het 12,75 DANSEN TOP-AMUSEMENT RENTMEESTER I m.m.v. JUMP I Expositie van „Stuttgarter Gardiner” bij Bas en Mar de Jager te Kapelle Commissaris der koningin mr. J. van Aartsen bracht afscheidsbezoek aan Reimerswaal Ai SPORTSHOP PIET Lancöme’s 14,95 14,95 hori; EN PRIMOC |fe ZEEÜWSE NUTSSPAARBANK Parfumerie Medische diensten voor N 4 Viermanschap op de bres „Tuin van Wemeldinge” 4,90 10,- 4 in Wolphaartsdijk Voor sportartikelen op elk gebied p I 3,90 G0£5 7,50 6,90 R „DE STADSWIJNKELDER” Op tijd H«t viurmans-comité I* in ieder ge val ep tijd met hun aktie waAt, vel gen* de dijkgraaf van het water-, schep „De brede watering van "Zuid- Bevelend" krijgen de natuurbe schermer* en -liefhebber* nog volop de kan* hun wensen en protesten kenbaar te maken. 1,98 Dit zijn VERREWEG de allerlaagste prijzen voor deze modieuze kwaliteitsstoffen! t 4 '4 I aam Aiac solaire wit GEZIEN HADDEN VRAAG UW OPTICIEN ER EENS MEER OVER ^oed! de nuts spaarbank Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 01100-4444 ‘1 „Vijf minuten Kennis van zaken Rust weg Opruimhoek Aktie-groep Grauwe rol nu uitgespeeld sneechea” Eigen programma T*7 Mevrouw van Aartsen - Stap werkte Aktiegroep demonstreerde ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND Jl '12 Juli 1973 25e Jaargang «ra, 29 Uitgave: Verantwoordelijk redakteurF. J, S. van der Peljl Oplaag van dit blad 25.410 ex. Diverse ZOMERSTOFFEN f. T Een groot aantal 90 cm breed COUPONS, zeer 150 cm breed VOORDELIG GE PR USD! I Grote Markt 6, Goes LANGE KERKSTRAAT 44 rImwe zmneebrand serie te 5 Ti. ZATERDAG 14 JULI AANVANG 20.00 UUR THE BUFFOONS AVRO'S TOP-POP EARTH en FIRE I t Zoek niet verder, in deze krent staat hot. Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) Advertentieprijs 30 ct per own, Voorpagina S tarief Ingezonden mededelingen 2 x tarief Prijzen exclusief 4 4k B.T.W. Contracttarieven op aanvraag Drukkerij De Phoenix Goto B.V, Voorstad 24, Postbus 5, Goea Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook's avonds komen ALLE DENIM alle kwaliteiten alle kleuren, alle dessins Voor fouten In tel. opgegeven advertentiee aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid BIEN AISE MILK voor na het zonnen f.N TOF.F4 WE TERUG i KWAMEN VONDEN WE DAT WE MET EEN KIJKER gegarandeerd raadsvergadering werd een bezoek bracht aan het zwembad waar gehandicapten aan het zwemmen "Woordvoerder van iedere fractie in tijd van vijf minuten een bepaald onderwerp TREV1RA 2000 in jacquard dessins en randdessins. BIEN AISE CREME Speciaal voor de overgevoelige huid Grote Markt 6. Goes, tel. 6015 Een interieur uit ..Stattgarter Gardiner” bfj Bas en Mar in Ka pelle. Zaterdag 21 juli en 18 aug. GROOT MER- EN MOSSELFEEST ENORM GEZELLIG MOUSSELINE 20 nieuw^dessins EXTRA: 26 prachtige bruide- japonnen (etalagemodellen). van 398,en 450, 198.— on 229,— FA. KAMPMAN Opticien Zeeland-Promenadé Lange Vorststr; 57, Goes. Tel. 01100-7251 PRISMAKUKERS IN OPnCIENSKWAUTErT Alle KATOEN PIQUE KATOEN - SATIN KATOEN TERLENKA 90 en 120 cm breed k Vanaf donderdag 19 juli TOTALE OPRUIMING een grote collectie modieuze jurkjes in jersey, trevirs on diolen 29,60 en 19,50 TREVIRA 2000, in alle modetinten en zelfs al nieuwe herfstkleuren 150 cm breed 9,90 150 cm breed Grote Markt 6, Goes TOTALE OPRUIMING Jsrsoy broekpakken, denim, vrije tijdepakkon. blouses, truitjes snz. HALVE PRUS bijv, broekpakken 49,50 Wat esUiekiwBaeof ook ece ia raaks 4a het creëren* v2n een rommelhoek in de woonkamer Een hoek, afgescheiden door een gordijn. waar allerlei, rommeltjes vliegensvlug in kunnen worden opge ruimd, b.v. als er onverwachte visite komt kunnen allerlei dingen die oycr de vloer zwerven er ingebracht worden; niemand ziet er meer iéts van. Voor de afscheiding van de opruimhoek wordt veelal een ruim vallend gordijn gebruikt dat niet over de rails glijdt maar een voudig opzij wordt gehouden als men in de' hoek moet zijn. Voor de expositie bestaat behoorlijk veel belangstelling. Tevens maken veel bezoekers van de gelegenheid gebruik om wat informatie in. te winnen aan de informatiebar van.de gebroeders de Ja- ger of eens even rond te kijken In de zaak. DIOLEN LOFT veis dsesins v ^29er mooi» kwaliteit 140 cm breed BKN AISE SOLAIRE 4 j bruin 14,85 *4 HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT 'HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE Music Service te Neerden organiseert in samenwerking met Bar-Dancing „De Zandkreek" te Wolphaartsdijk in de komende zomerperiode de volgende grote pop-evenementen Zaterdag 14 juli Zaterdag 26 juli leferdeg 11 aug. mNL wam op een> doen ^ls ovei De dingen uit over deze rn zijn ogen „on frisse en infame demonstratie, een on waardige vertoning waarmee Yerseke door het gedrag van een enkeling een slechte beurt heeft gemaakt”. Commis saris van’ Aartsên reageerde zelf niet op de demonstratie. nen die de „tuin van Wemeldinge” be dreigen. schappelijk meerite.. meubulun in du showroom van de gebroeders de Jager, doen de gor dijnen het erg goed. Al eeuwen lang was het zo dat hot gordijn en kel maar diende om de ramen te bedekken en blikken van nieuws gierige voorbijgangers geen kans te geven een glimp van wat zich bin nen afspsslds, op te vangen. Klokstraat 10 Goes 'j Opvallend was de kennis van zaken waarmee, mr.’ van Aartsen de speeches van de raadsleden beantwoordde, het was dan ook duidelijk: de commissaris had zich op dit afscheidsbezoek bijzon der. goed voorbereid. Aan het eind van de vergadering kreeg de commissaris van mr. Pijl Hogeweg 'n prachtig leren fotoboek aangeboden met daarin een aantal luchtfoto’s van de kernen van Reimerswaal met daarnaast ook nog een aantal grondfoto's van leu ke plaatsjes in de kernen. Mr. van Aartsen kreeg ook het boek .Duizend jaar Yerseke' aangeboden. Met beide boekwerken toonde de com missa- De benaming „tuin, van Wemeldinge" ia afkomstig van Georgine Ruissen. Ander- Vrijdag 29 juni bracht de Commis saris der Koningin in de provincie Zeeland mr. J. van Aartsen een af scheidsbezoek aan de( gemeente Reimerswaal. Het bezoek begon des morgens met een rpndrit door de gemeente Reimerswaal en een be zoek aan de zuidelijke Schelde - Rijn-verbindings-werkzaamheden in de buurt van Antwerpen. Daarna zien die met een „antiverf." zijn behan deld. Die stof is gemaakt van een syn- tetisch katodnweefsel dat met een che mische pasta is bewerkt, waar anders verf werd aangebracht. Óp de plaats waar de stot met pasta is bestreken, is het katoen als het ware uit het. weefsel geëtst, zowel aan de voor- als achter kant. Op de plaatsen waar het katoen is verwijderd blijft het syntetische deel van het weefsel achter, dat bijzonder transparant is. Het gordijn maakt dan ook een relitf-achtige indruk. Door het hoogtransparapte gordijn kan het dag licht gemakkelfjk doordringen, toch kan niemand erdoor naar binnen kijken. ook ecu in rankt, ia planologische problemen: de Jieer J: Griep (vvd) sprak over de problemen van Hansweert; de heer P. C. van Put ten (ar) sprak over de specifieke Yer- sekse problemen; de heer G. Slabbe- koom (pvda) ging in op de problemen rondom de werkgelegenheid. Hij stelde daarbij dat uit oogpunt van de werk gelegenheid er eigenlijk nog meer in dustrie zou moeten komen. Tenslotte behandelden de heren E. Suy (kvp) en J Lako (chu) respectievelijk de wo ningbouw en sanering ea cultuur, maat.- ‘‘"i werk en onderwijs in de ge- samen met Mevrouw Pijl Hogeweg oun geheel „eigen" programma af. Ze maakte een uitgebreide tocht de gemeente Reimerswaal waarbij mevrouw Van Aantoon-alle tijd kreeg om alles goed in zich op te nemen. Ook word er nog oen be zoek gebracht aan oen eardappel- exportbedrijf. WIJKVERPLEGING: Rayan Wemeldinge. Kapelie-Bieaellnge. Kloetingr. 'i-H. AbUkerke. 's-Graven- pelder. Heedekenskerke en Baarland: zr. P. K. M. De Munck. Pr. Beatrixweg 58. Wemeldinge, tel. 01192-213 Rayen Yerseke. Kruiuingen en Hansweert: zr. H Burger. Hansweert .tel. 01130-1325 Rayon Noord-Bevetand. Kattendtyke. Wslphaartadijk ea Wilhelminaderp: zr. Van de Kamer. Noordlangeweg 23, Colijnsplaat, tel. 01109-332. Rayon Krabbendijke. Waarde en Rilland Bath: Zr. N. Roelse, Krabbendijke, tel. OHM» 1519. Rayon Goes: Geen opgave ontvangen De wfjk verpleg enden van de Groene Kraiaafd. Driewegen. Oveunde. Elle- woutodUk, Oude lande: de Oranje-Groenn kruloafd. Borsaele. Nieuwdorp. Lewe- dnrp, 's-H. Arendskerke. Helnkenssand. Niooe en 's-H. H. Kinderen: dr Wtt-Gele kruloafd. 's-Heorenboek. Lewedorp .Ovesande en Kwadendasamn zr. Francs, Werrtlaan 15. 's-Heerenhoek tel OHOO-789 Welsünsaerg Reimerswaal: tal. S1130-M», iaden werkdag van 9.96» 12.00 uur. APOTHEKEN: De Goeoe Apotheek. Klokstraat 19, Goes tel. 01100-7104 Een groepje van vier mensen uit Wemeldinge is ten strijde getrok ken voor het behoud van een mooi stukje natuur in de direkte omgeving van dit Zuid-Bevelandse dorp: de zogenaamde „tuin van Wemeldinge". Het gaat om een betrekkelijk klein gebied rond het Molenwegje en Kerkwegje. In het kader van de ruilverkavelingswerkzaamheden zal er een aantal bomen worden ge rooid, een aantal kronkelige weg getjes worden recht getrokken en er komt een brede asfaltweg te liggen, richting cafd-rest. „Klein-Stelle". Dat alles is zeer tegen de zin “van de kunstschilder Cor Ruissen en z'n vrouw Georgine die nu alweer ongeveer ander half jaar in Wemeldinge woonachtig zijn en van de heer C. Phfltpse, oud onder wijzer en Johan de Groene die samen kortgeleden een foto boekje over oud Wemeldinge samenstelden. Gevieren staan ze nu als aktiegroep op de bres en organiseren binnenkort een grootscheepse handtekeningen aktie on der de bevolking van Wemeldinge zodat ook die kan protesteren tegen de plan- - laten lopen." dokter D. de Wijs, Damstraat 103 .Yer seke. tel. 01131-1444 Klsetinge. Kapelle Bfesellnge, Wemel dinge de praktijk van de artsen A ,J. Eck hardt, E. F Facee Schaeffer. D. Vrees wijk en H. J. Entmk. wordt waargeno men door dokter H. J. Entink, Juliana- straat 21. Kloetlnge. tel. 01100-8M? TANDARTSEN: Dokter J. H Stam, Fr.- dén Hollander- laan 18. Goes. tel. 011(10-5459 Spreekuren zaterdag en zondag van 9- 10 uur v.m. DIKREN ARTSEN: Dokter J. L. J. Gakeer. Bloemenstraat 4, Ovezangc. tel. 01195-283 vaur 14 en 15 juli HITSARTSEN tines dokter F van Peer. Oostsingel 132, Goes tel. 0H0O-53O8 ’•-Heer Arendskerke. WolphaarUdjjk en Heinkeiisiand:. dokter D. P. van Driel. Vermetstraat 23, 's-Heef Arendskerke, tel. 01106-1202 Berwele. Nieuwdnrp en anutr.: dokter J. J. Gelderblom. Havenweg 16, Nieuwdorp. tel. 01196-12327 's-Heerenhoek. Ovesnnde. Driewegen en Hoedekenakerke: de praktijk van de artsen J. M. A. Kole, S. E. J Wöstmann J4 H. M. ZwnrteM en J. Geldof, wordt waargenomen door dokter: H. H M. Zwartelé. Werrtlaan 43 's-Heerenhoek, tel. 01105-1280 Gemeente Reimerswaal: raar ge gorpen Krabbendijke. Oaatdtjk, Waarda au Rilland: dokter: A. Conatandse. Noordweg 14. Krabbendijke, tel. 01134-1444 Veer «e derpoa Hagawaart. Knüatagen au Yeeaekoi Deze trieste en grauwe rol is nu uttgp- ln de „Goud Wonen" meubelzaak van Ba* en Mar de Jager aan het Kerkplein in Kapelle, wordt op het ogenblik een boeiende expositie ge houden. Nu een* niet een expositie van schilderijen of tekeningen, maar van oen kollektie bijzonder mooie, dekoratieve gordijnstoffen van „Stuttgarter Gardinen". Achter de groepen moderne stijl- waren. De heer B. G. Munnik sprak hierover geruime tijd met .de commis saris Vervolgens voerde de heer Van Aartsen een gesprek met vertegenwoor digers van de visserïjverenlgtng waarbij uiteraard de afsluiting van de Ooster- achelde en het mosaelverwaterprojekt ter sprake kwamen. begaf het gezelschap -'waarin zich raadsvergadering behandelde een 7’ yv/oornvnprnpr van iwiere- fractia-in tiiri behalve de Commissaris ook het vol- tallige kollege van B. en W. ep^efjof- kabinet van de Commissaris mr. H. Toen men ih Yêrsêke’. arriveerde waar ge,lunchd zou reien, bleek dat de aktiegroep „Oosterschelde Open” zich niet onbetuigd liet. Enkele kmdetën van leden van de groep boden de commis saris een krant .aan. Na afloop van de lunch toeft het ge2elschap zich naar het voormaligfcx^raadhuis begaf, waar een bijzondere raatïSier gade ring zou Worden gehouden, zongen kinderen bij wijze van ..dankbetuiging” aan de commissaris een lied» waarin de commissaris werd be dankt voor de vestiging van Hoechst* Pechiney en Total, voor de kerncentrale en de vieze Wósterscheïdé; voor „het stelen van des vissers brood”, en verder „voor alles wat hij niet had gedaan**. De kinderen overhandigden na het zin gen van het .danklied' een stencil waar op mr. van Aartsen werd bedankt voor ..zijn inzet om de Oosterschelde naar de haaien te hslpen”. ris zich bij zonder ingenomen.* Na de Burgemeestv C. Pijl Hogeweg van Rek raadsvergadering werd een bezoek ge- merswaal Het zich tijdens de raadsver- bracht aan het zwembad „De Kreeft” gadertag in niet mis te verstane bewoer- „Er staat nog niet* definitief* vast", aldus dedijkgraaf; ,^r zal gepro beerd worden om de asfaltweg voor zover mogelijk om het gebied dat in Reimerswaal sterk in de belanf- stelling 'staat. door M. F. van der Heijden^bevonden - De heer W Koster (sjp) sprak over de zich naar Hansweert waar gesprek ken werden gevoerd met vertegen woordiger* van belangengroepen uit Hansweert. Hierbij kwamen vooral problemen ter sprake in ver band met de kanaalplannen. 90 cm breed speeld; de moderne gordijnen worden, levendige „kijkwanden” door er vorm en kleur in te herwerken. Ook gaan steeds meer mensen bet gordijn - of ge woon gordijnstof - voor heel andere .doeleinden gebruiken dan vroeger het geval waa. Men kan deze stoffen ge- ':elijk gebruiken als afscheidings- N^n de kamer, op een staalraam of luten rek; ze kunnen ook dienst Wandbekleding en zelfs als bed- -dijnstoffen die bij de Jager te zien zijn, zijn bijna allemaal gemaakt naar een ontwerp van Antoinette de Boer en werden met de hand bedrukt. 1 Vandaar dat deze gordijnen vrij prijzig zijn. Voor die wat hogere prijs heeft men dan echter wel een exclusieve stof. Op de expositie zijn ook gordijnen te half jaar geleden ontvluchtte zij—samen met haar in Wemeldinge geboren echt genoot de benauwde sfeer van Amster dam ,om in het Zuid-Bevelandse land van de rust te gaan genieten. Een rust die ze juist in het omstreden natuurge bied volop kon genieten. Ze ziet zich nu echter al belaagd door auto's en ander verkeer: ..Daar behoorlijke wegen zijn komt veel verkeer” aldus mevrouw Ruissen. Zij vindt de plannen onbegrij pelijk: ,JEr worden miljoenen uitgege ven voor recreatie en nu gaan ze een prachtig gebied waar de hele bevolking van Wemeldinge van kan genieten ge woon kapot maken I Ik begrijp er niets van.” (waarin opgenomen het „Zeeuwseh Advertentieblad”)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1