BRILLEN ROGER en GALLET LUNCHCAFE STADHUIS PIET RENTMEESTER MUVNCK E •L' 25,- 29,50 r NOTE HAVANA VADER VERWENNEN SPORTSHOP Kr Vaderdag REKJ-AME OPVOUWBARE HEREN PARAPLU ff uwogenzijit meer waard dan Polaroid zonnebrillen Opel Kadett: hoge inruil, lage km-prijs Auto-technische ontwikkelingshulp van VW OPENING verwachten 3 jaar verkopen wij al mode, zoals onze klanten het B' Wij hebben voor U de best zonnebril MET PRAKTISCHE KADO’S Een nieuwe heren serie van Zeeland Promenade Vrijdag 15 juni OPEN HUIS de hele dag gratie koffie voor iedereen I Voor sportartikelen op elk gebied Wijkindeling verpleegkundigen 4 PARFUMERIE t’ Hulpcentrum Noord* en Middon-Z—Irmd 01100-4444 ACTEMAP I I ENZ. 4 NATUURLIJK ruil garantie ..I V OF TAS LICHTGEWICHT KOFFER PARAPLU SLEUTELETUIE rijbewijsetuie B.V. PORTEMONNAIE OF PORTEFEUILLE k ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") I’“ Uw Ojwl <fa.hr I Louisse Goes B.V. In het belang van Uw ogen, koopnooit maar lukraak een zonnebril. Stap 10 x liver near een vakadres als het onze. Want wij mken de beste. Optisch verantwoorde brillen, die I de volledige beschermin^bieden tegen de schadlijke werking van ultravi^pt en infrarood. Bovetdien hebt U geen last van kleurvartekeningrod blijft rood en groen blijft groen. De meesimodieuze zonnebril is bij ons tegelijk d«bestel j I Ail.oleotlapr» 30 ct NOG MAAR KORTE TIJD! 9 Uitgave i enkele vorantwoordelijkhoW aanvaarden wfj geen Verantwoordelijk redakteurF, J, S. van der PelJI 14 juni 1S7S x X Grote Markt 6, Go«r Grote Markt 6, Gom Imtumur maneiil.eSS MM ■9 FA. KAMPMAN Lange Vorststraat 57 - Goes Telefoon 01100-7251 i L, 1 UITZONDERLIJKE KWALITEIT Exclusief bff - - -f’ Kleketrea* IS - «om s r7 Al. GOES GANZEPOORTSTRAAT 13—15 T 4- 10, GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 0110 - 5214 - GOES T17 V Inzending advertentiaa tot dlnadagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen la postbestelling (Indien geadviseerd) In verband met de opening aluiten wij Banketbakkerij Van Opdorp op donderdag om 5.30 uur Oplaag van dit blad; 28.1*0 ex. 25e Jaargang no 24 AFTER SHAVE EAU M TOEJTTTE RAI M ZUP GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook avonds komen VAKOPTICIEN fabriek die Inden te bereiken, die zelf niet in staat 4jn een robuuste en goed kope auto teproduceren, maar voor de ontwikkeling ran hun land er wel drin kt jaooboSMt 16 vdaebigaa piHaamerht adddekerg lange kerketraat tl goM Drukkerij De Phoenbt >j0OM B.V, Voorstad 24, Postbus 8, Gom Telefoon (01100) 41 10* b.g.g. 83 99 80 34 Giro 3.26.37 Grote Markt 6, Gom, telefoon 6015 i. U bent van harte welkom II oktaangetal van 83 ROZ. ter ia zo gekonstrueerd, speciale gereedschappen tate gedeelte in het land fd kan word«n, terwijl luie, vooras en stuurta- de VW-fabriek geleverd Wer ontvangen dralen, wevenlt, wikkel- Maaera, In rood, groen, geel, blauw, wit en zwart 49,75 JurkjM „El Ie Paris" 39,50, 79,50 en 69,50 OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CON1CTLENZEN 96% van het ultra violette licht Bovendien zijn ze kras bestendig, vederlicht en zeer modieus. Weet U een betere bescherming voor 15,- T fend «en nodig hebben. De VW-fabrl«k levert hiermee een konkrete bijdrage tot het oplossen van kommunikatle- ea transportproblemen in weinig geïndu strialiseerde landen met een klein aan tel auto's. Fete-enderachrlft Een voertuig dat speciaal In de Derde Wereld grote aandacht aal krijgen, wordt pi. ^.v.» i-. >;r hans sinhn fr.’ Polaroid zonnebrillen beschermen Uw ogen. De unieke lenzen zijn op gebouwd uit 7 lagen, nemen tot 99% van do hinderlijke schittering weg en absorberen tot Maak nu oen kous uit do nieuwe kollektie bij: zine met Deze tra dat hij i voor het eelt verv motor, ti richting worden. Dit betekent dat het land een groot aandeel heeft in de vervaardiging van dit voertuig. De montage is zo eenvou dig. dat het in vrijwel elke normaal uitgeruste werkplaats mogelijk is dit voertuig te nonteren. Is het niet moge- lijk de benoUgde delen in het land zeli te fabricerei, dan kunnen die tegen ge ringe meerprijs bij de VW-fabriek ge kocht worda. De konsepti van de nieuwe transpor ter wijkt af van de Europese ontwikke ling, zodat het landen zonder eigen automobieliriustrie en toeleveringsbe drijven de kns geeft grotendeels in ei gen beheer en ekonomisch en betrouw baar voert ui, te maken. tuig is 3.90 m. lang, 1.80 m. breed en Met deze trosporter probeert de VW- weegt 1.000 kg. De luchtgekoelde motor is dezelfde als die van de kever, “heeft een cilinderinhoud van 1,6 liter, levert 45 DIN pk, en neemt genoegen met ben- In overleg met de wijkverpleegkundigen van de Goese Kruisverenigingen is de STAD GOES in vijf wijken verdeeld. Hieronder vindt U de nieuwe wijkinde ling voor da wijkverpleegkundigen, t.w. Wijk I: Zuster Roslna (en waarneem sters) Wijk II: Zuster Melis Wijk III: Zuster Bossert (en opvolgster) Wijk IV: Zuster van der Kooy Wijk V: Zuster Coomans AFBAKENING WIJKEN Wfjk I: gedeelte van de stad (en zuiden van de spoorlijn door Goes, in het oosten be grensd door de Kloetingseweg. Linden straat en Populierenstraat, exclusief de drie laatstgenoemde straten. Wijk II gedeelte van de stad ten zuiden van de en exclusief de Middelburgaoatraat, Ra velijn de Groene Jager, Brouwersgang. Beestenmarkt,Bierkade, Grote Kade, Oude Singel, Ringbaan-Oost. In het bijzonder wordt er op geweaaK dat de wijkverpleegkundig* dte do week enddienst had de drarnpyplgs mla maan dag tot en met vrijdag ook de avamd- ea nachtdienst heeft. van 4.30 tot 7.30 uur receptie voor genodigden WMtwal 25 - Tel. 6210 spoorlijn door Goes, in het westen be grensd door do Kloeingseweg, Linden straat en Populierenstraat, Inclusief de drie laatsstgenoemde straten. In de Buys Ballotstraat krijgen de leden van de kruisverenigingen in Goes hulp van de wijkverpleegkundigen van Goes. De wijkverpleegkundigen van wijk I o* wijk II zullen gezamenlijk de verzor- gingsflat „De Schakel’ onder hun hoede nemen. wtjk m het gedeelte van de stad ten noorden va nds spoorlijn door Goes, in het noor den en oost enbegrensd door en inklu- sief de' Middelburgsestreat .Ravelijn de Groens Jager. Brouwersgang. Beesten markt. Bierkade. Grote Kade, Oostwal en Voorstad. S<Hk IV: heb gedeelte van de stad onmiddellijk ten noorden van de spoorlijn door Goes, begrensd door en inclusief de Patijn- weg. Oostsingel. Oude Singel. Ringbaan- Oost. Oranje weg en de Graaffstraat. Wgk V: gedeelte van de stad ten noorden van door de VW-fabriek aan get-itremor do producenten aangeboden. Deze nieuwe zelfbouw transporter laat zich met eenvoudige middelen monteren. Het chassis van de VW-trapsporter met de VW-kever motor. Bij het nieuwe robuuste, voor alle deleinden geschikte voertuig worden de voorwielen aanga- draven ,1 Technische vooruitgang in automobiel- p bouw hoeft niet altijd te leiden tot meer (1 gekompllceerde, snellere en duurdere auto’; gemakkeijk te fabriceren en eko- 0 nomlscbe gebruikaauto’o kunnen het ga- volg stjn. Dit was ook uitgangspunt voor de VW- fabriek bij het ontwerpen van een nieuw transportmodel, speciaal voor de Derde Wereld. De auto wordt dan ook niet in Europa geleverd. Dit voertuig, dat zoals een ezel mensen en goederen kan vervoeren over aller lei wegen en onder allerlei omstandig heden, is uitgevoerd als een Pick-up met frontbesturing .motor voorin, voor- wielaandrijving en starre achteras met bladveren. Het laadvermogen is 1.000 kg. et chassis is gebaseerd op een langsbalken-konstruktie. De kabine be staat uit metalen delen, die zeer ge makkelijk te vervaardigen zijn. De laad bak is van hout en heeft aan beide zij-. den banken. De bak kan naar eigen inzicht gemonteerd worden. Het voer- i op donderdag 14 juni om 4 uur officitle opening door r Burgemeester F. G. A. Huber, ven ons EXTRA i Pantalons Tricot „Lewis" jurk)M 9 o'. - VMrpoglM 3 WW Ingezonden mededelingen 2 x tarief Prijzen exclude! 4 th B.T.W. Contracttarieven op aanvraag (Ju» Mr S*«4t «Menun «r HM ■Midi' eebr- »«a a'dr- 11*1 ba,- ottJ. 1 40 2 85 n-w. 40 Ur. «O-oMtowD.Mrta»»» H»a» w (W*n katoen rvWJ Wtf,-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1