BRIL wit exclusieve slaapkamers '4 I II I 1 I B expos tiental t SufubfI^ DE GORDIJNEN SPECIALIST wit* 135, GOES I -Steel I ’A De speciaalzaak voor uw DRIL Wj ruimen onze gehele voorraad met enorme kortingen KEURIG Rokjes maten 74 t.m. 122, kleuren: d. blauw, grijs, bleu, rood,, jroen, bruin, beige enz. IWluder DE GORDIJNEN SPECIALIST kauketbakkersbedieade BAKKERIJ BOER elektrische orgels EEN DAZAR 4 I 5; g< )ldschmc<Jiii<; Donde ..DE BEVELANDER” Donderdag 7 november 1968 Te huur veer 1949: 1,84 ha 4 e l Voor al u Drukkoi COUPON 01155 - 2010 (3 lijnen) 1 i -■ 4 0 A f p D et h< I d f 4 4 A u nissen man vnn voordelige 1^ J. P. A. Rossël Reparatie van KUNSTGEBITTEN zitdag dinsdag van 10-3 uur Ook gouden tand Waar U op kunt wachten i.' DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goes »aoaaeeeeeooe»oe»»»»»»o«ososeeaoos DE BOERDERIJ Nederlandse Vereniging van suikerzieken A «m 30 november a.s. wordt onze zaak wegens opheffing GESLOTEN totarl isri nwvU G< Sc C Fa y t 1 II ^•SO I f i 1 U slaagt askar naar weaa ME Goes. Lange Kerkstraat 35, tel. 01100-8355. Eerst kijken NJ: Gonaopoortstraet 21 - Goes ZONDAG A.S. Com pet it iewedst r i jd 4 INFC tici (nog niet-loden) en belangstellenden. Pol .ie;- t .'il MTANI F«Umm kaai peasss ja I zend adj graMi da eMsterrtag-katalogM naaai: adres: onderhouden boomgaard te Yeneke Brieven onder no. 45-5 bur. van dit blad. Ook al heeft U op dit moment géén nieuwe vitrages nodig, koopt U nu heel veel voordeliger, aangezien onze handel per 1 januari a.*. circa 8 duurder gaat worden, dit in verband met inwerkingtreding nieuwe regeling omzetbelasting. Circa 300 meter eerste keus, Zwitserse terryle marquisette, 180 cm breed, buitengewoon mooie kwaliteit van f 6,90 NU f 4,25 per meter. Te koop: z.g.a.n. gesloten voobak afm. 300 x 190. de wen* kinderen Lewestraat 57 - Kloetinge - Tel. 01100-5066 H 94 Jaar ervaring ea vakmeaadMp staan borg voor veilig kopen Te koop gevraagd: WahM mWdeestandswoning amt garage of nrimte daarvoor in Goes of naaste omgeving. ;fe SPA de R 5% BOL echr tiect Notaris Frantsen te Goes, Kleine Kade S, zal namens de beer M. de Klerk te Goes, - Beatrix laan tet <155 BIJ INSCHRIJVING verkopen: De 7 jaar oude perenboom gaard te Nisse. aan de Paul Krugerstraat groot 20,90 aren Op gebruik terstond, dagelijks te bezichtigen. Inschrijvingsbiljetten worden gaarne ingewacht uiterlijk donderdag 14 november aan staande ten kantore van voomoemde notaris. JOES Laogo Cerkstr. 41, lel. 72SS. plaats: stoor om do logsvolds coupon, op briefkaart of la eaveiep wij starea o snel do kataiegoe. GEMEENTE GOES Tijdvak 30 okt. t.m. 5 net Geboren: Johanna Geertrulda, leij en D. de Bat te Krulningen Elizabeth, <Lv. J. L. de Jager en te Kapelle - Leendert, Z.V. L. M. A. van Elteren te Goes DeniOl Jacobus z.v. J. Boonman Boonman te Goes - Cornelia Al ML G. Zoutewells en A. ML B Goes - Petrus Marinus Jacobus z-v. W. D. Rijk en W. A M.I gen te Ovezande - Theo, z.v. Mj en D. ter Veld, Wissenkerke - J nelis, Z.V. J. 3. Hoebeke en A. Rilland-Bath -. Jacob, z_v. W. FJ SB W. 3. I* da Groot te Krabbé staat Udto •dros. Zaagmolenstraat 36. Goes. tel. 01100-7919. Diverse moderne uitén in plissé, kilt on klok rokjes, wo. verschillende modellen met ceintuur. yt-->- v DorncRn Oude Vismarkt 4, GOES, (achter het postkantoor) Hoek Lange Vorst - Ganaepoortstraat Goes. ToL 01100.7814. pot Wij vragen een aankomende Hoge nappa laars Actueel Op alle overige vitrages, ook die wij zes maanden geleden bij de fabrikant bestelden on kont rak tueel ook af moeten nemen 10 KORTING. eg onze 2s etage expooereri wij zoor fraaie slaap kamers in palissander, noten, teak of in het fraais lacqré-uitvooring. met of zonder 2 3-4-5-6 dourskaetoa. brede ledikent of Itts jumeeux en verreeeend lego prijzen. 85 pet peren, met gebruik van alle be nodigde machines en schuur. Eventueel in combinatie met 2 gem -zwarte bessen. Inlichtingen: J. L. de Paauw, Schoolstraat 18 j Hansweert. Telefoon 01130-1520, of bij: 4 E. van der Vliet,' Molenlaan 15, Yerseka. Tel. 4 01131-1889. 4 U ontvangt t 5,voor de ontvangst. Maakt D even een afspraak en wij komen bij U thuis. Telefoon 91ie0-77M. Te koop- betonnen kolen hok, uitneembaar met ongev. 2 mud antraciet. Te bevr.: Leliestraat 89. Goes. Tandtechnicus loouwiano, lerstonw BetaMng.- trttertfjk IS i BarioftSiging.- op do dos WK InAdU* huis te tan iMHtU dn kende been Uw« ar oen békte H hopen? Déau mijnheeri Dft is vrinterteemode neer het levoa Of toch een égpem? Kom amar. T Hantf uid Hartelijk dank aan familie, vrienden en kennissen, ook namens onze kinderen en kleinkinderen, voor de be langstelling ondervonden bij ons 45-jarig huwelijksfeest Familie E. VERRUZER. A. VERRUZER— MAARTEN SE WUhehnfnadorp. okt. 1988. Wij bieden zeer attractieve Nappa mode laarzen Terlenka venstervallan, diverse breedte en dessins nu voor inkoopprijzen. Terlenka venstarvallen 40 cm breed gezoomd met hoofdje, aparte dessins NU f 1^8 per meter. Eminent, Solina, Hammond. Vtoceunt, Riha, Saftra, Philips e.a. ba>Sens te ver- lur „ondergetekende” alsmede daar In te leveren de briefjes vóór of op IS nov. a.a. Zaterdags middags 2 uur als dan te openen in het Van Hattumhuis te EllewouUdijk. Het Bestuur: L. Bosselaar. voorz. Th. Oosthoek, zeer. Zomerstraat 17. EHewoutsdijk Telefoon 01104-378. Op maMrfi 3 uur, aal vu ras ska van VKKKOUXG een «en boerderij in de o KreonpeMor onder Drieborg, pem. Beerta. 11 november 1988 des namiddags om i betel „Vrijheid" te Winschoten ten g veras sus van 4a Errsn Mevrouw E. 3. Ebels- Mannenga, publiek worden verkocht: plaatselijk bekend Kroonpolder 3. orator Drie- borg, gemeente Beerta. bestaande uit: een hoerenbehuizing. voorzien vau centrale veri warming, met grote schuur (gebouwen ge- sticht to 1M1) met erf, tuin en land, hetwelk in één Mok is giligtei en in uitstekende cul- tuurtoeetand orkoert, groot M ha 92 are J woordhio te eigen gebruik .(vrij van pacht): de gebouwen met plm. ha groenland: op 1 mei 1909; de tuin: op 1 februari 19«é: het overige land (bouwland) terstond. on vastos op vunst uur Bij inschrijving te koop De weegbrug, huisje en bybehoren gelegen aan de Havenstraat te Ellewoutsdljk. Nadere inlichtl krijgen bij het 1 m: ten kantors ven notaris R. A. Ntjen- .’ü._choten. telefoon 00078-2001. Notaris M. 3. Frantsen te Goes. Notaris O. Kloosterman te Ftnsterwolde. Notaris R. A. Nijenhuis te Winschoten. VonrlIehfhtgMvond «p maandag 11 ROusmbii 4 - 1948 das avunds urn 8.00 uur in UJ* Prins 4 F vm Oranje*', Niauwstraat te Gaos. Tijdens deze bijeenkomst zal ojn. I-*- Meisjes, het is geen I kunst, om je eigen kleding Ite maken, indien je werkt bij fitwell Je mag er trots op zijn ‘n regenmantel te kunnen m»- Iken, dat doet je niet iedere I een na. Bovendien kun je het hele winterseizoen in ons atelier profiteren van de gratis naal-a vonden om naar eigen smaak je kleding te maken, onder deskundige leiding. Je verdiensten zijn I uitstekend en vanzelfspre kend alle sociale voorzienln- gen en reiskostenvergoeding ëfZtTïE'L Oo»uln«el 1. *«L 01100-7915, Goes. Modehuis Gracia Kloe tinge. Japonnen tegen zeer voordelige prijzen en toch mooi en apart Jumpers, vele kwaliteiten en modelletjes. ♦- Modehuis „Graeia-. Kloe- TS. Wilt U gastvrouw zijn, hebben "n nieuw sjsteem. vriendinnen en ken- I U thuis en wtj ko- “■“Irond met zeer revirastoffen voor japonnen en pakjes. En VEILING FRUITTEELTINVENTAR1S Notaris Van Dissel te Goes zal op vrijdag 15 november 1968 te 14 00 uur ten ver zoeke van de heer J. Til roe wegens beëindiging van zijn bedrijf aan de Oude Singel 1 te Kloetinge (gelegen naast het Goese zwembad), con tant PUBLIEK VERKOPEN: de gehele inventaris, om vattende: Dutz tractor 18 PK (boom- gaardtractor); 4-wielige DAF landbou wwagen4- wiellge fruitwsgen: 2-wielige wagen: Kinkelder sproei- machine: Ransomes schljf- egge; Holder maaimachlne (dubbele balk); zaagmachine: kruiwagen; 2 bascules; pluk- ladders; plukmanden; uit- neembare loods, afmetingen 8 x 12 m. met afdak: zak ken; snoeigereedschappen: sleepcultivator (13 tends) en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht Bezichtiging 1 uur voor de verkoping. Aanvang 14.30 uur. w Leden en donateurs vrije toegang. ff H.H. AUTO-MZfTTKItS Wilt u parkeren op ons nieuw parkeer terrein, van hieruit kunt u de nieuwe ingang bereiken. V.V. GOES organiseerd op 16 november 1968 in het Schuttershof 's middags 3 uur, 's evonds 7 uur Nog grootser vaa opzot das voorgaande jaren Met prachtige prijzen. Houdt deze avond vrij om doze bazar met een bezoek te vereren. door een internist Mn causerie 4 worden gehouden over het onder- 4 werp „Diabetici en vekantie". 4 Bijeenkomst is ook toegankelijk veor diet»- Voor de vele blijken van be- belangstelling die wij bij ons huwelijk ontvingen, zeggen we onze familie, vrienden en bekenden een bartelijk dank. W. CONSTANT 3. C. CONSTANT- VAN ZWEEDEN Heinkenazand. nov. 1968. Dorpsstraat 40. Donderdag 7 november 1968 eo< lang gaap aar J mogen blijven is ven hua dankbars en kleinkinderen. J. HABmcK. NieuwetiMt SB, Goes. Gelegenheid tot feliciteren ■S middags van 4 tot 6 uur AftfaNng DE BEVELANDEN Secretariaat: Tvlptoraat 29, Gaos.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16