VI FFS vfrsvanIlBS 48 0,77 Zeeuws brood 69 LEVENSMIDDELEN Keur'lager lever vorst GROENTE FRUIT unw HOOFDSCHOT 0,79 0,89 0,89 0,73 3 Cream repea I 9 Penaywafels 0,89 3,25 0,59 2,88 2,28 0,89 2,08 0,19 0,89 oor65ce>t 0,19 0,49 SCHOLFILET 1,08 KABELJAUW 0,29 8 MAHDARU 10,79 VUG 0,29 0,75 0,25 KLOKSTRAAT 15 tel. 5756 I runderlappen - Verse reuzel kaantjes 0,45 Soepgroente Tonic (1 liter) Beaujolais Saucijsjes Karbonaden Jonge kaas per 400 gram Gesmolten reuzel 0,99 Unox erwtensoep 10 ct korting per flos HAM ARDENNER Koffiefilters 502 2 pak SIHAASKWAST AssortideLn Wortelen Spruiten Smith Chips van 70 nu voor ,19 Cocktail zilveruitjes n M 1 pot HUTSPOT panklaar - 0,58 Chipita bananen L 1 kg •■9 Gekookte lever 100 gram Palingworst Week-end reklsme Roomborstplaut 200 gram Qesneden rode kool 500 gram Woanadag TARTAAR 2ptuks KASSLA iM i Dedrr. i H P R EI (panklaar) 500 gram ^eaeaa 1.98 Van de drama’s merken wij niets we met z'n allen een onverbrekelt ting vormen, waarvan elk Indlvl schakel Is die er bij behoort. Dan zeggen we ook zo dikwijls dst genieten ven de rust én stilte in de na tuur Ja, voor ons mensen heerst er in de natuur rust an stilte, maar dsi komt om- m het bos -- z-1 1 Donderdag 31 oktober 1966 Donderdag 31 oktober 1968 „DE BEVELANDEP” MAGERE 1 GEBAKKEN 1 Se gesneden nu voor 100 gram i f 3 3 Doorregen I 500 gram ALLEEN ZATERDAG 1 flea 1 flea- 500 gram 500 gram •V. per kilo 1 blik - 3 fleaeen VOOR DE BOTERHAM 100 gram 1ÓO gram Bij 10,— boodschappen - vrijdag en zaterdag 1 flea 1 doos panklaar, 500 gram 2 pakjes 1 kilo Steeds ook voorradig GEBAKKEN -z- 1 pak - <T- VLEES KALENDER Maandag: KLAPSTUK 500 gram 500 gram lOOgram0,55 100 gram k» durosT De s^*>Xt ïkXfs STTo^r Dinsdag Vers GEHAKT 1M 2 krop Doadardag: 1 500 gram M®® m U tam-on hli ':V; V I 4,78 6 I i'.f 1 ‘1 Ik' f - 4 i. 1' |k< «n t'. I lion Subben KEURSUPER is er i dier stuk voor uk lovondc 01 MK evenals, dc beschouwer M 1 gsséet T K Xvan rust. Is het helemaal niet zo rustig zestri kst- het 1, een 4 -- K..a w rechte sluitspier dt gesleten. terwijl Sa voltrekt rich het ene drama ns het en. dere.- «elft op die plekken waar U heer lijk- in de branding ploetert, spetend Met Braadlappen -- 3 runder lappen - - Wijls gden Het Is We slechts ert .zodat men Vb in jsreAelMkhefd afspeelt, dat wij menoen nu eenmaal gewend zijn stilte geniete, veel meer rumoer te maken, dan de an dere levende wezens en daarom lijkt- het do hovOMte Schelp rstx 2_. «aal het hard houdt met zijn ----schelp krampach een luchtbaad ad duikend te de •stow asMtor teeg IM een roofvogel 1 lieloert op horen en zien duiken, we zien niet hoe h« zijn prooi drama's. I-w„, té krijgen, of hoe hij mist en de kleine vogel Juist weet te ontkomen doör zleh bliksemsnel tussen het lagere hout te Daar bjj Uw voeten an benen gebeurt het ook. Daar zijn kleine zeedieren op teven en dood met elkaar io gevocht, gewoon omdat de een nu eenmaal moet leven ten koste van de ander. Waar U aan het strand de schelpen ziet liggen, ktjkt U in wogen neer een kerk hof. weer de schelpen de stoffelijke ree- tenten zijn van al die aehelpdiertjes die eons in «ee loefden, maar die door de een of andere oorzaak stfn dood gegaan Het zijn dikwijls vormen van strfjd die wij niet kennen, omdat we ze vrijwel «o.» m,e. f'HjgonDaar heb je btj. Voortdurend voort*’-'’’ hH dier dat beschikt over een bijzonder sterk ontwikkelde «luttepier waanwee hit In nood rtjn schelp zeeloten houdt Wie wel eone heeft geprobeerd om zo'n schelp open te breken, die weet hoe enorm eterfc die hntspier |e De zeester. Waarvan we ook wel eons ezemplaren op het strand aantreffen die merkwaardige dieren met armen in de -™„ w.„, ,lrrn,. n. een etrlM op teven w dSd/dte beel teM n?n^r g*low<l dó T .r*s‘l h*<ht ,M< wreedheden toCnml ten'Bgted de bovenste schelp ee bevooUm haar wordt niet lu noen, er woi Op het land, In de zee en ih de lucht wordt uur aan uur gevochten om het naakte bestaan. JUIST in deze zomertijd worden wij men sen meer met de natuur geconfronteerd dan In andere delen van het jaar. omdat In daza zomertijd nu eenmaal de vakantie valt en in do vakantie trekken we, als het even mogelljk la, In massa naar buiten bm te genieten van de natuur. Dat ge nieten van de natuur beperkt zich bij de. meeete mensen tot het zich domweg bewust zijn niet ih de benauwende drukke stad te verblijven, doch -in ben wat stil lere omgeving met veel groen en frisse lucht,kortom, in een afsrijkend mfljeu te verkeren dan men het hete jaar door gewend ia.' Jammer genoeg zijn er slechte weinig mensen die echt het in de natuur zijn beleven, die eên open oog hebban voor de wereld om hen heen, die in de plan ten en dieren die M buiten aanacbouwen meer aten |laa stomme decorstukken die de tndruk te laten geven van buiten zijn. echten iets meer kracht, probeert de schelpdelen van elkaar te trekken, om hei weke lichaam van de oeetér te kun nen verorberen. Het is een strijd die zich I-et stil en rudtig voltrekt. Br beweegt nauwelijks iets, maar er wordt via de uit. eoefende krachten keihard gevochten De zeesterheeft echter een groter uit- ■loudmgsv rthogen. Zij houdt vol. tot ten- 'lo”t 1'- "ester het opgeeft en aleh opent De zeester keert den baar maag ,»>ulten in de gapend, schelp en weke oester 7,0 gast het met vele scbelndleren en wij vtnden reeten op het strand. Wanneer we dus onze ogen de kost geven, dan zien we. dat de natuur om ons heen niet zo rustig en vredig is als meestal wordt verondersteld, maar btj al dit do j2BAM*i*T'/?-T' d’n< b*te">«en en dat *18 dat r.Uereent da clakan en zwsksten het slachtoffer worden, waar, door een natuurlijke selectie erordt too. 'enact want slechts de eterksten. slftn- rondsten komen tot de leettjd zleh kunnen voortplanten. De orool. hoe er een lelie strijd op léven en "PI gevoerd tussen de rover en v|' ----- Hoe razendsnel de nageltles rszendsnelle zig-zag.koers tracht nog net tikken op de best van ds boom. wur. h** 'kreupelhout te bereiken, ot een hol. omheen het lijkt dat zij krijgertje spelen voordel de gevederde rover stek 2 Het geef >P hem stort om zijn of niet zijn. Hoeft de eekhoorn Meer ook onder die woeHge iseeplegsl - - geluk en- weet hij het grvesr te ontko: - bijne voortdurend bezig zijn Dst Is men. dan 'zit hU.nauwelilks enige minu- |aUr rustig knabbelend op een tak oa w toMkestaan ate» een hem, dab/M 0,49 de Wezel rondsluipt op zoek naar zijn n**r mpeuwen dood wordt de eekhoorn, ukken ..1slechts luttele minuten geleden nauwe. Vrijwel ononderbroken lijks aan de dood Is ontsnapt Dat is het merkwaardige bij dieren. Zij kennen pas doodsangst op het moment dat het om hun leven gaat. Ztj kennen niet de vrees voor de dood als er geen bevaar Is. De eekhoorn is enige ...Inuten later weer volkomen rustig, al Is hl] natuurlijk, wol altijd óp zijn hoede Dat gebeurt in onze naaste omgeving met wat grotere dieren, maar tuaserr de -denhenaalden op de grond spelen zich soortgelijke tonelen af In wat wij menen <1o<xlse stille, tussen insekten. zoels mie. ren. torren, kevertjes 'e.d. JJ en onafgebroken voltrekken er zich kleine Zijn we niet in. het bes meer aan het strand, dan wanen we ons daar in een bijzonder vredige omgeving, die slechts wordt verslnord door het ruisen ven de zee. Maar - pas ap. in de duinen wordt >ók op. leven en. dood gevochten Klik - 3 rellend boven de duin, ippen .Daar stort er zich een in felle Iu4it op een jong konijntje dat In een de best van de boom. waar. kreupelhout te bereiken, ot een hol. letje. voordat de gr vaderde rovor stak op hem stort. - getraind, dia kan heel voel horen en- mhar het Is dodelijke ernst bulten zijn nasr waarde weet te schatten de wezens In de natuur seer akttef zijn f.. - - - - - ook wel begrijpelijk, want In diezelfde ten nadaag dia wn ondersaan ais aan aaea veel meer rumoer te maken, dan de an- x -*‘2* ons dat het ao rustig en stil is tn de natuur, maar dat is in wezén niet het geval. Br la In de natuur om ons heen veel maar te doen en te beleven dan we dikwijls wél vermoeden. Om te beginnen is het niet zo stil, want duizenden en nog eens duizenden dieren maken hun gelui den, maar onso afgestompte oren zijn dlk- _‘_Z echt te horen en er zijn veel geluiden -as - a a, k tot ons bewustzijn doordringen, omdat moer non aan stomme decomuKgen me «fl» n»r te luisteren er nu eenmaal bij behoren om hei pshul Wie -it echter wel kan, sich daarop hoeft de Indruk te laten seven van buiten zijn. p-*—L__ Wie acht van de natuur houdt en het daaruit alleen al opmaken, dat de leven- zich ook 'ven bewust, dat plant en 'en en dat denken. diezelfde natuur uur in uur, uit en om het naakte bestaan en om ren. Om ons heen vtnden onafge. brokenXdrama's plaats, waarvan we dik- flauwe notie hebben. I- eens interessant om hiervan kele voorbeelden te noemen, ^en Indruk krugt van wat er ,kr we heerlijk van rust en bemerken we niet, dat er hoog In de lucht stilstaat. P(e4ne zangvogeltjes. We ■m meestal niet neer. In. een onderdeel van een. seconde weet te krijgen, of hoe hij mist gn de kleine vogel Juist weet te ontkomen door zleh bliksemsnel tussen het Iggvrs hout te verbergen. vtvas, III1PM Ull*« aUKOWUl^gC U1BH ujn wa* wbls niet tn staat om die geluiden nog die we wel horen, maar die gewoon niet i we verteerd zijn ae naar te luisteren

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15