j,95 1,50 r BLOEMKWEKERIJ SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN harieMrakwerk i Drankesservice galde» goedkoper mH’* ►♦♦♦••««•♦♦♦eoeeeeoeeoeeoeeeoeeeeeo- U5 Koop ri oog deken leges osde prijzen E J. SINKE DE GRAAG Drakkerf „Ie Hnmnx” Does Vmi* al nv Draakenservice - kleiae woning I DmSbzGbo 12 doeember 1068 DE BEVELANDER" I Donderdag 12 december 1968 r. v 1 - 4* Lange Vorststraat 31-33, Goes i j Fa. van Drlal - Klostlnge Patijnwag M, talefooa 7076. Bezoekt onze zelfbediening* bloemen planten kas WAAR Karinan’a wen «bediening 'i ♦♦♦♦♦♦♦aaaeeeeweww R.W. Hendrik- sen Dr. d.W. Tideman J. F. A. Rossël 01100-8744 sg taBcWHBfl St. Wllllbrordcollege Fruition 3. Goes n Gevraagd par 1 januari 1969 •en vrouwelUke HULPKRACHT voor het schoonhouden van de leslokalen IWerktijd 2 uur per dag in de namiddag Sollicitaties bij de directeur itji WIJ hebben voor U een groot assortiment wat wij U gaarne tonen neef 13,50 iet 165,- Van alle bekende merken hebben wij een collectie difl klinkt als een klok y Ook fa vitrage hebben wij m de nhawefa dlitgen Stroken vanaf f 1,10 tot f 18,90 per meter Lange Vitrages do stores ore. vanaf f 8,98 pun. JpOcmhoog KOMT U EEN8 KI4KEN SPECIAALZAAK BEDDEN EN DEKENS HET FEESTHUIS met vrije in- en uitgang voorzien van electriscn on waterleiding Te bevragen bij :X J.LK«aaDMMM, Grote Kade 2, Goe«, «I. Minnaard Boaaewalda 42. 'a-Graveap elder. -5£ uitslag vBauumwo ■m. McstekvarMrictag EJKM. - Kertgena garages Karman** wensbadianlng Lenge Vorztatraet 106, Goea -te Tr koop:. 3-pita aardg comfoor (nieuw) met veil heidaslang. Koopje. M. D. Grpotatraat 13, Goea. f-wwbw w8 f Altijd prettig gestemd l£ke riekt. I Op V*mis regant bat vsfrMnrand Tb kflop ggvraagd Gom of omliggende ’^JJJ**1* T**ra,n’ plaatsen Brieven onder no, 50-1 bureau van dit blad Te huur bm SBI I j' p. Al RUM 200*2 BLOEMENZEE 'L I Te huur ml Mar A Ooat- ■I »12 «M r, GOES, tijdvak van 4 tjn. 10 december 1 Ml. ▼an .•o I telefoon 01100*7265 derwsgen, wtRSM a t Adv woa overlijden er momenteel Sl<“ Mtajdrtan. VMmard VRUCHTENBRANDEWUN •Be zoet. Dfverae MaafeM 5» «30 1101 1443 1700 OPENBARE VERKOPING getarte W. P. de Nooljer te 1110 1M1 1730 3052 2355 BtrtLLDK» beven f M— iiiMia nhlll Inlaad GRATIS THUISBEZORGD. Vroeg tuM frtMt grVikrarrat BAKJES MET HYACBfTEN OPGEMAAKTE KANDELAARS - voor Mara baura. FRANSE LANDWUN 1 fleaaan veer A. PR1NCSN, Wouwstraat 35, Goot. -rararararaerararararararara- Zie de wereld Kersttnio vieren met R.S- of Philips TV vanaf f 560,— HYACINTEN. KER8TTULPJCS. on oen grata keuze fes BL0SM8TUKJM voor de Kerst o.a. da praktijk van tMDdarts t. KKnkert verhuisd near Tarfkade IS. Goes («aast museum). telefoon blijft 01100-6504 ii 4 4 Prsehtfes vrlnterbegonla'e, ross en wit; Axatee’a, Kerntetorróa. Cyclamen, Aatbertaa*. koopt U noo '3 MARS veer 69 ct 3 CADDY veer M et SMBJCYWAYMct In Lange Vorstetraat 106. Goea 1442 1835 3011 Franss Brandy „NAPOLEON** <Mt gratie ssgnardss A g mr firn - Vvf3 WEBKEND-AANBIEDING geldig van 13 dse. tan. 10 dec. KERSENBBANDBWUN f .ZOET** *er literkruik Q COGNACW1JN „NAPOLKW" pe- *.W. JONGE GRAANJENEVER H voer da liefhebber A Wg oer literkruik 3, I 3 B. SCHOUWENAAR KLOOSTERMAN Hanaweert, december 1868 Kanaal wee 31. TANDARTS YERSEKE Vrijdag 13 december Saterdag 14 december m dtaedeg 17 december AFWEZIG ♦46444004444444004 dtoadag 17 december IMS geen spreekuur Tandtachmcua Htdag dinsdag van 10 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DBLANOBOUW Grote Markt 38 Goes «4 -- daa vele andere heimerende Tan d^iM en «B alarmen ea hart- en v we hier te Ben deer soek heen termijn a»o-— vetw Voor decoratie ook vedarar vaa grata peftaM. 1300 3070 3O« 3010 13M 3000 •71 731 33M hebben gexien de wol k enlaas te door dringen en teen heeft men rider meer kiueun veststellM weBui i stelleen «the 10 ▼eanw heeft. Wet weet mee dot er op <teee planeet naar aerdee begrippea hoge UR recente onderaoektngen te keWM vest te staan, dat de wolkenlaag rond Venus uit Ijskristallen bestaat In lagere niveaus waar het warmer tl «aan die r’ikriftallen over tn waterdruppels en deae voBm aces. Maar as beasAm vei- BMZEUNGSEBTRAAT 13 - KAPELLE-TEL. 01102-1031. I DUBBELE LIKEUREN X" W gA rile smaken, per fles Tm hadaa vm Dokter Klolnepler wordt ataeeas bowefljk der Sageewoerdlge hulp In de huishouding gevraagd. Telefoaiecb aaagsetoOM eMier we. Nadere taBcMtegen te- beko- laen tea kantore van noemde aotarte. «Mt voer-, 3* aa aAOertuin b WLH Midirae Te aanvaarden ia overteg fr Makelaarbkaptacr l.e. G Mof. Bogardetraat 7. j Kom tel/ Uw dreakew «tesoeken te oese drankeneeretee. U feeegS M aas rocMWroelu sm de eimkeewere ee dvMteentadeeSrte. ATTENT1I OamM on haren opgelat. Wi* voor f 6,— feestartikelen of vuur werk koopt, mag GRATIS met de bus nwe naar de voetbalwedstrijd HontenismGOES. Si Uw naam wordt genoteerd Jot de bus vol is. teveron fit "W-r -► D.K.W.-brommer L 30. nieuw. Nicuwpriji f 555,— Nu f 4oo,-^ Tet aiioa-aoe. Na uur. -► Hoge bijverdienste (o.«. thuiswerk voor iedereen) aangeboden. Bureau ..De Schakel**, Bogerdweg M. Drolschor. -► Philips wasautomaat van f ««3,— voor f 743,—. Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. Telefoon 01100-5855. -*■ Tv hoep: dhr. 3e hands TV-app. 43, S3, 34 cm, gesch. voor Ned. I, Ned. II en Bel- gi*. vanaf f as,—Radio v. d. Broek. Klokstr. 17, Goes. -> biglish Elektric volaute- matteche wasmachine van f 1336.— nu f «BS,—. Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. Telefoon OltOO-5855. ■ïiAgi 2 uur In bet Café vm da heer W. L. Ruige te Kwadendemtne. Dorpaatraa' S. krachtens art. 1233 B W Éa bet opevbear verttnr—r het woonhuis met aehatsa, ktppenhok- tafn ea boom-1 IV Ktoedendemme unwf 2. groot 1 batten M «ree M ce«- VTRKOPING BOOMGAARD *s-HEER ARENDSKERKE Noterts H. W. A. Steen poorte te Kruiningen I voornemens ten verxoekc vm mevrouw A'L van Nleuwenhufjzen-Boogerd te Goaa h(J inschrijving te ver kopM; het perceel boomgaard .M- dvr *»-Neer Arendykrrlcc «actie nrt. J23» en 1927. groot 2M.1» hectare. Vrtf^vM pacht en dadelijk Inlfchttagan te bekomen bij da haar J. M. van Nieuwen- hidtaM te *a-Heer Arend, kedte. Ouda Rijksweg 118 ■biljetten tn te gSBOOmile - december '88 Door omstandigheden Is plaatsing van deze uitslag enigszins vertraagd. Prijzen afhalen bij C. C. v Paaschen. Slotstraat 14, Kruiningen. UITSLAGVBBIXQM Vegelverenigtag KrabbendVke 13g 3M 33g 1077 1430 taai 2038 3051 2082 3002 21M 3427 Door omstandigheden -► Te koop: nieuw raam kozijn I3a MJ 310 cm. kom pleet tn. glas f 80,nieuw- prljs plm. f 300, singel 40, Goes. AH. -elektrische izwtalla- tiea worden door ono de». kundig verzorgd. A. Boon man. Ovezande. Tel 011W- 306. -te abg eautritege aai vaafli vanaf f 133,-, Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Gom Talefoc* 01100-5M6. -> flgleefd bieden wtj om aan voor het verzorgen vm uw type- en/of stendlwerte. j' v- Bersa-Minnaae. 3Roggeveenstraat 30. Goes. -te Philips wasauteanMt vm f «08.— voor f TOA- Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goea. TWefoon 01100-5835. -te Pers, leningen voor aaw- schap auto, caravan enz. Hypotheken, v. d. PQ1. Mte riikestraat 11. Goea. Tel. •soa. -te Philips droogautomaat van f 308,— voor f 404, Stroom .N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. TaiefoM 41184-386». -te Ta koop: Opal Rekord 1063, Lz.g.at Koopje. Inr. brommer mogelijk. EMttr. lasapparaat 330 V - 190 Amp. KapelseWeg 31 B. Kloetinga. 1S afgandem te aanvaarden Prijzen aft I februari IMS, behoudens Ixtdijkaatr. teaatemwdng van B. en W. vm HeedatesMkerke. Tv bwWltl sa: zaterdag 14 «irunbsr 1M van 3 - 4 F—g wU MsBbte VTilflii en beken hsgjaMl dank voor de MW MBkM na belangstel- Mg WW an bij ons huwelijk -»■ Unlluz wasautonaaat van f «3 nu f SB.—. Stroom N.V.. Lange Kark- str. t 11-17, Goaa. Telefoon iiiao-sesa. -» Te kaop. sportbroanflets Flandrla' LpraLz. bwj. 1087. móet weg. B. Schipper. Na zareth WoUaartodtjk. -» Te koop: oen Bócai ko- leneonvector. KJoetlngeeweg n Goes Telefoon 9033 -► Bij verdienen! Thuiswerk huisvlijt, dienstverleningen. Extra Inkomen InL (met antw.segelt Bureau Ineora- 77 Postbus 42 Veldhoven. -te Te koop modome kin- i plaato- •ebrak. Koopje Te bevragen Nieuwe Kerkstraat 39 A. Hanewaert ■»- ABG iwitrtfews reeds vanaf f 130.— Stroom N.V.. LMgc Kerk straat 11-tT, Ooaa. Tslefoon »1108-9898 -te Comhhsetfe twdto-ptak-up Stereo na Mg f Ys vm DvlaL KloeHnga Tri Sm mmwm 1 J. VAN ZUNDEREN, Ruytarlaan 28, Goot. Ook »oor P.Z.C. Spaarnastad waakbladan an Vierhand Foldarvaraproiding. TE KOOP: woningen Goaa; 1 woning, galagan In da Trompatraat. Rilland, 1 hoekwoning, galagan A. Butaynwag. Kruiningen, 1 vriistaOnda woning, galagan Eindje da Ronda Te koop:. Mot ingang van 16 dec. ts mat grote tuin en garage te Waard». Dirakt ta aanvaarden. Bouwjaar 1961. Inl.: Make laarskantoor i.p. G. Mol. Bogardetraat 7. Middelburg tbl 360< Tavana grate sortering HadpfaafeM speciaal voor hot vullen «an plantenbakken, bok In KarothomM grots keuzo en alle groen voor zolfvaraiering loc verfcrijbaar. GOESE WIJN- EN GEDISTILLEERD-HANDCL (BLANKER) GULDENS GOEDKOPER I Opril Bweatenmarkt 2, Gom. Tel. 011006615-7091 - 01192-31» VIEUX „BURDON" ft (fluwval secfit) per literfles Q^efv JONGE JENEVER „SCHIEDAM** ft gg extra zacht par Htertandk OyVV OUB JENEVER „SCHIEDAM” ft gft extra «acht per Bteifenrik VgwU 7,58 331 Ml 433 4M 448 933 SM 940 783 711 708 830 073 043 008 10M 10» KM 1137 1413 1441 1444 1454 1408 1407 15M 1SS4 IBM 1841 1884 17M 1001 3004 -1 Mj. A. Kusee. 10, Krabbendljke 14» SM 382 771 UB3 SM 3200 811 33M 1543 SMS 18M SOI 3781 r** n de A. Fokkerstroet te Goes Inlichtingen: Stichting „VerplMg- on Rusthuizen Zeofond”, Roueaneekaai 36 Middelburg, tel. 01180-4658 UUtlag verloting P.V. „D« Vruherdsduif* Kruiningen 1048 1044 1227 - ,113» 1S06 2053 2358 ra ra ra rara ra ra ra rara- ATTENTIE ADVOKAAT vnn aterM M brew- ft ftg dewtfn, per flee VyVw AARDBEIEN-ADVOKAAT Geboren: Adriean Paulus Johannes Christiaan, z.v. A. C. Bos en P. C. Paree-te Zwijndrecht Cathaline 7. 7 j en C. G Boone te Gom - IzaSk Johannes,, z.v. G. Prov-- -( en M. J. Steketee te Kruiningen - Chantal Nathalie, d.v; P. G. Pellegrino en A. M. O. Mol te Goes Pieter Cornelis Jacobus, z.y. M. Huissen en M.. L Krijnsen te Kruiningen - Pleternella Anna Catharina, <£v.-C. j. F. C. Machiefse en C. M, J. van Tilburgh 1» Goes - Petronella Irene Leontine, d.v. A. de Jager en L. G. P. Jessen te 's-Heer Aréndskerke - Jacobus Johannes, z.v. J. A. Mol en J. J. Everse te ’''pïlle Adriana Cornelia, d.v. M. L. Koster en A. J-. C. Ringelberg te Goes Ondertrouwdr -Nicolaas Heertjes, 22 j; te Hilver sum en Veronica Raad, 20 te Goes: Gehuwd: Jozef Matheus Uitterhoeve, 21 j. te 's-H Abtskèrke en Hendrica Anna Maria van Gur 21 te Goes - Jacob Willem van den Berg, 22 j, te Bruinisse en Maria Jacoba Visser, 19 j. te Goes Simon Johan de Witte, 23 j, te Goes en Wilhelmina Maria Wijnanda Rijk«e, 20 j te Middï'burg - Mari- nus Cornelis Harthoorn, 22 te Yerseke en Johanna Jacoba Scheffers, '22 j. te- Goes. Overleden: Jacoba Cornelia Goedhart, 93 j. te Goes wed. van M. J. Schouwenburg Neeltje Qperneer, 70 I. te Gom, echt, van P. Zwartepoorte - Pieter Cabboort, 91 te 's-Heer A/wMskétke, wedn. van A. Kraak - Preternella Droogers, 74 te Goes, echtg. ven J. Rus - Adriaan Matthijs Sampon, 79 j. te GomJ wadn. VM P, Burgel. -, 18M P’-ltH 2918 2737 2904 3238 Prijzen ef te halen tot 1 Mr. M.1ÏK M Kriigw te^K'*rt<*eWO’* H°°“rtr WAAR koopt U do 2e TUBE PRODENT TANDPASTA m veer 26 ct in rte Te koop: TV-toeetel gone da berakanlngen nn da watao- achappeltjke onderzoeken de oppervlakte van Venue niet, omdat de temperatuur dermate boog ia, dat de dzuppela alweer verdampen alvorana aa daaa -tppècvlakte kunnen bereiken. Zo zien we op Venue het me3rweard<ge feit gerealleeerd, dat het te de etaaoa- feer voortdurend regant, terwijl .toch geen druppel da oppervlakte van da planeet bereikt. ---- H«t aantal hartinfarcten neamt toe en te de laaftljd tiwM i ir* yrguwM jearlljka^ teM^r^feta Albordln» Pleternella, <tv. P. W. Sïnke efleta «ader- - - we op korte Aat dana ctj- m dzwttoeh zuIIm at«>au an wei voor -- Afwet 8080 2906. DM s-_j er niet om liegen en die aantonen Hoe ernstig J—A -5 - J te *-•_ vaatetekten ta «m •terfte aan dergriljke ziekten la „beecbaaMa wereld** wvmtt‘ L-,- teerd en WMrtegan men ta de gehele medtoctae weesdd toe ateijde trekt Ook in Nedaeland wamt nwn zich bij zonder ta. Zelf, da regering tracht so- y**< .TC—IMlt hl,rto* Ter beetrfldlng vm de verontnwtonda toe neming vae bet aantal aterfgevallen door hart- en vMt ziekten, wfl da regering overgaan tot een atatlatiache reglriratie van de aard der riekten en da leeftflde- groepen, waarin deze hun tol elzen. De- gNrdaar kon ae. «tattrilasbe regiatratle zal tot etend beaM vannen komen In feauwe aamaaneerking met de dete planeet Stichting Medteche Regtetratie Zieken- hutaeti, mat de tromboeedieawt van het bureeu van fe Wrrtldaacn^^^i’. •lieve gagavana dto men Mrtuflgeu t ta doettreflbnde mate ft ggftge 6wu6 «wi opsporvn «tellen van de oorzaken an dë'bêri'rtldinè Deze admtnlatratievv reeearch la een btf- drare die de overheid kan leveren, de medteche wereld werirt roede aan dtvw- ae awdaM gnatetoM ap «8 gtoteA Ruaateche acheikundlge, pret dr. dat naar zijn aaggM ta artaat_iajdroef- •IdhaSd m huméurig- zender dat ar achade- mannan naar hto dÜHMa en voor vrauwen tot aaife rijn «pectaculalre cijfer» dia ove- de gehele geconata- 2318 2340 33» 2345 2377 2488 3964 2578 38M 37M MM 3896 *- afhalen te aanvaarden dear |MM bas nwt om wMdarmiddri da* ta ataa* Ug humeur te beüden. Dei ia bljaendar vaal narigheid kunnen worden vworkotnan. r_-_ 2^1 I taaam Parekaün zijn wondermiddel kon I teedimen aan de nanaaa die bet wereld- - - B achten zc 'en we <ten «an beters wsisid dst tn tegmnsft gaan. - -- 'I ------ I GERUIME tijd ia de planeet Teaiua voer I de aatronoman een myaterie geweekt. I De oorzaak daarvan meet worden ge- zocht in het feit, dat deze planeet van eaw aorateetelael aawgewn ie deer een oaadoerzichttg „afeMÓelt. men lange tijd zich geM VM het opptnvtak van Stade kort ia de moderne techniek zever lpr, ontwikkeld, dat de imderzoekera kana Nederiandae Node Krui» en het regionale zette te K Met de a<ta un dn ae hoopt da g *to In mam -- I da hert- en vaatziekten, het vMt- «tellen vm de oorzaken M de beètrtjdine. Deze admtnlatratieve reeeareh 1» een btl- draav dte de overheid kan leveren, de medtache wereld werirt reeda aan dSver- Brven van wijlen de Coüjnaplaat: L bet paneel bmawland tn de Oud-Noord-Bevclandsepolder te OoUjnaplaat. groot 71 a. L Mat pereael tiairtea* in de Ottd-Noord-Bevel»ndpolder te Colijrwplaat, gróót 1 hec tare M arM centiaren. Bekte percelen lijn direct op algen gebruik te aanvaarden. Izwehrijvtngablljetten in te le veren vóór 21 december 1S68 ten kantore v»n nolaria W. P de Nooljer te Heinkenazand. alwaar nadere inlichtingen te bekomen gijn. ■ii - Perekalin. heeft een middel uitgevonden dat naar zijn zeggen ta ataat ia droaf- heta, vreaa, panlak, vennoeiMteid. be- heid te R IR .RI lijke bijwerkingen optreden. Volgen» de uitvinder zou dit middel voortreffelijk werk kunnen dan waar het ar om gaat de Sowjetwerirer te bevrijden van de nare invioedM van de meafeaniaaUa die rich ook in de aewjet-Unie doen gevoelen als gevolgen van het aaodarae leven. Hot dauw gevonden aalddal dat de naam „Fhenlgama” draagt aou beter m onacha- datykar^ztja dan ie andtra WaaMer wc ao het UJafa bekijken iam< gemnadaaandoenizzgen dte enlgama* worden verdreven, dan erop d vre hier te maken hah- zou Zijn de mena voortdurend in een pret- c_ -7_ 1. - TT Tr •antrekkelljk. want hierdoor aou Bit Ir aard vaal narigheid kunnen worden vaarknmM Hat zou mogelijk moeten zijn, dat pre- rrr.. teedtenen aan de minera dte hét wareld- laldera ta bet KrenMrW -- De Geofc w •en wa dan een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16