SPORTSHOP PIET RENTMEESTER 25, I advies Nederlandse Hartstichting schonk Goese Ziekenhuizen instructie pop „Resusci Anne t. b. v. verplegingscursus hartpatiënten ï.--. - - DANSEN 3 UITZONDERLIJKE aanbiedingen in JERSEY! 19,50 18,90 1 9,90 per meter Guerlain J ZEEUWSE NliTSSPAARBANK m. m. v.de Splinters DANSSHOOL JANVIER Laatste oefenwedstrijden „G.O.E.S." je ziet er leuk uit c met zo’n fijne bril! - elke vrouw ziet er graag leuk utt. Een Z mooie goed gekozen bril verhoogt die aan- •r f trekkelijkheid. Onze grote kol lektle verge- s«w makkelljkt die keuze. Over diersoorten gesproken JERSEY: JERSEY: WEVENIT: ZOMERAVONO- WANDELTOCHT ORANJEPLAAT 01 keus n RESTAURANT Adverteer steeds weer i ruime Voor sportartikelen op elk gebied „DE STADSWIJNKELDER” HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE l! :l kom leer dansen, spelenderwijs. LmaakpteTiArvoor twee! ^informeer bij 1 £28^1 HEEL VOORDELIG JERSEY KOPEN IN AUGUSTUS IN ,4i Hulpcentrum Noord- en Mldden-Zmoland 01100-4444 7 p BODY MASSAGE CREME VAN VAKOPTICIEN de nuts spaarbank P P ACTEMAPPEN CLIPPERTASSEN ATTACHE KOFFERS HEREN TASSEN met schouderriem X^oed HERENAFDELING -• Adverteren geeft U de zekerheid dat Uw naam over een groot verspreidingsgebied bekend wordt gemaakt GOES I Zuiver sc?i«Drwol Wol-polyesther o 0 Boosdoeners o O I s zaterdag 25 augustus ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het ,/eeuwsch Advertenti'blad") Trsvlra 2000 I M aagwtae 1B73 28* Jaargang m M 1 F i I Opleeg vm dlt bled 2B.410 ex. i Grote Markt 6 - Gom I LANGC KERKSTRAAT 44 I - Grote Mark 16 - Gom DIB WONDKRUJKB MATVUI TOCB - Grote Merkt 6 - Goea Natuurlijk warrit grata GANZE POORTSTRAAT 13—15 f J •-y I' nlst, dokter Taarten, de pop, Resusci 1' I ƒ-. 0 Klokatroot 10 Fa. KAMPMAN GOES taetaWap Pa»p4ihmpafow Daheeteeda toeerencier 4a 7 I V.vj jp Opt|[a Ora to begianm aaoetog wa sm W» - J LANGE VORSTSTRAAT 57-53 TELEFOON 01 tOO-7251 P -p Verantwoordelijk isdaMM I F» A B. san *NR BRU1DMAFONNIN Herfst 1973 in stralend vAt, ter* pasteltinten of combi natie* hiervan Sprookjesachtig mooi I APART! MUIDSTOULRTTEN naar maat an aw eigen door bekwam* ceupaeea* varvaartBgri 1 i i Inaandlng advert er*** tot dinsdagavond 17.00 uw et weenddagmorgen poetbeetelifog (Indian geedvtaeerd) gegarandeerd In onz* special* Adi NW—Rir» «V at imt M Veerpagta* 5 tartaf Ingezonden madaiteOnpsa 2. a tariaf Fritzen enehtaef 4* B.T.W. Cantracttartevan ep eaneraag. Voor fouten In tat opgegever advertenttee aanvaarden «0 gaan eahei* vereetaroerdejtjkheJd GRINTWEG 82-TEL, 01131-1872-YERSEKE U mogpok'a *voada kom*n Grote Markt 6 - Goes - Telefoon 011004015 Grote tuba en sen hans sme ZATERDAG 25 AUGUSTUS IN HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT AANVANG 20.00 UUR L - 'P ZONNEBLOEMSTRAAT 13 - TELEFOON 01100 - 7664 - GOES Drukkarfl 0* Wioanbc Goaa B.V, Voaratad 24. foetbaa 4. G*aa Talatoon (0V00) 41 10 b.g.g. M M* ao 34 Giro 3.25 3f Zondag B*., aanvang 14.M uur, «peelt de v.v. GOK-8. ujn laatate oefenwed strijd. Man hoopt dan een goed geslaag de oefencampagne af le «luiten met een wedstrijd tegen' de «terke 2e klaaaer Fluks uit Dordrecht. muiden beslist povere resultaten werden behaald, begon het j.l. week wat beter te gaan Eerst werd met 4-2 gewonnen Van Noormannen uit Westkapelle en af gelopen sondag wsrd «en sterk beaat ROBUR-toemool gewonnen. Da voor- naamata tegenstander was hier ctsp- flghter Breakens, dia het nalaags net niet haalde bij de strijd om da K.lï VJI.- bekar. Maar niet alleen Goes I kwam Mar als winnaar uit da «trijd. ook Ooaa g en Gaas I waren de sterksten in bun peul*. Het vertrek van topepalar Keea van der Sluli. die men node beeft den gaan en waarvan mep de Juiste redenen nog steeds niet kent, heeft men aardig kun nen kompenséren door het aantrekken van da sterke «pits Peter Mol uit Hetn- kenazand. Weliswaar moet hij «leb nog aanpaasen maar met da Juut* begelei ding zijn er Beker per«pek tieven Ook diverse Jeugdspelers vertonen leuk spel, we noemen hier o.a. Nico Vogel, die vorig jaar nog ultkwam in de Ooaa A 1 Junioren en zich een sterks rach- teramvallGr hMtt jttoont* En hierdoor en door de goede gaaet die er momenteel ia tri de wlektie ploeg voor het le elftal (volgens trainer v. d. Velde komen tenminste H man hiervoor tn aanmerking) hoopt men z.sp.m. het vet map terrein terug te winnen BRUmUTOmN p*r mater E*n w**ld* van prachtig* matarialan èn van uw algan ont- wgrp of Idaa, wordt feilloos aan pgrfakt knippatroon gemaakt ■esveel sssrtea Sliitfbs medeschepselen hebbaa wf watt Wanneer we tn de natuur om ons haan kijken, dar zien wa allerlei levende we- zens om ons heen. Om bij da dieren te blijven zien we buttea ean paard, een koe, een schaap, een kat, een hond, dui ven en diverse snit we vogel*. Bet ia maar zo even een «rfUekeurtge greep, maar wie goed oplet Met er neg vaal meer. De vlieg, de mag. de bij. de ko- v«r en de spin, oaa ar maar weer een* enkele te nnemsn. Ba ee em ene heen kijkend komt allicht de vraag boven: hoeveel verschillende diersoorten aouden er wel zijn? Boem, daar sttian we metsen aUddan in da problemen, want earUjk geaagd ie er op de hele wereld niemand die dat ***- ciea weet, omdat de mens blijkbaar nog niet alias weet, want elk* dag wordt er wel ergens een nieuwe dtoraoort ont dekt, die dan maar weer aaa de koltaktto worden toegevoegd. Hot enige antwoord dat op de vraag te te gevag, ie een glo baal Inzicht van de afgeronde aentallasb dat geeft tenminst* ui Ijl ring een Mm*. r i eerst eana gagm ggriii BW dingen door het ngnemsn van prilrlrste van buitenaf, het ia besieM. het neemt voedsel op van plantaardige of dierlijke oorsprong, gebruikt zuurstof uit de lucht en scheidt evenals de mena stikstof en afvalsstoffen af. De plant daarentegen haalt zijn voedingsstoffen uit de bodem. Htj is in staat bladgroen te vervaardigen en zuurstof af te scheiden. Het te wel iswaar een grove dlfinltte en men sou ;one op de vinger* kunnen tikken dat er individuen sljn die niet aan dit of dat gesteld* voldoen, maar laten we het niet moefltjker maken dan het *1 ia. We be hoeven maar even te denken aan da een cellige dieren en dan voelen we al dade lijk dat we om op glibberig terrein be vinden. want hebben are dan ie daen met planten of met dlereat Nemen er* bijvoorbeeld het pantoffeldlertje. da* slechte een grootte hoeft van ongeveer 8 modatinton ook in Angora20 modotinten in een h**l mooi* G*zien de st**d» »tijf de kwaliteit wev*nit, i**r goed wolprijzen, is dit een uiterst wasbaar, 160 cm breed, lage pri|s I 140 cm broed norm*al 28,90 per meter pM meter Vorige week overhandigd* oen de putatie van de Goes* cfdeiing van „Vrienden van d* Hartstichting" namen* deze stichting **n o*f*npop, waarop leerling - verpleegkundigen hartmassage en mond-op-mon<i4>e- adoming kunnen leren to*p*a**n. Deze twee technieken zijn van b*- lang bij de eerst* gpvang van hart patiënten voor wi* juist <fo eerst* hulp na oen hartinfarct zo ontzet tend belangrijk ia. Namen* de beid* ziekenhuizen B*rg- zicht en St Joanna - die eigenlijk al Wande teportverenigtug ..De Zoeuwou** organiseert op 10 augustus aa. aaa ae- meravondtocht vanuit cel* Doem* aaa de de Hoofdstraat te Om sa a 4- Oeetest werd* ar em 1AM eaw. De at te leggen afstand bedraagt 1* km. De tocht wordt georganiseerd ostder h*t motto: ..Trim v nt a 1» vee* aw leven moet ledesa kteet atfo te Barn g». heeste UJ<r Nader* tabetelngaa kan men verkrijgen bij dhr A. A «te Vos. Mslsenetrel v Goes. toL ONBriMI vindt u **n n* eigenlijk *«wnieba*r. Dokter Zaan*n toond* zich met <1* pop dan ooit z*er verheugdVoor de bedoelde kursu* bestoet veel be langstelling; vorig jaar gaven zich SO verpleegkundigen opjHte I* ri* bedoeling dat de pop 6oif gebruikt gaat worden ep d* school voor v*r- pi**gkvndigM Im d* Ntevwstraat. Ook dr. J. M van Daal, geneeshser-di- rekteur van het Bergzicht Ziekenhuis la blij met het geochenk vand de hartetieb- ting. „Hst aantal hartinfarcten dat zich bijna gefuseerd zijn - nam'd* inter 10 rustbarend hoog", aldus dr. van Daal, nlst, doktor Zaanen, de pop, Resusci 4, kunnen Ann* genaamd, in ontvangst. Doktor spreken. Enkele van de voornaamste Zaanan g**ft **n voor het VMplaeg- boosdoeners dte een hartinfarct kunnen kundig personeel ven beid* Goeae ziekenhuizen een vrijwillige kursu* over de eerst* hulp voor hartpatiën- ten en hun verpleging. Bij dit werk is een Instruktlepop al* Resusci An- I c i JACHTHAVEN ARNEMUIDEN T*l. 01182 -1621- I* op aangezien Zo zouden we nog door kun nen gaan Maar we zullen een* proberen u eeu globale Indruk te. geven van de ontzagwekkende hoeveelheid medeschep selen dte wij op aarde hebban en den praten w* nog niet over het totale aan tal dieren, maar slechte over hét aantal aoeeteu. Om te beginnen «dn er s Hg sent ae*» vijfduizend soorten aoogdteren en hier mede hebben we bet dam Oog «Baset maar ever dl miset gilvetesildi top van het dierenrijk Den atjn er neg on geveer ao*n vtjfUgdutaand seorton gn- wervelt* dieren, dat sljn des dissen gaat een ruggegraat Van desa vijftigdtilaesiil zijn er alleen al ao*n vtjftlenduisand soorten vogels. ,We praten echter nog over kleine aan tellen, went lm brt rijk der ongswer- velden l« de veriatte nag grater. Page veer honderddutaamd soa rise etakkea, duizenden soorten rond- en platwvi man en naar ruste schatting ao*n achtban derdduisend soorten inaakten. Daa neg en hun verwanten, enkele dataamdMi soorten protosogn de heel kleine, met hot blote oog niet zichtbare diertje* Ruw gerakend mag geaegd worden dat we ons op aards vergezeld mogen weten van ongeveer «on milj. andere dieren Wat een rijkdom aan variatie biedt de natuur toch* varooraakan «tjn: overmatig eten en maar dat te al bekend - het roken. Doer het gebruik van deze pop bij de in structie kunnen are onze miaein precise léren wat ze in geval van nood moeten doen. Begrijpelijk dat ook de ambitie* cedienst deze instructie krijgt. Resusci Anne - oen Noess* uitvinding zit keurig opgevouwen In een grote kof fer, compleet met handleiding Behalve de levensechte pop zit er in de koffer ook nog een duldefoka, beweegbare, houten langsdooranede van de schedel en strottehoofd waarmee duidelijk de bewegingen van o.a. de tong bij mond ep mond beademing kan worden aange toond. I ■F A REU M R e wegens een sjaeciale party vanaf 4 uur GBSLOTHN Deze nieuw* body-erkme verstevigd de huid dn houdt uw j huid so*p*l Bljaond*r •*n te bevelen bij sterls* vermggaringof - bij zw*ng*r*ch*p 25 modetlnt*n, U kent de kwaliteit, 150 cm breed, nog steeds voor een unieke prijs I ALLS ACCRSSOtRKS passend bij uw toilet, vandaar da welhaast •indaioz* variaties in de meeat modieuaa hoeden, hoofdtooien, aiuiers, enx. Alles voor de bruid van 1973 een vijfde millimeter en dat geen ogen, geen oren, geen longen, geen poten, kor- torn bijna nlete heeft. Dit 'kleine diertje is echter evengoed een dier als een paard of aen oltetant Het voedt zich, het be weegt Het reageert op bepaalde prikkels van buitenaf en vermenigvuldigt ateh. Hoevelen zijn er dte weten wanneer a* een echte spon* in handen houden, dat ze hier het gedroogde en gebleekt* ske let hebban van een dter dat op de bo dem van de zee leeft dat door da meest* leken voor een seeplant wordt Nadat tegen Smerdlek. Yenek* M Anae-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1