PIET 49,50 RENTMEESTER 34,75 BRIL w „ZEELAND PROMENADE” TE GOES OP 6 APRIL OPEN 39,50 SPORTSHOP JUMP DERMO SEBANE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING ZEELAND PROMENADE - Opening wordt bescheiden gevierd „DE KORENBEURS” Ib SMS GOES VOOR UW NAAR ZAT Voor sportartikelen op elk gebied DE KORENBEURS GOES Grote Markt 17 AGAVONOMENU TREVIRA 2000: 9,90 17,90 6,90 KORTQENE 5,90 SF O Restaurantje 5,90 5,90 - 5,90 4 .1 aïïï imnvCT voos TERLENKA- KATOEN: 7 april: 4,50 GEKLEURDE CREME 4,50 MAAKE» 4,90 STOFFEN- AANBIEDING: DBNIM „RANQBR” 100% katoenen denim in stropen on velt dessins voor alle vrije-tijds-kleding 90 cm breed WEVENIT: DENIM: Goes: hart van Zeeland f I I 12,90 V DE GROTE STOFFENSUCCESSEN VAN DIT SEIZOEN Het Stoffenpaleis heeft ze voor U in de grootste collecties en voor verreweg de laagste prijzen KATOEN: STOFFEN- AANBIEDING: POLO-JBRSIY een prachtige kwaliteit 12,50 Eks zaterdag vaa IS - 21 aar ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") Eigen sfeer - Idee uit de straten 1 j-jMdaMagaa 2 x tertef PrR— iHxhH» B.T.W. Pluim voor gemeentebestuur V Verantwoordelijk redakteurF, j, S, van dor Peijl 5 april >973 14 4 Grote Markt 8 Goee Gezellig dansen bij kaarslicht zaterdag 7 april LANGE KERKSTRAAT 44 o •rl I -■ ï- KMOHNO ADVBZBN „Zeeland van de DAGCRCMI TONIC REINIGINGSMELK PARFUMERIE FIRMA KAMPMAN VAKOPTICIEN LANGE VORSTSTRAAT «7 - GOES - TEL. (01100 7251 4 i Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook avonds komen. een weerkaloze aanbieding in alle modetinten 150 cm breed April doet wat hl] wil Shop Number Eight eek Want gedurende de maand april: Klokstraat 10 Goee Een nieuw L'Oreal produkt tegen vette huid De aorgeloze zomerstof, in 50 nieuwe dessins 90 cm broed Boven de 100,- een T-shlrt GRATIS Moeeok eek teil VerkoMMefstak ..Yorkshire" a Mooses van Advokaat mogen vrachtauto'erter bevoorrading van de winkels over ds promenade rijden en eventueel ook na sas uur ‘e avonds. Het ligt In het voornemen om bij de Stenen Brug straks een soort rijwtel- opvang centrale te maken. Verder ko men er stallingsblokken in de prome nade te liggen waar men de fiets in kwijt ken. a js Hst la buiten kijf 4et wanne r ar ook nog een leuk koffie-hulsje of oen tan en lunchroom bijkwam, zodat men daar even onder het genot van een drankje met wet dear zoal bijhoort op adem kan komen, het geheel enkel nog aan trekkelijker gemaakt zou kunnen wor den. De heer Berks weet In leder geval al een leuk pandje dat daar bijzonder geschikt voor zou zijn. Het wachten ia echter nog op een gegedlgde voor een dergelijk bedrijf. wol polyeether, zoor mooie, wasbars kwaliteit, In 20 nieuwe voorjaarstinten, 150 cm breed Zeer aparte tricot TUINBROEKEN Nooit tevoren was sr zo’n grote collectie! bijv. Scrubbed denim. 150 cm breed vanaf een auto. Men kan dus op de zaterdag morgen - of op willekeurig welke andere dag van de week - met een bezoek aan de „Zeeland Promenade” volstaan om de wekelijkse boodschappen ta doen. Heel leuk is eigenlijk ook dat de ..Zeeland Promenade" één lange rij winkels heeft, aan beide kanten. Er staan geen woon huizen tussen I De winke^rs Modieuze blouses in vele kleuren en dessins 27,50 PANTALONS VANAF Bij besteding van 25,- een T-shlrt voor 230 Bij besteding van 50,- een T-shlrt voor 230 Bij besteding van 75,- een T-shlrt voor 130 elke donderdagmorgen van S W-li OO uur in het Landbouwcentrum, Weztstngel 58 te Goes. -eL 8440. Mej N. van Elderen. met medewerking van AANVANG 20.00 UUR Oplaag ven dtt Mod25.180 ex. 25e (oorgang M van zeer beroemde franse merken; in piqué of satin 90 cm breed, heel aperte dessins Diolen-Loft; In 25 modieuze dessins voor blouses en japonnen, 140 cm breed Moeders met kinderwagens en mensen die moeilijk ter been zijn, zullen onge twijfeld heel blij zijn dat er In de nieuwe oromenade geen enkele stoep of drempel te vinden is, vooral voor minder validen in hun wagentjes 1* dit een winstpunt Doordat er geen verkeer op de prome nade komt is het er bovendien ook vei lig winkelen. Hoe vaek gebeurt het niet dat moeders verstijfd van schrik staan toe te kijken, wenneer hun kind net voor een auto langs de weg overglipt, om ergens voor een etalage te gaan kijken Op de „Zeeland Promenade" komen dergelijke sltukties niet meer voor. Alleen in de vroege morgenuren Om Uzelf en Uw gezin dtt genoe gen as een drukke werkweek. Vow U ep sateectegaeond «M» fcwikeagrnklneU doellng de promenade een geheel eigen, aparte stijl te geven, een beetje ouder wets om een goede aanpassingsmogelijk- held bij de toch ook el eeuwen oude stad Goes te vinden, maar vooral ook omdat men het element „rust” sterk op de voorgrond wil zien. Rust en sfeer zullen er volop te vinden zijn, zeker wanneer het zomer is ge worden en de bomen mooi groen zijn Er zijn namelijk een heel stel boomp jes geplant verspreid over de hele pro menade. Ook zijn bloembakken en groenperkjes aangebracht. Om de promenade ook bij avond aan trekkelijk te maken worden lantaarn- armaturen geplaatst waarvan enkele drie bollen van wit glas hebben en andere één bol. Aan de gevels langs de ooste lijke zijde van de promenade worden gevelomamenten met ieder één bol aan gebracht. Verder zijn in de promenade rustbankjes geplaatst in de vorm van afgezaagde boomstammetjes Op verschillende plaatsen komen kios ken en vitrines te staan met daarin tal van artikelen die in de winkels van de „Zeeland Promenade” verkrijgbaar zijn. Het is welhaast uniek te noemen In Ne derland dat mrti op één promenade wer kelijk alle inkopen die men in een huis houding maar nodig kan hebben, kan doen. Men kan op de „Zeeland Prome nade" alles vinden wat men zoekt, va riërend van levensmiddelen tot en met Hotel -Restaurant Telefoon 01100-7110 reneamanten-Internaatje. elke dinsdag van 10-13 en 3-4 uur in het Landbouw- trokken middenstanders vaa de „Zeeland Promenade" liever een be taalde promenade on geen uitbun dig feest verkozen, boven voel festi viteiten en oen nog niet betaalde promenadeI De neem van do nieuwe promenade is tevoorschijn gekomen uit de stickerwodstrijd die de promenade- commissie kortgeleden uitschroef. Het idee om een promenade te maken van de twee winkelstraten is afkom stig van de beide straatbesturen, het ontstond toen de voomoemde besturen inzicht kregen in de plannen van het Goese gemeentebestuur om de binnen stad geheel verkeersvrij te gaan maken. Door overleg kwamen de besturen tot een nauwe samenwerking en met stel de zich één doel voor ogen: te komen tot realisatie van een prachtige prome nade die beide straten tot één aanslui tend geheel zou maken. Voor de aanleg van de promenade moes ten- de winkeliers het lieve sommetje van anderhalve ton bijeenbrengen, een bedrag dat ook werkelijk op tafel kwam. Toen plannen en vergunningen rond waren werd een commissie in het leven geroepen die zich met de realisatie van de promenade zou bezighouden. Onder voorzitterschap van de heer J. Berks sr. hadden in de promenade-commlssie zit ting: de heren P. van Westen, J. Lauret, J- F- Casteleljn en J. Brouwer voor de Lange Vorststraat en de heren C. M. Jeremlaaae, S. van Strien en E. Plou- vier voor de Ganzepoortstraat. Het is de bedoeling dat deze commissie per 8 april wordt opgeheven en dat er een soort promenade-bestuur wordt geformeerd, met twee penningmeesters, dit vanwege de twee straatbesturen. Het ontwerp voor de promenade zoals die er nu bij ligt. Is afkomstig van de heer J. Lot gering. Eoetmctterieven op aanvraM Voor fouten la teL opgogovw advertenties aanvanten wij geon enkele verantwoordelijkheid •■’Gr. IQpüa McL een glas wijn 4 P n n •n oen kopje koffie I Vj’ P*P> Promenade” hopen door deze Investering een nog betere service te kunnen bieden aan een nog groter publiek, zeker nu Goes steeds meer ais winkelstad in opkomst is. Ook toeristen weten In de zomer maanden de weg naar het gezellige Zuid-Bevelandso centrum te vinden, het centrum dat zijn bijnaam „Hart van Zeeland" door de opening van de nieuwe .Zeeland Promenade" dubol en dwars waard is. Uitgave Drukkerij De Phoenbc Goee B,V, Voorstad 24. Postbus 5, Goee Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 3® Giro 3.28 37 De werkzaamheden aan de promenade begonnen een paar maanden geleder^ of liever gezegd: begin dit Jaar. De plannen van ir. Lotgering zijn nader uitgewerkt door de heer Swenna van Openbare Werken Goes. De heer Berks ar. Is vol lof over de uitstekende medewerking van het ge meentebestuur: „Een pluim op hun hoed is zeer zeker niet misplaatst Als bestratlngsmateriaal voor de „Zee land Promenade” ia het oude plaveisel uit de twee vroegere straten gebruikt. Men heeft met opzet geen modern pa- troon In de bestrating aangebracht maar een blokvorm toefepazt. Het was de be- Nog even an de nsmsn van twee bekende Goese winkelstraten beho ren voorgoed tot do verleden tijd: op vrijdag 6 april wordt namelijk de gloednieuwe Goese „Zeeland Promenade" geopend, oen prome nade die do gehele Ganzepoort- straat on Lange Vorststraat zal be slaan. In totaal hoeft do promenade een lengte van om en nabij 600 meter. De opening begint vrijdag middag om half twee met een offi cieel gedeelte in hotel „De Koren beurs". Om half drie vertrekt het gezelschap dat zich daar verzameld heeft, na het beluisteren van ver- Kr is toch wel het ren en ander veranderd sinds deze foto’, gene- men werden j schillende toespraken, naar de Ste nen Brug, waar B. en W. door mid del van een speciale openingshande ling de promenade voor het publiek opens tellen. Aan hot eind van de „Zeeland Promenade" wordt eveneens oen „openingshandeling” afgewikkeld, n.l. bij de Kleine Kerkstraat. Er zijn die dag geen verdere festivi teiten meer; op zaterdag 7 april zullen twee muziekkorpsen, „Excel sior" en „Hosanna" de opening ko men opluisteren. De aanleiding tot dit misschien wat schamele ope- ninggebeuren is het feit dat de be- Grote Markt 6 Goes Telefoon 8015 Grote Markt 6 - Goes Grote collectie beeldige Jonge Jurkjes In Jersey 89,50 69.50 en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1