.V. BONNE LOUISE Voor sportartikelen op elk gebied „DE STADSWIJNKELDER” I GRATIS Aan onze adverteerders ZATERDAG 1 SEPT. Direktie DE PHOENIX - G(JES B.V. Goes JANA MASCARA ROLLER DINSDAG 1 1 SEPT. WOENSDAG 1 2 SEPT. Lange Vorststr. 17 Tel. 01100-8366 Fa Kampman en Zn LANGE VORSTSTRAAT 57 - 63 GOES I e X?oed! de nuts spaarbank ZATERDAG 1 SEPT, isoo uur: beginners 20 30 uur GEVORDERDEN EXCLUSIEVE HERENMODEZAAK Geef Uw kind een mooie bril die fijn staat. We zoeken met zorg een montuur uit, dat die jonge ogen monter en fleurig omlijst. Ook zien wij toe dat het een bril wordt die goed zit, zodat het bij sport, spel of gestoei geen hindernis is. Wij hebben enorm veel aardige kleuren in kinderbrillen. Bovendien zijn er onbreekbare glazen voor de veiligheid I Komt U maar - wij houden die jonge kijkers echt vrolijkl ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen de gebruikelijke vergoedingen. Op kinderbrillen geldt een extra vergoeding van f7,50 resp. f 11,-. VRIJDAG 7 SEPT. DONDERDAG 6 SEPT. 19 00 uur; BEGINNERS j POTLOODSLIJPERS il,95 een werkelijk mooie bril is een plezier om te dracjen. Een bril, met zorg gekozen als de meest geschikte uit een goed gesor teerde kollektie. Een van de vele mogelijk heden zoals wij U die kunnen bieden. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") 30 avgMtw t«7> 25e Jaargang m 35 I Uitgave i l Verantwoordelijk redakteur i F. J. S.'vaa de> Pe«1 Oplaag van dit blad 25.410 ex. ook korpulente maten, prijs modern model ZATERDAG 1 SEPTEMBER M Bij aankoop van een van f 7M Aanvang der kursussan I? 20.30 uur; GEV GEHUWDEN BEAT BALLET Goud - gehuwden zilver beet ballet oatvaegea nog bericht FAR FU M E RI E GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES Optica U SLAAGT PRETTIG IN Lange Vorst 64 Greta Markt 6 - Geen Talefoee 601' Inschrijving dagelijks Zonnebloemstraat 13. Gom. Tel. 01100-7604 DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE, BU Drukkerij De Phoenix Gom B.V, Voorstad 24, Postbus 5. Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 t Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen la postbestelling (Indlsn geadvisesrd) GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 YERSEKE U mag ook 's avonds komen gegarandeerd AANVANG 20.00 UUR 16.30 uur: SCHOLIEREN 18.30 uur: SCHOLIEREN 20.00 uur: ZILVER openen wij onze AdverteaMeprSe 30 et per Mh Voorpagina 3 a tarief Ingezonden mededeBngen 2 M tarief Prijzen excluelef 4 8.T.W. Contrecttarieven op aanvraag Voor fouten m tel. opgegeven advertentiee aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid HEINKENSZAND, TEL. 01106-1745 GOES Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins van Oranje Ook onderi nade I heel ii brachi straat De eJ jesmc hier beeld keis. heel i chef. Op d wn J men I fi« vl bradJ Het I o a n fl Hanl Spotgoedkope ZATERDAG 1 SEPTEMBER DANSEN WESTKAPELLE met medewerking van DE SCARLETS Aanvang 19.30 uur voor pracht voor de jongelui De nieuwe kembtasetlee I MODIEUZE JACQUARD SPENCER. COURTELLE JERSEY 24,75 LANGE KERKSTRAAT 44 i GOES 4 PANTALONS wel terieaka 55,00 bijv, voor gelegenheid, prijs voor elke leeftijd OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN Grote Markt 6 - Gees Bijpeeaeode JERSEY BLOUSES 24,75 IN HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE I i'. (I 1' 20 45 uur: BEG. GEHUWDEN In de vtaek van 5 september Ragerings jubileum van H.M. de Koningin) zal JBt Bevelander" normaal op donderdag verschijnen Ons bedrijf is echter op woensdag 5 september gesloten In verband hiérmee is het wel noodzakelijk dat alle advertentiekopij een '/j dag eerder in ons bezit is De sluitingstermijn is bepaald op dinsdagmiddag 4 sept., 12.00 uur <1 ij. I i' 1» 1' I' i' <j Een prachtig SCHADUW-LINER bovende/19 POTLOOD-- ter waarde van f 6.95 AbB vanM mo opend. maakt da burgsmMster in gezel schap van diverse bij de opening geno digden en een delegatie uit Mechelen een wandeling over de Zeeland-prome- nade, daarbij begeleid door Sneeuwwitje en zeven reuaachtige dwergen van ca. 1.30 meter hoog. De dwergpoppen zijnl het eigendom van de heer Schoester van de Kinderboetiek „'t Witte Paardje”, en zijn afkomstig uit Amerika. Gedurende de braderie zal er voor de kinderen een sprookjesaktie worden ge- organiseerd. Ze krijgen - als moeder op de Zeeland-promenade inkopen doet - een kaart waarop de sprookjes Ingevuld moeten worden die op de promenade staan afgebeeld. Als de kaart goed is in- gevuld krijgen de kinderen op vertoon van die kaart bij Het Stoffenhub van de heer Brouwer een feestpakket met daarin sinaasappeb, een oranje lollie. een oranje ballon, kontettt (dit i.v.m. 3 september) en ook een grote kleurplaat van Pipo de Clown. Dit vanwege het feit dat Pipo en Mammaloe (de échte), ’s zaterdags om ongeveer vier uur hun opwachting in Goes komen maken. Het organisatiekomité is van plan om Pipo met een echte woonwagen in te halen, daarna komt de stoet naar de Zeeland- promenade. Omdat het komité een over stelpende drukte verwacht zijn vijftien meisjes van de Vakschool aangewezen om een voortdurend kordon om Pipo en Mammaloe te vormen, zodat die in geen geval in de verdrukking komen. Vrijdagmiddag om 13.00 uur begint op de Zeeland-promenade een leuke pop- penkast-voorstelllng van het poppen theater Pieke Dassen uit Maastricht. De voorstelling b getiteld: „Harlekijn en De Nederlandsche Middenstandsbank i n.v. publiceert over het late halfjaar i p 1073 een ten opzichte van dezelfde pe riode van vorig jaar met 21 tot f 13.5 miljoen toegenomen winst na be lastingen en voorzieningen (1ste halfjaar 1373 f 16.1. miljoen). De stijging van het resultaat werd ver oorzaakt zowel door de verder toegeno men bedrijfsomvang als door een gun stiger verhouding tussen baten on las ten. De salarissen en kosten namen minder toe dan in het 1ste halfjaar 1371 De groei van het aantal medewerkers kon opnieuw beperkt worden gehouden: 9.7M per medio 1873 tegen 8 08 per ultimo 1972. Het balanstotaal bwam 1 miljard; het jaarlijks passeren van een volgende mlljard-grens lijkt bij de NMB welhaast traditioneel te worden De toe neming van de bedrijfsomvang moet met name aan het binnenlandse bankbedrijf worden toegeschreven; 't Eurodeviezen bed rijf bleep'in het 1ste halfjaar 1973 vrijwel stabiel. Debiteuren vertoonden in bet late half jaar een sterke stijging ad 373 miljoen en kwamen daarmede op bijna 3 mil jard. De toevertrouwde gelden namen toe met 533 miljoen Spaargeld en krediteuren namen vrijwel de gehele stijging voor hun rekening. Deposito's bleven ongeveer op bet nieveau van ul timo 1972. De invloed van de recente snelle stij ging van de rentestand op de. voor de bankwinst zo belangrijke rentemarge, aldus de raad van bestuur. Toch meent de bank dat ook voor het 2de halfjaar een ongeveer gelijke procentuele winst stijging ab voor het Ista halfjaar tot de mogelijkheden behoort. Bij eventueel slechte weersomstandig heden vindt het optreden van Pipo en Mammaloe pluk orkest en de poppen kastvoorstelling plaats in een overdekte ruimte, een groentehaL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1