SEIKO v Het familiebedrijf Schoenhandel Verburg verhuist binnenkort naar ruimer onderkomen Schildersbedrijf Houtman B.V. in Goes verhuisde naar nieuw pand op Westwal Districtskantoor voor de Raiffeisen-Boeren- leenbank in aanbouw te Goes Clubmatch Kynologenclub „Zeeland” in Goes trok bijzonder veel belangstelling if Total-Home nu bij Medische diensten SKI Fa Oranje te Goes I I •J. I - zaak blijft op de Grote Markt in Goes Te klein Eerste Aan bat aind van da dM da paklnaaa Scharmiagh Michiate Horna da allarbaate «3 xija. Faitfwll of TorraboUa wo3 twoodo, (grote poodol vaa ma? vrouw H. Kluamar, b-ntterdam^* Yoari va. da MarkMofSTA Franaaa alt Kwadsadamms watJ darda. Comavon Chanafa'a Girl) •aa teraa Sattar ward viardt» (aiganaar Th. Variaan ah Hay4 bargaal vijfda word Farida vaZ Emalai^org, da Afgaaaaa VMadX baad vaa awvioow F. M. VrodöX DE BEVELANDER Donderdag 1 maart 1973 •i 3 *«36 a I a f -F* nhjpcrti Verburg al circa 29 jaar bij Mn J o, <u w. J V1J I (lid: M ID-Hot «Is Holland) b 1 fir I a a a I/. I no toe ralm twee kaar zo graat aa tatt maar dan 380 9 8 9 9. a a Al L&S a d 4 r- sb. a a 2 J i -. Wanneer er Mn bedrijf is in Goes dat zich met recht een familie bedrijf kan noemen, is het wel Verburg Schoenhandel op de Grote Merkt. Do bedrijfsbezet ting bestaat namelijk uit Vader Verburg en zijn vijf kinderen, te weten drie zoons on twee doch- tors. De zaak aan de Grote Markt startte In 1953 nadat do hoer W. nauwelijks denkbaar Vawle klanten H**. •cfcooa- I i Meer rashonden zeei.hd bedrijf misschien zou doen ver moeden, maar indien gewenst kan Houtman b.v. hat totals Inte rieur verzorgen, van da tekening tot an met de uitvoering. In het nieuwe kantoor van da haar Lam- brechtse zijn dan ook maar wei nig verfpotten en kwasten te zien maar er prijken wel div. blauw drukken van ontwerptekeningen aan de muur. Enorm druk was hot zaterdag 24 februari j.l. ia de ontspan- nings-zaal van do A.K.F. te Gooa, ton daar do jaarlijkse clubmatch van do Kynologenclub „Z word gehouden. Er waren zeker 600 belangstellenden komen op dagen om do keuringen en de monetratioe te bekijken. In totaal waren er een 180 ras honden op do match aanwezig Do Kynologonclub die In 1969 HOTEL RESTAURANT CAFÉ Terminus ta sMion GOES -Tot 01100-7601 Op oen van de tekeningen o.a. oen plattegrond van het nieuwe Goese politieburo waarvan Houtman b.v. de gehele intorl- ours-verzorging in opdracht heeft. Ook hot interieur van hot nieuwe gebouw van de Keurings dienst van Waren staat op naam van Houtman b.v. gevestigd op Westwal no. 11 in Goes. Tijdens do opening - met voel bloemen on oen gezellig drank je - kwamen tal van genodigden naar het nieuwe bedrijfspand om daar de bedrijfsleiding on hot personeel geluk te wensen. Do zaak houdt zich nist alloon bezig mot schilderen on behan gen, zoals het woord „schildors- Voor «on «tontjo-». ■on recoptlo._~_ Zo maar verpozen mot oen kopje koffie of drankje—^. ■■NT U ALTIJD ■■TBR UIT IN- HOTEL RESTAURANT CAFÉ Terminus to. station GOES - Tel. 01100-7501 zr—tT rmjow me jo winkel van Varburg in Is gavas- tigd biadt na da varkaizing naar Grote Markt 9. ondardak aan aan bepaalds Verburg vraagt, bit persoon- niawwa CMnaaa RastanriL aa dazalfda baas in *n schoons»- zaak had pawarkt, sn van lisvar- laa zag hij ook al do kinderen in da zaak bolandon, op Mn uit* zondoring na: zijn oudste zoon J. M. Varburg, workto al dirskt sinds do opening mot zijn vador samon. Behalve een schoen winkel omvat Verburg Schoon- handol ook nog een groothandel in schoenen die zich oitstrekt over heel Zeeland, West-Brabant on do Zuidhollandse eilanden. ÖP HOFLEVERANCIER u KELU-SWkAT 30 (2/ GOES aSkinlrr,,*,a - b4irg viert binnen kort «nkelo jubiloa: tM Mrsto hij Is zelf einde 1923 in de schoenenbranche werkzaam, due straks 50 jaar, het bedrijf ie er van 1953 dus straks 20 jaar. - Een mooiere gelegenheid om ia ia den begin apnl de zaak wordt awn nieuwe zaak to Stippen is - f is," t A ft Ef kK w® 4 4 n IB, OveMBde en A .1 5 ■?4 BU- A of IM MfD-Hotols Holland ft.i V ■j a 4 a V Bet Itykt mb eeatateer die la m weenwfjk vaa Geee beland to. Op de fete:. Eea van de „grootste inschrijvers'* omhelst sjjn baas ,i Proficiat ep het nieuwe in gebruik genomen pand aan de Goese West- wal van het schildersbedrijf Hout man b.v., waar de heer en mevreuw P. J. Lambreehtee de leiding ever hebben. Bouwvakken droeg achter bet tentaell i •i ▼eer I en t maart 9 9 a i n108-1202 •streken lavenweg 19, lijn natuurlijk van xuiver scheerwol n» maakt. Opgelost wordt hiermede hê| probleem van kleuren bij elkaar zoekea en achteraf ervaren, dat de combinatie 4 weken lang 1 Grandioos MID-MKNU (apéritief vooraf, drankje erbij) SOEP NAAR KEUZE In. al die ja ren hebben de Verburg» een vaste klantenkring opgebouwd Het komt vaak voor dat er een klant pok naar een f' Het wonen ia 1973 la niet maar hetzelfde ali het leven in oen bul, van oen aantal jaren terug. Wanneer men tegenwoordig de tatert» aura bedt, valt het op dat ar aan da totale kleuropbouw veel moer aandacht besteed wordt, mede doordat de fa bril kant hier meer oog voor gekregen heets Ongetwijfeld guit U weleena gehoord hebben over bet huis van da toekomst over een bewuste VISIONA lijn ontwilj keld door Bayer (veaelproducent). De Viaiona-gedachte van Bayer, ontwik) keld voor de industrie, gaat uit van oen 7-tal standaardkleuren, waarbij vloer bedekking, tapijt, gordijnen en vttrapi volkomen op elkaar gijn afgestemd. Zo'n programma ia nu TOTAL-HOMM» Een set van S volkomen op elkaar alge* stemde combinaties gemaakt van Bayër| Dralon waarvan de eigenschappen bob kond aljn. Het karpet en wandkarpdl wage staarten en poten, bet feit dat middenin de saai drie grote ruime r gen rijn aangelegd en men kan »i. de situatie voorstellen. Er wordt dan oo< naarstig naar een ander orMerkonwn ge zocht. Ideaal sou bijv, een sporthal lijn. Daar het aantal rashonden in de pro vincie snel toeneemt ia dat geen ver- Het lijkt een grote container die per ongeluk In een woonwijk van Goes is beland. Bij het beluisteren van de ge luiden die vanaf bulten roer goed te horen rijn, konstateer je dat daar tets enorms In moet gebeuren. Een transistorradio en zingende bouw vakkers, gerommel en getimmer zijn van ver hoorbaar. De heer Schrijver van het Architecten- buro Rothuizen 't- Hooft N V. uit Goes, geeft In een nabijgelegen dlrektie- keet opheldering. Er wordt binnen hard gewerkt aan een districtskantoor van de 1?oöp. Centrale Ralffeisen-Boerenleen- bank G.A. Wanneer het tentzeil juni as. geheel weggepeld zal zijn staat er een project uit beton, glas en aluminium dat wan neer het helemaal gereed is ongeveer een miljoen gulden zal hebben gekost. Het systeem van bouwen onder een tent zeil wordt wel vaker uttgevoerd. De ..onthulling" van het gebouw ge schiedt straks van boven naar beneden. Eerst hét dak en dan wordt etage voor etage voor de dag gehaald. Alleen de interieurverzorgers moeten er dan nog aan te pas komen. Maar die zitten dan droog achter een echte muur. HUISABTSEN Oees Dr. F. van Peer, Oostslngel 132, Goes, telefoon 01100-5398 *a-Heer Arendskarke en Heinkenssand: Dokter D. P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskarka, tel. Nieuwdorp. Borssele en Dokter J. J. GelderblomJ Nieuwdorp, tel. 01196-1! 's-BMrenhMk, Drie< Roedekens kerke: De praktijk van Aföstmann, H. Seiko 'j werelde at—et 'rerkodtte Joaeuue hoHote. Er U reedt san geAeel edelrtelee Seiko korloft rerkriftbeer —neftW.- AJgtDTvia. Aatomatbche ckronotraetf met sa. dag- en datwnaenduidinf f De heer Houttnan, direkteur en bedrijfs leider-van het hoofdkantoor van de ondeiekming in Rotterdam, vertelt met trots dat hij een geboren Goesenaar is en dat zijn vader indertijd de zaak In Rotterdam startte. De heer Houtman jr. zette het bedrijf in Rotterdam voort, maar kon niet nalaten ook in Goes een schildersbedrijf te beginnen. Voor de vestiging In Goes is de heer P. J. Lam- brechtse als bedrijfsleider aangesteld. In tijd van twee jaar breidde het per soneelsbestand uit tot 20 man. in Rotter dam werken er 45 personeelsleden bij Houtman b.v. Door de constante groei ‘van het bedrijf y--— BV--S-z. - _‘"1_ uit té zien naar een ander pand, de winkelruimte in de huidige' zaak be kwam het pand van dé Keuringsdienst van de N.A.K. echter vrij - eveneens aan de Grote Markt - eri de heer Verburg zag onmiddellijk een fraaie kans. Het pand werd gekocht en op het ogenblik zijn mensen van het bewedorpse aan nemersbedrijf Fraanje hard aan het werk om hét voormalige kantoorgebouw q l-- Vgrhui te veranderen in een moderne schoenen- nwor voriMll zaak, met een winkelruimte van meer dan 100 ml. Het gebouw biedt ook ruim plaats voor een magazijn. Het ontwerp voor de winkel - in- en exterieur - is gemaakt door het architectenbureau Rot huizen en 't Hooft; het is de bedoeling dat om»treek» eind maart de zaak gereed is, waarna geopend. APOTHEKEN De Goese Apotheek, Klokstraat 19, Goes, telefoon 01100-T104 WIJKVERPLEGING Rayea Weaseldtage, KapeUe Biesellnge, Kleetlnge. ‘S-Heer Abtskerke. ‘s-Gra- veapolder. Heedekenskerke en Baarland Zr. T. Driesprong, Kerkhoekstraat 34, ’•-Gravenpolder, tel. 01109-439 Rayea Tereeks, Krataiagea. Hansweert: ar. W. Noordhoek, Yerseks, tsL 01131- 1499 Rayea Nserd Bsveland, Wslpkaartodgk. WUhslmlnaderp en Kattendfjke: xr. Van Hulsbergen, Kortgens, telefoon 01106-378 Rayea Goes: xr. M. Bossert. Pr. Irene»trast 37, Kloe- tlnge Rayon Krabbendjjke, Waards laad Balk: xr. J. H. Dleleman, Rilland, teL 01136- 400 De wtjkverplegendea vaa de Groene Kratoaf delingen: Driewegen. Ovesande, Ellewontsdijk en Oude lande; de Oranje-Groene Kratoaf d.: Borssele, Nteawdorp. Lewedorp, 's-Heer Areadskerke, Heinkenssand. Nl»oe en *s-HMr Hendrtkskinderen; de WH-Gele Krutoafd.: 's-Heerenhoek. Lewedorp. Ovesande on Kwadendamnse Zr. Sinks, Beatrixstraat 10, Nieuwdorp, telefoon 01190-12200 Dr. J. Ratgsrs Stichting Consultatiebure aus voor Geboorteregeling en seksuali- teitsvragen. spreekuur in het Medisch Centrum Bsatrixlaan Goes, 2e maandag middag van de maapd 14.00-16.00 uur. 4e maandagavond van de maand 19.00 - 21.00 uur. Afspraken tel. 01100-6118 De hele familie Verburg die dage- l' lijks in de schoenhandel zijn te vin- i' den, behalve dan één van de doch- l' ters. Haar plaats wordt Ingenomen l' door het winkelmeisje lijke contact is altijd heel belangrijk geweest voor Verburg schoenhandel en er wordt dan ook geprobeerd om dit contact ook straks te onderhouden. De jongere generaties Verburg kennen hun klanten ook door en door, geen wonder, ze begonnen in de meeste gevallen al in de~ .tijd toen ze nog op de lagere school zaten, om zaterdagsmiddags in de zaak te helpen Enkel de heer G. C. Verburg is na zijn schoolopleiding Mrst nog ergens anders andere kinderenzijn eigenlijk van de Verburgs werd het noodzakelijk i 1 Mé artsen S. E. J. M. Zwartelé, J. M. A. ir.ïïIF sa J Gtliluf wordt waargenomen door dokter J. Geldof, Korte weg 21, Driewegen, teL 11196-275. Gemeente Relmerswaal, Kruiningen. Terroke en Hansweert: Dokter J. de Belj. Lange Geer 21, Hans- wrort, tel. 91136-1344 Krabbendtjke. Oestdtjk. Waarde en Ril land Bath Dokter C. A. Donker. Spoorlaan 1, Krabbendijke. teL 01134-1544 Ktaetlnge, Kapalle Biesellnge ea Weaeel- dlnge: De praktijk van de artsen E: F. Facee Schaeffer, A. J. Eckhardt, H. J. Entink en D. Vreeswijk, wordt waargenomen door dokter E. F. Fafee Schaeffer, Bie- xéllngsestraat 34 .Kapelle. teL 01102-1260 TANDARTSEN Dokter j. H. Stam Fr. den Hollanderlaan 16, Goes, tel. 01100-5459 Bpreekurea saterdag am gondag van 9- 16 uur v.m. si DIERENARTSEN Dokter A. C. Noordenbos. Simonswel 2, Heinkenssand, tel. 41106-1290 ub Zealand wonderlijke zaak. Het maximale aantal --L. - honden dat per clubmatch kan worden toegelaten bedraagt 190. vandaar dat er regelmatig inschrijvingen moeten worden geweigerd, hoe jammer het bestuur van de kynologenclub „Zeeland" dat ook vindt, Er waren een groot aantal verschillende rassen vertegenwoordigd zaterdag: Bou viers. Duitse Herders. Pekinezen, Samo- nog maar 190 laden tolde ie tot jeden. Italiaanse Windhondjes. Boxers. Afghaanse Windhonden. Doggen. St. Ber nards, enfin, te veel om op te noemen Duidelijk bleek dat de A.K.F. ontspan- ningszaal voor de clubmatches van Ky- ‘L.“’ toch wel aan de kleine kant gaat worden, af en toe moest men haast „op radar varen". Nsem daar Ml Ml 4 gebodsm voondchHsiwM vm»> FILET VAN KIP IN RODE WIJNSAUS MET KERRYSAUS, ANANAS EN RUST of KIPFILET SAJA TOEAN (pindasaus en abrikozen) NAGERECHT Dtt allee voor slechts gaan werken, de -zo in de zaak gestapt. Eigenlijk heeft iedereen 'n bepaalde taak Jn het bedrijf; ,J. M. Ver- burg én C. P. Verburg zitten beiden op draagt slecht. 30 m2 ^Kortgeleden ba‘n, de groothandel. G. C. Ver- burg zit in de administratie en. helpt in de winkel terwijl de beide, dochters C. H. W. en M P. Verburg full time in de, winkel werkep, daarbij nog geassisteerd door een winkelmeisje. Vader W. Ver- burg heeft de supervisie en doet nog een gedeelte van de administratie. net niet helemaal klikt Als U de samenstelling bij elkaar xteto ■uit U zich afvragan hoe dit ia uw Interieur bij gedeeltelijk» of gehate ver* vanging ia toe te paaaan Daarom nodigt Oranje U uit zijn xaak of bij een der andere (300) dealers dem TOTAL-HOME show te komen bewonU ren, zodat U op de hoogte bent met laatete ontwikkeling op bet gebied s inter leur bouw.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 11