RIA i 1,00 0,45 0,45 0,75 2,50 KWALITEITSSLAGERIJ 1 RUISAARD ER IS HU EER ZEER BIJZONDERE AANBIEDING M MODIEUZE „ELLE” TRICOTS! 0,80 0,50 - 0,98 0,25 Wees! U een jongen of een meisje? 3,20 3,18 3,78 vrijstaand herenhnis winkelpand in Goes vloeroppervlakte 100 vierkante meter b a NALLO, TIMERS EN TWENS B58TSHIP Dowfchfeo 2f nwMnber IBM „DE BEVELANDER" Dor SPECIAALZAKEN: Goes 1 4 K s 3 praktijk hervat hoekwoning met grote garage on schuur te Goes TANDARTS E. Kllnkert GOES hervat h; we.» **i*T De Stoffen Speciaal Zaak (Naaiboek, Kado-bennen leuke surprico) Voor borate Lang* Vorst 83, Goss. Voor dames: Lange Vorst 86 Yersske te koop het woonhuis aan do Schotts 9, prijs 3.600,— Inl.: G. ten Voorde, Patii D. Hago TE KOOP: woonhuis aan de Trompstraat 7. prijs f 7.450,— Afspraken gaan door. Saneringskaarton november blijven Ie helft dec. geldig. atlinwog 98, Goes. JÜ01KMX789Z. hot hals Inl.: G. ton Voorde. Patijnweg 98, Goes. Tel. 01 f00-7897. Voor direkt gevraagd: bezorger vertegenwoordiger In bezit van rijbewijs. Leeftijd tot 30 Jaar. Sollicitaties te richten aan: C.V. Groothandel VAN MELLE i' Edisonstraat 17. Goes. 'J Kapeilo-Bjezelingo TE KOOP: het woonhuis aan de Julianastraat 24 prijs f 8750,—. Inl.: G. ten Voorde. Patijnweg 98. Goes. Tel. 01100-7897 J. P. A. Rossël Reparatie van HOEDEKENSKERKE tekagp: oud winkelpand Je aan de Havenstraat 18. prijs 4.900,—. Inl. G. ten Voorde. Patijnweg 98. Goes. Tel. 01100-7897. Kthppl gemoderniseerd huls Schuivende Sinaasappels pellen on ven sinaasappels, grape-fruit, e-d. is dikwijls een lastige opgave, omdat het vei van desa vruchten niet ao eenvoudig te verwljderra ia. Op die manier zit men soms lange tijd te pellen en te plukken, waardoor een groot doel van het genoegen, van het eten van ao’n heecitjk stukje fruit al verdwenen is. Gswosn even ds naam er ap Woonhuis Schors Woonhuis BlezoHngo I tewm-ura dags 11 uur in Hotel „de I-- teSk^JUSZ' ra I a O •tat zonder vlees an vleeswaren van KE Ml I 500 Qram VARKENSLAPJES BOO gram MAGERE STOOTLAPPEN SOO gram PROCUREUR LAPJES of STUKJES Weinig tijd Ruiaaaard'e vlug-klaar artikelen zijn zo bereid. SCHNITZELS per stek SLA VINKEN per stuk TE KOOF: fraai gelagen HAMBURGERS per stek 1 TARTAAR per stak 100 gram «OTERHAMWORST V O BITTERBALLEN 10 stuks l' VLEESKROKETTEN par stak voor f 25, te Kruiningen is voornemens TeL 5015 Grote Markt 0 Gom bah. ■raMakiadhg Raaaetaria Modi Stof voer era HEERLIJKE WARME DUSTER era altijd wefttem geacbeak Daster SOeffoe ƒ3,50 -t 1330 per «Mor. Hol 01 UI GEMEENTE GOES eek de baad liefste wens Ie neg wee de 4 -J I I I' P methode reeds vele malen met succes toegepast en de deskundigen menen dat ir Brieven onder no. 47-4' van dit blad hoor Rial. Goes. (op de eerste etage) vaa KAL be i be in vals soorten on kwaliteiten 70-120 brood UfT EXMM WORSTKEUKEN: 100 gram ROLLADE DEZE WEEK IMsrat liALHMK^RN. :- r r B te Kr riskgis, sectio O ■e. 1734. praat L70 ara. Dadelijk na bate koopsom te arav toestemming vaa Bezichtiging: M van 3—4 uur. z.g.a.n. solide bouw, out. CV. (gas), grote siortuin. Totaal ca. 390 m2 aanv. en be- zicht, na afspraak. Tel. 01100-6587. Te huur gevraagd tegen december Zn-SLAAPKAMER Te koop op N -Bevelend omg Veeree Meer een omamhraatakja Goes Uw voerdeel Maat U vaar de eeee. eea ozeN latea wij de keee. KORTE KERKSTRAAT 3 TEL S317 GOES. a5W? NIEUWS INT PARIJS Voor een kwaliteitsslager uttneembaar. Gees. -te Wie wil ons behulpzaam het spraakeer. Tandarts nop donderdag 9 no- UÏ dm irgiri 11 EMM De Korenbeurs te Kruiningen: Zondag M aoeember 1 «m, gaUefda ouden, harwd- en grootouders A. QUINTEN weelakje i 10.000,— voor vestiging of recreatie en winkelpand met woonhuis op mooie stand. in Colijnsplaat Te bevr.: tel 01100 7721 Hartelijk dank, ook namens onze kinderen, aan allen die onze 4O-jarige huwelijksdag tot een overgeteitjke hebben gemaakt. 3. HARINCK H HARINCK-RUKSE Goes. nov. IMS. Nieuws tra at 55, -te Te kooo- woningen: Verrok» f none.BiezeHn— f 6480.—: Hanaweeri f 11 OM Boerderijen vrtl veteren v.a. emigranten, zaken- f en e*«v_Wvn trein, schip ef bus. Voer I i-r- -- <4e1 waren* 1e Karei Door- ttn kind naar kaugt in de terkemst. 500 grsm IETS DOORHEDEN RUNDERLAPPEN 2,38 500 gram MAGERE RUNDERLAPPEN 4,88 Het ie era gewet uw mnrteieerara vrS ra ew- £yS£a sTde^graX nra bet el. maar er rijn we 41. v 1 i - -- sm verawMsn we bot neg eene. Trek op *1 plaats weer geknipt meet worden opctf ven de stof een draad eruit De open piek tn bet weefsel is dan AlMeltjk te si enen we kunnen deer nreefae ep knip pen. Dra sfta we er swwr raw beung mdM ra tadhi te bebbra «WsKL TE KOOF: Mn de Beatrixweg 11 te Wemeldinge. Met garage, 6 kamers en Amerikaanse keuken. Verder van alle gemakken voorzien, o.a. C V. oliestook. In overleg vrij t eaanvaarden. TE KOOP TE GOES: 2 blokken van 4 garages aan de Appelstraat. Verhuurd per garage per maand. Inl.: Makelaarskantoor o.g. DE BLAY, Marktveld 3 - Kloetinge. Telefoon 011006965 de wene kinderen, behuwd- en kMakinderen. Goes, november BW. Martjkestrnat M Receptie oen KM tot HM uur. Tand technicus zitdag dinsdag van 10-3 uur' Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goes Geschikt voor verschillende branches. Brieven onder no. 47-5 aan het bureau van dit blad. I Hoge bijvtnllfnit» (o.a I thuiswerk voor iedereen) I jan geboden. Bureau „De I Schakel”, Bogerdweg M. I Dreischor. I -► Gevraagd: een viouwe- I lijke of mannelijke kracht I voor administratie en hulp I in de verkoop, 's Maandags I vrij ra hoog loon Schoen- I magazijn Rial, Lange Vorst «S-M, Goes. Tel 01100-31M |-b- Een Union met voor- en I achtervering In prima staat. 11 met verzekering. Motor- en Rijwielhandel M. Raas. Le- I wedorp. I ->- Te koop: kolenhaard 1 Beckers. C. F. Loofj. Blanck- straat S3. Goes. ->- Te koop gevraagd: een T« huur ssngsbodra: F. M. QUINTBN- BRUSKET. hun M-jerie hmseWfa- feest to mogen vieren. Dat slj neg lang mogen blijven la van hun dankbare VOGEL- KWEKEBS Zaterdag 31 nov. kopen wij ■tgmdll MANNEN KANA- BHS 7.-, popjes f 1A0. putter-butaard mannen 1#,- „ELLE" Jurkjes In divsrge modellen on modetinten 42,50 47,50 mELLE" beeldige deux-pioces, exclusieve modellen en keuren 52,50 -. 57,50 Op maandag 11 novem ber overleed te Leiden ALIDA CORNELIA VAN AKEN p de leeftijd van I? jaer. Neven en nicht De begrafenis heeft reeds plaats gehad fed. Hervormde begraafplaats te Katwijk aan de Rijn. Uooderziekte ia maar een veerbeald, maar zo loudra ook andere riekt» basis lira kunnen worden. Men is er zich in wotanechappdtike krin gen echter wel van bewust dat era ra ander ook grote gevaren inhoudt Wan neer men hetzij naar keuze van de oudere, hetzij volgens medische indicaties kan gaan kiezen tuaaen era jangen of een meisje, dan ia de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het evenwicht dat er nu erfeUflcbaidedragers bestude- In zekere zin b sets et tueera het aantal -gebaren jongene ra raotojra ra del geheoi door de natuur wordt b«naald, aal werden verstoord door bet ingrijpen van de mens. De kans ia dan groot dat het precioe zo zal gaan, zoals met zoveel facetten waar de mena heeft ta-egrepen; bet gaat fout De nutaurft ka verhoudingen rotan uit balans met de naarste gevolgen Se ook waar het gaat em de keuae vaa jongen of meisje. Volgens de wet van de grote getallen zeu men hiervoor niet bevreesd behoeven te zijn. Het zal ongetwijfeld zo ztjn, dat evenveel mensen een jongen wensen als een meisje en zo ral de verhouding on geveer gelijk blijven. Maar dat te niet •nie ingewikkelde menselijke maatschappij voordoen. toekomst fee "ouders liever geen geen meisje zullen willen en zonoer grom oe«an< om uuuu»umm ez- r-1 llch ^*n. feltjke aam het geslacht gebonden riekten ^r - - dens die voortvloeit uit bepaalde oor zaken die in het aleemeen gelden. In <1xt geval zou het zo kunnen zijn dat geduren de ao’n periode het aantal jongens of meisjes veel groter of kleiner zou zi n dan normaal, het evenwicht fn zo’n gene ratie raakt zoek en later wordt men ge- confranteerd met de gevolgen, die zeer ernstig kunnen zijn als er een tekort of everechet is van een van de twee eexen. Het kunnen ingriioen In het geslacht is en bWft een prachtige wetenechappeH1ke «materie. ook een dubieuze za*t Stof recht afknippen WC-mjrfldbri - Mttjd veel huisvrouwen die het erg niBKjWe iparritri- Vinden em een «tuk stof royht.ri meten en mikken en dan is seme het re- suftaat neg niet bevredigend. HM feefje h al oud en veel aaaneen kan nen bet al. maar ar sta ril eramus! nog alttid dames die bat rist kanara ra daar- -n geknipt' worden Kinderen en kleinkinderen. Krabbendijke. nov. 1SM. Stationsweg 1. ROLLETTE8 pra stuk n 400 gr«m Onderireuwd: Marinus Moesman. M j. ie Gees on Petronella Joanna ds Koster. 9 j. te Goes. Jacobus Johannas v. Spron- »en. n j. te Goes en Marina Viseer, 9 j. te Goes. Retarder lepema. 9 j. te Apel doorn en Frandna Janny Sinks, 31 L te Goes. Ntrgrae vital aara grata aartar^g M da Mta vaa KM vra SMS ra a baat a» araar tat ra ’Dri'ataMH Hierbij betuigen wij onze harteltjke dank voor de vele felicitaties bloemen en ca deaus welke wij ontvangen hebben bij ons 4$-Jarig huweltilcsfeest. Ze hebben ons deze dagen tot onvergefelijke gemaakt. W. VISSCHER. N. VISSCHER- DE JONGE. uur *a _Da «au Oraal." te FUBURK VMB5JUI5U: nr’ï‘ •rrm To kuap M KLOETINM: voorzien van C.V. j Beneden: hel, tollet, 3 kamen, h Amerikaanse keuken en grote stenen schuur, i' Verdieping: 4 «laapkamen, badkamer met toilet en grote vliering. Grote voor- en achtertuin. i' In overleg vrij te aanvaarden. p Marktveld 3 - Kloetinge - Tel. 011006965. zeer gemakkelijk zij eók ep mensen toe te pass wadi ztjn. wasrtiO de Deskundigen achten een en ander van bij- Jongen ef zonder groot belane em btfvoorboeldeT- f en afwijkingen te bestrijden. Wanneer tn een bepaalde familie een erfelijke ziekte voorkomt, die aangezien ze geslachts gebonden is bijvoorbeeld alleen maar Mj de jongens optreedt, zoals bijvoorbeeld de bloederziekte, dan kan men er voor zorgen, dat in die familie alleen maar meisjes wrorden geboren. De bloe^er- ziekte op zich kan men er niet mee uit roeien, want bot nare is. dat de «rouwen de overbrengers zijn. Maar men sou QQ deze manier het optreden van de gtafcte kunnen voorkomen. De bovóageueerade Gehuwd: Jan van de Fol. 9 J. te Amers foort en Hendriks P. Bakker. 9 jr. te Goes. Marinus OKvier, 4« j. te Vlieringen en Maria Pietornells de Hond. 4? j. te Goes. Ovariadan: Adriara DenMI Betar, 5» j."' te Goes, echtg. van W. FlikwaerL Willem vaa de Visee, tl j. te Geos, wedn. van H. Flipee. Pieter Nieuwdorp. Tl j. te Krabbendtjke. ongeh. Jaeomina Cornelia' Blok. 9 j. te Kruinlngen. echtg. van J Nlouwenhuijee. Jacob van de Guchte, M te Kruin big ra. eehtg. vaa W. CL. Soms hebben de matjes op «en WC 4e-- tk knippen. Ze doen niets anders dan nare gewoonte om steeds te veraehutvwn. Dat irriteert en staat niet netjes, duo aal menige huisvrouw Mor een atari ara wil len maken. Om dit te bereiken doet a om 4e entar- kant van de pot van het deeet een elan- tiek. maraan twee haakjes rijn bevraMpd. 4e Aan de mat werden twee oogjes ratara en de haakjes gaan nu deer de eegfae. Op die manier ligt de WC-mat stevig varan- kerd. Als hankjra ra oogjes Inrat a tat bant wri ■tetapn-totara urariri TWdnok M Lm. 9 nooember IM Geboren: Marinus Pieter, z.v. F. A. den Toonder en C. da Baar te' Oveaande. Pietemella Wilma, d.v K. J vaa der Maai en J. A. L. van Liero te ’o-Oravan- polder. - Bij sinaasappel en grape-fruit wil het neg wel eens helpen als we voer het pellen de vrucht eens stevig tussen beide handen wrijven vraardoor de schil wat lesser van bet vruchtvlees komt te ritten, maar dat helpt niet altijd. Lag ara te pellen rinaasappel Mn minuut ia takend water en n zult geen problemen hebben, de schil vliegt er van af. De per zik laat u twee minuten en de grape-fruit drie tauten in kokend water en alle pel- problemen zijn verdwenen. Wanneer te genoodzaakt bent meer kinde ren op Mn kamer te laten slapen, dan komt het dikwijls voor, dat ze ook samen moeten doen met de tast en dat kan prompt aanleiding geven tot verwarring te. ritaa. Ban verstataipa moedor maakt dun korte metten en zorgt ar voor, dat de kinderen niet meer behoeven te kibbrien over de kledingstukken. Ze geeft leder kind een eigen plank tn de kast, of een eigen aantal planken als dat mogelijk is en op die plank wordt gewoon even de nrara vermeid van do eigenaar ra da op ioo: L het woonhuis a»t schuur n ld tn 4< Frod. te Goes, groot 1M ere, l het peroaei bouwter rein aan de Frod. Hen drikstroat tegenover 0«maU woowhute aan de Frod. Hetarikstraat 3. groet M ca. Combinatie van de per celen e 1 ra ar De percelen a ra b zijn ont- j rulmd te twivssrira M) de betaling van de kooppennin- «en, behoudens toestemming x. van B. en W., terwijl per ceel e ootroimd te aanvaar den te ulterlijk 1 maart 1M« behoudens toestemming van B. en W. Bez.: van alle percelen op zaterdag 9 november INI. telkens vaa 1440 tot 1M0 u Nader» inllchttnpsa ten kan- tore van de Ntatarts. Notaris J. C Kram te Koelte la vsninimini ap dtaadag 9 ROSS -5-- ^Mwwwmlat cm VVUi lillU- lags 1140 uur tn eatt Da Pr4 te Schare Lv.v. de hear A. S. Helmstrljd publiek te ver- «open: hef woonhuis aast eahaur aaa de Darpeetraat I, graai 1 a U 04. Bezichtiging: zaterdag 9 no vember van 1 tot 4 uur. Behoudens toestemming B. en I W. op gebruik te aanvaarden I ia ontruiming, omstreeks half I december an. Het perceel is ook uit de hand I te koop. I HU INSCHRIJVING nKOOP: Van de hoer W. J. Manlbtok Aflt WS9^> mi wtakoAnis Ma nhaurfja. erf au tata iel Hatutananata. Derpoetraat I 9, greet I area H eentiarea I tn gebruik te aanvaarden 11 januari UN. Kijkdag: woaataw no-l vember am van 3—4 uur. I Briefjoe tn te levarra vMr e« op nivra*W INI tan kan tore van notaris W. F. del Nooijer te Hetaikenszand. al-| «aar nadere tnBchtingan te oekomen stjn. 11 VEILING MUM 11 ra KMmnNGEN 11 p. at parkieten I,-p, paar. Soïfrto. FloMipooiti I Vogels brengen 3-4 uur Rest M Krulnlnfen is voornMnens I tra varmeta van de hoar M. hP’LP?®" Grote Mol en. M tat opataoar te M*rfct Go— verkopen - - - vember JUT Markt Goes. -*■ Toor Uw zakenreis per vliegtuig of ochip, alsook bezoekrete of emigratie. Bel even met Reisbureau Intra- Kreukelmarkt S. Goes Telefoon 01100-7437, v me4 art aan 4e Beatrirstr. -w Ta kooo: Austin Gilder UN 1064, met keurings-rsp- port A.N.W.B. .an bruids japan, maat 30. Van Melle- straet 17, Goes. -te Ta koop: lea accordeon, mark Hohner f IN,—. Van Goghstraat 67. Goes. Notaris J. C. Kram te Kapelle ..Zwaen” te Kapelle. tv.v. del -*■ Te koop: kinderwagen dames Emalleganga, publiek I donkerblauw. Koelstra. geh te verkopen: I uitneembaar. Patijnweg N. vrljetaata ruim woeuhrie l00** met voor^ en achtertoin a^- -^ Wle wil om behulpzaam Nieuwe Kerkstraat «t, groot zfln bij de administratie en a. 70 ea. I verkoop van modeechoenenT gunstig gelegen, ruimte vooe Maandags vrtl en garage aanwezig. I loon. Seboenmasartin h t |r.an»e Vorri «S-«5 ruiming, begin jeanart -l-v. Te koop: een oliekaehel Bezichtiging: saterdag 9 ra I rotboek, ronde tafel met zei N nivaatbar, taiteww vra 3-41 stoelen blank als nieuw en uur. leen ressort. Van Goehatraat Het perceel te eek de hatal*? Goes, te koop. op de CORSTENS- VERSCHUMN kuop« ro- Emigrotie, ouderhraoek aan i vakantiereizen per vliegtuig. I «anwerie. Tel ffillri-774. üwratOT1 te**Wta*H.VNHHto? f; T» 7vr","'JL?r’n' Vw reisbureau. Bool ta ‘lel weeentto ’E,”*’ Door- ftuyter M. tal. NN. VMtan-1 •’’•«treat 34 Goes gen ra ep da weotawrikt te Goes. het teoeakta .jtat rrJ? b. Lv.v. de tahiMa Kami: taf utate ra Je Fiwaninir. 4 Goes, pnam UO mg; e Lv.v. de ervan P. Deur- em.. zeen, en Ratavvs aoawlvnoDte- C Woutro«-«»ro»i 7 Goes Tri eilW-TM» JW WW tooien voor TT «He soorten vellen, whaan- j »ra. grata 5.'Mairitarit 91Maft, tat 1M. Jtaiairirvit kteta ‘K taaa. De tijd ia niet ver meer weg waarop men ia staat sal zijn em naar keuze een jongen at meisje als kind te krijgen. Iki dat dit inderdaad niet lang meer op zich zal laten wachten mag blijken uit het feit, dat men in de wetenschappelijke wereld dit resultaat roads op verschil lende manieren tracht te bereiken. De beoefenaren, van de moleculaire bio logie, die onder anderede mannelijke jen zijn in de Verenigde Staten er reeds vslaagd om naar believen deze er- theidsdragers (genen) te scheiden, door te hst wu gelijk om vooral het jcht van het kind te Bspelen Hterbtj zou man ochtar gebruik moeten maken van kunatinatlga inseminatie (K.L) In Engeland gaat men echter volgens een getast ander systeem te werk. Onder zoekers van de Universiteit van Cam bridge presteren het (tot nu toe bij proef dieren) em een bevrucht eitje utt de baarmoeder te halen en in een labora torium ep het geslacht te onderzoeken. Wanneer het eitje van het gewenste ge slacht te wordt het wederom in de baar moeder overgeplant, waarna het tot een baby kan uitgroeien. Bij dieren is deze geheel w«ar.. Er kunnen zich tn omstandigheden meisje zullen willen en T» Vnno: roh uWntrmb Wnderwaavn marlt Koelst— 10 mta oud BordeeuropA Amb -*>t«straat 40 *s-Gr« wtauwe van jaur. Haar liefste wans te neg vee» tal - KenMagoa taaaate te mafcral^. Te kooo: 5-dellr mot era nette aataltar venI «te! en oNekachel en TV 9 jaar. Dtaanra Sten be sweer. SduQft O PMtfeêh 14M, 4M Tlita erlrti Weat-Duftriaud. vellen -te Ta taop: veadbaieehoe-|v»1N- kaniioen ro-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16