PIET kit Kleuren televisie! Zl MMEN jezelf zijn 1 TROG t|[fl 39,50 RENTMEESTER Goese promenade heeft voor- en tegen standers maar werken vorderen gestaag GRATIS! DE VROONE KAPELLE - TEL 01102-1223 i I NU 2198, SPORTSHOP T i ?Üi „DE KORENBEURS” BEZOEKUREN Medische diensten 17 ea llZtawari Totale opheffings UITVERKOOP nekspelden I .1'. MS Een uitzonderlijke stoffertaanbieding haarspeldjes paardestaartklemmen I.-R Voor service en lage prijzen steekspelden B.V. DAMESRINGEN halve prijs OPBH-FOTO.RLM Zo’n meisje om in je binnenzak te stoppen I I Soos Recrav DUTCH SPRING Westerschelde I GOES Voor surfartikelen op elk gebied Al ouder plan Het plan voor een promenade die de Ganzepoort- ei de Lange Vorststraat gaat vervangen dateert al van een jaar of vijf, zes geleden toen er ook al sprake was vin een wijziging in de verkeerssituatie Het ontwerp voor de promenade zods die uiteindeiljk gaat worden ia afkomstig van ir J. Lotgering. Het idee is nsder uitgewerkt door de heer Swenne nn de dienst gemeente werken. De heer Berks toonde zich zeer verheugd «ver de uitstekende vorm van samenwerking tussen de gemeente UB FA. KAMPMAN vako^ticim unae vaatmaaM «f-m - nueaon pmat-ruteoa De nieuwste horioges en de mooiste sieraden nu pas in de OPRUIMING Me jaargang no 7 TERLENKA-KATOEN het blijspel Parfumerie Hulpcentrum ;r i i MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN Noord- on Mlddon-Zooland 011004444 Drukkerij De Ibenbt Geee B.V. Voorstad 24. betbue 5, Geee WOENSDAG 21 FEBRUARI in Grote Markt 6 Goes Telefoon 6015 De ufeewe kalaMa MWDGJAPONNSN ea BRUIDMTOFFBN tart»71 Zaterdag 17 februari met medewerking van in te Hoedekonskerko Nieuwe kolloktte Jersey brookpakkMi. dhrerso modellen 25,00 c en waterleiding en te verloggen of to j met do nieuwe verkeerseituatie in Goot. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND R.K. ZIEKENHUIS ST. JOANNA la klas vanaf 10.90 uur doorlopend bezoek, rustpauze van 12.00 - 14.00 uur 3e klas A 10.90 - lij# uur KWnbeeld«letMé TV., Wf. NU 1499,— hst wel alsof da aanleg van de promenade voorreng heeft. „Bo vendien heb ik gehoord” zo ver telt hij, dat de betrokken werk mensen van plan zijn om uitste kend werk te verrichten, In het bijzonder de heren straatmakers zijn nogal wat van plan jezelf zijn en jezelf blljvea Een bril die strak te, man nelijk en toch modem. Een bril voor een man die weet wat hij wff. Een bril gekozen uit’n flinke koi- tektie. GOES In hat kadar van da „binnenatad- gadachta” gaat de GMC (Goeaa Middenstand* Central*) straks overal in de sted wegwijzer* plaatsen die duidelijk aangeven hoe men het gemakkelijkst bij een parkeerterrein komt. Do QMC verwacht vooral voor da toeristen nogal wat problemen Ook oppositie aSSr lT J Nog korts tijd *n Qoss beschikt ovsr tws* promsnsds*. Een be staat *r al langer: do Delta pro menade. d* nieuwe is in wording en daarvoor is nog geen naam bekend. Wellicht dat de naam van do promenade, eertijd* dan L. Vorststraat en Qanzepoort- straat, via een stickerwedstrijd voor de jeugd uit de bus zal komen. Men mag dan sticker* ontwerpen voor de nieuwe pro menade on teven* een naam. Op hst ogenblik wordt er al hard gewerkt om elektriciteits- leidingen en waterleiding gasbuizen C Volgen* de heer Berk* ar., Van keer werd gegraven. Deze manier van de promenade commissie, lijkt werken verdient zeker navolging1 15 februari 1®7» -.J 4,90 W nieuwe detaina Lente 13 Grete Meritt 5 - Gone LANGE KERKSTRAAT 44 te Kapalle Grote Markt 8 Goes J t BtJ tot bruin en gekleurd Grootbeeld van 2698,m.i. Gezellig dansen bij kaarslicht zaterdag 17 februari AANVANG 20.00 UUR M Nog ruim 200 Je klas dagelijks Bij aankoop van 2 extra korting SPOTKOOPJE Auperlé I Je klas B Je klas 4 I »c. Klokatraat 10 Goes LANGE KERKSTRAAT 11-17 - GOES TELEFOON 01100-5855-8527 Inzending advertent# tot dinsdagavond 17.00 uur of” woensdagmorgen 1«>ostbeetefHng (indien geadviseerd) Uitgave: Telefoon (61 K>) tl W b.g.g. 83 80 60 34 Giro 3.26.37 KNIPPATRONEN BURDA - SIMPLICITY (met de veilige gratis knipverzekering) Kraamafdeling: dagelijks Het Thrater van de Lach brengt op Medespelenden JENNIFER WILLEMS, JOHN LANTING, PETER ARYANS en JAN JURRAY over de samen ver king tussen de PZEM en de Watermatschappij Zeeland. Voor het eerst worcen werkzaamheden aan gas en elektrisch dlrekt na elkaar ver- 1930 - 19.99 uur 14.00 - 15.00 uur 1 Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur Kaarten verkrijgbaar bij 14.15 - 15.00 uur 15.00 - 30.00 uur ■j Fsbtseil ssabl.dbf I Nieuwe modieuze Jurkjes in Jersey <TOr t F» A 3/van der Peijl BAR - DANCING - 7 7 KlnderafdeUauy: ma., wo, vr, van za., zo, dl, do, van Een zorgeloze, kreukvrije stof, bedrukt in prachtige dessins, zeer geschikt voor japonnen blouses en kinder jurkjes, 90 cm breed, normale prijs 6,9#; als stollen-aanbieding: Grootbeeld van 2498,m.iNU 1899, Verantwoordelijk redaktesr KORTGENE Ook zijn er nog GOUDEN ARMBANDEN GOUDEN HORLOGEBANDEN GOUDEN COLLIERS GOUDEN HERENRINGEN ZAANSE KLOKKEN SALLANDER KLOKKEN FRIESE STAARTKLOKKEN GRINTWEG 82 TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's-avonds komen HALVE PRIJS HALVE PRIJS W,— lAr- HALVE PRIJS ZIEKENHUIS BERGZICHT 2e klas: dagelijks 14.1 B - 1530 uur 18.30 - 20.00 uur 14.15 - 15.99 uur 1830 - l|J0 uur met medewerking van BONNE LOUISE V 1 arm opgenomen het „Ze^wsch Advertentiebiad'') Kinderafdeling dagelijks 1430 - 18.00 uur woensdag 18.30 - 19.00 uur 14.00 - 15.00 uur 18 30 - 30.00 uur 14.00 - 15.00 uur 1830 - 1030 uur 14.00 - 15.00 uur 19.00 - 90.00 uur HUISARTSKN^/^ Geee: dokter J. Dean, Valckeslotlaan 89, tel. 01100-4373. ’•-Heer Areadakerke, Heinkeassaad ea Walpbaartedgk. dokter A. J. Vos. Vaarweg 9, Wottaarto- faartedflk. Telefoon 0119e-331. Baraele, Ntewwdae* ea —strekse: dokter J. H. Oelderblom, Havenweg 19, Nieuwdorp. Tal. OHM-12317 Driewegen. •a-Hesraabaok. Ovesaade ea HeedekeaMerka: de praktijk van de artaua J. Geldof. H. H M. ZwarteM, S. E. J. Wöetmaim en J. M. A. Kole, wordt weargmrman doer dokter B. H. M. ZwartaM, Werrflaan 43, 's-Heeren- boek. Tel. 01! 06-300 Owe eats BeteerswaaL Baaeweert, Kruiaiagea ea Yereeke: dokter P. Alte- wrijn. Rijksweg 1. Krutningen. TeL 01190- 1506. Krabbeadgka. Oea4d«k. Waarde ea BB- laad-Batk: dokter A Con «fandoe, Noord- weg 14, Krabbendijke. TeL 01134-1444. Klllttegl, KapeUe-MeeeitMe ea Weawl- diaga: de praktijk van de artsen D. Vreeswijk. H. J. Kntink, E. F. Facee Schasffer en A. J. Eckhardt, wordt waar genomen door dokter A. J. Eckhardt, Emmastraat Ig, Wemoldtiws. Tel. OllM- 4M TANDABTB: dokter Ten Haaf, Beetrixlaaa 30, Ooae. Telefoon 01100-071». Spreekuur zaterdag ea aondag van DE VROONE, C. D. Veraokestraat 4, Kapalle, tel. 01102-1954 BOEKHANDEL W. NIEUWDORP Biezeiingsestroat 4, Kapelle, tel. 01102-1329 M. P. LEIJS, Nieuwe Kerkstraat 2, Biezellnge, tel. 01102-1694 J. HAMELINK, Dorpsplein 4, Wemaldinge, tel. 01192-485 lijdt, zou een totale afsluiting problemen geven. Volgens de heer Berks is het bele- maal niet de bedoeling om gehandicap ten winkelen op de promenade onmoge lijk te maken, integendeel.' deze mensen kunnen natuurlijk een ontheffing krijgen en zelfs wanneer dat nodig mocht blij ken een vergunning krijgen om de pro menade met een auto te bezoeken. De heer Vervest die Inmiddels kontakt heeft gezocht met een adcokatenkantoor in Middelburg voert ook een handteke- ningen-aktie. GOUDEN BROCHEN, grote keus GOUDEN HANGERS KINDERBRILLEN DAMES- of HERENBRILLEN LOSSE GERO ARTIKELEN Prachtige brede OUDEN ARMBAND zit half maart er wel in. Het zou natuurlijk al te mooi zijn wan neer iedereen voorstander was van een leuke, ongetwijfeld veel belangstellen den trekkende promenade. Er zijn een tiental opposanten die zich hebben ge schaard onder leiding van de heer Ver- vest en zich desnoods met hand en tand willen verzetten tegen wat de heer Vervest noemt „Beroving van per soonlijke vrijheid”. Eén van de argumenten van de heer Goes en de draatbesturen en vooral Vervest om zo gekant te zijn tegen de promenade: „Mensen die invalide zijn, of anderszins gehandicapt bijv, hart patiënten, souden op de afgesloten pro menade niet meer mogen fietsen. „Ook richt. Logisch eigenlijk als men bedenkt voor mevrouw Vervest, die aan reuma 4,^NMUM 1 AFOTBBKBN: Du Goeaa Apotheek, Klokatraat 1», Ooae. TeL #11»S-71M. WÜKVBBPLRGDVO: Rayaa WeuMidtage, KapeUe-Bteaeltags. Kleatinge. ■a-Baar AMakerka. WteS- laad: Zr. P. K. M. <te Munek. Prihaes Baatrixweg M, Wemaldinge. Tel. 01193- Bayea Tereeke. KraMagan, Banewaart Zr. K Lodder, YaraaSe Tel. oiiJi-17» Rayaa Naard-Bevelaad. WelpSaarted8k. WUkelateaderp «a KaMendgke: Zr van der Kamer, Colijnaplaat. TeL S119S-3S3 Gees: Zr Slabbekoorn. TeL UlW-gMg. WlJkverptegeadea van de Ore aha Krula- afdettngan Drtewegaa. Ovasanda. KUa- weutedgk aa Owdelaada: Van de Oraaje-Oraeaa Mraleafdelingen Borsaele, Ntewwdarp. Lewederp. 's-H. Areadakerke, Helnk—eaaa». Nlaae en ’•-H. H. kinderen: Vaa 4e WH-Gele Kruteafdeüwea 's-Heerenheek. Lewedar*. Oveaande aa KwadaadasnaM: Zr J. J. Boller, Elen- baasstraat 2, 's-Heer Arandskerke. Tal. •11M-I3M. Rayon Krabbandtfke. Waarde ea Rilland: I Zr 8. E. Verschoor, Krabbendijke. Tel. I •1194-181* Dr. J. Rutgers Stichting Consultatie- bureau's voor Geboorte-regellng en seksuallteitsvragen, spreekuur in het Medisch Centrum Beatrtxlaaa Goes, 9e maandagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. 4e maandagavond van de maand van 19.00 tot 21.10 uur. Afspraken tel. 01100-CHS. Bij aankoop van 99,— nieuwe lenteetofien in het stoflenpalels een kaart voor de Margriet knlp-ehow GRATIS. De Margriet knlp-stoffenshow komt naar Goes: maandag 39 februari 19.90 en 31.99 uur in De Prins vaa Oranje. varnieuwen ^at lehüngea vaak in dezelfde sleuf liggen die ecliet normalerwijze twee De nieuwe premenade wordt uitgerust met leuke groesperkjes, vitrines, bloem perken, rustbasken en rijwielblokken, het wordt een zo ludiek mogelijk 4b- heeL Het is de bedoeling dat de prome nade omstreeki half maart gereed is maar men hesft te maken met het winterseizoen «o wanneer het weer niet meewerkt kan het karwei uitlopen tot 2 april. Zoals het er echter nu uitziet

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1