HI I geschenkenhuis JAC. HERMANS PRIJS-SLAG N.V ZOEKT 81 NIEUWE MEDEWERKERS I vert af tfa IHEMAI II 'W Kijk in de Hema voor handschoenen van écht leer... J en ontdek hoeveel döt u scheelt! F M4 ll Mi lil B bgaWEaSSS HeteMiopiM» 15.75 jmi BOUND handschoBREB wbt wHM itaiïtai iÉt S üf 4 «I te AITOVEfiHIIR DE JONGE GOES PMthwnQ WO. tol. 01100-6608-70SQ. 1 I I 15.75 Fuse schoMserviee 16.75 II El M 1 I fll 16.75 FlK.Xv.Scb mZb. 16.75 22.75 M J KORTOM.. f I; i Binnen enkele maanden komen er weer 4 nieuwe prijs-slag supers; een tweetal bestaande zaken wordt vergroot. -s» I I EEN BEDRIJF MET EEN EIGEN GEZICHT1 JutenSSraa (niet vnrtsnrd) r; r,S (••rlliifftekenaar Ij bar 1MB ..DE BEVELANDER" I.. I F EEN EFFICIENT WERKEND BEDRUFI EEN EENVOUDIG BEDRUFI rA EEN PRU8B1WU8T BEDRUFI a u "Mi I MM UM MJM to Wk 8 i A ofoork. M,Lea EL.* V I *«•- ZONDER CHAUFFEUR SERVICE-STATION - I 88 VESTIGINGEN I cognac. MMan SJten L 18.75 **o 2 modellen: eportief voering. 8,M,Len EL In ojl zwart, Mauw, cognac of bruin. aooRMOMOHMii aoaMaaowaaaoSfiMui H SN VOO* PANTOFFELS ««Mo Morto VoroteWoM «eeo. M. W*K Maaaaaeawe* 4» 1» M^Jk. I--- pMnuBoadbfltaaptp het stuur, zitten «dm ^^oo^. Gehort^ Moten flC Ment. batterijen zleclanché eeuwiqht ‘ici W3 VOOR ONZE BINNENKORT TE OPENEN SUPERMARKT IN HOOOEAHEIDE SUPERMARKT TEN N - MM I Tegen de hoogete merittwMTM bo-g. BB» Onze nummer* xUn ngat Boatel nu neg een ex. van •HhOMg Z**IIWS Herenhandechoenen met tricot voertNb MQM?nrart of biSn. Meten 8, Men L VOOR ONZE BINNENKORT TE OPENEN SUPERMARKT TE VU8SINGEN HN HARD WERKEND BEDRUFI Een bedrijf, dat weet on waardeert, dat de totale inzet van haar personeel do beate ie «M VOOR ONZE BINNENKORT TE OPENEN SUPERMARKT TE HTTEN *SSS*4mm!£ 2 ervaren bedtenden (mnL) VIER ASSISTENT-BEDRUFSLE1DER8 VOOR ONZE SUPERMARKTEN -T-T ZEB LAKSCHILDER8/ETALEURS Hun Mfc Ml ne een opieidtegeperiodo i beetean In tot ter pteatte maken ven prijskaarten en tot verga van <*Bpte/e te ewe grote eupem. aaaaa—uaaaaaaaaaaaaaaaoa t—t--fr- NappauM Nappa, Mhggl bbvomB owt nylon bambuty. halflang Maaatek moCM. M*ton8,M.LMEL aa.kiaBnrt.oiF> oognao, bruin an Marine. 15.75 of axtni Gahaal bombam govoerc Nappa mat Maten 8. M.Len EL Matoni in o.a. zwart, blauw of bruin. Laaaav vaar haren: eportief en warm. bïSaanbltXflSdL oameL beiges brwn of_. 'J’ V f rates •j.. X 4 .4 1te Bergen ep Zoom; afdeling t PRa&SIAGlE J -t-1 sulver handwerk i ‘.4 f -set WOT? 1 ■i 4 ka ti® Itoosn* Voor een goede vervulling «on de foncrie z|n verotet oommerciM inzicht, een uiterste nauwgezetheid on eon goods kijk op do administratieve gang van zaken. on 30 Jam •j] 1 I V are»- VB- Ruy- SBÜI- Zo u I dong BANIBL la IMO M« i ■- MIDDELBURG GOES e^ht Iota voor^haar". MMVMrtfMMM takbsig modei,^ «otboót«M|UW OawM -- K’.’.Vo Do Prijs-slag supers kannen geen geen franje. Degelijke, meer i Een gooddoordachto kostenbesparend. Uw beM verslapt T r> Geheim vorktapt 1 I Paateuretiaat 1?. Qeea. ^aieraad^op wMilWaonhel en MO' Uw eomotatfobrtemnmrtahOanean het kantoor ven Joo. Harmena Fr*e eteg. M.V.. Blmwrah peraoneMoeakan. INNA--;, Koranar 4 S(Snu^im**Ne 2 onaapn bedienden (mnl) 3 aankomende bedienden (mnl) 1 parkeerwacht 10 ervaren cieaaitraa 6 leeding-ceaoMree 4 erveren bedienden (mnl.) 4 aenkomonde bedienden (mnl.) 1 parkeerwacht _SrWl Krneree W ya HAARD- BbTULTJK Ra Blauw har» oeuwbaaad- n Supermartttan haudan wfl nog oriSntatlo-avonden. Gegadigden voor dace hmotiea, die lohftfMNk een utteaBaMB eaw aatMiattageegrek* i - MS. Veer eaneMewvte aaMetSwww «Mtuanuaa ver Damaatraueelof hrraaraNhni Grijze haren herkrijgen hun natuurUjke kleur bin nen 3 minuten dank zij borstelen met CREME MARCHAL. Abaahnrt veilig in bestand tegen water. Ook verkrijgbaar In diepzwart. in Borgen op Zoom geopend. Daarna volgden In 1 1/2 jaar Vliaaingen. Temouaen. Middelburg. Made, - Goes. Axel. Steenbergen on Roosendaal. Een officünt werkend kantoor word ingericht, een centraal mogazijn gebouwd. r.v? v.v.-.-.-.w.-.-. Binnanzljdn gtad, rugz|da pebbla grain metwfMi effeot TNoot gevoerd, OAgrlK bg*M of bruin. Maten 8, Men L Hlw* trwOelvICI We CM telefoongids binnenkort verecMat eee laatete kleine herdruk Prlle Mb. T*.— Algem. Boikkmdei Goea. Lange Kerkatraat 3* Tetefeon 011008*0* ervaren oacaMrae 4 lanEng maribn *1 ervaren bedfonden (mnl) J eenkomende bedhnden (mnl) I nSpp* laiiUMlVp klassiek halflang model mat luxueuze garnering. 1 Vstailverde n R1 f hoüdbb WjTSMf klsrnvast op Tkir Ivdar* JA aehaksehaal 'n luxe en prlsctisch cadeautje LM i hna, winketlnventaritl J werkt Geen ingewikkelde kortingsyetomen, geen - - wekelijks wisselende prijzen.... maar dood gewoon altijd do laagste prijs, weak in. week uit. Een bedrijf dus, dat alle overbodige koeten bespaart. Een bedrijf ook. dat door massale inkoop in binnen- en buitenland kan leveren tegen Groothendelsprijs en... lager dan dat Dat weten onze klanten; t zijn dan ook. evenals wij, prijsbewuste klanten. het bereikte resultaat. Een bedrijf, wur da persoon meetelt Een bedrijf, dat inziet dot 1 goede mede- werker meer presteert dan 6 slechte. e5WïwWWi ''bL4MÉMHWW46 bodioivi6ii tinnl Na oen ruimetwwerfcperioda «I hun teek z*n: hot sillstiMn Mi de bedrkteteldor in ai zijn functies en het zonodig vervengeri van de bodrijfil oidor GegwOgcten dtenen te beeeftert dot ven herv veel ai wonten gevraagd. T te een zwese hmctteu DMn^enowr btede* wf In one snel groetend promottekaneen. useMjd van *0 y 2B je Twee diploma's fc» de lot hiesrdMoiral* straldcen tot aanbeveBng. De bereidheid tot verder studeren dient DsnwvziQ t6 z^jn. Ervaring te oen eoortgekjto lunette te abectort vorotet toeft*dven1*-23|w. (mannelijk of vrouweIBt) Do werkzaamheden adten up hst «min ven de inkoop sn/of Malenectadnistmtte liggen. vervuUlng ren de hmebe z|n Mei inzicht een utorste -gong van zaken. La altijd tuesen 20 en 30 jaar. WAT 18 JAC. HERMANS PRU8-8LAG Een modem levensmiddelonbodrQf. ^filialen in Zeelanden W-Brabant ra) medewerkers. EEN JONG BEDRUFI Net bedrijf te opgericht In november 196B. EEN SNEL GROEIEND BEDRUFI Hotseerste filial word op 28 januari 1N7 Ons nieuwe schoonheids I middel MARCHAL R1M- L PELCORRÉCTOR bevrijdt F U onmiddoUIjk van firn- r pols on kraaiapootjos F' acht uur achtereen I I Prijs flacon (voldoende I voor maanden) r Gratis folder bij: I OX Drogfoterii ..De Sagor". Voorstad Ta. tel 44*2. 1 Voor ons conrtrücttebureau vragen wij voor io spoedig mogelijk: LeeftUd 1B-U jaar. I Vereist wordt eee ambashtaechooldlploma met soer goed ctjfer voor eensteuctlotatortaai. Bij goede prestatie Hgt esp grote earrMrrêopea ttollicitaUee aan: i Mastoswtabeiefc 4. ras 4se Ub4m X.¥_ Gom 1 FruMlaaa BA ML Mill SMI. Een up-to-date magazijn verwerkt de goederenstroom uiterst snot Gebruik van containete en laadkleppen stolt de expeditie in staat tot oen snelle dagelijkse bevoorrading ven do Maten. Geen winkeimapazijnen. Dit is de garantie vóór versheid van al «ue artikdon. ft-l^m Mawn

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 23