blank .Wij leveren olie door weer en wind. PHILIPS 1 MANNEN EN MEISJES HISTOR Essg) Willem Nijzink n.v: |W (PFAFF) Fiw’T” II II VERVEN ALTIJÜfiOEO J IK Schadeverzekering Maatschap- ee> vertegMwoordigor Denieum IMIdigwicttzgjag B v (fel Lokerse en van Damme DnnMbo 24 oktober 1968 Donderdag 24 oktober 1988 Da 1 -■ ‘It V r. wtghendel&knc^ onsofbjutfu Voorstad 7a. telefoon 6462. eee l I >*- Bliksemactie op woensdag 30 okL a.s. s< u aatuach N.V. PtiHIps* QleoHampewfabrlekoa Fabriek Roosendaal, aM. Rareoneeissehen, Iwaanhoelatraat X. F. Q. den HoHandariaan H Qow, M.01100-6100Pinen) i leeeooeeêeeoeeeooeoeeoeeeooeeeeeeooe VMS MWWIIH veer dagdteaat SfriogoRj». aptogohje aan ea «raad. hetohutel 5 - mDE bevelander* Osee-teaei WakiniR.MWi 11 11 1 >.w”w<r<r»rw>’wjpk' loaoeoeoeooooaooeeoooaeeeeoBoeeeaoooefr Fa. ReUerse en Zn. neaeeeaeeeeeeeeeoeeaoeeeoeeaaeessaa— N.V. Mimps •leellampenffebrleken Fabriek Reeeendaal W? hebben voor hete vwon gestaan In heel wat koude winters. En etondon one ’mannetje’. Dat te - ook voor straks - een genjstoteUende gedachte voor u. Hoe hoog de sneeuw ook komt te liggen, onze ver* trouwde tankwigen start op tijd voor uw deur. Met zuivere absoluut gegaran deerde ode. (Esso kwallte^. U belt en u bent geen roepende In de toendra. W| w reageren promptudet ver- zekert u de winter lang van behalMRFwm» M ÜW rfemwinotitenart. igBhedvrwndbjcnsd Pfaff 94 of Sêdemonstrereri OrezjpagpogsrrrrBbqpt wfetórtotML- „MENSEN IN NOOD” vraagt geen geld.... MAAR GEDRAGEN KLEDING I BllkSMtectl. op rustig pnkfechi wyzyi prestaties cfe HL. A A AuAAjAau^la^a a a MMassassaassdaasaasssassosteMaoassw Leesbibliotheek Lee Hulstman Seal U bbb Mbsbbar vbb bm seed beak? dSgtolfclffiWBr^^ a—eaeee—eeeaeaaaaaaaaaaanaaasaaaaaaaa VsadaMFUB? Gratis folder bij: R1A. Drogisterij DE GAPER, 4 I DOE ÉÉN GOED WERK! 1 .1 r - j •r z J t r I te vo vo r va 31 tot 4» Jeer Tal. I >u Tal. i r Sollicitaties echriftolijlc aan: W1NKELCOMBINA1TE Tetetew 30044» Ueht werk Goed loon Oratie bedrlfMMtog Oratie busvervoer Goede eooMe Ook de schoonste ia hst land gebruikt om» OMUUCroa^m^peto trbru!k*/lt,1?**B<^P* A V Veer ai Uw adverts stiel „De Bevelander'* IsMMmm lOJOnarMI AkLUtteodbUMk. Stationsstraat a72, Rilland-Bath - eeaesMesesaseaaMosaeee u»5 i») siding u bbe 1 In vasts leendienst worden aangeeteld. BU VOORBAAT ONZK HARTILMU DANK I I 4 L (MgMing „Mensen la Need" 'e4tertegsebeeak. 1 L AA AA A AAA A A A A AA A A A A< --r—---- Veer sea aser apert en «wei brtedebeebet BLOOdMKRKUNBT Willem ZeNsweg 33. Goes. TeWesn 011000120. Op verzoolt voorlichting aan huis. - •- I Maats llslal CiN Rsetaaras aaund-aeth n Wjwwt, ven and KrabbendUke De KeenhanM Joss De Landbouw WM soakan voor ohm lomperifabrll'sge aowal vaar S* ah NAAIMACHINEBEDRUF Papagaaiabaat 4. tsMaaa 01100-747» W 1 Pa N.V. Lavsrn- to T J pijan van Christelijk Nabsnsai V>0«rtend. andar- gaan aan sterfca graai. k Voor da stMl G^ ais standplaate. kan I Ala U achter aaas Prot-Chr. doatstelNngaa kunt staan an actteT bant, zulten wij uw solHcitatis graag tegsasoat zian. Voor abiding wordt gaMrgd ^hb AM^ato ma!jaa*a S 4^ ^wmvw ott fft WMDie v viyene v.M«w« U kunt schrtjvsn aan L. Sdadtor. RooasvaMaan 17» V KVVK MWWTJVVm 1 Bargan ag Zaam. VUSBUrOBN - OOM - KRUDHN10BN W haat tai aam MtaMBrnk asa Mtaa kans aakan utt M«sassHMaa,«iapB vstesete dadMteavw-aa avawtaMaraaMBA j MriagwuaMaa asstana Malalas Msssaa ilUM baatew. |aaa—» baabm. MndabastaM ItasHMa aaMr daa Mtto bMhsa-.- ■mat V ^MMwbM*™14 ^*“°**t ▼UMnOBN. DM Dwatanstenat mateai Bteaa BabsldwtrsM M MatategM. VaatMute SS I I Borvtel rtif üw grii—j hars, was CUQSt MABCBaL Vw hMT her- krijgt te drie minuten sijn ..huniyke ktour ^eoteut vWMs f Via radio. fBra en televisie worden we dagelijks k geconfronteerd met do ontstellende nodan, waarin nog nriljoenon medemannen vorkoren. We worden erdoor geschokt on zoggen: „Hoe ia het In •”*t tijd nog mogolUk" oh.... ons welyaartswereldjr J „draait verder! 4 ..Moeeoa to Need" wordt eek na neg ovorotah J i met aanvragen om Medtag ak biaaee- oa bake. 4 Hot katholiek Vrouwengilde aid. Goes houdt ziel 4 f warm aanbevolen voor gedragen kleding, schoeieol 4 houdbare tevenamlddoten on medicamenten. 4 u Breng daas goederen tameoa 3 on B aar Wj oen 4. f der ondorstaande inzamellngapunten: J F Kath. Kleuterschool, Wijngaardstraat. Goes 4 F Keth. Kleuterschool. Tulpstraat, Goes 4 F Kath. Kteuterschooj, Boukonstraat. Goot .4 Gymnastieklokaal, Cóenstraat. Goes 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18