Trimmen in Goes niet langer een probleem Fotoexpositie bij Galerie Papaver in Middelburg fabriek bij Kats Grandioze feestavond van M.C. „De Sproeier” in Dorpshuis te Wemeldinge Van der Rest Nautic B.V. bouwt boten- i Terminus to. station GOES - Tel. 01100-7501 BEZOEKUREN 'WW Winketen beginj met lezen in uw blad „DE BEVELANDER* L 13 Burgemeester F. G. A. Huber trimde parkoers open MHng ’73 in diergaarde Blijdorp M BCVKANDCR ;t-, l I HOTEL RESTAURANT CAFÉ aantal genodigden on belang stellenden. Toon do burgemees ter tenslotte in hot laatste toe stel - een boom was aangeland, bleef hij op de onderste tak even uitblazen en komplimonteerde vervolgens de bouwers van do trimbaan. In groepsverband Stevig Ook zeilmakerij Behalve een botenfabriek met een op pervlakte van ca MO m2 komt er in het gebouw ook nog een zeilmakerij van lammert» van Bueren. Deze sailmakaeu J- •*- en wordt oo- Raad exposeerde al eerder, n.l. bij bet Holland Festival in Scho- veningen. Openingstijden van Galerie Papa ver, Kinderdijk, Middelburg: dins dag tot on met zondag van 14.00' tot 30.00 uw. Op vrijdag 2 februari a.s. organl- eeert M.C. „De Sproeier” uit We meldinge In het Dorpshuis aldaar oen grandioze feestavond. Een van do grootste attraktios gaat oen rad van avontuur worden met maar liefst 300 aantrekkelijke prijzen. Het rad begint om. 18.30 uur te draaien en tegelijkertijd be gint dan ook de „motorcross show". Het feest in Wemeldinge gaat door tot twee uur 's nachts, dan pas komt er oen einde aan het bal dat na afloop van de „ge wone” festiviteiten wordt georga niseerd. Bij dit bal Wordt muzika le medewerking verleend door het trio „Mengelmoes”, afkomstig uit Middelharnis. Al mot al belooft het oen geslaagde avond te gaan worden. HUM ten. M Nteteri 1071 2(M()H8 kraan Eerste keer Tenslotte nog enkele bekende na men die bij „De Sproeier" horen: Adrle Samen uit Yereeke, Dik van *t Westende ait Borseele, Toney Letje alt Kapalle, W. de Bil ait het Schoawee Serooekerke. de zij- epankombinatiee Maarten van da Mealberg en R.' Feijtel en G. Gije- sel en P. Feytel. Tot on met 11 februari ie er bij de Middelburgse Galerie „Papaver** een interessante tentoonstelling van foto's on zeefdrukken van de Haagse fotograaf Rob do Raad. Do expositie omvat een groot aan tal foto's in aitslaitend zwart/wit on enkele kleurstudies. Zeefdruk ken uitsluitend in zwart/wit Rob de Raad was enkele jaren zuiver als fotograaf werkzaam maar ont dekte weldra in het zeefdrukken tal vaa nieuwe mogelijkheden. Hij hoeft oen eigen richting In de kunstfotogrefte ontwikkeld en maakt behalve zoefdruken ook nog litho's, etsen on koperdruk ken. Momenteel volgt hij een op leiding nan de Vrije Akadomio ia zijn woonplaats om zich nog ver der in genoemde kunstrichtingen te kunnen ontplooien. Rob do tic B.V. aen de voormalige veer heven van het Noord-Bovelandse dorpje Kets. De firms Peters uit Souburg is Her namelijk bezig 'n enorme hol te bouwen waarin bin nenkort - nog voor het zeilsoizoon '73 - een botenfabriek gaat draai en. Van dor Rest Nautic B.V. maakte tot voor kort deel uit van' Jachtbouw Dskabo in hot Noord- Brabantse Willemstad, maar do hoor H F. van dor Rost besloot om in Kats te beginnen. Hiermee wil overigens helemael niet ge zegd zijn dat de samenwerking tussen de hoer van der Rest en Dekabo gestopt is. Niet» Ie min der waar. Dekabo levert Van dor Rest Nautic B.V. ciuco's voor do zeilboten Kievit 880 en 820, die straks in Kat» worden afgebouwd. I^ang gezocht P* hcOT v»n der Rest had al geruime tijd gezocht nagr een andere vestigings plaats dan Wilematad én vond uttein- delijk datgene wat hij zocht trf Zeeland. Dank zij de medewerking van Provinci ale Staten van Zeeland is een en ander toch nog vrij vtug.in zijn werk gegaan. De heer van 4er Reet bouwt zelf zo hard mogelijk mee, tuaeen de b«fdrtjven door snorde hij per auto op en neer naar. Willemstad, liet Is nu afgelopen: de woontjalk waarop de familie van. der Reet woont Is inmiddels naar Kats ge-, «leapt en heeft daar een plaatsje In de haven gekregen Regelmatig warden Kivletzetlboten vanuit Willemstad naar Sinds 1968 „Alle zeilen bij”. Zo luidt het de vies bij do bouw van do grote be- drijfshal van Van der Rest Nau- 16 juni 1973 Het doel ven de feestavond Is: geld bij een te brengen voor de grote motor cross in Wemeldinge op 18 juni van dit jaar. Aan dit cross-evenement zullen renners met motoren in alle klassen, uit gezonderd de 500 cc., meedoen .ook zij spannen. De svedetrtjden staan open zowel voor junioren als senioren en worden verreden onder auspiciënvan de Nederlandse Motorsport Bond R.K. ZIEKENHUIS le klas vanaf 1038 bezoek, rustpauze 2e klas A KL.Z Uk F;?- Donderdag 18 Januari 1973 2a klas: dagelijks Sa klas dagelijks 2e klai B Se klas huiad. werpen ven Heilboten Hoek van Holland geplaatst moet wor- komt op do tweede etage (en er al snkeB. zij bet nog in bokken Do boten worden per autotraller vee* Kraiunafdeélng: dagelijks Voor een «etentje..... Een receptie Zo maar verpozen met een kopje koffie of drankje BENT U ALTIJD BETER UIT IN (lid: MID-Hotels Holland) 14.15 -15.00 uur 10.00 - 20.00 uur Óp de foto’s do nieuwe bedrijfshal een Klvtat SM uitbreiding tot M. man -to Kinderafdeling: nu, wo., vr. van za., ko.. dl., do., .van om het weg te varen vandaar dat er dan so min mogelijk hindernissen t vaarwater aanwesig fnogen kljn. Op zaterdagochtend start om 8.30 uur vanaf Het hertenkamp in' Goes Zuid een trlmgroep, onder auspiciën, van A.V. 'U Diegenen die liever, in groepsverband dan individueel trimmen, kunnen zich bij deze groep aasluiten. De plaatselijke Hartstichting stelt op het ogenblik po gingen in het wérk om naast het trim- parcüurs eën z.g. Cooperbaan aan hét gemeentebestuur te’ kunnen aanbieden. Op een Cooperbaan kan men hardlopen en al lopend aflezen hoever men in hoe- veel seconden gekomen is. Alvorens de officiële openingshandelin gen te verrichten voerde burgemeester Huber eerst nog het woord in een bouw keet van de Betho aan de Induatrie- straat. Hij belichtte daarin onder meer het be lang van het trimmen. Alle toestellen die men In het parcours tegenkomt zijn van hout gemaakt. De palen staan heel diep in de grond en hebben bovendien nog een betonnen .fundering’ gekregen. Aan stevigheid dus geen gebrek. Ieder toestel heeft een bordje gekregen waarop duidelijk staat yerpj^d hoe het gebruikt moet worden. LhAgs’de hele trimbaan staan pijlen die de looprich ting aangeven. De trimbaan is voorzien van een dikke laag houtafval waarop men heerlijk ve- Vorige week woensdag kreeg Qoes z’n eerste echte trimbaan. Het was burgemeester mr F. G. A. Huber die de baan op zeer sportieve wijze inliep. In vlot tempo werkte hij gestoken in blauw trainingspak on op witte gymschoenen - het hele parkoers af, op de voet gevolgd door een De baan is aangelegd door werk nemers van do Betho onder su pervisie van do heer L do Kos ter. Initiatief voor do aanleg nam de heer Do Moroe, chef afdeling plantsoenen van do gemeente Goes. In totaal heeft de aanlog van do trimbaan een dag of tien geduurd. 1830 - 19.00 uur 14.00 - 15.00 uur De Nederlandse Bond van Vogelliefheb bers organimert van 27 januari - 4 fe bruari a.s. ten wereldtentoonstelling In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Deze ,31e, wereldtentoonstelling zal voor namelijk ia het teken staan van de kleurkanarie, waarvan vooral de laat- .ste jaren vele nieuwe kl.eurslagen zijn ontstaan. De keuring van de ingezonden vogels geschiedt door gediplomeerde keurmees ters uit binnen- en buitenland. Na de ksuring (die 3 dagen in beslag, neemt) wordt de tentoonstelling In de Rivfèrahal en bijgebouwen van de dier gaarde op 20 januari geopend door de minister van C.R.M, De tentoonstelling is geopend: zaterdag 27 janukri van 10.00 tot 13.00 uur. Vanaf zondag 18 januari tot en met zatérda'g 3 februari dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur. Op zondag 4 februari van 10.00 tot 17.00 uur. zDè prijiuitreiking aan de wereldkampi oen vindt, plaats op zaterdag 27 jan.1 in de Beatrfxzaal van hotel Engels te Rotterdam, aanvang 20.00 upr. Entreeprijzen, (inklusief bezoek GKBOMM t Esther Heten* WiltI» dochter v«a J.-J. ven Kakelen en W. J. M. Radt te Goot - Jactjuaüne, dochter van B. Poi- fhet en F. M. Schrijve» te Goot - Jaco bus Adrianus Johannes Maria, zoon van J. D. van Gastel en J. P. D. van Geel te Goot - Maria Pieternella, dochter van M. Steven»» en C. T. Kareise te Oud- Sabbinge - Jorrit. zoon van S. M. Tam- mlnga en G. C. H. Meijer te Kattendijke - Marinus Cornells, zoon van C. J. Kra mer en M de Bel te Goes - Huberts Adriana, dochter van C. F. Möhlamann en D. Klap te Goes - Helena Johanna, dochter van A. G. Schouwenaar en J. Traas te Hansweert - Cornells, zoon van M Wisse en J. van Klinken te Kloetlnge - Marines Johannes, zoon van J, Reijns en M. M. C. Bek te Goot - Collnda Ja nine Jolende, dochter van J. C. van Lieve en E. H. Kloet te Goes - Peter, soon van D. Kareise en J. Goddtjn te Bothsele HUWELIJKSAANGIFTEN Dekker, Jan Marinus, 25 jaar te Wll- helminadorp en Nieuwdorp, Catharina Elisabeth. 22 jaar te Goot - Rijckaert, Ar mand Emjllus. 30 jaar te Sluiskil en Kuzee. Jannetje Maria' 21 jaar te Wol- phaartsdijk GEHUWD Hogen Esch. Cornells Leendert, 25 jaar In de grote.hal komen tal van moderne machine» en Installaties dte men bij het aftouwen en optüigeh van zeilboten no-,. dig heeft. Vlak bij de hal komt een grote Hijskraan met éen hefvermogen van 20 ton om zeilboten uit het en in het water te lakeien Verder worden er. In de werfhaven ook .steigers aangelegd. De werfhaven zal een capaciteit krijgen van ca. 254 ligplaatsen Kats overgebracht en achter de hal lig- Met de aanleg moet echter.nog gewacht worden totdat een llchteüand dat bij MaxanAv U I» .2 1 a _a o Hét Is de eerste keer dat M.C. „Dg Sproeier" een dergelijke feestavond or ganiseert maar wanneer blijkt dat een en ander inde smaak valt bij het pu bliek zullen er nog wel meer van deze avonden .volgen. De heer Paauwe ver telde toch wei op een bezoekersaantal van ca 300 man te rekenen. Voor een club die het anders alleen - wat finan cier betreft - moet hebben van lidmaat- schapegelden en donateurs en enkele giften betekent een feestavond wellicht fen buitenkansje. te Goot en Fluitems, Elisabeth Cornelia 22 jaar te Goes - van Dijke, Pieter Ja cobus, 21 jaar te Kloetlnge en van de Vreede, Berendina Adriana. 24 jaar te Goot OVERLBDEN Schaaltje. Sara Hendrika, 92 jaar te Goot, wed. v»m M. Steenhard - van Llere, Frans, 85 jaar te Colijnsplaat. wedn. van P. Kramer - Allemekinders. Jan, 83 jaar te Goot, wedn. van K. Ver- mue - de Witte, Pieternella. 72 jaar te 's-Gravenpolder, ongeh. - van Boven. Pieternella, 78 jaar te Goot, wed. Van M. Bom - Maat. Maria, 04 jaar te Elle- woutsdijk. ongeh. - Stoel. Rachallna, Magdalena. 01 jaar te Yerseke, ongeh. ZIEKENHUIS BERGZICHT 14.18 - 15.30 uur 18.30 - 20.00 uur 14.15 -"15.00 uur 18.30 - 19.30 uur rend loopt. Hét trimparcours - dat geheel is gelege nin .hét bosplan Goes-Z. aan de van Hertümweg - biedt de mogelijk heid om op prettige wijze In conditie te komen of. te blijven. Tussen de ver schillende „stations’’- kan men gewoon wandelen of hardlopen. Het gemeentebestuur wil om het trim men te stimuleren aan het gebruik van de nieuwe baan geen kosten verbindeq, Het parcours kan ten allen tijde door iedereen vrij worden gebruikt. Motorclub ..De Sproeier” werd op 10 Entreeprijzen (inklusief bezoek Dier gaarde) 4;—, kinderen ƒ.2,Na 18 00 uur 3.— en f 1,50. Bejaarden doorlo pend f 1.—. Elke 5.000e en 10.000e bezoe- ker' ontvangt een verrassing. mei IMS opovMb* tear de hoer C. Tiz- sink wit WwnsliBnee, mocMnteel ore voonittar van da motorclub. „De Sproeier” teK nu zo’n veertig leien en groeit nog eteede. Voorzitter A. Paau we uit Kapelle vertelt det die groei er pee de laatzte jaren In is gekomen, nu ook in Zeeiend eens wet belangstelling ean de motorcroas srordt gewijd. „Dat werd ook wel ttjd trouwens”, aldus de heer Paauwe Naast de voorzitter Is ook de heer A. Lookman zeer actief, hij is namelijk secretaris van „De Sproeier". Beide heren zijn samen met een aantal leden sinda december vorig jaar hard aan het werk om de organisatie van de feestavond helemaal rond te krijgen. de wed- rennerskwartier en por ter beschikking gesteld door de heer W. G. Dekker. Ons terrein vreet praktisch iedereen - en toch zeker de echte motorcross lief hebber te vinden: het ligt aan de oude Polderweg.” M a ..De Sproeier" is de club die - vol- gma <fo voorzitter - ta Zuid Bevetand beslist aan kop ligt. „Wa hebben zrifo een eigen terrein". vertelt hij „daZ we pachten. Op 10 juni wordTon* vanwege streden een 1 -- keerruimte 14.30 - 15.00 uur 18.30 - 19.00 uur ST. JOANNA uur doorlopend vaa 12.00 - 14.00 uur 10.30 - 11.30 uur 14 00 - 15.00 uur 18 30 - 20.00 uur 14.00 - 15 00 uur 18 30 - 20 00 uur 14.00 - 15.00 uur 19.00 - 20.00 uur Kinderafdeling dagelijks woensdag den gereed la gekomen. Daar wordt geveer van dezelfde oppervlakte momenteel bij van Hattum en Blanke- Netuuriiik 1. J voort aan gewerkt. De Installatie van voor «ecreeerd d>t bedrijf liggen vlak naast de vtetl- L ging van van der Rest Nautic.b.v. Als Vooffopig biedt de botenfabriek het eiland klaar is moet er ruimte zjjn - in' 'het ev»"tue*> Uitlopend tot 18 k*». Vorig jaar bouwde van der Reet Nantu. b.v ruim 75 zeilboten. Ifofoüy. afbouwen van de boten zal van der Ra.» Nautic zich ook toeleg,,^ op het «T wernen van teilhnfan 1-.4 4 J <1®%’'» Lr.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 13