•v sn WINTERMANTELS JAPONNEN MEISJES MANTELS ROKJES BLOUSES J I zel R-taüPïmSa I PHILIPS KUUMNTV ROKKEN - BLOUSES MEISJES JURKJES Niklaas cadeaa «rail wagen N.V. VAN OEVEREN - YERSEKE J. M. v. LWmw via Oeverea N.V. F, setto-< St St ffiedm heeft de eieewe zeek bq na Oevem-Yeneke geziei r MV Én voor het hole gezin i LANGEVORST 80-82 GOES DE JONGE i - mui» wasdrogers 'GO£S£- i ..DE BEVELANDER’ Doi •Ml Philips draaltopstofzulger Voor moodori Koffiemolens 20,75 tot 59,50 NEEM DIT GROTE VOORDEEL 1'- t mogelljk? r. 3.95 ZJLVERZEGELS WafeMOHOteiM. 4 4 MODEHUIS 'V 1 LOOP IN.... KOOP CONTANT GAAT WEER DRAAIEN GROTE KOOPJES vlot inctaooèrtib 1001 kado-ldeetjes vindt Sinterklaas bij DE JONGE, die evenals de Goedheiligm^n is Tegen elk aannemelijk bod VOLKSWAGEN 1200, 1962 CORTINA 1600 COMBI, 1965 Vervanging der ledematen V J' TELEVISIE Dandarda* >1 neeembei 1966 J Wij verwachten aanstaande week: Mercedes Benz 190 D 1965 - - 1964 1966 Voor vaders tan fijn •cheerapparaat v*«r Rewnhaiirt acharaa raa 4S.M tot M.S0. bandrecorder voor U een grote kéüze. Wij bieden aan de volgende - Messen slijper 21,95 MAKKANn UJN KM Vauxhsfl Flat 1500 Ford Zephyr Mercedes Benz 200 - Drtdï pracht Wonie KwaO 1966 1966 1962 1967 - -- - heb^ Oiwrvarsn automsblllsten gevaar op de weg brengen en kwaR .Zowel Ui 39,95 tot 59,95 Daarom naar Sc hoenhandel 20-24 SM 2546 4JB GROOTSTE SORTERING PANTOFFELS IN LIUKI, VLOTTI momulin Mercedes Benz 190 D Mercedes Beta 200 D ..o......r 1 "T.TJMG i: ---- onze •Schlager pantoffel» met of zonder vacht, gesloten of- open hiel, Hut- sokken. Tassen, iets aparts van model als kwaliteit. Geef haar of hem een paar goede schoenen of laarzen. Maar dan van Superklasse. Zowel in onze dames- als herensfd. grote keuze; zo ook nylons, panty's JI „Elbio Herensokken, verschillende modellen i1 kleuren enz. enz. c. L MJvwdtanstel Thuis- GEVRAAGD: net meisje en jongen voor automatic ■M afgestamd op heft kind. "xV '1 Hij weet, dat deze speciaalzaak op zijn feest is berekend en dat B het daar vól hangt met kleertjes, I waar kinderen dölgeiukkig mee ziin- De Sint kan weer gezellig zaken I doen bij ZlMOSS£»/£-/iUf/Ot^^, T v— BAKKERU-AUTOMATIC JACOBS^— Kreukelmarkt 14. Goes. Tel6869*. - dte -X BERCO’S bergl V vanaf DC VERKOOP IS MTRLUiTENO CONTANT - I Tele** IANGC OMCSTKAATS2 GOES Konl I i1 Wljnt LA A. .1 r .1 GoMMDOOfteW’Mt 21“ G**« s-Geev«*gaMee. - f -■ BERCO <x> I.AW AN I SPROOk 'I SAC f i': p - Ook hebben wf woor oakoto T In pi* Fa. u •ENT VAN MARTI WILKOM 1 ew"S^*y»wl w keuken- Pesteur- bank de M tlng TV I ft KUN aar- Baal! geedl Ook kun* Her* een Haurwi of zwartwit KINDERKLEDING8PECIALIST I» ll I»'- - l' of **n In diver»* uitvoeringen an prijzen Philip* haardroog- kappen ran -> Hei lijk on wat d- dst m Super Vraag hui». -> Alk look, gembei en», bl Gspe- Voor oen nuttig on good Vo éw. •es vo .'.open let V Ir GO wee» rakkun «intertel .•maak a geef M at jaca telefoa TRLKFOON 01131-1343. onveiligheid in ona land nog steeds toe- l-- veiliger pp d* weg en vx Manlijk daal het geve gebrek aan ervaring van een belangrijk deel van de weggebruikers Pn wel in het bijzonder een groot aantal automobllls-, doch sporadisch achter' het stuur van een _1 staat zijn om voldoende ervaring op te voor «tocht* Fraie i uit e ■kat Woni Kww -► 1 zond) schut Word F vat -► C ma tri an p dan 1 Wont Kwad 1 a vangt gr. m< hale*. t IS.— pantof SmHI» Nleiiw W«aMetamaaw*l>>Me< tnda H C.fS V. linnr hang Wow Kwa -► D raak W-1-1 Beveu deae vrouwen veel te weinig rijdt, omdat itlg Lo*p **m Mea*a la *nza atouwe xaak aaa da Oude Terowatraat 27 •ATTERMSCHEERAFPARAAT MM altijd mooi haar Lange Vorststratrt 69-71, Goee. a -**^*-**^v I D«ad«rda* 21, vrijde* 22 a* xaterdsui 23 aavaaibar «atoaag«a wf| U eraa* tot 22 eer. WW «adéf U EEN KEUR VAN M MRTI HUMHOUDILUKI APPARATIN .-*• kteda handt halt t trfjpaa tjee. -> -+■ O teak, Prtjaa - Wontl Kwad todek U: L* Parad enz. 1 gelegd ««.a.n. suto .reukelmerirt 14 Regerscratle-iMffeltJkheden e*k bR de «seae Regeneratie is «en wonderlijke eigenschap. Veel ongewervelde dieren sijn ia staat pm vectoren gegane weefaels weer te laten aangroeien. Een van de bekendate voor beelden is wel het weer aangroaien van de staart van de hagedis, of het weer aan groeien van een schaar van een krab a d. Het is begrijpelijk dat dit fenomeen ook de medische wetenschap ernstig bezig houdt De vraag is natuurlijk sou, een mens 'mogeiïjk zijn? Voorlopig lijkt het daar échter nog niet op. ook al zijn er wonderlijke resultaten geboekt tijdens de veeljarige onderzoekingen die er op dit gebied zijn gedaan. De kendste onderzoeker op de Russische professor Po1 a-'-.a-. at— Tju r —v— r o—- -- verricht en die er ook in is gestaagd om tot opmerkelijke resultaten te komen, die de medische wereld verblufd doen staan. Voor het grootste deel verkeren de onder zoekingen nog in het próefdierstadlum. ■waarbij men gebruik maakt van hogere diersoorten. Zo is bijvoorbeeld gebleken, dat wanneer bij een hond een deel van het s< hedeldak werd weggehaald en de openi -< werd in- geemeerd met een mengsel van fijngema len been eh bloed van het betreflerr e dier, het bo: l-'nF-aam maar ’eker weer ging aangroeien en het gat werd gesloten. Det is om te beginnen reeds een bijzonder opmerkelijk verschijnsel. Bescheiden proefnemingen op mensen in de 8owjet- Unie hebben Ook reeds goede resultaten opgelevérd,' Bijzónder interessant zijn we! da resul taten die bereikt siln °P bet gebied van' tandregeneratie. Professor Poleshaev heeft ontdekt dat wanneer er gaten in de tanden of kiezen van proefdieren werden onge vuld met tandstof. na verloop van tijd de behandalde tanden weer geheel gaaf srer- den. Verwacht wordt dat hot wenselijk gebit zeker niet anders zal reageren «*'.- dit epent uiteraard fantast*irhs paragu ttevesi. Oak pp andere terreinen verricht prefoaaer Poleshaev onderaoeklr c-2 «tfn. dat" ook bij de mens geaaa i i p- ./-’J OAAR KOOPT HM NU I Te koop: bruidsjapon, m. 44, met lange sleep. Tel. - B «lllT-M». Thoornpolder 1. I Wissenkerke. I -► Te koop: Flat 300 im I C. de Graaffstraat 07, Goes I Prima kwaliteit hygièni- sche gummiwaren. hand- I schoenen enz. Prijskourant I en gratis proefmonster wor I den op asnvraag franke toe- gezonden II .Zate”, postbus I Middelburg. I -> Te koop: i.pr.st.s. wandel wagen, ho*g model. 9 mnd I oud. Jullanastraat SS, We- I melding* Beleefd bieden vrij ons I aan voor het verzorgen van I uw type- en/of stencilwerk I J. 3. v. d. Berge-Mtnnaar. 3. Roeeeveensttaat Goes -> Wij bieden U het gehele laar vast en goed betaald I werk op *ns atelier als naai- I Ster *f toertingnaatster. Am- I berg N.V., Industriestraat I Goes, telefoon 7W0. I irsnt. niiitviijt. Nnenarvene- ntngen. Extra tnkzmen. In I (met antwoordde «eb: Bureau I Incera-77, postbus 41. Vsld- I hoven. I -*- De hoogste waarde voor I gehele of gedeeltelijke in- I £mMs winkel- of solder- oprulmtngen St Jacobstr I Goes. I -*■ Tb k I racebaan. |- Goes I -> Autoverhuur zonder I chauffeur. Alrisk .Verzf I Violenstraat Tg. C- MM -► Te koop: Puch bromfiets I en drasrbare Millfpa «ram- I mofoon.Violenstraat M Goes. Te koop: 3-gasts kachel Te bevr: straat Gees I”. -*■ Ta koop: wandelwagen Mwowsa» Qgj dergeltjk regensrattevermógen ook bij de daar échter nog niet óp. oók al sijn veeljarige onderzoekingen die er op dit grootste en Oer dit terrein te wel j'eshaev, die reeds twtntig jaar óp dit gebied onderzoekingen' tot opmerkelijke resultaten te komen, die vuld met tandstof. na verloop vast tQd de Verwacht wordt dat het wenselijk epent uiteraard fantast*ril a paeaRe- «Mt' «r evartgens ni«t naar att. dat het ao aal I geamputoerdB armen of benen ns verloop van Üjd w«sr aangroeien Wat echter «et Ml toe baMtot e, toto eehtw ai —eriatig Het 11 belaas een feit, dat de verkeers onveiligheid in ona land nog steeds toe neemt Kortom het wordt nog steeds on- vellimr op do weg en volgens wetenschap pelijke onderzoekingen is dit voor een belangrijk deal bat gevolg van een ernstig gebrek aaa ervaring van een belangrijk deal van de waggebruikera én wei in het t“ - ten die w«l over een rijbewijs beschikken, doch sporadisch achter het stuur van een suto komen te zitten en daardoor niet in staat zijn om voldoende ervaring op te doen. De eodcraeektogea «rezen uit. dat er bij voorbeeld niet minder dan IM.M0 vrouwen elk jaar een rijbewijs halen. Vast staat uit de onderzoekingen dat een groot deel van zij slechts nu en dan de baechil ben ever da auto die manlief moet gebruiken. Hetzelfde beeld zien we bij ongeveer 1M.OOO jongeren van even lg jaar, die een itjbealja haten, per jaar. De enkate keer dat zij de auto van pe mogen gebruiken is niet voldoende om hen voldoende rij ervaring te geven. Dat neemt echter niet weg, dat «1 die vrouwen en jongemannen menen, dat zij, omdat se sso rijbewijs hebben gehaald behoren tot de chauffeurs dte rustig aan het verkeer kunnen deelnemen.. Maar zo- als dat nu eenmaal voorkomt doen er zich m nu en dan plotseling omstandig heden voor in het verkeer?w.srblj een ervaren automobilist de saak nog weet te redden, maar waarbij dan door deze on ver, ervaren rtjdees brokken worden gj*—-- Tei »«x>‘ va» <*«s» onervaren rijders Goes Tel JuJ>1 de drukke vakantle- maanden een auto en gaat dan aan het j verkeer deelnemen. >- Uiteraard is het bijzonder moeilijk om een oplossing voor dit probleem te vinden. Belangrijk is echter, dat de e*ta«orig* dte normaal weinig rijden, ziek bewust ztjn van hun gebrek aan ervaring en dus veor- verkeer geen grete rietoe-a aamea. Daaznaaet Set al éen grote verbetering betekenen, wnni* de*e voeten»^ jasje teefthd «-J- 1 jaar. dorapelaar en kunst- auto te rijden, aodat schaatsen met witte laarsjes Joch ia alk mnral aoveel magelijk er- maat M. Boomgssrdetmet 1 vering opdoon. bit alles te het bateag M s-GsaveswoMm vaa owe vettiger vwteme.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8