televisie sas JAVA 59 cm automatiek I 1969 atwr geschenkenhuis RENAULT 10 EEN 1 serie 68-69 i vccJ af pcs'c/tcfzfe/f la van formaat I DUIDELIJKE) \lnruil Actie/ 1 I 1 1 Drogen of verwarmen Dan een H.j.coiy I Wereld missiedag 20 oktober A II 3 5 II I 1 Él J i Garage „Ceatrin” v. d. VUIT BAK - B Hl V fi In kleuren en iwnrfc-wlt h f X ta I Itv.r,: 7 ï1 oen I Voor al uw advertenties '4 hH De Bevelander Augustus geen ■M H I vakantiemaand maar ii ■‘I'] I er 1888 Donderdag 17 oktober 1888 „DE BEVELANDER" SANTOS 59 cm automatiek c F ESBBS CAPRI S 59 cm automatiek L i t i e I i a a la klae teebniek oa Ie klaa service t x r y I 24.90 i 15 <1 klein A i Gonx«Doorlifreat 21 Oees i •tft A 1 I X I I t •r DC BOMM-AMDOR VOOO AL UW AOYUHOHHM V 6 L rd I I I i Sportief modaL MriM|k rotje, ftagroi «m peamm -e Aangepast aan elk interieur en oerdegelijk gefabriceerd, daarom met Metz-televisie on Hlfl-stereo-installatie bont U zonder meer beter ultl a groot 47.50 BMt brimtnoloM en zuotoftiuteen, Opgebouwd dat er wmm amg. Ca klein middel 14 29.50 ■-J MIDDELBURG GOES El S f J a voortweritoa van duizenden mattoon Assarik*. Het gaat wwktoveor tat f wat daarvoor wort Hoog. liggen. Het vrij geven ten behoeve van üt niet meer zo’n belang. door de mechanisering In de agrarische sector. Het ia nu belangrijk dat de vakanties vallen ia drt het jaar waarin men het fraai- kAOlO TV osertoT. AST» *4-. dea rijn de kaarten iets anders komen te 12t_. “3 de agrarische sector is niet meer nood- takeUlk en rijke'rel. deel vanI. rte zomerweer kan verwachten en helaas behoort de maand augustus hier sinds geruime tijd niet meer too. De statistieken in De Bilt laten eae duL delljk alen, het Is vooral de lastert tien - laren met de temperatuur, de zomerss de neerslag zich van”haar .^1 alen. Droevig maar waar. helaas! Het is dan ook geen wonder, dat men de vakantietlid is gaan verschuiven naar de statistisch beta koe aanzienlijk hetere maand juli. Nu is de maand lult de echte vakantiemaand geworden, terwijl 'n mooie kamerplant in zo’n oud koperen HILMKIT 'n sieraad in uw kamer *n KRUIDEN REKJE *t Succescadeautje van thans kruidenrekjê met 2 laadjes 9,90 Prijzen zijn van 6.75 tot 32.50 ddra^wtadp de rsjta^^eeat^ dyrJb kmdn au btaMtogwi dteoaëo r i f - HE k Menigeen zal zich zo langzamerhand gaan realiseren, dat de maand augustus sis vakantiemaand niet sneer meetalt. Velen zullen zich nog heel goed kunnen herinneren dat dit vroeger toch wel an ders was. Toon sloten de scholen op on geveer de helft van de maand juli en openden hun deuren pas weer aan bet einde van augustus, soms wel op een van de eerste dagen vm september en daarmee behoorde augustus tot de echte vakantiemaand, terwijl do maand juli oen voortopertje was. oe is dat eigenlijk zo ontstaan zal men zich afvragen en waarom is het nu niet meer zo? Wel. vroeger hadden alechu weinig mensen echt vakantie. Het Is nog niet zo lang geleden dat er veel werkers waren die helemaal geen vakantie had. den, enkele oen week en aUoen de rijken en zeer begenadigden hadden wat lan ger vaksntK Dat men de echolen sloot voor oen zgn. grote vakantie vloeide dus niet voort uit het feit, dat men dg Mn. J* gaven om heeetijk mCTet Mtugat saand was waar- bndrijf alle hen. week; saaie bet eogrt en het teoi. Jk. ValckMtrMt 5, Go*. Mlofoon 8382. Master aanzetten I Sfafctar tn hot Uopcontoct on uw Mtstor o droogt nette ladingen droogt bouwmaterialen o droogt hooi, green, raden, uien on bollen o houdt magazijnen en opeiegplaatsen voratvnj o verwarmt schaftlokalen en o rneekt dóórwerken in de jsSySr" 1XB00 tot 00.000 Kcal/h typen ZiWSrtMr.-MKv/AP. Jmwt W»»to GtMtitfW W>t» Mwur VOntar Co, Osrtpz Ohio. USJ1. B»i hodon voor domonstrut/t t Ars//es8s/la mik Seea Ook verhuur mogelijk DKfaE UNIEKE AKTIE GÏLDT ONVERKORT. OOK VOOR HET OUDSTE TOESTEU Een uniek toestel met een draaibaar beeldscherm. U kunt vanuit alle hoeken kijken zonder het toestel te verschuiven. ji 1 Sw« awt WRUIL /72lr- Universeel f 1198,—, met INRUIL W." Een meesterwerk van techniek, met geheel edel- houten front, waarin ook de royale luidspreker Is ondergebracht. Seper f MAr—, met INRUIL Universeel f 1138,met MRUlL KAPTAFEL met draaibare spiegel s»,rt WAND- KAPTAFEL bij gebrek aaa ruimt* aan i de wand te hangen M.75 LEWESTRAAT 43 KtQOTNM TK£F. 0 H0Ö-5I02 n '»pi wws KSZO39 SAMOA 59 cm automatiek Een luxe toestel met een afcluftbers ialouziedeur. ook leverbear als conaolemodel, stijlvolle noten houten kast met frontluidspreker. f 1119^-. «RWL 79Rr-» Universeel 1301,— met INRUIL 830,— 'Al te programmeren voor zet zen- z van druktoetsen. Luidspreker In i BLADMOTIKr SCHAAL in zwaar verzilverd metswl koekschaal bonbonschaal 10^5 u.n De menssn k NsdsrtMl hebben se IuiiiiiiiIibiiI een mtsna tange goe- dsrsnMs op de iels sesst naar «e landen as InstaiNngM dto ooso tadp BO® *mks hsnbon. Hst ^|n asggone amt Sato's an medicamenten, en ga as amar door. Dsshmo to bat was voor sas prMdg piec*ng ta taston wat ar mot do treta meogtag. ld «tot waar lageM aan werd bamaed. Do Mh i|dl neg, mi titel op gmon Md, sows door rood Bcht heen, neto In Btoftn, waar Ja nogal wet moot ftotaon omdat bat town vso do amnean ervanaflMngL Op aan gsgown dog sga do «egons ofgetadoii, do getrouwM sj|n ooor- gÓMte do profoeten konden geen droston. Maar dan komt er oen tovese groet probleem op |e af ato Je er ato btoechop of ale econoom voor verent- weetdeRk -bent Hoe moet je al dto eootra ta bsobff houden? Wie betas* tat taveaaoadariiuut van de aronaan dto er wmtan. Wie do boorzon vm dto er otodeeM? Wie hotste* atadtodtonten en elQtago? Wfo tovert oüo Mbetatoot WtaaMastoetodag van het grooteto tatang. Ook m ka 1SM. Op 20 oktober vragen de leiden van ruim 800 jonge kerken ons de middelen, <dto moaten voorkomen dat onze overige hulp waardeloos wordt, Hat gast op 20 oktober om het voortbestaan van honderden projecteA en ooi hot Jbr_ en vrouwen to Afrika, Aril m Lat*n*- oat graad nadar de voeten itoor eea berilaaa hot «tok vm do nroaeen. Help mM amt do FMW om a*M I opgeeet ook te toten draaitol Glrot 87M* PMW, Den deren dan met hun neen, het vloeide voort de maand augustus de ga op men tn het agrarlrth den nodig had oei bet binnenhalen ven de op tijd klaar ta trffgen Toen de leerplicht kWM dat ook de boereuktadsrasi naar sCboaf moesten, maar tn die zomermaand augus. op £“b2erttertjU2n dJ^wrtfd? 2* -to M dat man da scholen gedurende die weken sloot. delljk sten, het Is vooral de laatste tien I -2, 2_ 21— desen, de zonneschijn maar droevig ge steld. terwijl d beete kant laat bvww i nvt uan wk gwn w w wiw» men de vakantletljd is gaan verschuiven naar de statistisch bstakae aanzienlijk hetere maand juli. Nu is de maand juli 1e echte vakantiemaand geworden, terwijl ‘e kinderen zo rond de helft van augustus weer naar school gaan. Gezien de statistieken ziet het er Mifs naar pit, dat men er nog verstandiger aan doet, om de gehele maand augustus •e Isten vervallen en reeds de vakanties ip half juni te laten Ingaan. Het weer is ^ver het slgemeen genomen In lunl heel -antrekkeijk, temril het in begin augus- us al minder prettl* is. Overigens mag worden verwacht. *at over ongeveer tien tot vijftien jesr Augustus als zomermaand weer favoriet zal ztjn. want de statistieken laten ons Ook zien, dat er sprak* la van een regel. -netlge verschuiving. In het begin van «*ws*ro«tocht als nu. Tussen IMS en Itat was augustus een aantrekkelijke vakantiemaand, maar ^?wilgehWrf,y heT^Ï^'ife1deÏJ^r weer aaggast E*n technisch hypermodern toeetel In een notenhouten kast, der» door middel front. Soper 910,—. «rot INRUILfWr— Unlveragel 1092,—, met INRUIL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15