BRILLEN JANVIERBAL GOESE WATERSPORTVERENIGING „DE WERF VIERT DIT JAAR HET 25 JARIG RENTMEESTER O Ff 25,- 29,50 UJo 06 -a/iA- tónnen Opel Kadett: hoge inruil, lage km-prijs SPORTSHOP PIET REKLAME vanaf fZSSGft'x Aktie Londen 6,- Medische diensten leien van Vanaf 15. >e sportieve een Polaroid zonnebril. VAKANTIE TASSEN Voor sportartikelen op elk gebied Louisse Goes B.V. 25-jarig jubileum Zo op het eerste gezicht gebeurt er dan toch echt niet veel bijzondere; dergelijke aktlviteiten kan men immers ook In andere jachthavens zien. Toch wordt er in Goes wel extra hard gewerkt om dit seizoen zo goed mogelijk voor de dag te komen want dit vaarseizoen wordt een beetje bijzonder seizoen, waarin de on geveer ISO leden ven „de Werf” extra goed, naar voren willen treden: de ver eniging bestaat dit jaar n.L 28 Jaar. Van daar dat een speciale commissie bezig is met het organiseren van wat feeste lijkheden. Het is nog niet precies bekend wat en wanneer het jubileum wordt ge vierd, de eigenlijke verjaardag is 11 november. Volgens de sekretarls van „da Werf” is het echtar beat mogelijk dat er deze zomer al aandacht aan het jubileum wordt besteed. De sekretarls Sfeer Ook Belgische leden Zeeland Promenade I I t - J 1 u I I» I F P Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 011004444 ADVERTENTIEBLAD VOOR LUID- EN NOORD-BEVELA ND jwaarin opqenomen het .Zeeuwsch Advertentieblad") Uitgave: 30 mei 1973 Grote Merkt 6, Goes Grote Merkt 6, Goes IwNiMiHOiMmiii.liliM.lltH 7 ■PeteralftoeM FA. KAMPMAN Lange Vorststraat 57 - Goes - Telefoon 01100 - 7251 GOES GANZEPOORTSTRAAT 13—15 t MET VEEL VAKKEN VAKANTIEMATERIALEN .I"' Ook maandagmiddag geopend AAAAAAAAAAAA. BENT U NOG NOOIT BIJ ONS BINNEN GEWEEST I V -^i»r 4 Ote lOwvMpnp'* Oplaag van dit blad26.180 ex. 25e Jaargang we. 22 Kóm dan eens binnen, dan kunt U ar ook over meepraten IN ZONNIGE VAKANTIEK LEUREN VOOR REISPAPIEREN IN MAKKELIJKE AANVANG HALF ACHT DANSSCHOOL JANVIER OP ZATERDAG 2 JUNI IN DE PRINS VAN ORANJE Drukkerij De Phoenix Goes B.V, Voorstad 24, Postbus 5. Goes Telefoon (01100) 41 10 b.Q.Q. 83 99 - 60 34 Giro 3.26.37 met leuke opdruk T zoals Lichtgewicht skai Vistram Canvas Wat de eerste twee punten betreft; daar* voor Is een goede regeling getroffen. In De aast de band bediende slofs b(j *t Geeee Sas. Ben kfkjt In de Jachthaven van „De Werf”. Rechts het vuurtorentje dat ..een qpkere plaats” herbergt. Grote Markt 6, Goes, telefoon 6015 Uw Opel dealer Westwal 25 - Tel. 6210 KINDER KANVASTAS Nieuwe modieuze jurkje» „Elle Paris" 99,50, 79,30 en 69,50 Weer ontvangen dralen, wevenit, wikkel* blazers, in rood, groen, geel, blauw, wit en zwart 49,75 hans sinhe Zaterdag 19 mei JJ. werden tn Klein Rest. „De Opril" de 10 hoofdprijzen van de Aktie Centrum Noord uitgereikt. De •n waren 10 dagreizen naar t diner. nnaars werden om 10.00 uur door bet bestuur van Cac- rd en onder het genot van koffie warden de prijzen over- oor de heer Witkam jr. ie winnaars sprak de heer la afloop van dese feestelijke s een «oord van dank. ids gaan ds bruggen ongeveer r open en de sluis heeft raar- paste schuttljden. Verder pro- om zoveel tnogeüjk groepe- varen. Aan ds beroepsvaart naar weinig te doen. Voor de tgen die de Goese jachthaven i doen, moet bet beslist niet n om telkens te moeten wach- heer van der Zee sou het dan verwonderlijk vinden als er j zouden zijn <6e maar weer ig varen naar de Ooetereahelde a asaar helemaal niet aandoen. 1 fat vele gevallen dat men de den meer veer lief neemt eea te sassen t»4te haven, sa» dte stab essder andere oaSter- 9t het lége bedrag dat aaa Bg- vm ’«Ml JMIW Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Is postbestelling (Indian geadviseerd) GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE v U mag ook avonds komen veer: 1 I janl HUUART8EN: Gaas: dokter T. F. van der Werft, Wijn- gaardstraat SI. Goes. Tel. 01106-7431 te-Beer Areedskerke, Helnkeaasand en .-. walphaartadtjk: dr H. P. van Maanen Clara's Pad 13. Heinkenszand. Tel. 01106- 1»4. karsaaie. Nteuwderp en mestreken: dokter H. M. J. Klviet. Monsterweg S, Borsaek. Tel. 01106-301 *a-Boerenboek, Oveaaade. Driewegen en Beedekonakerke: da praktijk van da artsen J. M. A. Kola, S. E. J. Wüstmann. J. Geldof an H. H M. Zwartelé, wordt waargenomen door dokter J. M. A. Kole, Kerkstr. SS. Hoedekanskerka. Tel. 01193- 303. Gemeente Beteeenwaal: voor de dorpen Xmlnfcgai, Yeraeke en Hansweeri: dr P. AUewijn. Rijksweg 1. Kruinlngen. TaL S113S-1IM. veer de darpan Krabbonggka. OoatdRk. Waarde en KiUand-Bath: dr J. A. Kamps Vkricanteeaatraat 1. Rllland-Bath. Tal. nua-sss. Kluttegi, Kapalle-Bteaelinge en Weaaat- dkHre. da praktijk van da artsen A. J. Eckhardt. E. F. Facae-Schaeffer, Dl Vreeswijk an H. J. Entlnk, wordt waar genomen door dokter A. J. Eckhardt, Enmaatraat IS, Wemeldlnge. TaL 01163- TANDART8EN: dokter D. Hage. Grote Kade 28. Goes Tal. S11SS-0737. Spreekuren saterdag en soodHI van 0-10 uur v.m_ DIERENARTSEN dokter O. Bonoechanscher, Hoofdstraat 3 Krulningen. TaL 01130-1383. APOTHEKEN: De Geeee Apotheek. Klokstraat IA Goes TaL OHSO-TIOL de heer O. J. van der Zee, is wat club- l aktlviteiten betreft, één van de mannen I van het eerste uur. „Nadat de verent- 1 ging In 1048 werd opgericht” vertelt de I hear van der Zee „werd In 19S1 de eerste jachthaven aangelegd. In 19M kwam daar nog een grotere bij. Beide havens zijn een ontwerp van de heer W. H. J. van der Hooft, direkteur van het Z.T.I. In Goes. De aanleg van de haven en de akkomodatle hield de ver- j enlglng in eigen hand, alles wat. er ge- 2 daan moest worden voerden de loden j van „de Werf" zelf uit. In de loop derk jaren is de naam van de jachthaven „de Werf" echter tot ver buiten onze landsgrenzen bekend geworden, het ge beurt soms wel dat het er eigenlijk veel te druk is." Polaroid zonnebrillen nemen tot 99% van de hinderlijke schittering weg, absorberen tot 96% van het ultraviolette licht, zijn krasbeatendlg. Zie de nieuwe kollektle bij: vederlicht en vrijwel onbreekbaar.' Daarom dragen sport mensen bij voorkeur een Polaroid zonnebril. Die belangstelling van buitenaf is vol gens de heer van dar Zoo. die ook wa terconsul is, te danken «»n de prattlga sfeer die in de Ooese jachthaven heerst, en aan de-f1~ waarop de gasten die er asnleggen, worden „onthaald". Het zijn vooral da Engelsen die da wegen naar Goes weten te vinden en da heer van der Zee heeft dan ook enorm veel relaties in Engaland „Ik zou wel een half jaar door Engeland kunnen reizen zonder in een hotel te hoeven verblij ven.” aldus de heer van der Zee. Toch vinden de leden van „de Werf” het verwonderlijk dat er zoveel vreemde lingen in de jachthaven komen, vanweg. het feit dat de haven moeilijk te be reiken te. Ten eerste te daar de nauwe slute van t Goeee Sas, dan zijn er twee bruggen die de nodige hinder opleveren en verder te er nog de beroepsvaart. Het is nog rustig in de jachthaven van de Goese Watersportvereniging „Da Werf", maar hot zal niet lang meer duren of er zal weer volop be drijvigheid zijn. Als het watersport- seizoen weer is begonnen en alle boten weer in het water liggen Is bet bij „De Werf" een drukte van belang. Do voortekenén van het komende seizoen zijn overigens el duidelijk merkbaar: op voel jachten wordt hard gewerkt om de schepen vaar klaar te maken, er wordt getim merd, geschilderd en natuurlijk het nodige gepoetst. ld moet worden. leden van „de Werf” boren ntal Belgen, ongeveer 40 in Rape* WemaMtaee. Kapelte-BteeeHape. KOeetteae. *e-Boer Abtakerbe. VOnew. peMar. ■eedekemberke ee Baarteadi Zuster T. Drisaprcng. Karkhoekstr. 34. •a-Oraveepoliter TaL 01103-433 ■epee Ysseabs. Krvtatagra. Bamwoerte zuster C F. Orootendorst, Kruinlngen. TaL 01136-1S46. •ayeu WsasB Bevetepg. Kattesdgke. WBbsimlasderp as WeipkaartedgkZr A. vee der Plank. Wolfaertepleln 4, WoL- phssiteStlIr TaL 01106-381. AdvenanBeprga 30 cl per am VeofBWlw a tartaf Ingoawdaa m.dsdsOagan 2 a tarief Prtfzen nichfef 4 8.T.W. Centrecttarieven og aaasraag Voor feuten br tal opgegevan advertenttea Mneggedai) wf geen artkefe eerentwoordeli|khald grepen, voornamelijk mensen iet leden van „de Werf* mee- >rdat de jachthaven via het i rechtstreeks in verbinding Ie Ooeteraehelde, treft men in even vrijwel enkel grotere motorboten. Geen wonder dat estand dan ook praktisch ge vat oudere mensen bestaat, en die vaak lichtere bootjes hebben zoeken het moer in Wolphaarto- dijk op het Veeree Meer. Toch bestaat er voor „de Werf” nog steeds een lange wachtlijst, animo genoeg dus Nog even dus en havenmeester 1. Rosier krijgt het weer druk. Vorig jaar brachten ruim 800 vreemde jachten een bezoek aan Werf", wie weet zijn het er dit seizoen weer meer I tessstelsagk. rmdalend, ds Orenje Gree- Be.KHdBiM Borasele, Nteuwdorp, Dew». 4sr>. Aresidskirks, Hetakensaand, Rtsee. *48- M. Finite ross; da Wit Gels KisateeM. *S Waarteihoek, Lswwdorp, OvisssOi «as Kwaïiiniieasu: zuster M. Beudasm-Boonman, A. de KoningsL 1L KamdaoriaoMM. TeL 01106-OL KXTRA Pantalons Tricot ,J_ewis" jurkjes VAKOPTICI^N i, a las Namens

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1