DANSLES u Houbigant Groot bier en mosselfeest FA KAMPMAN EN ZN. SPORTSHOP PIET RENTMEESTER 69,50 DANSEN j Op initiatief van vice-voorzitter G. Schout: „Club van Honderd” in Goes BEZOEKUREN 7,95 School- Een MAZDA bestellen? tassen nu 14,95 30,- te Wolphaartsdijk (Veerse Meer) 2EUWSE NUTSSPAARBANK aanbieding DOLLE PRET ENORM GEZELLIG m.m.v. JUMP BAR DANCING „DE ZANDKREEK” Autobedrijf „Clara” bellen! ■t 16,90 12,50 22,50 9,90 - Ledental van honderd bijna compleet - Hand- en body lotion REKLAME PRIJZEN WEER NAAR SCHOOL, WEER NAAR HET STOFFENPALEIS leuke stoffen voor sterke, voordelige kinderkleding 15,90 16,90 Voor sportartikelen op elk gebied 16,90 „DE STADSWIJNKELDER'* DANSSCHOOL JANVIER 6,90 BURGERLIJKE STAND Niet iedere jongen is ’n welpje TIROLER ORKEST „DE ALPEN ECHO’^ TERLENKA RIBFLUWEEL GABARDINE TREVIRA l a^MiroOlllBIIAAT t9-46 OOM 1 7? i j. .-J 1 1 Uitgave TERLENKA RUITEN mat fijn stuk Houbigant zeep ^?oed! de nuts spaarbank DRALON 4. h-- r r (I DENIM PARFUMERIE Clubruimte in L-» tjjü COURTELLE JERSEY o ST. JOANNA uur doorlopend 12.00 - 14.00 uur 10.30-11.30 uur 14.00 - 15 00 uur 18.30 - 20.00 uur 14.00 - 15.00 uur 18.30 - 20.00 uur 14.00 - 15.00 uur 19.00-20 00 uur Het Juiste gebruik van onze pollepels ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") Ook niet G.M.C.-ers maar ook welpjes zijn niet altijd zulke lie verdjes. Daar helpt geen goede daad aan. Moeders houden daar rekening mee als ze een nieuwe stevige bril kopen voor hun kwajongens. Wij ook trouwens, kijkt U maar eens naar de stevig-stoere Jongene- briilen uit onze kollektie. 'hmchtcafé Stadhuis9 M IK auguetua 1873 Ko Jaargang w 33 1973 Verantwoordelijk redakteur F. J. S van de« Pel)! Oplaag van dit blad 25.410 ex. Grote Markt 8 Goea ■- L 1 lil 't hartje van da Lange Vorst GROTE FLES ae kka: dagelijks Kraamafrtal1i<: a 2e Maa B >0 klas NB Prijzen venal Ook maandagmiddag geopend 12 WEGENS GROOT SUKSES WEER EEN AANVANG 20.00 UUR - DIT AAAG U NIET MISSEN hans sinne WE HEBBEN OOK VOOR EEN GESCHIKTE CLUB RUIME 4-VAKS TAS IN STEVIG RUNDLEER Inzending advertenties ^'tsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen 1e post-l,in° (,ndi®n geadviseerd) Drukkerij De Phoenta* B<V* Voorstad 24, Poetbur00* Telefoon (01100) 4* b.g.g. 83 99 - 60 3' Giro 3.26.37 poolvast in 5 kleuren, als aanbieding 140 cm br. OP ZATERDAG 18 AUGUSTUS IN GRINTWEG 82 - TEL. 0113W8J2 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen AdvertenBeprfe 30 et per M Voorpagina 3 tarief Ingezonden mededelingen 2 x tarief Prijzen exclusief 4 B.T.W. Coirtrecttarieven op aanvraag Voor fouten In tel. opgegeven advertentiee aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid in dezelfde geur in de geuren QUELQUES FLEUR gegarandeerd 2000 In 20 effen kleuren en strepen I 150 cm br. 18.30 - 19.00 uur 14.00 - 15 00 uur 14.30 - 15 00 uur IMS - 19.00 uur Grote Markt 8, Goes, tol. 0018 ZIEKENHUIS Ss Mas: dagelljka effen kleuren en bijpassende ruiten 140 cm br. Ktoderafdel Ing dagelijks woensdag BEGINNERS GEVORDERDEN SCHOLIEREN GEHUWDEN ZILVER GOUD BEAT - BALLET Lange Vorststraat 57-63 - Goes ZIEKENFONDSLEVERANCIER Kinderafdeling: ma., wo., vt. van za., zo., dl., do. van Scrubbed denim 150 cm br. Wol terlcnka denim 150 cm. br. Klokstraat 10 - Goes AUGUSTUS-PRUS I DIVERSE MODELLEN BLOUSES 20% KORTING 4 GOES AUGUSTUS - PRIJS I LANG VEST, 5 MOOC- T1NTEN JERSEY D OR 49,75 AUQUSTUS-PRUS I TRUI EN PANTALON 4 vele kleuren, heel steVk 140 cm br. ZATERDAG 18 AUGUSTUS IN HOTEL CAFE RESTAURANT HOOFDSTRAAT 39 KORTGENE AANVANG 20 00 UUR Grote Mark* 8, Geee V '1E KERKSTRAAT 44 de „Club van Honderd” gebruiken. Er is animo genoeg voor de „Club van Honderd"! al kort nadat het initiatief van de hoer Schout be kendheid had '|ik regen, hadden zich al ruim zestig gegadigden aange meld. Nu wordt er ook nog publi citeit gemaakt via een aantal cir culaires die worden verstuurd. In vele nieuwe dessins 150 cm br. I BERGZICHT IA 18 - 1SJ0 uur 18.30 - 20.00 uur 14.10 - 18.08 uur 18.30- 19 30 uur AR-RNw 18.00-30190 uw In elke keuken vinden we wel een rek dan met pollepels. Dat xijn de routen keukenlepels, waarvan men meet»! een set in een rekje koopt. Dat rek hangt dan in de keuken en de huisvrouw maakt gebruik van de rich daarin bevin dende lepels. Maar in de meeste geval len worden die verschillende lepels in het rek niet op de juiste wijze gebruikt Moet er een hapje zuurkool, huts- of stamppot worden opgewarmd. dan zien we maar al te dikwijls, dat de huisvrouw een gewone houten lepel pakt en daar mee in het eten roert Abuis! Voor dit doel dient de lepel met het gat in bet midden en de a-symetrische punt. Door het gat ondervinden we minder weer stand btj het roeren en de punt zorgt er voor, dat het eten tich niet aan de bo dem of rand kan vastzetten. Voor het omroeren van beslag e.d. gebruiken we de ronde lepel met gat De lepel in de vorm van een schep met rechte onder kant is voor het aanmengen van soepen en sausen. De andere gewone lepels zijn voor het gewoon omroeren van diverse zaken. Het is maar een weet Inlichtingen en aanmelden Zonnebloemstraat 13. Goes. tel. 01100-7664 voor blouses en overhejnden 110 cm br. R.K. ZIEKENHUIS le klas vanaf 10.30 bezoek, rustpauze van 3e Mas A colaas, 21 jaar te Neeltje, 19 jaar OVERLEDEN Dees, Adriana, 88 jaar te Goes, wed. v. L. van de Vreede g van der Weele, Maatje Adriana. 61 jaar te Goes, echtg van M Bom - Doene. Cornelia. 88 jaar te Kwadendamme, echtg. van G. Zuld- hof - Mol, Neeltje, 79 jaar te Kloetinge. wed. van J. Trimpe - Koen, Frederika Adriana. 77 Jaar te Yeraeke. echtg. van J. L. H. Bom 1 j „We hopen dat dat behalve leden van de G.M.C: ook de Goese burgemeester en wethouders lid van de „Club van Honderd” Willen worden”, aldus initi atiefnemer Schout, en natuurlijk geldt datzelfde ook voor leden van de ge meenteraad. Ook mensen uit de industri ële en andere bedrijfssectoren zijn wel kom. De bedoeling is immers om tot ‘n ontmoetingscentrum te komen waar men van gedachten kan wisselen omtrent al lerlei problemen die in verband staan met de leefbaarheid van Groot Goes. Toch zal naast dit - boeiende element ook de gezelligheid niet uit het oog worden verloren. Er zal namelijk gele genheid zijn tot ontspanning middels een spelletje schaak of dammen ot mis schien een spelletje kaart. Er is ook al sprake geweest van de aanschaf van 'n biljart. De contributie voor een lidmaatschap van de „Club van Honderd" die overi gens beslist geen „elitaire instelling" wil zijn, of ook maar iets dat daarop lijkt, bedraagt 40,—. Bij dit bedrag is een lidmaatschap voor de echtgenote inbe grepen. Vier van elke veertig gulden worden in de kas gestort om allerlei benodigdheden te kunnen aanschaffen. Het bedrag vanxes en dertig gulden dat overblljft wordt overgemaakt aan de heer Speller. Op vertoon van het Jid- maatschapsetiket” wordt aan het etnd van elke clubavond, drie gulden op de rekening in mindering gebracht, zodat aan het eind van het jaar de zes en dertig gulden weer gewoon is terug betaald. Men zou het als een soort „pre sentiegeld” kunnen beschouwen. Als leden niet naar het „Lunchacafé Stadhuis" komen op de clubavond, ver valt hun presentiegeld aan de heer Spe ller, ter bestrijding van zijn kosten die Enders weer worden gecompenseerd Tijdvak 3 lm. 9 augustus 1973 GEBOREN Adrlaan Willem, zoon van W. Smak en L. A .Servaas te Borssele - Marcel Alex ander, zoon van A. J. van der Heijde en C. M. de Fouw te Goes - Benjamin Qulrljn, zoon van G. Menken en H. S. Kreiter te Kloetinge - Claudia Marie- Noêl, dochter van C. B. Lucaasen en J. G. M. Harperink te s-Heer Arende- kerke - Esther Jacobine, dochter van H. van Koeverlnge en J. N. Lindenbergh te Goes - Jeroen, zoon van J."M. Akers- hoek en D. L. Stouten te Ooeterhout - Jacob Ananias Christiaan, soon van J. L. van Dijke en M. C. van den Broek te Blezelinge - Henderik Jan. soon van A. J. de Boe en S. M. Gijssel ta Wilhel- minadorp - Helena Cornelia Geertje, dochter van J. Verschuure en J. 8. de Jong te Goes - Bianca, dochter van R. A M. Steur en C. H. Mellegere te Goes; Lourina Janna, dochter van A. H. Goud zwaard en H. H. van der Wielen te Niswerkerk - Martinus, zoon van G. Vertinde en J. L. Westatrate te Kloetin ge - Carolina Cornelia, dochter van J. J. van den Dorpel an J. Poleij te Krabben dijke HVWEUUK8AANGIFTEN - Cartledge, Alan. 24 jaar te Goes an Mbs Maria. Cornelia, 24 jaar te Goes - Boone Jozias 31 jaar te Bonaele en Faasae, Marla, 34 jaar te Goea - Kokos, Anto- mus Willem, 22 jaar te Goes en Slabbe- koom, Christina, 21 jaar te Nieuwdbrp GEHUWD Nijsse. Marinus Willem, 24 jaar te Wol phaartsdijk en Rottier, Jacoba Johanns 21 jssr te Kapelle - Hoogesteger, Marius Cornells, 28 jaar te Kapelle en Polder- msi)7 Neeltje Dina, 28 jaar te Goes - Walhout, Nlcolaaa,-24 jaar te Borsaele en Kraak, Adriana Johanna, 28 jaar te Wolphaartsdijk - Huiasen, Johannes Ni- laarland en Matthljsae, k j Goes krijgt z'n „Club van Honderd". Vice-voorzitter G. Schout van de Goese Middenstands Central* hoeft •indelijk z'n zin. Al jaren lang liep hij met h*t plan rond een soort ontmoetings- *n ont spanningscentrum op te richten voor leden van de G.M.C. en even tuele geïntresseerden. Pogingen om een ontmoetingscentrum te storten werden el ondernomen gedurende de tijd dat de heer A. L. Kampmon nog voorzitter van de G.M.C. was, de heer Schout heeft zich nu ge wend tot de huidige voorzitter van de GM.C., de heer Ch. Linssen, die zich ten aanzien ven de plannen van de heer Schout zeer enthousiast be toonde en. zich belastte met de in schrijvingen van leden ven de „Club ven Honderd" en het innen van de kontributie. De heer Schout had ter verwezenlijking van zijn initiatief, in de eerste plaats natuurlijk een geschikte ruimte nodig. Die’ ruimte vind hij kortgeleden in het gloednieuwe ..Lunchcafé Stadhuis" van de, heer P. Speller, die na een gesprek met de heer Schout onmiddellijk zijn medewerking toezegde. „Lunchcafé Stadhuis”; zal voortaan - te beginnen op 4 september a.s." - iedere eerste dinsdag van de maand geopend zijn ’s-avonds van 'half acht tot kwart voor twaalf, speciaal voor zie leden van door de consumpties die de leder, van de „Club van Honderd”. De naam dankt deze, club aan het feit dat men ervan is'uitgegaan dat het aan tal leden in totaal uit honderd man dient te bestaan, een aantal dat gezien de ruimte bij ..Lunchcafé Stadhuis" bijzon der geschikt is. ‘Als men daarbij bedenkt dat niet alle leijen iedere avond aanwe zig zullen zijn, is, het logisch dat ook de dames van de leden declubavonden I kunnen bezoeken.- JÊ HEINKENSZAND- TEL. 01106-1745 Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins van Oranje MET MEDEWERKING VAN EEN 8-MANS STERK TOEGANG f 5.— INKLUSIEF EEN MOSSELMAALTUD •n - CHAMWUY i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1