het PIET RENTMEESTER GENIET MEER F TOP-AMUSEMENT in Wolphaartsdijk F' Openbare school in Ellewoutsdijk: De deuren open - een open school i' g-g-—-Mg» r <S> DE MUYNCK DANSEN H REKLAME SPORTSHOP Slopershamer bedreigt 19e eeuws gebouw aan L P. v. d. Spiegelstraat te Goes GESLOTEN van 3 t/m 16 juli HUISHOUDWENKEN ;L- Pastorale I zondagsdienst Orgelconcerten Grote Kerk Goes Zonnebrand Preparaten REISTAS KOFFER Voor sportartikelen op elk gebied HORIZON EN PRIMOC PRISMAKUKERS IN OPnCIENSKWAUTEIT GOES ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D (wacrin opgenon-.cn het ,,Zeeuwsch Advertentieblad") I X OP REIS - „DE STADSWIJNKELDER” e*' erg voordelig GOES WEGENS VAKANTIE 1 t' V 4 F F SPECIALE REISAFDELING Honderden coupons één week VAKANTE VOORHEB. Maak eens broodwafels MOUSSELINE 4,90 p.m. ttCUx, lSL**JL** VAN UW VRUE TIJD MET EEN GOEDE KkJKER r f F - A? F Cursus Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 01100-4444 Sinds januari exjierinient - Drie niveau’s Verantwoordelijk redakteur i S. van det PsIJI 28 juni 1873 i‘ COUPONS Exclusief in Zeeland bij PARFUMERIE LANGE KERKSTRAAT 44 <1 t I' I MET EEN >1 UIT ONZE 60 cm 24,— 65 cm 26,— Ook maandagmiddag geopend en GANZEPOORTSTRAAT 3 TELEFOON 01100 - 5214 GOES 'S''- Qptica i Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) SMYLE MOUTH an MACNEAL THE BUFFOONS AVRO'S TOP-POP EARTH en FIRE LICHTGEWICHT RITSKOFFER I' I' Grote Markt 6, Goes telefoon 60IS /z:. FA KAMPMAN VAKOPT1CIEN Zeeland Promenade Lange Vorststraat 57 - Goes Telefoon 01100-7251 I' I' V fnoecondee medeMtapM 2 x tarief Prezen exduefef 4 B.T.W. Contracttarleven op ■wrxsg Voor fouten In teL eppepeven edvertentloe aanvaarden wfl peen enkele verentwoordeRjkheM GANZEPOORTSTRAAT 13—15 ALLE zomer japonnen zomerpantalons 10.- voordeliger Uitgave: Drukkerij De Phoenix Goea B.V, Voorstad 24, Postbus 5, Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 Zaterdag 21 juli en 18 aug. GROOT BIER- EN MOSSELFEEST ENORM GEZELLIG x van 12.00 - 24.00 uur GOES - ZIEKENHUIZEN PAROCHIE - GOES PAROCHIE OOST-ZUID-BEVELAND GGO ZAK VAN ZUID-BEVELAND ZZB F. G. A. Linden- in 3 kleuren 55 cm 22,— OF GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook avonds komen UW OPTICIEN VERTELT U ER GRAAS MEER OVER Ook in uw gezin is er zonder enig twij fel regelmatig wel wat oud brood over, dat aan de schiUeman wordt meegege ven of verwerkt wordt tot wentelteef jes of broodpap. Maak er eens iets an ders van. Bij voorbeeld „broodwafels", ze zijn heerlijk en u doet er uw gezins leden beslist een plezier mee. We nemen hiervoor hard geworden wit brood, dat we met de broodzaag snijden in heel dunnen plakjes van ongeveer 'n halve centimeter dik. Deze dunne sneet jes gaan dan stuk voor stuk tussen een niet Ingevet wafelijzer, waarna ze op een laag gaspitje om en om worden ge bakken. De wafels behoeven niet bruin te zijn, want het gaat meer om het leu ke wafelmodel dat er in komt. De sneet jes worden daarna bestreken met ge klopt eiwit en bestrooid met suiker. Nadat ze tien minuten in een voorver warmde oven hebben gestaan, komen ze er goudbruin uit Werkelijk een delicatesse. ‘F Vele uitzonderlijke stoffen- aanbiedingen I b.v. bedrukt, voor lange rokken, 90 cm br., 20 nieuwe dessins Klokstraat 10 - Goes i' F i' SUN TANNING OIL SUN CREME SUN SPREE ULTRA VIOLET SCREENING CREME EXTRA LEWIS PANTALONS - JACKS 25,- VRIJETIJDS-JURKJC in dralon d'or 29,50 Music Service te Naarden organiseert in samenwerking met Bar-Dancing „De Zandkreek" te Wolphaartsdijk in de komende zomerperiode de volgende grote pop-evenementen Zaterdag 30 juni Zaterdag 7 juli Zaterdag14 juli Zaterdag 28 juli Zaterdag 11 aug. Uitzonderlijk van kwaliteit .vooral voor de zongevoelige huid. APRES SUN Verrukkelijke vochthoudende lotion voor na de zon. ludium en fuga Van de Nederlander^ xpeelt hij van Cor Kee en Jacob Bijster: r staan vermeld, zodat het een zeer af- •en experiment dat tot volle tevredenheid week komen er vjjf moeders op school om onder leiding van de heer van de Berg leerprojecten voor te bereiden en leermiddelen te maken. Eén project is al gereed gekomen, het gaat over „de boerderij0. Op het ogenblik is ook het project „wonen" al een heel eind ge vorderd, da ouders hebben kaarten ge maakt met daarop afbeeldingen van meubels en andere huishoudelijke zaken. De kinderen krijgen oen bepaald budget en gaan met het geld een huis Inrichten. Op de kaarten staat aangegeven wat het op de kaart afgebeelde meubelstuk kost; kiest een kind In een bepaald ge val voor een dure woonkamer dan zul len de slaapkamers en de keuken wat: minder duur moeten worden. Het pro ject „wonen" haakt in op de bouw van een complex woningen in Ellewoutsdijk .F is wat er gebied zal gaan gebeuren; wethou der Lindenbergh zag het gebouw graag gebruikt als onderdak voor 1' 1 juli GGO M A. Verstijnen, Burg. JobseL 7 Rilland-Bafh. Tel. 01135-385 ZZB A. W J. van Alphen. Kerkdreef 4 Heinkenszand. Tel. 01106-1216 de lessen die: Op zaterdag 30 juni zal de Rotterdamse dan 'even de leiding van een leesgroepl. <»«anist André Verwoerd een concert op zich nemen. De vaders zijn door-l «ev?n' gaans vanwege hun werkzaamheden wat £n^m™n™ "=m moeilijker te bereiken maar eind mei gaat er tóch een groep aan het tim- meren. Er moeten kasten komen, vakken rekken en een tafel. Deze werkzaam-1 ‘I er welj werkavond gehouden waarop dan I i wee van 1 de kinderen deze manier zijn de ouderwetse ouder-1 avonden overbodig geworden. Tot grote! vreugde overigens van de heer van den Berg, die daar al lang vanaf wilde. Hat is nu zelfs zo dat aan paar ouders gaan beginnen met het vol gen van aan aantal cursusavonden die gegeven worden door het Peda gogisch Centrum in Sint Laurens, teneinde straks zelf een informatie- hoek te kunnen opbouwen. OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN Wij bieden u ruime keus en. een goed advies geven. De heer Verwoerd is orgelleraar aan het - -..1 en concer teert regelmatig in binnen- en buiten band. Opvallend in zijn programma’», ia het feit dat hij orgelcomposities van Nederlandse componisten uitvoert. Als componist heeft Verwoerd zich o.a. doen kennen door psalmen te bewerken voor koor, gemeentezang, trompet, or gel en slagwerk. Hét programma van 30 juni bevat - hoe, een I koraal bewerking en één van Max Re- gets weelderige toccata's én fuga’s. Ook Bach is vertegenwoordigd met een pre- I Van de Nederlander» rpeelt hij werk van Cor Kee en Jacob Bijster: Ook de Franse componisten Alain en Langlais fr___ -- wisselend programma betreft boeiende avond kan worden Het concert begint om acht uur. een aantal varanigingan. Daarvoor zou hot pand aan opknapbourt moatan krijgen waarmoa enkelo tienduizenden guldens zijn gemoeid. Wethouder L. H. de Leeuw is van 1 oen dergelljk bedrag boter besteed zou zijn aan oen par manent onderkomen voor verenigin gen, men denkt in dit verbond aan de R.K. pastorie on de dr. Moe- school. Voorlopig staat hot gebouw er nog on zoals het op de foto schuil gaat achter de fraaie bomen ziet het er uit alsof het zich af- Hoe long zal hot nog duren..;...? Oplaag van dit blad28,188 «a» 25e Jaargang no 26 Hot hoofd van de openbare lagere school in Ellewoutsdijk, P. van den Berg, zou de deuren van de school 't liefst wijd open laten staan zodat de school een echt open gebouw wordt waar men zo naar binnen kan lopen. Vooral voor de ouders vindt hij het erg belangrijk dat zo af en toe eens een kijkje op school ko men nemen. „Ik vind het erg belangrijk dat de ouders goed op de hoogte zijn met hetgeen er in de school waar hun kinderen zitten, gebeurt", zo ver telt Van den Berg in de gezellige woonkamer van de Van den Bergs' niet dat ik de verantwoordelijkheid of een gedeelte daarvan van m'n schouders wil hebben, maar ik acht het gewoon het recht en de plicht van de ouders om mee te denken over de opvoeding". Begin dit jaar is men begonnen om de ouders van de kinderen die op de open bare school in Ellewoutsdijk zitten, dich- heden zullen in de avonduren worden ter bij het onderwijs te betrekken, een' verricht. Om de maand wordt experiment dat tot volle tevredenheid een van alle betrokkenen verloopt. Iedere natuurlijk ook over het wel én i i«v-i inuftiiiiiiiiiti van juin i»rvai - op school wordt gepraat. Op; kan hpt anders in dit Regerjaar - 7iin ouderwetse ouder- t.., nans sime HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE m.m.v.JUMP AANVANG 20.00 UUR t ZATERDAG 7 JULI IN HOTEL - CAFÉ z RESTAURANT Nog avan, nu hat nog kan - oan plaatja van hat voormalige onder komen van de Keuringsdienst van Waren in Goes. Hot grootste gedeelte van hot col lege van b en w van Goes staat- mening dat achter hot plan om dit fraaie ge bouw met de grond gelijk te maken. Alleen burgemeester mr. Huber on wethouder J. I bergh zien hot nog niet zo duide lijk zitten. De burgemeester wil liever even afwachten tot bekend wat er met het Schuttershof- eigenlijk vraagt: i Kinderen aan het werk op de open- 1 I 4 bare lagere school in Ellewoutsdtyk, a I 4 b(j de informatiehoek. a De projecten zijn zodanig, samengesteld dat de kinderen er van afles. uit kunnen halen: rékenen. Nederlandse taal, we-1 reld-orientatê, biologie, milieu toestan den etc. Dé leerlingen, achttien in totaal, kunnen natuurlijk met allemaal dezelfde stof uit een project tegelijkertijd behandelen, er zijn immeri eerste en zesde klassers bij. Vandaar dat er in niveau’s wordt gewerkt. Bijzonder leuk is ook het leesproject dat de ouders .onderhanden, hebben. Ze maken uit oude boekjes leeskaarten die; o.a. bij het' groepslezen worden gebruikt;1 Bij de boekjes is ook een speciale kaart j voor’ degene die de leiding heeft over) een lee'sgroep waarop verschillende; moeilijke woorden uit’ de op de lees-1 kaarten aangégeven. De heer van den Berg vertelt dat er af en toé moeders’ binnen wandelen, tijdens c.~ - j op zich nemen. De vaders zijn door-1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1