i PARAPLUHUIS PRO JUVENTUTE ORANJE KALENDER 1969 Geeft Uw Sint Nicolaas-avertenties tijdig aan ons op Drukkerij „De Phoenix” Goes ,DE PHOENIX’ z A 3 z Rouw- circnlaires si v*n tót SpeoUMd- «aak Rial, Lange Yorat gs Go*» 11 nHibn neg „DE BEVELANDER” Donderd u f I •*■-•; .•J-» O M M R ra IM C c 3?er ta^vJS? ÜRANIEKALENOER 1969 •n Zn. I f sfe’ 0?***' -w Te koop: z.g.s.n. »pit. ^4 yy, o<*» onoo-sm. 7 papegaai. Staal vinki nonparail’s r Ml a ■1 koop' 8, Goes -renhêmden 1,«B en heren- Te koop: D re koop: bruidsjurk. m -► Te koop: rwarte ollé- 42. njet lange «leep. Brieven cai iel. I.pr.rt Heer onder no. 44-0 bur. ven d»’ t e •we» 10 rblad. r,o VomtitHiat AO. Goes. ‘l t3 m'n i Haam b hij Moeien aan de Ik ben ook een boerenzoon. Al ben ik t ■taan. Toen «ieh gevleid had dat 'SL-i. I t I I Hf Sin BON roodstaart! nonpareil*» van den hoten. In alle meten. In pit* Vooi f I I gen. doch r overeind Donderdag 31 oktober 10M vader* verjaardag ben je natuur- Ie 1 wat?" en. „O, Giep, «een centenT r je die zon- Doi •Mil 1 niet zo roei „Kan me u Alsjeblieft, „Stil”, fluiet I l1 I 1 r I ik ik er In onze collectie I volop keu». f Prijzen vanaf 8J8, in leer vanaf IMS Leuke bljpaaaende handechoenen LM, In leer vanaf IMS Westtrl*** roman doo» Maaltje Zaldenrijk A let beb ik vernomen kijken niet zo krap it tegenwoordig go- »de avqnd vertelde ze het aan ultgakaean boerenzoon te ba- e» jpMumm «p wdme Ta beta vee tri VM tartaren, die artes ioc| «odlj katoen. Ea* kwasfis ran hart tofan hard. rwDSLUnva de omweg carter W jrwpeciaalL Magdalenastr Goes Moet we»A.A D»rwo«. Schoen *nr*«g*s|j« Mal ft nette -»• Grundl» bandrecorder v SRO nu f 328 Stroom NV. L. Kerkstr 11-17 tel --- Na A uur uur 01105-n,1nMr4 Fisen technische techn. dienst’. ,.,ra. tig In kleur. Al- lw dieren ta de J. Jan» IM.M. Stroom NV.. Lenze ‘inre •n voed nnderroed. Meisles- •Hn« 0.75. L:_' 5 15 met pobnetle* «Ho* n 05 •'cmdie* 0.95 dame* hemd<»« Voor de modieuze vrouw, die een TAS In de nieuwe mode- lijn verlangt, cooz- btnerend qua kleur an materiaal met ruime»* keu* en 30 jaar •rvarinp. v- Wist U dat U er-'rond '’t Nicolaa* nerven* bete- dio Maren kunt dan tn het I* -*• Modehui* „Gracla”. Kloe- tlnge: japonnen modieua en voordelig. Jumper* in de i. rokken vele kwaliteiten.' a haar garderobe, la 4 u. Laag* Vtratoteaai U Goes. 4 GfHUl !N KUUR'N VfRSCHiNfN - ker 2 r 15 w i*ar oud Huns van Hove r. •’dre* voor het <rhnónmaV*r' van karhela - - telefoon 07W) POSTGIRO 51 HQO KAI ENOf RACTIf PRO JUVENTUTE POSTPIIS HOI AMSTERDAM TEL (020)790949 Rial, mln» Mevr. N. Verwakj- Faam*. Kleine Kade 7. Goe* -r Telefoon 01100-0008. Duizenden pullover* in----- -*■ Wl*t V dat In on* '«-Hee- renhoekse St. Nicolaa* wa renruil voor elk wat wil* »n ook veel pre*ent1e* voor n heeft. Modehui* ..Groei*”. Kloe- vjjar*. Roodbefcwever*. Chin. THgervmiMn. Domini c*“,r wide'*. Goudmue—n Alle, prachtig In kleur. Al Ken vlotte BNMnroro 1* een pracht kadé Speet jen*, L. Vorztztraat Goe* Telefoon 7274 ■+- Te koop: i.pr.itz. wandel lag 10). Goe*. -W Een goed tebui* gezocht voor 4 jonge hondje*. P: J PWn 14. Goe*. -W Zware (talen vtot met op houw, 7 in. t 1000,—. Houten vizboot met riem* f 3M c:E■- ~-r zlrt* motoren. Garage Som- ■netjer, Ovezande. Tel. 01105- borg T Beva-hulA Goe*. Wejan. en vakantie. w riw*. «v. kolenoonvector*. w.o. lanariroat M. Wemeldtnae Peetere. Unco Jaarema 1 Hoenwm oliekachrt. gmeblkt -voor winkel O.I.4, taacomforen Voor aerdgaa of Gebr. Vertneuteo Rein 11. Nlwe. T»lef koop: 1 p. korfbabch S p. racaech maat .1 judopak maat 5 Bergweg 1, Kloetinite. TelefoonMOO. Han* van Hove. Uw „1._.a van kachel*. Tulpstraat M. Poe*, telefoon «700. televt«la en radio decirundig en «nel. A wwtraat 1. Ovezande 'tëiëf 77.000 km, moot en wwd. ~Uen. Moerbet.tr.at t. uoe*. Adre* -- Wn*pl*ot* «•nat tetn*d*| vm g I I (aantal) br*nj*tal*n4*ro ISiN net - H*d*rl*nd* calMOariam ga/gf 1 (aantal) Oranjakalendar* IM net yjartalig calendarium: Eagalti Fran», Daltz m Spaan* bride eeertea b f M» (vaneadkartM I t,SO ertra) Nat bedrag te *v*rg*a***tt *p je vind. Je bent me 'de* te liever.” Ze reden zwijgend terug. Hij had z*n wagen ergens aan de weg «taan. Toen ze daar arriveerden, «topte hij het kontakt om. De «tilte waa voelbaar. Hij trok baar naar zich toe en drukte oen ku* op baar kil geworden lippen ..Dank wil wvten waarom htj dit gedaan heeft je, mijn achat, voor wat je nüj hebt ge- Th g* zijn ouder* ópzowken Misschien d»t geven. In werkelijkheid ia hetallee ge- ’k «teer, iet* meer kan begrijpen v«n zijn weeat, wat een vrouw kan geven aan de beweegredenen.; man, die ze liefheeft. Dat ik het niet Op een zondagmorgen reed ze vroeg weg. Van G<ep wilt ze zijn adresr>e b-r J'"f' lag onder ’’staren, op een halve kilometer van de dLik. Ze wa* nog geen vijf minuten binnen, toen ze een antwoord wiat op Veel vragen- die *lnd* zijn dood gerezen waren. Want •f liepen twee mismaakte kinderen rond en een derde wa* een mongooltje. Lena schrok, doch beheerste zieh met een Uze- ren wilskracht. Ze sprak met de getroT. fen oudere. Al spoedig bemerkt* ze, d«j de moeder mln of meer debiel wa*. En ook d* «(trouwde dochtet leek niet hele, maal normaal. Het hele huishouden bood een triset, meelijwekkend gezicht Het aanbod om te blijven eten, sloeg te vriéndelijk af. Al* ezeuu* «af ze op. d*t ae tijdig voor melktijd terug moeat zijn. - Tanprijdeud naar teute begseep a* aflea. of over een -r- - denk je met schaamte terug aan deze avond, ai* Ik je «In doe. En dat doe tk niet Je mag me laf vinden en me uttaehelden Je mag me ook hier aan de dijk laten. Tk zal het allemaal aanvaarden. Maar dit kan en' mag tk je niet aan doen. Het klinkt mis- •chian pathetisch, maar later ben je me teteaateta» Aiaiteu eng» Qub afeg, Voor de iongehii' olifant vele kleuren va neer* f 17 M De X en 41' 1 ■ure In 1 Beva- - -- - Goe* i: babybox en kin nette). "a Avond* na T uur. Dt. A. r. PhlUpaatraat 17 Goe* -a- T* koop: wintermantel |MK <2 ®I1 G3mC8iSA!*Ztfn si maat M Zuidvlietatraat tl. elkaar oana een keer ontmoeten, b*t~ keek de boom g< boom la ---- schouder. Gek. vi Mj elkaar waren, jouw mond op tenminste de waa aangeboden. Portzegel i i. «luiten. J, van Spronaen. Krugerlaan 301. Den Haa» „Het feesthuis”. Dinsdag 5 november openen wij on* pand, .'leuwstraat 35. ik van de week nog een paar keer. Ten stotte wiat tk al lang, dat dit vandaag of morgen sou gebeuren. Moeder had slech ter voor aae uit kunnen aoeken. Bert valt me mee. Tenslotte ben ik nog niet met hem getrouwd. Kant zien, wat hij van plan ia. ^a*er\ knikte u» „Maar niet te vroeg. brnnd*t*n. aiê’jë wilt" heb zo de aa- 7—'“1 ribfluwelen breekt, klaz- ewwvere. stek- en heupmodel. mot en iazker- zonder aplttje* va. 8 rover». Vergelijk prijs ea ki- Domini- en U koopt In *t Beva-hui*. Goe* r het ge- Ik koppig --- -1- - m zin. armen om haar hal* en zijn mond op haar Unoe Voratatraat 82, Goes tri, 6823, b 8247. -► Voor gaaverwarming ra. C. Reyeroe en Zn., WUn- paritetraat ig, Goe*. Tel -*■ H.H. geitenhouderz. Staat ter dekking voor Nteuwdorp •n ou At reken de Bok Teun. ..uwm-aai *a in Wilhelminapolder. Adree: Nieuwe West Kraaljertseweg 13. Nleuwdorp. -te MW het tTT^ ^--.Anmndi^e f <-| kuaet aan je eigen kleding te maken^^rAen^je werkt bij dtnge. Telefoon Ol'ia2-3M 3e mM w. teut» op zijn *n( ken, dut doet je nlet lader- het one de grote* naej-es naar axnaak te maten, onder leiding Je verdiensten zijn nitotekend en vanzelfspre kend alle sociale voorzienin gen en reiakostenvergoeding „Fltwell”. Ooataingel 1, Tel. Ulte-Tgl», Gom. Renault 4. prima staat. Anglia zijklep, prima motor Garage Sommetjer, O’iun- de. Telefoon 51188-0 een na. Bovendien kun je 1 brie wtnteroeiBoen in profiteren van om ling lig* -► National koffie percula- tor met automatische tem Diverse dtaeel en pete./Ben- peretuurregellng t 32J0 Een kwalieitsprodukt. zie eslsge Fa. v, d. Berge. L. 'rachel, l.pr.st -Met ten toch 7 Je gaat zo vaak danen zaaier 7 Wat zou te de omgeving." - - Die avond zat ze met Glep Nuvelder aan de Ringdijk tussen de stad en die Kwa- dljterwa» En vertelde van het komende vadez* verjaardag. „Moeder boerenzoon uitgenodigd, Bart Ik ken hem wel, maar dat beb ik niet gezegd. Is natuurlijk een doorge stoken kaart, mijn moeder kennende. Wat moet ik doen?" .je M legde zijn arm om baar schouder. in „De herinner me hem aiet ao goed moer. Ik meen oen nogal zuur kijkende knul. Ba een drinker." Dear bad ze een hekel aan, wist hij. Hoe- wte bij zelf vast niet vie* wa* van een biertje en een borrel, beperkte hij zich te* een enkel glas ala htj met haar uit wa* M’n deugden moet ik etaleren, wa* zijn (telrogel. M’n ondeugden merkt ze zelf wei o» Ze ging tegen hem aan llgg* akelig jong, waarom heb jij i „Ja wist bot. Liebchen, vpor dagmiddsg met me uit ginK Lena zoende zijn kin. hem i ziekt strelend. „Ik ben vrea— ea In alles krijg ik uiteindelijk rulj» Maar op dit punt leg Ik het tegen aL Die I* -bezeten van-oen rijke” zoon." X ^Je had een jaar geleden mo^en komen,, toon had ik er de moed nog toe. Nu niet „Een jaar geleden had je alleen maar oog voor Jaap- Witvliet. Je zou nauwelijks erg in me gehad hebben." Hij heeft geltjk, dacht ze. Ik was dol ver- liefd op Jsap-, Hij had met me kunnen doen, vrat htj wilde. Alle*. Ik zou het goed gevonden hebben, wat ook de ge volgen zouden zijn. Ma«r sind* ik Oiep ken, i* Jaap helemaal uit m'n gedachten verdwenen. Oiep ia ontzettend lief voor me «n vraagt ao weinig. Wat beeft hij toch, dat ik ineen* van hem ging houden? HQ boog zich over haar gezicht en kuste haar rustu en beheerst als altijd. „Waar denk je aan. Lena?” „Aan jou natuurlijk. Aan wie ander* Waarom je ao bent, tegen mtf Terwijl je kunt weten, dat het zonder enig re«el uitzicht is.” „Ik heb geleerd alleen maar te profiteren van het ogenblik. Niet te ver vooruit kij ken, omdat zulks weinig zin heeft. Zolang ttiwfThnlgt •etröu*d benl' ,k ’*n „tel daarna?" „Teren op het geluk, dat tk kende Met jou. Mooie herinneringen, kunnen het. leven ook veraangenamen.” „Het ia anders maar armzalig .Glep. Het c.------- is allemaal even ellendig. Al* moeder dat ik je niet voldoende geld geef voor L*na haalde haar schouder* op *n ging ver- -irvw’w. rxv vw* v—J* haar keuze op een harde, lila i«pon met --- -vond hem verleden jaar afgrtjaeUjk, dacht l te. „Waar wil je heen Ik w*ét er een gezellige hoede'J'towi "do" motT'roor"*stood Waarom zou ik bet niet doen Qiep zie het niet zo dramatisch' opvatten .Lieb- Beiden tezeentata a --------- --- - niet rerinpm. Hij bs „Nooit geweten, dat ze bloem bterido." „De kleur I* lila,* verbeterde Lane op ateameten toon, hoewel ae rich gevleid vM8M» ,X» krop kijk te aM." antwoordde de jea«*n. „*t I» in rik geval niet geaL" Ze whenk terite *n ted tetem— Byto- Kawxwwr’hij niet, maar ala hflllSte M prettU gaeicht. tei niet eer- 4_i trek haar eveneén*. Alleen rijn vend verochrikkeltjk Wie beat -iraaBrntt TteB Mm te«k aM m geaccepteerd heb .moet je niet al* een belediging beschouwen. Dat i* het niet. Integendeel. Het komt voort uit mijn ree- 1 voor jou. Ik echt je te hoog door mijn liefde, dat ik soiet* sou kunnen doen. Misschien begrijp je het teler beter, 11e- vellp»" Ze drong dicht tegen hem aan. „Ik voel me een sloerie,” zei ae zacht. „Dank je, mijn jongen, voor alles, voor alles Hier Ze drukte minutenlang haar mond op de zijn* Toen maakte htj riek los en verliet de auto. Door het roem sri hfl zacht: „Welterusten. 1I*vsHm Ga nu Ik sracbt nog even.” De volgende morgen wrte Giep NltveMer niet op de boerderij, tot verwondering van Willem Keeeom. Twee deport later stootte son «chlpper j^de rt*Tw1 op eon.h*^ *tlp» prijzen. J. W. Kluft TuUai1 telefoon 801. Te koop wegena verhul- ring: duivenhok met duiver butagaa J. P Keho. Plccardtatraat te to Goes. broeken ?».te: «rootste hul* L Vorst hem voldoende om te begrijpen, dat serieus wart van word gemaakt. „D*n wordt het voor mfl Ui- zaam terug te treden." antwoordde hfl. Ze ging half over hem liggen «n 7 hem te «oenen. Eerst op zijn mond, toen op zijn wangen, zijn ogen en voorhoofd en rijn kin. Daarna opnieuw op zijn mond, let hij haar krachtig tegen zich aandrukte os» een wilde, hard* zoen op haar lippen Het^roeisj* lag tenslotte met haar ge richt togen de zflne Ze voelde zijn h£ë den over zich. Iets in haar begon te bran den. ^)e hebt nog de kan*" fluisterde “•z ST^1.* dï‘ **n bTOt* dl' ’ro*<. •rat hfl wil. Het leven ia alleen maar, voor ons beiden. Wat anderen ervan zeggen, kan ons niet schelen." enkele wol. dralon. astrslon, I voor U klaar In vele Ion en kleuren Verg prijs en kwaliteit en C In 1 Beva-huis L. Vorst 44 ^Haardroogkappen vanaf Kerkstr. 11-17, Goes. tel. 0!18»tete na 8 uur 81105- <j?4. Eigen techn dienst. -w Da grootste sortering mo- 95. dameg ,nP, n tn 1M delaarzen in de maten. 38 - - VM Vindt U bij Rial. L. Vorst 55. Goe* Bandrecorder v> f 29S nu f23®.—. Stroom. N V L Kerkstr 11-17. Goes tel. ff| 100-5855 Goes 01100-5855. r* - - nt. Eigen techn.- Wfl zijn onbetwist speels- list In bromfietsjasjes, keuze nrrwtreken «erellle uit honderden stuks, vanal i- f M,—. Beva-huls, L. Vorst 04. Goes. ->• Te koop: accordeon pis- bruidsjapon me» sleep, min' kl. no-kl*vier als nw. Hohner ra Tel. 01’04-200 Ab bas f 85,—. RaadhutSstr 7, 's-Heer Arendskerke. Tel ’1105-515 -► Te koop: l.prA.i. kindor- ‘"■Ip I" 4* verknop -TllLb *UW r .snee Vnrvt g»ML Go. Vsn Goghstraat 147, Goes. -*• Blauwgrijze roodstsao» papegaai. Ind. nonpareil’s Staalvinkan. Oranjewevers. Napoleonwevere. Masker- wevere. Roodbekwevers. Chin. Ttigervinken. Domini caner Wide’* Goudmussen Allee prachtig In kleur Al les voor TTw dieren in de s dierenspeciaalzaak J Jans sens. Ms«dalen»»tr 5. Goes Telefoon 01100-8303 ♦asconfoor. wit emallle f 25 Kolenconvector z s.a.n f 25.- Mehonie linnen teckast 2-3 25.Te bevr Naerebmi» r»r»at 31- Goes W - Ea* keatellft kwit Zowel la bet pertiealiare *1* la bot zake- lijks vlak «M i. treitert* sttseti* dat ik niet trot* eh blfl ben met jouw de polltie. die het doorgaf aan de rijke» L JL'J “'■‘t voor donker een auto aan de kant. In de wagen iat het lijk van een man. die .J voor middernacht geïdentificeerd werd als de vermiste meesterknecht van Willem Keeeom. Op het bedrijf van Willem Koesom wa* men weer even ver al* een klein jaar geleden. Nadat men de verschrikkelijk* boodschap had gekregen, hoe men Giep Nuvelder had gevonden, nam iedereen aan, dat hij door de duisternis misleid vanwege zijn onbekendheid op de Ring-'- dijk, in hét water was gereden. Alleen Lens Kéesem dacht er anders over al sprak ze het niet uit. Hij heeft zich vain het leven beroofd, omdat hij mü niet kon krijgen. Terwijl hij die laatste avond de.kan* had. Hij wilde niet Waarom niet, zal ik nooit te vreten komen. "De huisgenoten bemerkten weinig aan haar. Eén keer vróeg h*«r moeder tóen ze naar beneden kwam om te eten en haar rode ogen zag: „Heb je gebuild? Lens had haar moeder verontwaardigd aahgekeken. „Nou? Ts dat zo sek Ik heb gehuild om Gièp Het Is toch zeker ver. schrikkelijk?.-Ik mocht hem HM was al- tijd vriertdellHt en beleefd.” Willem knikte T»ai was hii reker Ge weldig tfnriscb om ro aan te elnrte te en draaide I‘o'’,*n- We hadden een goede knecht aan vn.IK.ar hem. Na enkele dagen nam te haar besluit. Tk - ;.__:i g* zijn ouders ópmeken Misschien dat daar iets meer kan begrijpen v«n zijn beweegredenen.. Te koop: leuk bankstel wol bekleding niet kaal, 1 waa-gaeeonfoor f 75.— Pr Irenes! raat 11 KÏoetlnge Let op. Jongens null- overe en vestjes, beft. 4-11 met 30*f» korting, v a f,8.75. Profiteer nu van deze i. Bévs-huia Te koop: bruidsjurk, m hoekse winkelier* onder één 31100-8805 tok zitten. Te koop:, kuaaen* voor caravan 3- en 2-perzoons t.e.a.b. Van Mélleetraat 31. fijnste kwaliteiten v.a. 48.15. --- r,n**- rokken vele kwaliteiten. zitten. En zei bet van z*n naam. Hij knik- --w te begrijpend. „Ik weet het. Eigenlijk heet ik Berena. Wn oven BMnrHiBMgmWlBf’VériTii* »ran« te zo. Maar Berend vim Een berennaam." ootvader best ik nog erger Ze schoot in de lack „Ik noem je Bert. - Goed „Klinkt wat deftiger. Ik ben andere maar een boer, hoor.” «Je moet niet zo mln over jezelf spreken.” „Meid, houd er over op. Wat te boerse tegenwooidig? M*n vader handelt in vee, dat te tenminste wat” „Ga je hot later ook doen." Hfl schudde zijn hoofd. „Ik ben niet com mercieel aangelegd. Het te m’n algen schuld, want ik wou het niet léren. Nóu ben ik boer. Weet je het alvast." Ze trok zich teru» „Wat bedoel je daar mee?" Hij Lachte. „Kom nou ik had bet meteen door, toen ze thute zelden, dat ze vanavond hierheen gingen en ik mee moest. Vader heeft in z*n jonge jaren nog gevochten met jouw vader. Ze waren vroeger va«t geen vrienden. Hij heeft jouw vader nog een keer met oen mes te üjf >aan. Ze hebben *m tegen gehou- htar Heluurlijk had ae Ml strikje* en brokje* het een ander uit het verleden van baar ouder* verno- men. ft» dat baar vader vroeger op de kermlmen mee kon doen, ertrt ze heel goed. Maar van de Pereboom** had ae nimmer gehoord, zij het dan ook, dat ze de jongen nog zeel herinnerde een enkele maal gezien te hebben op kermlmu en in danszalen. Al had zo nooit met hem ge- danat Ze deed net ,of zo hem niet begreep. „Wat had je meteen doorK' Van on* vanzelfsprekend. Je moeder was vorige week bij on* en moest vader spre ken. Moeder - JUU tweede «hoeder ia zU - wa* er ook b& Nu ja. wet hindert hrt eigenlijk? Het kan xoit kwaad, al* we elkaar een* een koer ontmoeten, hé?" Daar wa* niet* tegenin te brengen. Ze rond. Vader zat mot Pero- Wk te praten. Evert Pare en sloeg de ander op de i vroener vijanden, ala Bert I ari w> zoveel jaren later zitten ze. naast elkaar een sigaar te roken. Moeder wa* aan t babbelen mot tente Truus en de nichtpes hadden Trien van Etjck In hun kring betrokken. De alome Plet van Etjck die men beleefd heidshalve ook maar had uitgenodigd, rookte een grot* sigaar, wat m voor •M jong»" <an twintig al bespottelijk vond. Af on toe ari hfl wat tegen oom Kreek Bartte moeder zet to praten met buur vrouw van Btjck. dl* alleen gekomen wan omdat de buurman zich Biet lekker voelde. Mog een andere neef zat in *<n Mé.*"» kijken. Ik moet hem bij Plet yt m *•- Wat later' «toto men de «tooien aan de kant ea kwaa* de «stuurde accordeontet btoB*n. Bert boog voor Lena, toen hfl een fogtrot tagetto. Te itonet *n samen. Lena W «®t tem gMMMM, dat dg, neef rich ontfermde over Trien en Plet een der nichtje* in zijn arm had. Gelukkig dacht het tja ia tenminste gebroken. ^■«1 *OU boerd®rfl wei een* „Kom maar een*, op een middag”, nodigde Lena uit, „Vader 1* nog een ouderwetse •- tnodelboer.” De jongen knikte, van m% veder. marir: Bfl on*, i* kan z*n voordelen hebben." I zaterdagmiddag En den worden. Ji been - --overbluft ,J* loopt nogal hard van (tepel, hè?" j^Waarom? Is zoiets aan een tijdslimiet «e- Ze ging er niet Zaterdagavond „Naar Hoorn. tent. Er is ook dansen.” F®* Q*lIon ra‘MT*.o<!?>opi r<’rd T,unus i J* M 1M8 plm. TZogg ^In - Telefoon 0118* 8888. -► Weekend kruiser* an vto- -* Phfligg wasautomaat prils f1588 toruil f888- adres voor het schoonmaken dus voor f 128* rttrnnm- --- - - *V L. Kerkstr 11-17 Goe» ’el Oiinn-SKB na 8 uw 01108-874. Kisten tectmleet» dienrt ■•“■o oeesunaig en snel. A ------ Boonman, Burgem. Andriee- *- Te koop met Bovag-gar r - Cimca 1080 1808 SImo* 15«r I11M-3M. 'M5.’Autobedriif Gebr. Ver meulen. Wisse Tel. 01104-288 Gevreesd: een, energie' meisie voor admtoiriratie ee Ml*T ■an«e Vnrw? 83-«5 <7oes. Te koon- vtnderfiet» laar, 5-0 laar Kon Juilanartr 2 Tloetinre. -«bnormalè prils --—ra---L Vorst 04. Goes. Rsdiorrammnfnonkombi ■'"♦té ttriis f TOR— toruil 300.—. nu du» 5SW "’room NV «r»-i-.», ft Goes tel 011<W>-l««W n> uur 0’105-074 F'«mn te-» dienst. x let op Ton vena wjnte.’ ■oats. 15 tof ’aa». sïéeh»<- 3» Kostuiito» 13 tot 'tar f50.Profiteer vén •»e»e «hnoronale ndi» New» 1 Vnrwt (U <T«e«. van Hove grote liefde voor mij. Ik moet mezelf politie in de Beemster. Deze haaide vlak geweid aandoen voor donker een auto aan de kant. In „Doe het dan niet, uilskuiken. Neem wht van hem had geoosnen, was voor aan jouw *ositosnsC ’De mijne komt êr - Taa| n. De jouwe W*L” Ik houd, van je. haar oor," er ko- r, dak van je P*l stand. Op het moment ben je neérzlach- L. de toekomst opziet. Vandaar dat het je niets meer kan sche len Moet, ik daar dan misbruik van ma ken Als je tot jeeelf gekomen bent ----w. morgen I overmorgen, of i rieees» .wil ik je niet zien. Je kunt maand, een half jaar desnoods. .JMt sullen we "dan"graag' accepters antwoordde hfl lachend. Jk U„ gedachte, dat we kunnen accorderen men. De vs -► Blauwgrijze roodstaart papegaai, Ind. nonpareil's Staalvinken, Oranjewevers. Napoleonwevers. Masker- wevers, Roodbekwevere. Chin Ttjgervlnken. Domini caner Wlda's, Goudmussen Alles prachtig in kleur. Al- les voor Uw dieren in de Fantastisch medkooó dierenspeciaalzaak J. Jans- ndereoed Metales- sens, Magdalenasfr. I, meisieshemdto.|TelefeoB 8110» «8M. -> Te koop gevraagd: -et to^flrima staat. -+■ Voor «esverwormtag Ka C. Reyerze en Zn„ Wijn gaardstraat 18.Goe*. ‘rel 5584. -► Radio grammofoon kom- btnatfe*. prfj* f87»—tnrul' -w Wist U dat er voor Iedere f 1®.—nu du* f818.— voor deelprij*. Stroom N,V.. L Kerkstr 11-17, Goe* tel. 01100-5855. na t uur 01105 874. Eigen techn. dienst Te koop: kinderwagen, zwart. Te bevr. na 7 UMr Abelenstr. 9, Goe*. Verkoop en reparatie, ro- i Ka van DrieL KÏoetlnge PatIJnweg M. tel. 7078 °r -*■ Grondig bandrecorder* v. f»00,— 'nu ft*.—. Stroom N V.. L. Kerkstr. 11-17. tel. g uur 01105-874. Eigen technische *- Voor gasverwarminz K* C. Reyerae en Zn.. Wtjn- 'aardstraat 18, Goe*. Tel. 5584. Btt”-.' ,C. l i voor Uw dieren in de Honderden vlotte jack* J. Jana- to terienka, met nylon of dien mat zonder NMgt beter In L. Vorst 84, beurs in ’s-Heerenhnek er grlrnch» '$an worden voor St Nlco- ’'•stiid. ->• Te koop: lange witte •Heerenhoekse warenhuis, bruidsjapon met sleep maat 40-43. Nie in Goe* of om streken gedragen. J. ♦rikskïnderen. -»■ Aangeboden: Opel Rek In bij*, staat f 478.-^ Berin! bromfiets f 15.—De Grootstraat 57. Goes. Tel 573L -► Wist U dat tijdens de St JR bob g*M.” „Natuurlijk beb je geXL Ba je wei meer krijsen. Dear zit Tn de In elk hewelijk ontstaat meningsverschil «oras eyov kleMghriton De U.roe Loan; tte t* driftig en e« «en bapeali «somM proftgaMl - «IIWb< W J» nod Philip* eraehmbfoon van - -v*n fit®— nu f 130— Stroom Brabantstraat 1. ‘*-H. Hen-NV. L Ke-®«tr 1’-17 Goe» 07100-5855. Goe*. .„i niion.5R55 na 8 uur -► En toch slaagt U voor een gaskachel van E.M.- Jaarnaa; DRU, Etna, Bocal. Benraad, Peetere, Atag, Hoenson, Vulcan* enz. beter l - -- --bij Zutdweg. ‘»-H. H Kln- Nicolaastlid alje ‘s-Heeren- derenstraat 2, Goe*. Telef. ■t. MMMap8«ch«M( ep H» be*p pmaagd AmHa hMMtepértpebted? lange witte loon Waacombinati* met vorwar- Lange Vorot 83-K. Goe* mengd." mui s a roasw „Wat denk je ran daarna samen ergon Ze wra een ogenbii ■F Te I maat 8»/t, G. Verhuist, r®, Goudmussen L. Vorrt -► Te koop: nieuwe Tomo*. ïotiên," erèrae, poeder, wat- zeer aantrekkelijke prijs Molenweg 1®, Ksttendflke. Dr. A. K. Phllipestraat 17 ■enslotte naar boven, waar ae ai •■leedde. Na enig zoeken bepa haar keuze op een harde Hl* jaj lange mouwen en hog* bal*. Mom l - - Z* ia in d* contramine, du* «al a*. h*sn nu erel mooi vinden. Beneden gekomen keek Griet goedkeu rend. „Dat 1* tenmlnate wat Je figuur komt er op «to voordeUpat in uit Je mag gerust «rel wat van jaerif laten Men. Hoewel a* Evert Pereboom en zijn vrouw hartalijk da hand drukte, was ze op baar elkaar. Bart bleek sa te lachen *n ae(: ar anto mooie paar- voör re priia Ka Vore»straat Rn Goe*. ae in ‘a-Heo- renhoek een BL Nicolaa* warenhui* komt lemltteit -*■ Modehuis Qaueto". Doe- zorgtngsartflrelen, *oala olie, ten-stokjee enz. -► De bekend* Invention -► Ta kMp: Edy Supertwto ^«^‘nu’*! M.M^kT*v.*? -- Berge, L Vorotstraat Goes. Waadroser va f878- 'Hik f308.— fltroom N V L Kerkstr. 11-lf Góea tel 00- 5R55 ng R uur 01105 074 given techn. dienst Gummfwaren zenden wit franko onder strikte zeheim houding. Dros De Vijzel" Hoofdweg M. Betllngwold» ■Gr telefoon *8078-284 Telewatt stereo vereter Ttw '-"rondere kwaliteit »ssra—-«A- e< j Tr’ivxtraaf Te koop: 4 roodkop per stuk. P. Schouerenaar, Weatkanaalweg 4®, Wemal- verjaardag. Hfl wil me zaterdagavond mee hebben naar Hoorn." Dat bad hij begrepen. Vanuit oen donker* hoek bij de wagenschuur had hij de gas- ten zien komen en gaan. Onder and*»* da je krijgri* kunt ep denk niet aaa de toe- nog tam* Pereboom. die hfl niet bfl nam* tan- komat oh m»ar de manier, waarop Lena af- „Dat dó* Br. jutot «rel, Liebchgn, namelijk ■t^op aam. De Jotrse vaal.' tfld om tang- Alsjeblieft, Gtap, „Stil”, fluisterde an begon men mensen aan. Stel je voor, 1 sbrta lrd»nvts*n voorhoofd on» kennen .Jiet te donker,” wierp ze ze stond toe, dat hfl haar 1 trok. Ze zaten met hun armen om elkaar heen, toen twee wielrijdes* langs gingen. Ben naar seconden kwam het schijnsel over hen haan. Doch ae verroerden zich ntet. Giep zag de achterlichten verdwijnen. Hij trok haar langzaam omhoog op haar be nen. „Kom, we gaan naar huis." zei hfl zacht, maar h solist „Dat ia beter. Denk er over. hoe je wilt, maar dit doe ik niet. 1 Waarom?^ -Ik ben ook een boerenzoon. Al ben ik Hfl antwoordde niet Ze voelde enkel zijn arm. Maar ik beb ook mfln trots. Ik ga beweeglijke handen.- Nooit had iemand geen misbruik maken van een mij gebo- haar zo betast. Zelfs Jaap niet. Maar den gelegenheid. Hoe Hef ik het ook van Jaap was een en al fatsoenlijkheid ge- r. m. *A„a HM»- weeat Die maakte alleen maar toekomst- pinnen, die toch nooit Verwezenlijkt kon den worden. Jaap waa geen realist Giép wel. Die leefde bfl het ogenblik. Ze begon te hullen. „Ik houd van je Ik houd ran je Snap ie dan niet, wat Ik van je wil Ik houd alleen van jou en «la jfl niet «dit zal ik met Bert Pereboom moeten trouwen- O Giep, mijn lieve jongen 4“ Hfl draaide zich om, het meisje in zijn ar men trekkend. Sussend sei hfl ,4e moet chen. Je weet, dat Ik ook veel houd. Maar gebruik alsjeblieft je C””"- “2^2“* tig. omdat tegen len Moet, ik daar dan misbruik v«n ma- 1 ar van ons terochtge- komen zfln sonder mijn centen. Nou 7 Reuze prettig voor de armoedzaaier, hè?” Hfl heeft gelijk, wist ze. Zo kórt al* we met elkaar «aan, kent hfl me door en door. Ik ben tonmen driftig B> ik zou niet een* tegen armoe kunnen. HM MjH me verschrikkelijk om niet te kunnen ko pen, wat j* graag wilt hebben. „En als je niet driftig werd, je voornam je in te houden en dat lukt je. sou je diep je binnenste toch jezelf verwijten, dat Je deze onberaden stap hebt gedaan. Je hebt een verstandig* moeder, Lena. Ik heb heel veel respect voor haar. Ze zal alleen jouw bestwil voor ogen hebbest." .Boeder?” stoof ae op, „moed*» wil al leen een stendsbuwefljk ri«a. Het is Ma kel haar boerentrots, die spreekt Als ze zoveel van me hield, zou ze verleden jaar toestemming gegeven hebben aan Jaap en mij om ons te verloven. Weet je, wat Jaap’* vader is Boerenarbeider op Texel. Dat vond moeder verschrikkelijk. Alleen de Idee, samen mM een boereo- arbeider en zijn vrouw naar het g*me*n- tehuls te moeten gaan, omdat haar doch ter met hun zoon trouwt Voor haar een denkbeeld om ziek van te worden.” Hfl trok haar naar zich toe. Ze voelde zfln -- - -- -as—--A lippen. Heftig kust* ze hem terug, waar schoon- ha «e met haar gezicht tegen het zijne ging liggen. „Alleen bfl jou vind ik het „Zullen wij er samen vandoof gaan?” pretti» Blijf alsjeblieft van' me houden •- •—---L- Giep, zolang het mogelflk ts. Je hebt ge lijk met die herinneringen. Later zal Ik ook aan de uurtjes terugdenken. Det jfl en ik t“ de mijne. O jongen, mijn jóngen toch HOOKDSTUK 18 Reeds in de vooravond bad Lena een korte woordenwiaaeling met haar moe der. Ze bekeek de jurk van haar dochter met een misprijzende blik. „Trek wat an- - M mraua TM ra <a*wW - 11 *- *u*-^~-8 «b*^^ aem aan i/ie jura waai ie neietnaai inev. „Waarom niMt Bn rarteden jaar «M «fl. dat-te me so leuk Mond." „Verleden jaar is alweer aan tfld «e- leden." antwoordde Griet koppig. Jt mag je ook wel een b*Mji opkna»pen, hoort Je rader is maar dén neer In hot jaar jari»” Lena keek naar de FHW jurk, dia haar moeder had aangetrokken en die a* op zichtig vond- Taaaridaato voor aan vrouw van haar moeder* leeftijd Vooral dl» tang, uitgesneden hal* wa* brapottelflk voor *an moeder van *en volwassen dochter. DM' vad«r er niet* van ariL „Als je het dan voor mij nIM wilt doan, do* het dan tenmlnate voor je radar.” „•Vadér vindt daa* mooi genoeg." Griet gaf bet op. „Oké. oké, houdt dat flodderding dan maar aan. Kun j* van avond tijden* bM f***t collecteren voor een nieuwe. Want de mensen denken vast. wist, dat ik hier met iemand aan dé dijk kleren," bitste a*. lig te ecbarrelen, om 1 even wie het is, zou ze van afgrijzen haar hoofd achud- den Dit heeft mooder nooit gedaan Ze',, was to haar jonge jaren een trotse boe rendochter Al* ».e een Vrijer had. kwam hfl overhuis en nadat de ouwelui naar bed waren, bleef ze de halve nacht met hem opritten op t steltje. Dat vond niemand erg Het I* allemaal zo idioot „Word wat nuchterder, Liebchen. Pro fiteer van KM ogenblik en neem, wat j* krijgan kunt. „D*t te fatalism*. Er zit wel wat in, gaf ae toe. bed bet zoéven over samen er vandoor gaan. Waarheen? En met welk doel? Zou je met me wtllen trouwen?" Hfl knikte. ..Be*l»st Ik zou mn levM toy gelukkig zijn met jou. Maar jfl niet Ze* ta^m half overeind, hem v«3ram- derd aankflkend. „Praat «een onzin. Waarom niet 7” „Vroeg at laat zou je jezelf verwijten, dat je «en arm* bóer getrouwd hebt. Iaa*nnd «ander centen en ai«éri' kemrtmogriflkhedri*.”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16