Hema! 3 1 8 50 HEMA c Ie k ROOMBORSTPLAATJES -W k Beloofd aanbevolen, Loonbedrijf •flS4-ai F^MF Phildar sokken nki 'iF Zo sterk-zo sportief-zo kleurrijk en zo voordelig in de Hema I r TAXI VOOR E ss Kertatr. 11-1T. Ooaa. taL ohm 88W. aa uur aiMS- 874- Pgan tachn djenet Bronchlletten \extr» F' HOTEL TERMIHUS - ROES te. Station Telefoon 01100-7801. X Doet Iw voorM ia het TEXTIELHHS” C. J. TEROE ZIL, T\ 1 II i’ig pi Hto’8 L79m1US 1O AUTO F- I 7.7BMn.7B R töber 1968 ear; I *n<-« u i I CL I- z im 11.79 ut t i 519 I .'F 88 g te Oud-Subbi«g« I Z73 88 VESTIGINGEN F 3 2 DE CENTRALE T •- i- lt voor het tiende" ao hm reokart&etaa. sen, rt F -• E' Taxibedrijf J. van Sabbaa Telefoon 01100-6671-6200 Frans don HoHandoriaan 7. Gom •4« 4,18 ,v ÏTadb )uum{ Carrinray P** Maten 116 Vm 164, Do ■HnMrtèordla „Du heloeW ntif HET TIMMERHUIS ZaotarMrawt 2 Gom Tofoleoe 01WGB202. Grabbelton, verlotingen. DoMchtieaBefoi p teKrabbMsSjke s R 1 breide tellen. EN, 250 gram 109 c-.k tl Rad van Avontuur ons. Opening om 15 uur leeeehoeooeeeoéoeêw i Prachtige grote AMARYLLISBOL met aarde en mooie slerpot. „DE BEVEL ANDER aaM Ca» Baatainê Firma J. v. d. Drlas, S „‘s-HMronhookaodljk 13 jOvozande. Tol. Q1106-346. Homtdrank In toblefrvorm. j bi imii( ^mte^iiev»"*1 Donderdag 31 oktober 1968 mmmm Tan wua ana. f| H. FRUITTELERS ^LMt nu Uw oude boomgaard op I yoordellgo wijze door ons rooisn. >t ofclote jee^ ^v.' U°Ka«ta2* ii-n*Sï» I MODERME KEUKENS j|j Aanstaamfo Vrlfdag 1 "**99 OPENEN wtf teu» wlaM li. Sch«idGGtrMt ‘7 te VUmtagen. WIJ hebben daar een prachtige sortering moderne kunststof- keukens met roestvrij stalsn blad 18/8 staal In dlvsrts moten met een of twee bakken. Duits fabrikaat dus zasr mooi an stevig. Alles Mrste soort en niet duur voor f 386,— heeft U al een prachtig* keuken compleet mot 18/8 stalen blad on kunststof onderbouw. KEUKEN-BUFFETS Een frappant» d"kIM KHOtBITEarUTHI aswr «taMNMA Stal JMM- giwaa faaa kaaa ap M*an at MNavawjaaaVta mCmSmXA Ltd 1! l of zaterdag ean keuken prijs, ontvangt f 25. ^we*- ■eet 1 ra- e NNsuteiMi W»o deetr. 1 te Krabbondijke, tol. 01134-666. 1 SollicitatlM te richten aan de voorzitter van het bestuur, do burgemoMtor van Krabbondijke 1 richtlijnen van ajaaroon*org. ip p axöcxc kok of kookster huishoudelijke SalariMon volgens do t. Nod. Federatie voor Bol stof-uitvoering met kookwokker, gehMl wit of mot palissander leden: allM zaor mooL KUNSTSTOF-KASTEN Prachtige bijpassende Mrvieskaston en keukenhang- kastjes; beiden in kunststofuitvooring. combi-keukon- kastjes al voor 22,50 hoeft U oen nangkastie» Verder hebben wij nog oen grote sorterino legkasten, hangkasten, Mrvieskaston. vaste wastafels In divorce kleuren. cloMtcombinaties, wasbakfonteintje, wand en vloortogeltje, douchecabines, plastic-tsgols enz. ‘F ORATIE '.f; koper die aanstaande vrijdag of bestelt, onverschillig welke Elke koopt korting. Elke koper die voor 150,-*- bestelt of koopt ontvangt f 10,— raisvergooding. Alle materialen worden door ons gratis door gehMl Zeeland bij U thuis bezorgd. F. Hoornlck, Vllsslngen, SCHELDESTRAAT 7 MelkhazelnootyGG 150gnwn109 Gevulde Amandslspeculaas per stuk 149 Dlv. Roomboterkoakjes 250gram 125 YgAorewbiecu<te< 300 gram 69 EEagrijlsgNTO duur uRBf heerlijk Lange Keriwtraat 12 - Gom - Telefoon >154 oooaaoaaoeooooaaoooooaaèaaaaaaaaoMaï Riet daar..... «•I erf MMS dtaarea M| *aa«aea»eaoaoeaooaoaaaaaooaB»aoa»a4M TER VALCKE verpleegtehuis te Goes, LouIm de Collgnylaan 2, vraagt assistenten In de huishouding Mln. teeltijd 15 jaar In-of uitwonend Hoog loon. Goede arbeidsvoorwaarden, x 5-daagM werkwMk TWEE WERKSTERS A voor enige dagen of morgena per week Uurloon f 3,48 bruto. Aanbiedingen bij de direktrice. L L Ufo F >e* tel «AJ )IIUM>( 8.75x18.75 ScheldGGtraat7 te Wij hebben daar een met een of twee bal a» van Al •j V I V: 9 t F1- -■ «- S- I MOT- l MkM. V- - 9 Mt l b I. I ia* v ■-J-.l’ Mobytatte Pesteuratrart M. Ooaa -■ magaxljn ..Oaatnam**, Ktrtatmt qeea. 1 rtf (taal MMD- kMMO- I vaa»ja üw a. ■t Bat la winkel aa >41*1 Baar- Garrartf grammofoon ma< - I 4/ f SF- ■4 FfX - waagt „Nfouia 8 k HV ‘ik -- bakker. ean gaar aar- tatbyen tadn- en eBa kJeuKafiJS p^Ti U9choena.rvlce. Korte rtmat U, Ooaa. I «taan is ■tbenrf 1nr en -w. w. e. Tri - -- -- Met turtie-nedLMaten 116Vm164,raMMal ATS tot 12.78, |W 6.75x18.75 1 - i baMnen, dui- vear^g, Mteeaatini m Qeea. Oebraikte I OM— ,-t sin- BoQbert. NNI T982. ■ril hab- en mor Mate roarean- Zllvrr •.^Gooa.' teat van koude voeten’ Foopt dan vandaag nog aagelversamatin* gate paar baarlijk warme Wan en aerate ■ah^mvarirtailm bt) Faam Cerate Caanwaa Schoenaervice Korte Vore» •treat 11 Goee. - M vwaiirkn flit.— N.V., L. Kertwtr 11- t »M Stroarb I». Gaea, taL MUI MM. na I uur MW8-8N. Staan taak- werk veraormndaorèa BSi2snr«a«i ?Sl’mte jR SU erin E 'i Inlichtingen bij de Directrice, Oostsrschel- 1 deatr. 1 te Krabbondijke, tol. 01134466. *1.78,M -► Alle etaktr. taatalltetae_ waeatan door eno liilimMl vataored. A- Boonman, Overall de, tal. OWM /Anx ja.^s&4S"ra! bOvardtanate «xa. voer iedereen) ■Mieriinilwi Bureeu „De - a w - m^a OCV1WMW1 a M IV I wwrwm —v DreteMbdte 'tebartal /vSm-lsSakei^ BaötnêHi M. MstMl1SVm14& ^TdiWSIot rttRadlogr 8 natte MtJa f »o au L atrocm a8. v-, uy Ie I?. Ooaa, taL 81188-8888. w F n laan H8 et, 888 r_,_i taai» ^liiwaewiir Mnattaa prMa fSlS,— list.-, ra &a «888.- óaalprlte. Strai n V Karkatr. U-H Ooaa. tol MUI MM. aa t uur UMt- SH. Msm teebn. MinaL -te Stiiinaalni naar maat aak ap doktaraadvtae. ADa vaat- Nb aorractm te^ voorraM Vaat-jnu vJl van Oban. L Vantatr. f ■4” komplaat voor Nu planten voor bloei omatraakt 1 I-' - Keratl ravens enorme sortering btoembeUeN voor tamsr' en tuin. 3ok voor smilkreeen kunt U bl| ons vast en eker slagen. F I q***- P—aeaatatr. 1. tatefaan WK j1 I f”. 1 I ga méér naar JAMIN UMMiaai I Ml neer slarto taidtea, per atvk f *r— *<om gerust oena kijken bij hmhbberqer- Ml» VOOR UW TUIN. weatwel 13-17 -Goes- Telefoon 5801. «eryl ImwommB* Van zware JmN MateallttMk Terieeka overgoolertjee tel moderne ruiten reeds vx 7,25 Drclpn klndertruhjes In zwore kwelt telt venef 9,20 Drcton meisjes overgMiert|ee vjs. 10,80 Drcfon meisjes vesten V.E. S,H Wollen jongens vesten vjk 14,80 - Orlon meisjes vesten vx10,15 Kinder maillots In gewerkte crepe mous reeds vanaf Wólmous kindermalllots vanaf Woi mous kinder maillots in 3 kieu» ren, 3/4 .jaar 3,85 Baby maillots van Ten Gate 4,85 Nylon dameekouaen In verachHlende soorten, reeds 2 peer va.-1,85 -Crape mous nylonkousen v.a. 1,88 Panty nylonkousen, 3,95, 2,95 2/48 Witte meisjes crape mous kousen v*.' 2,10 Gekleurde meisjes sportkousen 2^9* Wolmous kinder sportkousen, een Ten Cats produkt, v.a24* TEXTMLHUiS Steeds veerdetfoBr deer ZNveraaaale. Maten 110 t/m 194, normaal 10.78 tot 15.75, nu «tetbe bgésaftaialaasMn vacht eaveertL Uw aCres. Faam attaomwar rlo«. Km Vorwtatyaat II, Oo» verse ia.' Voort» ook Iatan be- 8 uw MM6-«N. BMea MtaMaar vem gartUsA. pRBte PMeeaaaOM haring gw peet. «aoMMi te 4 U mi naar A. ButJ- ■Q-a' aear liiiiMJb warawhMn mi ewsta handai Firma Verboetn «n tong aa MteetlMl aé trit Zn.. Walatraat SS-M, VMaMn- ■an, taL Mias-sn. BaattaM I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 19