n Anker of Husqvarna naaimachines u i SflTHIlH MNIYNYUIB Ferfelrte aasvena door doRBH^B OPRIL GROTE MARKT Verlooft Umet kerstmis? I Willy Engelfriet Fima Vleugel KRIJGER TOURS nieuws voor haar Het jsiste adres voor eea moderne BRIL dsbbel Zilverzegels Frans van Vredegem Goes. Turfkade 17, tel. 6528 Weekreclame be oorlog is al begonnen I?® ISI s Fraas vu Vredegem Schimmels een zegen en een gevaar - 4* 6 3 •ons 11 Adverteren c ..DE BEVELANDER*' Donderdag 12 december 1968 Done Mj KMI V~ 1. y ••r; l£ 9 ee—eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee V o verkopen Gestikt In de wieg Handig ultwrUven Al 1 f c 1 p s t maak daar uw keus uit. om enkele voordelen te noemen overlock-steek, automatisch knoopsgat, versterkte rechte naad. U vindt het bij geen andere machine Laat U de andere mogelijkheden demonstreren en toelichten SetterSet NYIMI Een mooi versierde KERSTBOOM verhoest do sfeer in uw hole Wel of geen melk In de thee Opril Grote Markt 5, Goes Brood- on bonket- bakkerij 's-H. H. Kinderenstr. 33 s Goes. tel. 7674 NAAIMACHINEHANDEL Goes, Opril 9, telefoon 7982 PRISMA-KIJKERS Barometers en voel soorten thermometers TELEFOON 6205. GOES Komt ook Winkelen »n Noord 250 gram koek kerstkransjes /t- Fijne sortering koekjes en gebakjes Zaterdag reclame 5 Suncakes f 1.20 en 5 Deens luxe f 0,95 Kwaliteitsbrood uit eigen bakkerij Ook wij hebben dit jaar weer een prachtige sortering kerstboom-, tafel en wandversiering kaarsen, kandelaars, slingers, knnstkarstbomen, electriache kerst boom verlichting, ook Philips enz. Kerstboam standaarde aa 3,75 En op alle artikelen van vrijdag 13 tot 24 december De kinderpot f - Uitdrogende pindakaas Dan hebben wij ook voor U een passend geschenk o.a. van Lagostina. BK karaat. Sola, Braban- tia, Philips, Tornado, glasserviezen, f I öpbouwserviezen enz. enz. En wij geven U van vrijdag 13 dec. tot 24 december op alle artikelen dabbel Zilverzegels Goes, Turfkade 17, tel. 6528 Wet „NOORD” f UaMarteg 12 december 1968 r L V 4' S] i (Nadruk verboden) I I' 1' O iaat laagn awt mats-a» less «o* (Srttar Jri ril 0, Goes. '.(■is waaraan wel teu ie tt doen. vormde benen willen hebben. Hoe komt welijks iets van merken. uit- wenst VerooranJcers eon kanker? hem te meer J«*r daar nog op de pot tut. d. Het reinigen van IAVO, organismen doden, dte Rrist voer het gs- WC De zelfmooi Duitsland l 1' men nog niet boe de Russen nu pre. effect vei Door een in de wt zijn de Sewjets ar in t ondergraven. De Fransen- ukken, 17. 2 2 budget voor lilfwisis kleiner en rijn de Sowjets nu op mag mln J van I te dik rijn, dat dikwijls weer uit vraatzucht. Dames die niet het om hst leven van ziekteverwekkers en dat kunnen we slechts toejuichen, maar den. aa Men la 'Wanneer U een meubelstuk in de was hebt gezet en het moet worden uitge wreven, dan fi kelijker en vloi wrijfdoek even Agentschap: Townsend Car Ferries Ltd Passagier en auto Daar verwei ogen L____ ■isstemuariti 12 Goes Tal 01100-7283 7 Inset,reid krolwtukje Prima kwaliteit door rorrvuldir» afwerking 'I Goede Setter Set panty- nylon, koHleaiM en l M MlMiiiM een minder traliseren. voor de g eerst dat kli_._ doet, alvorens de thee in te schenken. - zal men vrat de smaak betreft er nau- -+• Op gespen, ritsen en -► Opel Coupé bwj 10Q knopen 10 8» korting. Maal- net nieuwe motor, wegen, machinehandelBogaert, Op- overeomptest, pracht wa- 7gen. Tel 81188-80# Na uur -+• Elektrische rig-aag naai machines met gratis meubel slechts f 298.-. Naaimachine-' handel. Boraert. Opril S. Goes Telefoon 7982. BEHANG NU ook saaBrohang FaMoa piakptasuc Marmaplast 8,08 aaz. Graat aeeerttesaat 'eeeeeéseeaeaaeeeeaeeo o ter Op gespen, ritsen en Hebt U ssn kleuter die nog op de pot gaat, wei dan weet u bet wet Het reinigen van de pri is sited sen lastig werkje, nu en dan is de inhoud niet so eenvoudig te verwijderen. Een prachtige oplossing is wel, om in dé schone pot op de bodem een paar velletjes closetpapier te leggen. De inhoud is dan later zonder problemen te verwijderen.. En de pot U weer dadelijk schoon. landen vla agenten e.d. geslaagd de NAVO te ineen hebben zich al in .veel landen werd eik de kans waT”aeiti niet uitgesloten, dat binnenkort de NAVO uiteen zou te» >e- vallen. Men was duidelijk ingeslapen en onderkende bet gevaar niet, een gevaar dat men duidelijk ken waarnemen, wan neer men zich niet zand ia de ogen liet strooien door moois pfaatjea. Want tegen over bot gepraat over vrede en esrtwape- ning stond het onmiskenbare feit, dat de Sow jets bun nucleaire macht opvoerden. i±j i gekend is en daarnaast ook hun kracht jsp suihseg brnchtest, wedt nen van de verdediging der NAVO op loose schroeven te staan, trant de kracht van veel van die plannen schuilt in bet ver rassingselement Als de vijand weet wat 2t_ 7 staat en er bij voprbaat rekening moe kan houden, Ban is hst voering beiaai in^doOowjei 1 Ds etjters ep oanvsntiinssl gsbisd tfnkm Mdeltjke taaL Do Sowjota sn hun gnte- 11 otl saden hunasan aan mankracht een roei raad ia bot veld briagm van wat do NAVO kaa Mastten aan parate tr Tigmevir 4» 8N8 tanks van de - waaressder veel verouderde, staan niet minder dan M.988 tanks van de eotnmu nioim. tegenover de M« gepantaeni. voertuigen van de NAVO, staan er in het aeataa MAte tegen de kanonnen, «c- in de hals ontstaat dan kan dit hart- en adomhalinasstilstand en zonder dat de omgeving Iets bijzonders heeft kunnen constateren is bét kindje ptetseüng overleden Verdere onderzoekingen zuUen moeten ef profmeor TOwNn bet inder- het fsliti eind heeft aderlijk bloed. Op 4» er teveel vocht f seis, het «volg .c Soortgelijke veneMjnselen ifwtjklngen. waarbij het hart zijn functie als zuie-ne-snatnn niet naar behoren kan vervullen en er dus een stagnering ont- zo zijn er'ook echimmelsoortén. die micro- het tot stand komen van de Noordatlan tische Verdrageorganlsatie (NAVO) en vast staat dat dit verbond d« Sowjets. toen nog geleid door Stalin, er van heeft weer- hóuden om verder In Europa te penetreren Wanneer we nu op het gebeuren terugrien dan is het duidelijk, dat er in wezen nooit sprake van echte vrede is geweest na d* tweede wereldoorlog. Oh zeker, dé nazi's waren verslagen én het ziet er naar uit. dat dit gevaar voorgoed is bezworen, doch vanaf de capitulatie van .Duitsland in IMS yêtfe de no log zich voort tussen twee andere tegenstanders en de confrontaties rijn niet van de lucht geweest. Met die andere tegenstanders doelen we op de - - vrije wereld .onder leiding van de Verenig- een de Staten en de communistische landen ~- onder leiding van d» Sowjet-Unie. Confrontaties tussen dé vijandeltjke mach ten zijn er in de loop van de afgelopen twintig jaar voldoende geweest, we be hoeven hiel—,-- Griekse burgeroorlog, toen de communis ten probeerden ook Griekenland binnen het ooefblok te trekken. Weg behoeven m sr te denken aan Korea, de Berlijnse -,5e irwéwte C'-ba en de oorlog In Vietnam, om maar een aantel van de voor naamste en meest algemeen bekende voor- Vrfj regelmatig leest men In de couranten dat «sn baby in de wieg is gestikt Dat zou betekenen, dat het kind op de een of andere manier niet meer in staat is ge bet hoofd zo te houden, dat het i bdem kon halen. Dikwijls denkt men er Am aan, dat het verstrengeld is geraakt ha het lakentje of dat het kind met de mond op bet kussen is gekomen en het hooM nipt meer hoeft kunnen optillen. Kortom, «pan heeft er nogal gevarieerde gedachten ever. Veel mediri weten echter, dat deze doods oorzaak „gestikt in de wieg”, beslist niet altijd juist ia. In wezen heeft men hier te doen aagt een plotseling overlijden van baby's waarvoor men tot voor kort geen goede verklaring kon geven. De mogelijkheid bestaat, dat het mysterie is ontsluierd an wel door het onderzoek van profesaor Tewbln van da unlveraiteit van Boston in de Verenigde Staten. Volgens prefeesor Tewbln ligt de doods- trekkelijk grote beoM van een baby la uiteraard naar verhouding ook erg zwaar •n het klndj* is nog onvoldoende in staat om dit veer hem of haar veel te zware hoofd op de juiste manier in bedwang te houden. De spieren van de hala e.d. zijn er ook Mg niet toe ia staat en zo riesi we hoe de kleine dikwijls met moeite *t hoofd apheft, om het dan kort daarop plotseling eogscsmtrolserd weer te laten omkiepen. Dit plotseling geforceerde voor- of achterover knikken van bet hoofd is niet gshsei aondar gevaar volgens profes sor Tbwbin. Hij en rijn medewerkers heb ben het ruggemerg ossdorsocht van baby's die deze "rkwaardige dood meemaakten es> zij vonden bij oen groot aantal van deze kinderen vera bloed in ds epidurale rugge- mergsruimte. Wanneer door dergelijke forceert wegknikken van het hoofd bloedir^ *- z-- - - - lelden -• is van slechte afvoer, doordat de af- 'of litieken-weesel dat een ader, dicht- dn ’-t. Hetzelde kan gebeuren bij trom bose. Het zijn uiteraard slechts enkele voor beelden uit velen. Ons bestek is té be scheiden om hier verder diep op in te tan.doch in vrijwel al die gevallen kan de arts iets doen wanneer de oor zaak wordt aangeoakt. 'ofets zien we ook wanneer er sprake Zoals dat ook gaat met jam en derge^ lijke gaat bot ook met de pidakaas er wordt aanvankelijk met graagte van ge geten en dan dan laat iedereen in eens gedurende lange tijd dit heerlijke J< staan, terwijl er bijvoorbeeld pot over is. In de kast staat dis pindakaas dan uit te drogen en later is ze niet meer zo smakelijk. Om hier iets tegen te doen, behoeft U zo nu en dan de goede gesloten pot maar eens een keertje om te keren en op rijn doek al warm, ibPbbgbbbbbpggaggpbggggpggbgggggggggOj VERFWINKEL y V» cesrinijMrtingen voor raketten, Hebt U last vaa DIKKE BENEN Ds gebeurtenissen ta Tsjschoslowaktjs hsb- er onvoldoende vocht uit de weefsels Dikwijls esn kwestie pan téveel vocht, wofit afgevoerd. waaraan wel tets te te doen. - door geCT^1 7 .of litteken-weesel dat een bezit van een paar te dikke benen het bijzonder voor vrouwen een nare Bij mannen is dat meestal niet zo omdat de on .-danen gecamoufleerd n te de broek, maar bij de dames ligt wel wat anders. Wie dikke benen t, wset, dart iedereen dit kan zien en is niet zo leuk, want tenslotte zou graag iedere vrouw een paar mooie ge- vqzmde benen willen hebben. Hoe komt men aan dergelijke dikke benen en Wat is Europe, maar de Amerika: beter Hun jongens hebben overal het spit mogen afblj in Arié tegen de Japanné Npord-Koreanen en de Nc—^---- zon. In Weet-Europa heeft* men sieb kunnen toeleggen op de handel en op wat - onderlinge, binnenlandse ruzies en slsehte nu en dan hield men even bevreesd de adem in, wanneer de Russen weer eens naar gingen doen leU Maar tonder dat Wsst-Europe ur tets van 7 bemerkte werd het omsingeld, geïnfiltreerd -n ondermfjnd door de Sowjets. terwtJl gezapig onderling ruziënd voortleefde, want de Sowjets waren ao beroerd nog niet. Sinds Stalin was overleden waa het ggvasr wol geweken, igen vergat echter, dat bet communisme een wertedbeeehouvring is, en dte «chte asmmunteten mensen zijn, dle door deze wereldbeocbouwing beseten rijn en zich ntete M ntamend van hun deel laten ÏTtS ooeteg bshejUte. 0e Sewjsto niet te doeikest, wéte met SggMgMM sotteen a«B bun ten, utt- vaa bet eeee- 4e gehele wet Nd, niet omdat U strategisch in positie verkeerden, seker M hej tot etend tenen van 4e «AVO. MaMtitete eerste maatregelen dienden SCHIMMELS behoren tot 4e lagere plan tensoorten en zij hebben over het al- voornamelijk als voedselbedervera. leta t dat beschimmeld is, is bedorven, wordt niet gegeten, maarweggeworpen. Wie schetst echter de verbazing van veel mensen, toen men kort na de tweede we reldoorlog te kennis kwam met het door Sir Alexander Fleming ontdekte peni cilline, een toen als wondermiddel be schouwd medicijn dat gewonnen werd van sommige soorten van hst schimmél- geslacht Penlcilllum, waarttn het dus t». i-- ook de naam ontleende. Verdere onder- voerd. Wordt er minder zuurstof aange- 'ZOeklngen brachten aan het licht, dat de vmrrf dan wnrrft da sdnrwanH wtmmw w>-%.a«Wg >a« schimmel! soms producenten kunnen van voor het heil der mensen zeer be- - kent men een ziekte' met de naam ..Urov" langrijke stoffen, die dan ook onder di- kunnen optreden bij paUinten die lijden verse namen als antibiotica in gebruik aan bloedarmer te. Bloedarmoede betekent kwamen. Zij waren en zijn nog belang- t dat een stuk gemak- er, wanneer U de irtt- voorverwarmt Doet U dat niet, dan moet de doek éérst warm worden en da was zacht doer Uw ver moeiende vrijvende bewegingen. Is de dan bespaart U Uzelf kop te zetten. Dat helpt geweldig daarmee heel wat kracht en vermoeienis. zond zijn en gezond blijven van de mens van zeer groot belang zijn en wanneer dergeltjke miero-organismen worden ge dood. wordt de mens ziek. Dan kunnen zich de onaangenaamste kwalen ontw jc- kelen en in veel gevallen kunnen die tot de dood leiden. Vast is komen te staan, dat schimmels veroorzakers zijn van heel veel planten ziekten, waaronder véle vdsHttebtewassen zoals graan, suikerbieten, mals, appels, sojabonen en vele anderen. Reeds kwam vast te staan, dat in be paalde delen van de wereld bep- 'de ziekten veelvuldié voorkomen doordat de bevolking voedsel nuttirt dat op de een. of andere wijze „besmet" is door die schim ils.' In Stberiè, Noord-Chlna en Noord-Korea tx L4 t l x' X -g—YTsm«v** die gepaard gaat met chronische arthritis. Groeistoornissen en deformaties aan de beenderen. Déze ziekte wordt veroorzaakt ifecteerd graan. Zo zijn er veie voorbeelden. Er zijn vele wetenschapneHike onder zoekers die van mening zijn, dat de mo- •elilkheid niet uitgesloten moet worden veacht. dat veel riekten, wnarv wil tot nu toe de oorzaken niet kennen verohr-, - raakt zouden kunnen worden door het -eeelmatig eebruik van kleine hoe vee'- heden sche^eVIke stoften, die wij vla ■nedael naar linnen kriieen en die d?’’ kwamen door aaot'st’nv van dit voedsel - - - -«oor schimmels. Zo denkt men ook d»t beschimmeld, dus bedor- bepaalde vormen van kanker op deze wijze zouden tstaan. Vla Japanse onderzoekingen weet men reeds enkele laren, dat riiatschlmmel bij proefdieren leidt tot primaire leverkanker. Uiteraard rees dadelllk de vraag ep. of het optreden van echtmmel* op graan mlsachlen ook totdervelHke ziekten kan leiden. Hiernaar wordt op het ogenblik een nlteebreld onderzoek ineëstelu. dat. naar het zich tot nu toe laat aanzten. inderdaad in de richting wijst, dat schim mels veroorzakers van bepaalde vortnon van banter temnen rite t weg te naman, als sou het communisme een bedreiging vormen. Wanneer het westen zich niet meer be dreigd voelde, zou de waakzaamheid ver slappen alsook de bereidheid tot in stand houden van het vsrdedigingsapparaat. Daarnaast diende een uitgebreid net van spionnen de NAVO te infiltreren, terwijl grote aantallen agitatoren werden ingezet om de moraal te ondermijnen. Wanneer we nu de balana opmaken, dan zien we, dat de Sowjete volledig in bun poging rijn geslaégd Op nucleair gebied uj. een punt aangekomen, waarop gezeg: worden, dat rij beslist niet meer de dere zijn van de Verenigde Staten. Door een gigantische uitbouw van bun marine in de laatste tien jaar, zijn de Sowjets er in geslaagd maritiem een zeer belangrijk land te worden, terwijl zij onder Stalin op dit gebied nog geen betekenis ^'2 j i op de. wereldzeeën rekening moet gaan houden 's-Hssr H.Kinderenstr 37 Over smaak valt uiteraard niet te twis ten en of iemand wel of geen wolkje melk in de thee wil ie, wat da araaak betreft, een kwestie die ieder vaar zich moet wet^n. Maar men moet niet be- weren, dat zo'n w Ikje aaalk niet in de thee zou horen. Dat wolkje aaalk is vol gens deskundigen zelfs noodzakelljk om oed zuur i ndo thee to neu rit is duswel bevorderlijk oadheid en. wanneer men ne wolkje melk in het kopje eootfigMRqtegri bij de Sowjets WO. ben" aangetoond hoe deSowjeta. zonder dat iemand ar erg ta beeft, kans zien een macht van e enhalf miljoen man feiitooo an snel in te zetten. De NAVO eenheBea 4 blijken op geen stukken na op sterkte te rik zijn. Er Sri heel voel moeten gebeuren en iet in West-Europa gal men meer tot samen- SN werking eri offers bereid moeten zijn, wg men te staat zijn tegen deze dreiging,die steeds sterker wordt en die in wezen een stille nnrtegis, een sterk parast schild te dat de NAVO kan zijn. Dan moet het ook afgelopen zijn met sub versieve aktiviteiten, want ook in een atUle oorlog kunnen die fataal rijn. eventueel’ tegen te doen? Veel dikke benen zijn het gevolg een algeheel f- voortvloeit il. voldoende aan de lijn denken, gek zijn op lekker eten en zo, moeten natuurlijk niet verwonderd zijn, wanneer ze te dik worden, waarbij uiteraard ook de benen meespelen. i eens geat Dan rijn er nog enige vormen die ver- broodbelei oorzaakt worden d*x>r een ziekelijke aan- nog een leg of riekte, doch deze vormen „rijbroek- vetzucht" en „elefantiasis", komen slechts weinig voor in ens land. In de meeste overigs gevallen worden dikke benen meestal veroorzaakt door een teveel aan vocht in de weefsels, waardoor we te maken krijgen met een vorm van «rriaam Voor de goede orde moeten we daa wel even weten hoe het met dit vocht in de weefsels rit Ons bloed voert allerlei stoffen aaot zich mee, waaronder ook geteaon vecht. Onze weeteels moeten steeds een bepaalde hoeveelheid vocht bevatten, want anders zouden we uit- over bet p nlng stond Mh vloot sp sen niveau brachten dat on bet gebied van de conventionele oorteg- werd niet beuührigd ep er een tekort ta het bloed is van rijke helpers in de strijd ven de mens door, door schimmel eeïni n-t- - xrigA V.._ X ILA-- weer de dragers rijn van de rode bloèd- klsurstof dtamoglobine) die de zuurstof overbrengt naar ds weefsels. Een tekort betekent dus, dat er te wéinig zuurstof naar de weefsels komt, waardoor de ader- wand meer vochtdoorlatend wordt en zie, sp dte marrir kan er sprake zijn van dikke banen. Op* komen dikke benen voor bij mensen die door bun beroep veel moeten staan. Het slagaderlijke bloed dat ng*r de benen stroomt heeft 4e zwaartekracht mee en komt wal aan zijn doei, het aderlijke bloed daarentegen moet door het hart naar" bóven worden eenompt én na ver loop van tijd wordt dit moeilijker en ■ntstaat er dus «en everdruk van slag- - Op dte maaieri ontstaat io de li iggriegha weef- dfkte benen. ,n ga fraai i zien we bij nven ..anti mensen met erh zwak hart of met hart- vernietigen. In het voomoemde geval ging afwijkingen, waarbij het hart zijn functie als zuis-ne-snotnn niet naar behoren kan ±7- 77- rtaaz u, ga afsuigiag, mat als gevolg dat echter steeds ververst en zo zien we dat er doer bet slagaderlijk bloed vocht naar ds weefsel wordt gebracht, terwijl oorzaak dikwijls geheel anders. Het be- h* aderlijke bloed vacht utt de weetaels -- mee terugneemt Het vocht uit het bloed komt ia de westsuls en bet vecht uit de efseis weer in het Moed, doordat het deer ds oderwand wordt doorgelaten. Nu is Os doertatenheld ven de blosd* vatwaod maar betrekkelijk en afhenke- Ujk van de hoeveelheid zuurstof die met bet bloed naar de weefsels wordt ge voerd, dan wordt de aderwand doorlatend. 2e sten we bijvoorbeeld dat dikke benen bloedarmer je. Bloedarmoede betekent 277. rode bloedlichaampjes, die op hun beurt tegen een aantal zeer gevaarlijke ziekte- VMér. de draa»r« rtin van A. Kl^X. vetWekkeré. Een onaangename bijkomstigheid is ove rigens, dat bepaalde ziekteverwekkers langzamerhand resistent tegen zekere an tibiotica worden, hetgeen nieuwe proble men oproept. Enerzijds is de schimmel dus de rol toe bedeeld van helper der mensheid, maar zoals we reeds 'vanaf de oudste tijden weten, kan de schimmel ook oorzaak zijn van ernstige ziekte. Iedereen weet, dat wanneer men 27. 77_7 ven voedsel nuttigt, men dsar ernstig ziek van kan worden. waar de schimmelstoffen zlekte- «7 rté aanpakken zijn ae in onze maar wtj mogen niet ver gt gevaar dat schimmels in te wesen roede ligt besloten naam die we deze stoffen yiotlca". stoffen die het leven De NATO omsingeld, geinffltreerd en M- deraaünd daar de Sewjeia. Niet voor niets heerst er onrust tn NAVO- krlngen on bij de rsgeringen van de lan- loten bij dit verdedigingspact. r de gebeurtenissen in Tsje- choslowakija «rakker geschrokken, evenals dat trouwens kort na de oorlog het geval was toen er in datzelfde Tajechoslowaktje aan coenmunistiache staatagreep plaats vond, waardoor dit land tot bet Oostblok ging behoren. „p v Toon was deze gebeurtenis aanleiding tot hadden. Dit betekent, dat men met de maritieme macht van de Sowjets. Deze maritieme macht heeft hen in staat gesteld om West-Europa te omsingelen. Door een handig politiek spel hebben zij in Noord-Afrika vaste voet weten te krijgen, voornamelijk in Algerté sn Syrië waar havens enz. tot hun beschikking staan. Wat vroeger ondenkbaar was is nu een feit: stérke Russische vlooteenheden liggen nu als een cordon om West-Europa, een maritieme macht van grote sterkte in de Mlddenlandss see en grote eenheden in de Noordelijke Ijszee en het Noordelijk deal van de Atlantische Oceaan, dia een seller ui vormen rond Noorwegen. Dat is i belangrijke strategische vooruitgang. De zelfmoordgolf die in oktober jl. door 7 trok en waaraan vooral hoge militairen en belangrijke ambtenaren tan offer vielen, allemaal mensen, die op een ot sndere manier iets te maken hadden •rbij maar te denken aan de met ds NAVO en met defensie, elsmede *- -**- het bewezen feit, dat geheel West-Europa overstroomd is met tlendi-'Twiden com munistische spionnen, tonen aan besnar de NAVO is geïnfiltreerd. Momenteel weet ot da achade ia, wat weten en of er nog naamste en meest s>x«-nwv.i --- meer spionnen in hoge NAVO-gelederset beelden te noemen In wezen ta de oorlog wsrkan. Op dem manier komen aUe plap- al aan de gang of liever gezegd er is sinds - 1 1M0 nog geen vrede geweest. De gewone burger in de vrije wereld voelt het niet zo direct els oorlog. voor zover die burgers leven in Wsst- ---weten wel durende 1M0 in Europa, en later de £-VietMaah?-> zon. Ia West-Europa heeft* men J-1 en binnenlandse ruzies en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8