>1' 140 vissticks 99 u ID 6 rMMM F OUHffi W-'CHIPS y /m PRUSBEW'JS.,,,. g i^^wra.«o cMbtoele (hmiliebuloe TANDRftSTA 60 ,Ejgl\Agy»^S BUSHS^^e^i I MM|■M|ML •V I I □^.HERMANS I WAARSCNIWINfi! NB KOPEN! KIPPESOEPPAKKET^Ö NV FAASE SCHOENSEimCE 22 BINTJES I N0MÏ?^s-S“r=." f12,54 vsor 10 volle *rt* [’tBEÏAHUIS SPXANSE WÜN 3 AiH3 ra 1 1 11UWPU-Jl VI» VHV B - II ■te o uA a EN DE BEV lil C"' m rtor. lis. !t A i ■w 3aü“..^TSJ Le««aa onder bevoegde 1® joapis-ei teraCMtMNS i I wERMmHte V öp^- ►'r'r’r'~'r'r~^-TTrwTn tSptemihMta j Speedwash Delta oktober 1968 Dondervlag 10 oktober 1968 rwww - v Jr 1 iüi§i MEDE8LANDSCHE I 4 H l k - 1 M M 23 i'Jk <3 C.1 1 KOLEN OLIE Korte Vorststraat 12. Goes. Tel. 6709 GRATIS RINttEQfLS >n 303 Kaapt Uw acboeaaa bij do mam. die ie ook reparerea kaa 4aesnMu daarna wwiwwiaisa msteWteNWtaNteb Mtociolcvor. „Exc«tol«r” g KLOVnNOE BNTEBAZM Op 12 oktober 1000 b JUMCDIA* Trekking grote loterij; mooie prijzen. Vouwfietsen, radiotransistor enz. enz. toooooei ing van «ij de an TOS v auto. nge heel pond paa Maaettea, aterstakea. etc. AaatokfadRk nietwaar? Dateart haveer omar 290v- kzfljt er Lp.w. hofler *a baaaas taak Kom anetesa %s bnp. bfaaeer aar dsa aafafcs aanbbdbp -SINGER SINGER MIJ N.V. PIET HEINSTR.3-GOES eerste grijM - 4 haar dlsr«»*sp«cUuilzMk >1 bi.bw*mtMieri«nsi sa ded*ee77M Nu ook witte trouweoupt ■■teert» I '1' tiilkrirljt 4MD Maten over da tob wsrakll -itertijk.... V- U^eSUSÈ D”.rt-Wto ea tateOte Advterterbn dost verkopt» ateveueweoeen KOoogjMoooeoseooooaooosoeooooooobod d. THIERY QORS Mood necbtokoedb AAteew Keinretraat I Telefoon 01100-0070 BPSCIAAL VOO* PACMTZAUN ■H WCASBO VAN VOROCmNOIN MCHTSZAKEN ■awwauai keeeeooeooeeooeaoteo I Vamor gadlplomaard Gratis loMorbij: DADrogbteljMMl, Voorstad 7a. telefoon 6462. oLnb CZAV (OttMJ 4 r* ■annem»r*bedrijf s V isoeoeoeoeeeeigoeeoo Steeds do nieuwste Toiletardkelea Schooaheidemlddoloa m parfamartefo ia de bakende farmaceutische zaak A. C. van dar Rast Opleiding voor alle rijbewijzen Tel 011004132 TM 011004127 Tel. 01100- 348 Tel 0119*- 241 I I ook vtxr uw4ro*wwl Firma Gel jon én Zn., TERMINUS RESTAURANT TERMINUS TERMINUS vooaMUGt Kimoit S HAMWU.N JAC. HERMANS PRIJS-SLAG^M GEEN ^Mkelen met een (gedwort^MB vastyf^felde prijs. WV brengen hiervoor In de pleet» be- P slist gelijkwaardige artikelen, vaak uit zeer bekende fabrieken, onder een neutreal merk, meer TEGEN EEN HEEL ANDERE PRIJS. DAAR KOMT HET OP AAN. DAAROM IS HET ZO DRUK IN DE PRUS-SLAG. Gun U zelf ean gamebtelljlw wsacfeg. 4 U brengt Uw was on kunt *t na 4 F sfgasproksn tijd weer h*lan.° J k U kunt Uw was ook aHeen bij on* 4 f drogen. J e' «I OUDELANDI WAM» M M Bevelandan rlfachalen -- - - as. -4, teL Mias-mk. 48 P. 4. Geelhoed. KONTQONI: 4 1 4 i i- r< .f ■i; K I -*4MtfÜHON I i 4 N to I i I i Wstw^idits i bovyotSSf r||g| èrAmNVII Per 1 januari mosten wij ven on» voorreed in de zeek ongeveer 10% omzetbelasting be telen. ‘V Deer wij dit nadeel liever niet soa oa» idea- ten gunnen, geven wij tot IS oktober 10%ksrtntap: MÉ/>kilO 'T'C W'tP de Kok, Nachto- j. den Herder, 's-Gravenpolder Heao. Goes tflrtrate. KJoetlnge ie. Helnkenszend S de Witte. Woiphaartadük .■PI rq W Wijngaardstraat «7 - Goes, taL 0110B-MT3 MARW? - -'■-- fc ie meteea het laatste .al» U het beretelt met onze ORKMK MARCHAL. IN» haar Behoudt daar- door zijn natuurlijke kleur 0 Abeotuut enechadaUJk. voor Goor on omgeving A Bauer. Kruinlngen U rea Domme. Go» ïlBi let MD1 ee HM T< WW ee 7T0S t< OW ea WVO U zult content zijn mot Speciale meten voer corpulente ponoma. JSdiliCK Eén avond in de week, van MAS tot SB caallaan Gooa. teL M1SS41M. Komt Ujena ktjken op ona atelier «ingebtraat U, Oom. ^V^XteMOStd* f^n^^^^^0M»ni1»S dinadaa- Ondente zijn bon (de onlgete wettelijke erkenning voor vak- C. J Hurseoon. v. d. Bittlaan 43 G Blankeneuin. Hoofdetraat 23 I: -. J. Nieuwenhut». OorpMtrgat 140 J. Hommee. 0 Hevdnweo 10a C. do Beate. DNtEWBMN: Vanöert>i)lpark«tr.l9 ggS ■iLLAND-BATM De keu» Ie geweldig! Speciale modellen voor do jougdl Ook zonder korting zijn on» prijzen reeds zeer concurrerend. Ab v tbs kuat rekeaen ie de beste gsU> l Medal M Ogetooflpc lage prp voor de» oporteebewk Bovendien S emeadea garanOe. Het bovwnwerir Ie ven extra kwasten eeseteek generfdrundleer 15^95 Meten 32 36 IMS Maat 36-40 1KSS ModeiOS jengeneetellSrs tea bndn eo> nwfd mn4ter. 17aM Maat M-31 17» Maat 32 - 36 IBM Maat W 38 71 W RECEPTIES «n DINERS te. atatioa G(MB mar. 01100-1601 NOar dan 700.000 n Muwea ie Duitsland roekan een man r|‘;- ben een van die ruim ligooe Dultee vaMMa, dte o .danki oaae roede BwaH- teRen. er noe niet in ee- etaaad zijn een goede man U J-Ssra Bent U ook eenzaam? Zoekt U een goede vrouw? Vraagt l U dan eene in I inkt ia Boa ever «W 'en mijn lotgenoten. Q kunt m*t ona kennismaken teB onderstaand adrea. gefcrtjft U eena „gjrwM vertrouwemk wat V J M| niet slagen geld terigi BasüddeUngabureau F. a. Mteuwenltowit. «M EMMKUCH Rutfach 1466 w. Duitsland L*08* ^*^traat 3 Sinds 1922, (de enigste wettelijke erkenning voor vek- nsagSchap) dus Rijbewijs A: motor on scooter Rfbewija Mperson» (sctabOoete O»DO1 Rijbewijs C E: vrachtwagen Rijbewijs D E bus Tel. 01130-1441 - TM 011004*71 A Dees, Kortgete Tel. 01100- 375 A den Dekker. s-Grevonpoider Tel. 01103- 383 J. Franke. Kloetinge Tel. 01100-7823 - Tel. 01103- 223 ‘SJMJ.U1^^" I Kw\urerr züïm CAFE urrZENDBEDRIJF TERMINUS - wAium Bierkade 3, Qms. Telefoon 7338. 4 V ll‘ -■ -lr I Voedings- en verzorgingsmidcfoien 1 voor *1 Uw dieren vindt U In de r p ■J KRIHNINGCN: M. Klap. Hoefds» 32 UnWDOOPBemMdeNngakameer <31 Alfa, ScheWèatraét M :g NICUWDO0P-. J. Hommee. WCMCLMNee itaande Uw NMS-agem vertak u greeg sêei «me M <teta aantraldteljke apaarmogel»lwden. (Bovendien geMt hij f3.- ca<i«iu ale eerete M inlag op ww NMB-gpaarboekja. BORMOLK: M de Me*. Ooetetr 9 CÖMJNSPLAAT: Mei S. A Contant Hevaieeretrae* SS e-GOAVtNPOLDBt Asa. knt C Hooger baida 4 Zn. Goeaattraatwog 13 Y. Kuipera, Schooietraet 2* v. Ooaten. Oude Rijksweg 98 A v. Zunderon.. -■ Wlllibrorduestraat 2* C. v Baalea. JuAanMWeat 13, -S" P. J. Geelhoed. jkuk Neo/deVeet 22 "I VandertMjlparkst'. 19 -X Moerland. S Valkewieaoweg 22 gij: Jb, Kola. Hootestr. 28 W. HamoNnk. M Dorpastr. 47 i»?. WOLPHAA0T0MJK: A J. Geen. Molenweg 11 $gi S. Herthoocn. Steage 2 v» Os»*— M. VMastegea, tal. «tSB-SMa. ■eM. ARONDOKBtlUkM ’aMUMNHOCK SS HCINKEN8XAND: KAMPCNtAND: I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15