exclusieve meubelen I o.w 0,89 0,59 0,79 1,59 0,89 0,65 Fabery de Jonge PARFUMERIE j BAAYENS 0,89 0,99 0,74 - 0,29 03 0,19 A. C.vwTdIr>R EST ---“75ct fa IFA MARKTEN .11 0,98 j 0,89 j Goes I - Vogelwaarde I K. DE GROOT ^nier'f i 2 literfles*» gazone I. BOER riante hoekwoning iNet wseteje HollaRder Uw blik op de wereld wordt niiBer 1' IFA IFA IFA IFA IFA IFA r I D. Has* goes L«iie zitten me pas lekkerf..” P su. k. ..DE BEVELANDER" Donderdag 31 oktober 196K I Oök stemt voeten tevhêe J axel 01155-2010 (3 lijnen) 3 pakjes KOOKPUDDING MANDARIJNEN LANGE KERKSTB.4211 GOES Liter CHOCOLADE MELK 1 kilo TOMATEN Grote pot KERSEN OP SAP t bWk KNAKWORST 2 rol BESCHUIT - 4 TOMPOUCEN 4 ROOMBROODJES EEN FLES RODE WUN VOOR; k •k 1 rtetettesF*1 i •eeeeeeeeeeeeeeae» 2 fles SINAS LIMONADE DhoKs*: 500 gram HUTSPOT, panklaar Vrijdag en zaterdag 1 kilo SPRUITEN afwezig Voorstad 53 GOES i 90 et aea kop oa scheed voor slecht* ■i e e o e o o wroware we o oTroove owo e e o o eo oo De opticien voor moderne optiek Maaadag i 500 gram RODE KOOL panklaar «a mat gratis appel 500 gram WORTELTJES RMt pateraaiia Cokky Ovorbooke Lawaatraat KLOETINGE L 34,901 ■‘•neelsuJd. met tek 4 cm hay* I k 37,90 DE BOERDERIJ J plaatselijk bekend Kroon polder 9. onder Drie- 1 J. P. A. Rosstfl Reparati» van KUNSTGEBITTEN zitdag dinsdag van 10-3 uur ••••••••99M8SS9M tp0p099s90000espóp»»pposppósespp»ppi ♦♦••0990»oooooeooooooooo»eeoee9>o» ■♦♦eeooppoeoooowMo V«rlor«n Donderdag 31 oktober 1968 Met dank voor het ruim >44 jaar genoten ver trouwen. delen wij de inwoners van Baarland mede, dat met ingang van 2 november 1968 onze zaak wordt ge- sloten. Hartelijk dankend C. J. de Mol A. de Mol-Tramper Baarland, oktober'68 J. A. ten Haaf 1' b 4 32.90 t; ‘i p— V i guM Veer al Uw advorteattea ..De SopetaaSar” 1 U SINDS 1922/ i I F’ open haard on ga»-geval- convpctor verwarmingen In kamer, keuken en slaap kamer» Te bevragen onder no. 44-7, bureau van dit blad. 13785 14017 337M 35392 44907 >1598 51931 41941 •42» •18» SLOEMBOLUM Zowel los aio verpakt guld< -> 1 (uld< mow Goes V TANDARTS Haute Ceoture atedeBea naar maat JMMuma nowjoeaw - awo» mm lmms KMuwm.ae-wkwweoat van 4 aev. let II nee. ZONDAG A.S. Cempetltlewodetrljd v/h Drijfhout Wijngaardstraat 36, Vloli -► I Vloli -► 1 Vloli -V- I Vloli IA -► I ■uld l O* 1 uur.t i ts O •••-.*. •- Aanvang 14.30 uur. jB Leden en donateur* vrij» toegang. InBehttogaa te bekomen en inschrijvingsblljetton in te leveren voor of op M oor. a.». tea kantore van dhrn. Th. «e Klerk A Zn. te «-Graven poMer. TE KOOP: mooi hoekhui* omgeving Bergweg met 4 alaapkamer», douche, vliering met vliozotrop, voor-, achter- en zijtuin; ^hetzijnf ’e* - eens gaan kijken I klimaat en rel» dé son toge- da.Cwntourt.otc7’ VÜagïöi- onzo prógram- Müller a Co.. Bout de Ruter 14. telefoon Ontvlucht on» kille 1 moet^t Alrtour, Fit. Nespan- ■an tod. hotel of apparte ment Vr« ------ ma’. Win. r - - 23U VUmtogon. pot Zwerf of knier. WuMng rtndom de voet 3 WR hakje Te keep btj inschrijving, bet woonhuis met erf en zlj-uitgang. Zonne- bloemstraat 14, te Ooea. Leeg te aanvaarden. Bezichtiging na afspraak met A.. J. Mijnsbergen, Frans den Hollanderlaan 19, Goes. Tel. UlOO-TieS, alwaar inschrijvin gen kunnen worden tngele- verd tot en met 11 nov. IMS. TB KOOP: Prima onderhouden burg.wonlng te ColUnaplaaL Voor- en achterkamer, wm. keuken. WC en douche Huit verwal using. Boven: 1 elaap- kamers met zolder Leeg te aanvaarden in ir|rg Tuin met schuur. Brieven ondet no. 44-1, bur. van dH blad. WWt U iet» apert» 7 fooratad 99. Goe». tul. 3382 ibouwland) terstond. In wnrtiinoMn of eSwn telt Mot 8-dmge baMagwurit. Muonoanwijzing. Handge- achüderdo of gotat» TirfMr ptauL Pitm vanaf f 36ZJB Dra E. 4. A. Pel dunnen», Swkikssaseass letsaM U KWADtefDAlOWB GEEFT PWfVELEBOEN NEDERLANDS FRANS DUITS KNGKL*. ook aan leeriinpen gymnaetiim, hbs, ulo. Jarenlange ervaring. Geedtoek^Phrauai Tpp9P»»»»4tO»»»»4SP»P»»SSSP»4S4»S»»»»»» - - J L T» jfeep bjj eentnsm vaa Oon» U Deze al» nieuwe bouwfondswoning is gebouwd I in 1917. heeft een grote vóór- zij en achter- tuin, dus plaat» voor garage op eigen grond. I1 (L Door spoedig vertrek billijke prijs. 11 KleviUaan 31 - Goes - TeL (01119) t314. It 7 jaar u.g< is gezin mot klatoe kinderen ah hulp in de huishouding. Brieven onder no. 44-8 van dit blad. 1 ELASTIEKEN KOUSEN as STEUNKOUSEN zonder' •laatiek. BUBOANDEN. BREUKBANDEN. HUNIAKORSETTEN. STEUNZOLEN onz. HOOGTEZON DE ORIGINELE „HANAU** Lango Korfcatradt 42, Goe», Tal. 8714. ;»49»*99999999S»O0OO»OÓOPe»óe»ÓO-»»W VXXKOPnfO van een boerderij in de DBR1SSI KroonpoMer onder Drieborg, gem. Beerta. eigen atelier vervaardig Ik I Op mandag U november 1988 des namiddags om 9 uur, zal in hotel „Vrijheid” te Winschoten ten venoeke van de Erven Mevrouw E. J. Ebels- Vannenga, publiek worden verkocht: borg, gemeente Beerta. bestaande uit: een boerenbehuizing, voorzien van centrale ver- warming, met grote schuur (gebouwen ge- sticht in 1951) met erf. tuin en land, hetwelk t In één blok is gelegen en in uitstekende cul- 1 tuurtoestand verkeert, grooj 53 ha M are 1 99 ca; -uMMrding in eigen gebruik (vrij van pacht)' de gebouwen met plm. ha groenland: op 1 mei 19Ó9; de tuin: op 1 februari 1989; bet overige land (bouwland) terstond. Betaling uiterlijk 15 januari 1919: Bezichtiging op nuAndaa 4 november aa en op de leg van verkoop, telkens vanaf 9 uur des voormiddag». fnlichtingm ten kantore van notaris R. A. Nijen- hui» te Wir.-chóten. telefoon 05970-2051. Notaris M. Frantzen te Goes. Notaris O. Kloosterman te, Finsterwolde. Notaris B. A. Bijenhuis te Winschoten. fWWHnmtl9S494s»99199949 19397 45342 17974 3M79 58315 0433 83009 14149 in de maten vanaf 8Ö t/m 128. v/h Achter poatkantoor. Tal. 6367, Goes. 944444»»4949»fr»»»»i Tandtechnicu» Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goes t»09900»4000Pd»»p»s Trekking HAWICO Najaarsaktie M-1S-1M8 MM 34001 34373 59181 8991 M93 •0118 •SM» 43MB 39914 34944 17877 Grote collecth traiea hierbij tenen wij a sen vaa onze fraaie wirtriaitea ilhla»k»il»ii. veorradto la verschillends breedten, Is vort eer awt Massa ndtjes ef boetes ponsten Ie do 2 deuren. aetauriUk Leverbaar 9 november jonge henen zwart» 20-weekee f 8,—, 18-wookee f 6,—-. Franko thuis Ellewout»dljk Tohfoon 01104-344. De notarteen Mr. W. Leaf te Tholen en H. W. A. Stëto- poorte te Kruiningen rijn voornemens ten verzoeke van de erven van de hoor C, Bief on» b inschrijving ie verkopen: - DB BVIMB WONING ,-AURKA UBK8TAB** Dorpsstraat 15 te Schor», m. bijbehorende boomgaard, sec tie L 1114, groot M aren 8 centiaren. De woning met bijbehoorende tuin is verhuurd aan J. Veer- hoek voor 435,— pet jaar. De boomgaard te dadelijk te aanvaarden. Inrichting woning: kamen en suite, zijkamer, keuken, bij keuken. kelder. 4 slaapkamen Bezichtiging; tegen vertoon van door de notarissen ver strekt toegsngsl november van 1 Inschrijvingsbiljeiten in leveren bij notaris Stoenpoor- te ulterltjk november sa. mét een goede bril j U behoeft dan niet moor te i turen en-te gissen, maar U ziet alles helder on scherp - 19455 31703 MB Prijzen af te halen bij dhr H. Oele, Kanaalstraat, Hans- woorti Op zeedag oktober j..L heb ik. omgeving Jacob Klaaij- •enstraat Goes, mijn zilveren oedelketUng verloren met 13 bedeltjes Wil degene, die bem daar heeft gevonden, de ketting weer bij mij terug bezorgen? Het 1» een ver- jaangeechenk van mijn Oma MAJA BEÉKE. Dr A. F. PhUipestraai W. Goes. .♦♦»0»»»9000.0»»»4k»4 Bij inschrijving te koop: het huls en erf te Ellewoutsdijk Lange rille ter grootte van 1 a 71 ca. alsmede de daarin aas- wcaige inboedel Bezichtiging op saterdagen 3 e» 9 november sa. van 3 tot 9 uur. n GENEESMIDDELEN ba'ndages °P.*.«*»ebor vmdm wi) vsiMQ<i met se setmmle ven oen eocntje en broertje OUIDO. P. Th. de Hond, A. K. J. de Hoi»d- de Jonge. Jaoco. Dorpestraat 37, s-Heerenhoek 9»99999»d9»+900»«e, Maandag 4 nov. aj». zijn onze ouders 25 jaar getrouwd, dat “O« lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. G. Eekhardt -C Eekhardt-Meyier JStee, Dorpsplein 44. Op maandag 4 .november J9M. hopen onze lieve ouden T. VAN RAA1JEN en J. VAN RAAIJEN-MÓL hun lljerig huwelijk te 'gedenken. Dat zij nog lang gespaard mög< n blijven, is de wens van hun dankbare kinderen Henk. Lente en- Johan. Bchore, Steenweg 24. Gelegenheid tot feliciteren, op 4 november ...1968 van 19.00 tot 20 30 - uur In het Ver.cebouw te Schore. Lange deze weg willen wij onze opréchte dank betuigen - voor de velé bewijzen van belangstelling en deelneming welke wij mochten onder vinden ns het overlijden van onze innig geliefde zuster behuwd zuster en tante Van Mevrouw MINA VAN LOENHOUD MOISON. Hartelijk dank aan de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor en Zuster Van Rijsingen voor alle bewezen diensten. Ook hsrteltjk dank aan allen die hebben deelgenomen aan het Rozenkransgebed. FamilieVan Loenhoud. Familie Moison. ABan dia lets te. bataten of te vorderan hebban van da natattngsachap van Mevr. Moi»on-van Loenhoud gelieve zich te vervoegen bij notaris Hamelink, Goe». Tandarte Vrifda» I nov. spcwelumr n» 11-12 mw. In plaats van 64 uur,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12