PIET lüh welpje Wij houden tieners en twens het allernieuwste voor ogen! RENTMEESTER 39,50 niet iedere jongen is ’n t maar ook walpjes zijn nlat altijd zulke II»* verdjes.Daar helpt geen goede daad aan. - Moeders houden daar rekening mee als ze een nieuwe stevige bril kopen voor hun kwajongens. Wij ook trouwens, kijkt U Karnaval in Goes steeds populairder DE MUYNCK SPORTSHOP JUMP „DE KORENBEURS” met alle aktuele lentestoffen van dit nieuwe seizoen! 4 A 4. L43 goes KOFFERS REISTASSEN a I OPTIEK-FOTO-FILM Handschoenen 10% 4 korting Voor sportartikelen op elk gebied VERBOUWINGS OPRUIMING HAND- EN SCHOUDERTASSEN BOODSCHAPTASSEN Postduivenliefhebbers opgelet’ DANSEN met medewerking van DE SESSIE GROUP CHENILLB „Grote kinderen” Culturele gebeurtenis Dat ook vanuit da hook van da ovorhoid basaft wordt, dat het vieren van karnaval erkend dient te worden als oen culturele ge beurtenis, blijkt uit de uitnodi ging van de Culturele Raad van de gemeente Goes om als deel nemer aan Mn van de werkgroe pen van deze raad toe te treden. Motto „t*kom wè hoed” Óm aan dit vertrouwen uitdrukking te geven, koos men voor dit jaar voor het eerst een motto: ,,’t Kom wé hoed". Hét bestuur van Arti. de Prins en de Raad vöorafUal gezorgd móest wórden van Elf zijn-er vast van overtuigd, dat I en men begon enkele grote >4*r- Koppen bij elkaar Verhuizen Zeeuwen .blj het karnaval vieren niets Kinder-karnaval Begint de STOFFENLENTE GRATIS: KNIPPATRONEN VERLOVINGSRINGEN .TEL7B1I-8OE3 TANJA J y- O GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES GANZEPOORTSTRAAT 15 I) Kom en zie de meest kolossale keuze in hippe en blitze brillen en brilletjes. Allemaal volkomen optisch verantwoord natuurlijk. En jazeker - ook in getinte en gekleurde glazen zijd wij groots. Loop eens bij ons binnen, je bent vrij om te passen. Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 01100-4444 Zeer geschikt als KADO ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") ontworpm voor moderne WWW! IllVvMHliW Ion tra mensen 3“MV BIIVt 1 v w Ie DISCOTHEEK DE KENNEL FILMAVOND Café-Bar ’t Olietunnetje BAR „DE SCHUUR” WESTKAPELLE KORTGENE ALLE PRIJSKLASSEN Wij bieden je een topkollektie moderne brillen in alle prijsklassen van goedkoop tot duur. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. KAMPMAN VAKoencwN lANci vonnutAAt sr.«s mwoow wiieo-miaoti Telefoon 01100-3138 hst kamavaisgebeuren in Goes steeds populairder zal worden. HOTEL RESTAURANT CAFÉ Terminus to. station GOES - TeL 01100-7501 OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN tartof Verantwoordelijk redakteur F. J. S. van der Peljl 22 februari 1973 MORGEN I LANGE KERKSTRAAT 44 AANVANG 20.00 UUR 1 ■I I HAND GEWEVEN GASTENDOEKJES WASHANDJES BABY-SLABBETJES Parfumerie -A- A. Ak A, A. As Ak -A. Ak A ■K (lid: MfD-Hotels Holland) ZIEKENFONDS LEVERANCIER In *t hartje van de Lange Vorst R6 1 Cte Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (indien geadviseerd) Gezellig dansen bij kaarslicht zaterdag 24 februari met medewerking van Oplaag van dit blad: 25.180 ex. 25e jaargang no 8 Drukkerij De Phoenix Goee B.V, Voorstad 24, Postbus 5, Goee Telefoon (01100) 41 10* b.g.g. 83 99 80 34 Giro 3.26,37 Voor oen otontjo~_ ■on r»coptlo.™._ Zo maar vorpoxon mot oon kop|o koffie of drank|e~_ ■■NT U ALTIJD ■■TBR UIT IN Grote Markt 6 Goes tel. 6015 Nieuwe eoMectiee Nieuwe modellen Nieuwe modetinten Nieuwe lentemode GRINTWEG 82 TEL 01131-1872 S YERSEKE U mag ook 's-avonds komen organiseert op zaterdag 24 februari GROOT CARNAVALSBAL in het Dorpshuis te WEMELDINGE KOOPJES IN enz. enz. van Versele op vrijdag 23 februari, 's avonds half acht in (bij Ovezande) ■j.' ZATERDAG 24 FEBRARI A.S. In Aanvang 19.30 uur BADHANDDOEKEN Klok straat 10, Goes Grote Markt 6 - Goes Beeldige spencers In 3 modetinten 19,75 Wikkelvestje, met kort mouwtje, heel modieus 18,90 Grote Markt 6 - Goes Prachtige collecties Bruidsjaponnen on Bruidsstoffen Alles voor de bruid In Grote Markt 6 - Goes Nieuwe jonge, franse tricotjurkjes jersey d'Or 89,50 - 69,50 en Bij aankoop van 30.nieuwe lente- stoffen een kaart voor de MARGRIET - KNIP - SHOW Aanstaande maandag M februari IS.ee nr en 31.00 uur In DE PUNS VAN ORANJR BURDA - SIMPLICITY met alle nieuwe mode-aecenten Dat Karnaval Met een specifiek Brabantse of Limburgse aange legenheid ie, bewijst de steeds stijgende belangstelling voor het hele vrolijke gebeuren in onze Zeeuwse gewesten. Ook in Goes neemt die belangstelling steeds meer toe en opvallend daarbij is, dat het eigen Zeeuwse karakter daarin overheerst. Een zes en twintig-tal jaran ge leden, werd het voor bijna onmo gelijk gehouden dat het Karna- valsgebeuren in Goes vaste voet aan de grond zou krijgen. Toen organiseerde het bestuur van de gemengde zangvereniging Arti et deunen opengaan, zuilen reeds honder den kinderen rich met et loeder ouden verdringen om een plaatsje te bemach tigen. Dit kinderfeest duurt tot 17.00 uur en is een voorbeeld hoe men echt goed karnaval kan vieren. Vele ouders nemen dan ook al op dexe middag een voor proefje voor het grote bal op maandag avond. Hoogtepunten op dit grootse kinderfeest zullen ongetwijfeld weer zijn de binnen komst van Prins Fonske 1 en zijn Raad van Elf en de prijsuitreiking voor de leukste, mooiste en meest kamavaleake aangeklede kinderen. Wanneer dan om 17.00 uur de naar schatting 500 kinderen huiswaart trekken, krijgen ze van Prins Fonske nog een» een extra traktatie beurt aan de „grote Kinderen”^ Om half acht verdringen zich dan de eerste en enthousiaste ieestneuzen voor het feest dat om acht uur gaat losbarsten, want anders ksn men het niet noemen. Da stroom zsl dan tot ongeveer tien uur aanhouden, maar ook daarna komen nog heel veel liefhebbers en liefhebsters hun opwachting maken bij Prins Fonske 1 van Ganzegat en zijn Raad van Elf. Inderdaad Prins Fonske 1 van Ganzegat, want in deze dagen is Goes geen Goes meer bij de echte kamavals- vierders, maar Ganzegat. Daarbij bor- stad. Ondanks de Brabants klinkende nism van de Prins waakt het Arti-bestuur -T met alle middelen voor om er een - imitatie van te maken van het karna- het bestuur van Arti zich er steeds meer v*ls-gebeuren in steden als Bergen op maar eens naar de stevig-stoere jonaene- brillen uit onze kollektle. Goes - Oude Vismsrkt 10 (achter het postkantoor). Arti beperkt zich echter niet alleen tot de eigen te organiseren aktiviteiten, maar biedt waar dit gevraagd wordt, ook hulp aan anderen die een kama- vals-feest willen organiseren. Zo bezoch ten Prins Fonske 1 en zijn Raad van Elf ook het kamavalsbal dat In Klein Stelle in Wemeldinge op 22 februari werd ge organiseerd. Vorig jaar werd daar ook een bezoek gebracht aan het kamavala- Op maandagavond 5 maart is dan de bal en de aanwezigheid van Fonske en zijn Raad droegen onbetwistbaar bij tot verhoging van de feestvreugde. Op zater dagavond a.s. zijn de Prins en zijn Raad weer aktief betrokken bij twee karna- vals-feesten n.l. in De Wijngaard en in hetrestaurant van de Sporthal. Daar mee houdt het echter niet op! Immers op zondagavond wordt een bezoek ge bracht aan een zevental kamavalsfees- ten in het centrum van Goes. Dan is het woord en de daad overgelaten aan zeven horecabedrijven, die er aan mee willen werken dat karnaval in Goes ook meer een buitengebeuren wordt. Deze zeven uitgaanscentra zijn café Flora, bar El Toro, bar El Toreador, café Nationaal, bar ’t Con ma net. bar De Nar en De Vrijbuiter. Met de rondgang naar deze zaken wordt een vervolg gegeven aan een tocht van twee jaar geleden. navals-koppen die in de zaal werden Aovertsntleprfe 28 ct per «A Voorpagina 3 a taftat Ingezonden «nededetogen 2 x PrQzen exclueiet 4 B.T.W. Contracttarteven op aanvraag Voor fouten In tel. opgegeven edvertentlee aanvaarden wij geen enkele ver»ntwoordeli|kheld AmicWiar eai kanhuradaM voor eigen leden on genódigden dat veel weg had van een gewone feestavond net wat extra karna- valsmuziek. Aan ees Prins en Raad van Elf werd nog niet ge dacht en foxtrot en engelse wals waren do overheersende muzi kale klanken. De zangvereniging ging ter ziele wegens gebrek aan voldoende liefhebsters on lief hebbers van dB edele zangkunst, maar wat bleef was het karna- valsfeest onder de naam Arti-bal. De mensen die hel. Carnavalsfeest orga niseerden ten behoeve van de kas van de. zangvereniging staken de koppen bij elkaar en besloten om te proberen het karnavalsgebeuFeri in Goes van de grond te krijgen. Ondanks alle pogingen bleef het echter een flauwe afspiegeling van het echt karnaval vjeren. Er is weliswaar een Prins Karnaval, naar er ontbrak een Raad van Elf en een echte entourage om karnaval te vieren. Dat verdroot de echte karnaval»-' enthousiasten tochwel en men besloot óm daaraan wat te gaan doëh. Drie jaar geleden werd eert Raad van Elf in het. duurt men voort op de naam van Ganze- leven geroepen ea ging men meer aan- dacht besteden aan dë versiering van de zaal. Dat' had tot gevolg dat de bezoekers van het Arti-bal steeds enthousiaster er werden, wat weer tot gevolg had dat op toe ging leggen om voor een sfeer- Zoom of Maastricht. Het bestuur van .volle entourage te zorgen. Artj jg ,n de Uatste jaren tot de kon- w klusie gekomen dat echte geboren w- - SftBerdoen voor hun buren uit Brabant Dat laatste werd nog eens extra ge- of Limburg, stimuleerd toen' men na de sluiting van het'”'Schuttershof naar een andere zaal moest 'verhuizen. Schouwburg .Juliana bleek maar al te graag “bereid öm te hefpen de traditie voort te.-zelten en door de gróte oppervlakte van - de -be schikbare ruimte werd het mogelijk de karnavalsaktiviteiten üit te breiden. Het Arti-bestuur had goed in de gaten dat er v- voor een sfeérvölle zaal met h.et maken van 1 - -opgesteia en het verzorgen van een uit bundige versiering van de zaal. Dat be tekent dat men ieder jaar veel geld daaraan besteed, wat echter terugkomt itj eéh steeds grotere toeloop naar de te organiseren teestén JVat de eigen aktiviteiten betreft be perken zich deze tot twee grote ge- beurtenissen. Dat zijn voor dit jaar het grote kinderkamaval op zondagmiddag 4 maart en het knalfeest op maandag avond 5 maart Het bestuur van Arti verwacht dan dat op de muziek van de hofkapel De Deur- douwers meer dan 1000 enthousiaste kamavalvierders de vloeren van beide zalen van Schouwburg Juliana zullen doen trillen. S Het kinderkamaval op zondagmiddag heeft een grote faam. Er komen niet alleen kinderen uit Goee zelf, maar ook uit de omringende plaatsen en zelfs vanuit Bergen op Zoom, dat in deze dagen beter bekend w als Krabbegat. Officieel begint dit kinderfeest pas om 14.00 uur, maar als om half twee de

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1