vorderen gestaag VW-poppenhoek Terminus to. station GOES -Tel 01100-7501 Eu* Als autogordels verplicht zijn ARNOLD KELLER ZINGT INDRUKWEKKEND HOOG! I fl MID-MENU 1 e I r Deel I van t I L 1 HOTEL RESTAURANT CAFÉ Ik Weinig duikwerk ■La rijksweg 58 De aanleg van de Vlaketunnel bleek noodzakelijk om de verkeersdrukte die in de nabije toekomstpp rijksweg 58 wordt verwacht, het hoofd te kunnen bieden. Een brug zou teveel moeilijk heden opleveren vanwege de stremming, telkens als er een schip door moest. De 1 bestaande verkeers- en spoorbruggen blijven gewoon liggen, ze kunnen wor den gebruikt voor lokaal verkeer. Het is de bedoeling dat eind november van dit jaar twee grote zinkelementen ge reed zijn die de eigenlijke tunnel gaan vormen. Die zinkelementen worden ge bouwd in een bouwdok dat een groot gedeelte van het bouwterrein - dat onge veer 18 ha groot is - in beslag neemt. Deze oppervlakte is dan wel inklusief de gronddepóts waar grond ligt opgesla gen die straks weer gebruikt wordt om de afritten van de Vlaketunnel af te werken. Alleen het veen dat is opgegra- ven blijft liggen, men kan er niets mee Helling veer Bril- Sensationeel Een matras om te r zonnebaden Donderdag 2 augustus 1973 DE BEVELANDER „II I tr ■L-. j T -■***<£ Ik Mee* naar keuaa T aanwijzing daarvoor ia ■4 in te gaan voor plaatopname*. LM MID-Hetel* Hailaad t' *5 wiwnspiijiM I' De werkelijke afrit van de Vlake- tunnel. I' 4 L 4 s J ■-? Poule! ..Bonne Femme" (grbrsdrn klppebout met garnering van atukjea apek. ehampignona en •Hjn.) Appelmoe* compote Gebakken aardappeltje* i I Nagerecht 15,- p.p. Aperitief glaa wijn De tnanel-elementen in aanbouw in f het dok. Ieder element bestaat uit xea «tortmoten; de voorkant van het eerste element 1* met plastic afge- I* dekt tegen het doortochten. F(> k’ Luchtfoto Slagboom en Peeter» Middelburg opgediept kan van toepassing Arnold Keller. De duidelijkste uiteraard Arnold's debuut single „CRU- SOë" ,die deze week in de handel 1* gebracht en- allerwegen bpaondoe Reed ontvangen 1*. Een zomer* lichtje over het Noord-Bevelandse dorp Wissen kerke; al is het op deze lucht foto misschien niet zo te zien; er zijn op dit moment heel wat zomergasten in het dorp. Met name Duitse toeristen ko men er graag. Pal op de voor grond staan in een U-vorm een gemiddelde Amerikaan 1,75 meter lahg is en 75 kg weegt. Daar men bij de vei- ligheidsproeven ook rekening wil houden met de „langen" in het land, zijn zeven tien poppen met een lengte van 1.86 meter en een gewicht van 100 kg In het selekte gezelschap opgenomen. Danu-s- reuzen en kleine mannen zijn niet van de partij. De poppendames treden alleen c“ l... -.---- j_ bank. De VW testpoppen vormen een kostbaar gezelschap Per stuk kosten de poppen tussen de 16.000 en 20.000 gulden. De on derdelen die in vporraad móeten worden genomen eisen eenzelfde bedrag, daarbij komen dan ook nog eens de kosten van l' I' I' I» De elementen worden vervolgens be vestigd aan twee pontons die ze naar de plaats van bestemming slepen. Er wor den dan twee torens op geplaatst met herinrichtingen zodat men precies kan trimmen tot het element de juiste lig ging heeft voor het afzinken. Wanneer r tunnelelement tegen de afrit gedrukt, een betonnen oplegneus komt precies op de oplegneus van het afritgedeel- te. Aan dit stuk zit ook een sluithaak waar een haak van het Element inpast. Door middel van tuien wordt het 125 meter lange gevaarte precies op z'n plaats gemanouvreerd, er komt bij het afzinken maar een minimum aan dui- kerswerk te pas. Een duiker wordt wel ingezet om kontrolewerkzaamheden te verrichten en om in een later stadium - al* ook het tweede element op de bo dem van het kanaal tigt - de tunnel definitief af te dichten. Het is n.l. on mogelijk om de hele zaak zo exakt op maat U maken dat alles precies past. projekt Vlaketunnel 171 i inklusief da mensen van waterstaat. op bij zit- en steunproeven op de foltèr- VW-testpoppen natuurlijk niet pp het programma, want ze zijn tenslotte niet voor de flauwekul aangeschaft, maar voor het niet gevaarloze dagelijks leven. Het dienstrooster ziet er ongeveer als volgt uit: dagelijks worden vier tot zes van hen naar de crashapparatuur ge- Naast da brvg over het Kanaal door Zuid-Beveland, „De Vlakebrug" groeit gestaag 'een belangrijke scha kel in de nieuwe Rijksweg 58, de Vlaketunnel. Aan weerszijden van het kanaal staan grote waterkeringen en anker- schotten van staal, vlak achter elkaar Aan de westzijde is men al druk bezig met de afrit gereed te maken. Aan de oostkant van het kanaal moet nog met het storten van de wegvloer en de wanden van de af- Op het ogenblik is men dus bezig aan de afritten. De helling van beide af ritten wordt 4.5 vrij steil dus. Vandaar dat er een speciale kruipstrook wordt aangelegd voor grote vrachtwagenkom- binaties die doorgaans niet zo snel kun nen optrekken. Verder heeft het auto verkeer daar de beschikking over een dubbele rijstrook met vluchtstrook. De tunnel zelf heeft énkel een dubbele rij strook plus vluchtstrook. Men maakt de afritaansluitingen zover gereed dat di- rekt nadat de turtnel elementen zijn af gezonken men een werkelijk perfekte afdichting heeft. Bij het afzinken wor den de uiteinden van de elementen dicht gemaakt zodat ze kunnen drijven. Als de cutter de damwand van het bouw dok heeft doorgegraven worden de ele menten .schepen” van 30.000 tón. Ze worden van ballast voorzien, tot ze net boven drijven. aantal nieuwe huizen, da aarsta bewoners zijn er kortgeleden ingetrokken. Hat is da bedoeling dat ar vol gend jaar waar aan aantal bij komen, ar wordan nu eerst nieuwe eengezinswoningen in Kamperland gebouwd. Duide- lijk ta zian zijn ook da serie ba- soonlqke voorkeur kan de ene gordel comfortabeler zitten dan de ander en ook de prijzen van de verschillende gor dels variëren sterk. Men moet voor een eenvoudige goedgekeurde gordel, die gemakkelijk bevestigd kan worden, om dat in de betreffende wagen reeds aan- hechtmgspunten aanwezig zijn, toch wet rekenen. Voor stuurd. twee poppen worden op de fol terbank vastgebonden en drie tot vier kollega s hebben lichte dienst bij de zlt- en steunproefnemingen. Een invaller lost hen af en zij keren terug in de poppen werkplaats. nadat zij „hqn leven hebben geriskeerd". Daar worden ze grondig onderzocht en voor de volgende serie proeven gereed gemaakt. twee zitplaatsen betekent dit dat men op rond 100,— kosten komt. Er zullen ongetwijfeld ook een groot aantal wagen* zijn, die al* gevolg wn h’uh leeftijd nog niet over reeds bq de fabricage aangebrachte bevestigingagMn- ten beschikken. Bij deze auto's zolNn de kosten hoger komen te liggen aan gezien bij aanbrengen van de gordels ook bevestigingspunten moeten worden aangebracht. Dat gaat gepaard met boor- werkzaamheden, terwijl dikwijls ook bepaalde verstevigingen moeten worden aangebracht. Ruw gerekend gaat een dergelijke ver- plichtingstelling autorijdend Nederland zo'n 4.000 000 maal minimaal 50,kos ten, dus rond 200 miljoen gulden Nu moet men zich natuurlijk wel reali seren, dat de verplichtstelling van het gebruik van Autogordels met de bedoe ling heeft de autorijders geld uit de zak te kloppen. Het is bedoeld als een be langrijke veiligheidsmaatregel, die in veel voorkomende gevallen levens kan sparen. Uitgebreide onderzoekingen op dit terrein verricht in de laatste jaren hebben dit duidelijk aangetoond en da zeldzame gevallen, waarin inderdaad de veiligheidsgordel een averechte uitwer king heeft, vormen een zo laag percen tage bij het aantal ongevallen ,dat dit geen aanleiding kan en mag zijn om r den gehaald en gebruikt worden, neer hij plotseling nodig is, omdat ér •°<*«s komen Ook kan op die manier de hoes gemakkeliJK worden verwijderd om te worden gewassen. gere regionen goed kon volgen, kwam Arnold tot het besef dat hij best een aardige stem had. Samen met zijn gitaarspelende vriend maakte hij toen een bandje dat Bob Noordewier, een Amersfoorter die zich al enige tijd bezighield met het mana gen van lokale artiesten, volledig over tuigde van Arnold's kapaeftetten. Met gezwinde spoed werd de tape ver der geëxpedieerd naar grammofoonpla tenmaatschappij Negram, waar men het ook „helemaal zag zitten", zoals dat heet. Zangpedagoog Leonard Del Ferro werd ingeschakeld om de fenomenale stem van Arnold Keiler nog iets bij te schaven en zijn techniek te verbeteren. Na een les of 10 werd de tijd (én Ar- ledereen vond dat eigenlijk wel nold's stemt rijp geacht om de studio een element eenmaal op de bodem van het kanaal op grindbedden rust, wordt d.m.v. een trekhaak - binnenlangs - het element teg ende betrokken afrit getrokken, hetgeen gepaard gaat met een kracht van 150 ton. Dqpr deze het hele kanaal; bij de Vlaketunnel komt kracht wordt het rubberprofiel van het de voorhaven van de sluis van Hans- weert. De mensen van RWS moeten er rekening mee houden dat de vaart op het Kanaal door Zuid Beveland niet zo maar gestremd mag worden; bij de werk zaamheden moet telkens de helft van het vaarwater vrijgehouden worden. doen. Het is zaak dat de twee tunnel- elementen met grote preaisie worden gebouwd. Het zou op z'n zachtst gezegd een ramp betekenen als zou blijken dat straks de aansluitingen niet kloppen. Het afzinken van de beide elementen zou medio '74 moeten plaatsvinden, in 'n z.g. „zinksleuf" uitgebaggerd door een cutterzuiger. In totaal zijn de twee ele menten samen 250 meter lang, dat is de breedte die het kanaal door Zuid Beveland na de verbreding op het punt waar de Vlaketunnel dan ligt zal hebben. Deze breedte geldt echter niet voor het Wanneer de automobilisten strek* via Rijksweg 58 door de tunnel ra zen zullen ze er waarschijnlijk niet bij itilstaan wat ar allemaal voor komt kijken eer men een tunnel kan openstellen voor het verkeer. Lange tijd van voorbereiding tijn aan de bouw vooraf gegaan, lange tijd is er aan gewerkt en ook de afwerking van de tunnel hoeft de nodige maanden gevergd. Op het ogenblik werken er aan het mensen, i Rijks- Twee uitstekende komposities werden van prachtige arrangementen voorzien door Frans Mijts en in zeer korte tijd opgenomen. Het resultaat was eenvou dig sensationeel. Veel insiders waren met stomheid geslagen .toen zij deze opnames voor 't eerst hoorden. Zó in drukwekkend is het enorm bereik van Arnold Keller's stem. Hij zingt een A boven een hoge C en dat doen niet veel mensen hem na. In Nederland Is er zelfs niemand die dat kan, volgens Del Ferró. Kortom: alles wijst erop dat de kreet „a star is bom” weer uit het archief worden en veelvuldig zal worden geacht op Veiligheid kost meer geld Zeer waarschijnlijk zal over enige tijd het dragen van autogordels tot meerdere veiligheid van de Inzittenden van een auto verplicht worden gesteld Minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat treft wat deze maatregel betreft reeds zijn voorbereidingen. De verplichtstelling van het dragen van autogordels zal autorijdend Nederland veel geld gaan kosten. Wat is namelijk het geval? In Nederland waren er naar deskundige schatting in 1972 zo’n 2.900.000 personenauto's op de weg. Daarvan zouden ongeveer een 30’« of rondjes.000 wagens reeds voorzien zijn van autogordels. Bij een verplichtstel ling van deze gordels, zou dus ongeveer een twee miljoen auto's nog van deze veiligheid moeten worden voorzien. Aangezien het steeds om de twee voor ste zitplaatsen gaat, betekent dit, dat er in dat geval op korte termijn vier mil joen gordels moeten worden aangebracht Bij de keuze van gordels heeft men de mogelijkheid te kiezen uit type die door TNO werden goedgekeurd. Naar per- de autogordels niet te gebruiken. Wij zien trouwens over de gehele Unie, dat grotere veiligheid in auto's extra geld kost. De hogere prijs van de wa gens de laatste jaren wordt heus niet alleen veroorzaakt door de Inflatie. Na tuurlijk speelt de steeds voortschrijden de inflatie een rol, maar ook de extra kosten bij de vervaardiging van auto's die voortvloeien uit meer veiligheid spelen in dit geval mee. Vooral in de laatste jaren zijn er standaard in de meeste auto's zoveel beveiligingen aan gebracht, dat dit sterk op' de kostprijs is gaan inwerken. Bij een verplichtstelling van het gebruik van autogordels dient de autobezitter die nog geen gordels in zijn wagen heeft, een bedrag van tussen de honderd tot tweehonderd gulden te betalen, maar de kans is groot, dat hij later dankbaar is voor dit feit, wanneer er bij een on verhoopt ongeluk levens gespaard wor den. De kosten van de gordels moet men daarom maar beschouwen als een soort verzekering. Heel veel automobilisten hebben jammer genoeg geen flauw ver moeden hoe ontzettend een klap aan komt, ook al rijdt men slechts met een snelheid van 50 km tegen een muurtje. Iaat staan als twee auto's elkaar raken met zo n snelheid, want dan is de ont moeting een klap met 100 km. De schijn bare veiligheid van de cabine blijkt dan niets te betekenen. Laten we daaf eens bij nadenken. Hebt u som* een matras over van een eenpersoonsbed, omdat een van de kin deren een nieuwe heeft gekregen of omdat een huisgenoot het huis heeft verlaten? Doe die matras dan niet weg, maar maak er een zonnebed van, dat u van de zomer fijn kunt gebruiken in de tuin, op uw terrasje of op het balkon om eens heerlijk bruin te bakken in het zonnetje. U bekleedt de matras daartoe met een leuke, fleurige stof. Badstof is hiervoor zeer geschikt Dat bekleden doet u zo. dat er aan het hoofd- en voeteneind e^n ritssluiting in de hoe* wordt gemaakt. Op die manier kan de matras zonder enige moeite «rutt wor- den ,5h,,ld <n gebruikt worden, wan- er jaarcienwenlngen mat vlak erMj aan bajaardentahui* Link* van bat midden de christelijke ma vo - en de openbera - en chris telijke basisscholen. Tegenover de Mavo do kleuter school. Op het ogenblik wordt nog stood* gebruik gemaakt van de meetapparatuur waarvoor per pop nog eens 15.000 gulden op tafel moet worden gelegd. Eén meetinstrument zet de borstletsels om in eenheden, drie ver- snellingsmeters in het hoofd en de borst registreren dne-dimensionaal de ver snellingen van het ..namaaktavenlich- aam bij crash-variaties: de krachtmeters benen en knié- Als de Wolfsburger testpoppen een fa miliereünie houden, dan komen 38 dames en heren bijeen, en om de zaak te kom- pleteren komen daar nog eens twee kindertiestpoppen van drie tot zes jaar bij. De poppen voldoen aan de strenge USA-voörschriften. Het amerikaanse mi nisterie van gezondheid heeft aan dc hand van statistieken vastgestcld. dat dc geven de schade aan schijven, veroorzaakt door de ontstane energie, aan. In het midden op de foto zit de „dure jongeneen goed geklede pop. pnj* 60.000 gulden. Met deze pop kunnen Uiterst nauwkeurige metingen worden 9P ongeveer een 50 r< verricht: de benen, breken zeer snel bijJ de botsproeven. maar gelukkig zijn ze gemakkelijk te vervangen. Familie-reu- nies, zoals dê foto toont, staan bij de hwt sportveld vlak bij do mo len meer er komt oen nieuw sportveldenkomplex bij de scholen In de buurt. Op do achtergrond i* nog juist een gedeelte van het zg. „Tuin dorp" te zien. Af en toe gebeurt het nog wel eens: dan schiet een artiest inderdaad als een komeet omhoog aan het popfirmanent. Vanuit het niets! Op het ogenblik maken we weer zon razendsnelle- opkomst mee en deze ko meet zal bekend worden als Arnold Kei ler. Van de 24 jaar dat deze Amers foorter op dit ondermaanse rondstapt 1 heeft ie zich zo'n 22 jaar eigenlijk niet zo erg geïnteresseerd voor muziek. De laatste twee jaar is hij echter aan het zingen geslagen, daartoe aangezet door een gitaar spelende vriend. De grootste stimulans ondervond Ar nold Keller echter van Demis Roussos, - de Griekse zanger die hij enorm be wondert, Arnold begon hem te imitéren en i ■va***g- Doordat hij Demis ook in ho- rit begonnen. De bouw van de tunnel wordt uit gevoerd door de Combinatie Vlake waarin participeren de Bellast Nedam groep Amsterdam en de Hollands* Beton Maatschappij. Het werk steat onder toezicht van de afdeling sluizen en stuwen van de Rijkswaterstaat.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 11