.ml MAISON I fijt' profijt prijs Fabery de Jonge profijt prijs 1 f I <7 prijs Mm w 1 '3 L1NBE VÖFSTSfRAAT 100-102 GOES 1 BAAYENS ra BOES; c A -loor kikdermoile fiOB I-$TE0f l - L- M. LOEVE - MES ME ZOEKT I WONING 1 VERSTEK, Mi-Me Krais T.V. Fa.v. Briel IM KIsgtwHb PapegeaMnurt 14.Geoa, Sr -T. .g< De speciaalzaak voor Uw BRIL zonwereade gordpR^ zo zijn echter ook x KOUDWERERD 0 i- ■■kf? ...a I Brw r J SX.'SUS M^e JUSSIS LT.XJ- 1P- B. VKRRUZKR (r. A- VRRwn»- Donderdag 10 oktober TEER ..DE BEVELANDER'* DofldM Zondag .'w H I A k V 2. - 1 ,oeooooeeoeoeeoooeeoooooaooooooeeoeoooi I V If 'V'- >7^0 re 1 2T 9^ d; S 1 •p** U SLAAGT MET REST! BMt I PM mocNmas mb 3 1 T I mom aasMoms mm mm immmmmmm.wlmm-mm 1'3 Behoor .7 B.M.W. 1800 mH Tb koop: nieuw te bouwen promio-wonlngon te Kloeringa met garage on c-v. Bouwbedrijf G. Gorsoo, k r I I I WctUookOoktT;. M xotrrK r. DC KOSTKK- SSm/LC? COIIWB VBtSCHUMN krtWI - a: 1 '- Voor al uw advartantlas Mk - - Ktlnkart J. A. E. van der FREDERIK KORSTANJE. CHAUFFEUR Of CHAUFFRUR - TTHRBU TOl|bowi|» M- W d. P. A. RossM QnaackrtblpvMr* geks, de NMii good m wgMNdpNLUMi om op te knappen 2 Z OR mooi dorp. rustioeK V Stand Zuid-Beveland 7 5 Koopprijs 6 7°a— Tol. 01100^155. dï (Liefst na 2 uur) Opeisbare verkoping ■■gr WAMrtwvas volop keuzo bij: SchMnheadel - W- Vurburg F- Grote Merkt 19, Gom v - Een nieuwe RwWwWWWRF'tP-W-U1 W W W U' VIP W êy-j •ortdooeeeeeortoeeeeeeeeoeeeeeeeeee i 1 I 1 w Belangrijke veiling .e» MbaMMk art! ««dAnmnI Oefr’g rmmB* GEOPEND ro—eeoaeeoooeeaeeeeearoaw—o— zoneter cRptichon in zuivor t. f: 5 B» EEE »4 4 Z. >K -1 •i 1 •/J I K- HOGS BLOKHAK -Lv-a ,1 f de beta ZILVERZBGtLS M i n»< AraMMMHeW I De veiUbg zal wordm gehouden te Middelburg I graat LM an. dar I *M dar 1 1 Aanvang haffdrle Leden en den. vrije toegang ird de wens klndwn VA-, MODESCHOENTJES MET LAGS OF ■- na toew«atag. vanaf 1 januari 1BW - L UJKAtU-SCHOVT bun^MMerW eebtvetonlgS Det aij nog lane gespaai Rijkawog 66. Kroiningen. telefoon 01130-1800 MAKELAARDIJ I Bemiddeling bi] koop en eerkoop HuurkontraktM Taxatie» nr LEUKE, VLOTTE Bouwjaar 1966 rx IM.lt *»/•-* ir Jae. J. ape» GOUDEN ARMBANDEN Moderne modsBen. 8aak m bread. PracMg bowedtt goutl leuke fantaeie modeSon Mat aparte eohokalMdoven. Mm VrtNMI vm 8Bk> tot tBBBte Ruime financieringsmogelljkhoden aanwezig Tevena zoeken wij eert medafeevwer voor 2 riante middenstendswoningen. N»euw»traat 1, Kloetinge, tol. 01100-6433. MOND AMUSANWAMBR1 ANo verzekeringen M DGMtWAASMSS- SN MCMWSAKVUK exploiten A inkapeo ven vorderingen l huur-en pachtzaken A andere rechtavorderingen verkopingen WORDT VOORTMZST Zorgvuldige uitvoering ra» al Uw epdra^MtMl neer hot 1 rat.» I I leuke mgiMgMoa "iet an M. L vm Dijke. gorechtadourwaardor. Wagenaaretraat 6, Middelburg, telefoon 01IB0-2W4. JLA. A. Jk AA AAAA A A BOERDERIJTJE HUISJE of PANDJE te koop gevraagd Korteer», btodt nmrar d. MAARTKNR Veere M coop om: rpakt Nb kar ii..ao .1 Moet leeg te aanvaarden lijn. J; v. d. Hoven .Bergweg SM. Rotterdam, telefoon 010-R3.il - ‘w -* 'Si ---■- f Itjk op saterdag M oktober 1000 ten kantore vm boven- tmoeinde notaris (teL 01100- o maumcaG BeOdlgd on gevestigd aio MAKELAAR ofct. 1000. MoNrtdMk t Tandarts ■p- Gom hervat maandag 14 o' "->ber Fdo prakttyk •eaoringskaartoa september MBven In oktober geldig Met bodwezM gaven wjj kannis van hot overlijden van om vriend en medewerker, de heer Firmanten en personeel ven /ndberB «4e Phoenix" Gom. oktober IBM rRoataad). Oat M1M-40R, JONOCMAN 24 jaar, woonachtig in - Toe», biedt zich aan ab Brieven onder Nrt. 4W brareeti vm dfc Mn< in onroerende goederen Kantoor: BeMtonmarkt 23, tel. 01100-6303 WoonhulaRavelija dè Groene Jager tel. 01100-6809 Arte, Goes. AFWEZIG m 14-tl akuhH Tandtechnicus Mtdag dtaedag vm 10 tot 3 uur Reparatie ven KvNBTQCBrmN Ook gouden tend Waar U op kunt wachten M LANDBOUW GroOa Merkt BB. Gom Te koop: 230 roeden TUINGROND Rotaria W. P. de Nooijrr te ■etakenesand xal op wovtu dag ie oktober ISO» dra k - ■Gilman 1 uur in het caf«' vm A» heer P. C. Polderman &amtMT*ut' in bet openbaar verkopen Katte Weg. ter evatete vaa 1 Bl area M eeartarea »e« 1 Garaopoortstraat 19. Goes, telefoM 7*16 Hoedekenekerke. okt IMS Krrkstraat 11 tal hartelttk dank voor de vete, blijken vm bdenertal- Ita«7 voor m Ml ora huwe- wollen mohair; 1-0 (aar - Jeabpt Terlonka met bent gevoerd Negge WMM breobM HeleaMbreekM met aptit en ceintuur DMtwi||M In terlonka. flanel, eourtelle vm 2 tot 11 jaar mot vegt boordje, heel leuk voor onder overgooier zMr voordelig, v.a. 10,60 In da nieuwste kleurtjes PoB pelo's, eweoisrs met rolboord Fnod#Uunf pptfpp, wpfitdfi, 0 M 18 Mmt hp<l BpBTt 8A zppr I uhpRbrtkl Kafe artikekp wordtp bm I Uk oom IwwBlWItjm VU 0FO8tBt( dbt naar het onder Kanendljke, be plant met rode on zw bessen. Frambozen en bramen. Te bevragen Ooetstraat 36, KapeMe, tal. 01102-1286. tetetetetetetetetetete-W-*-. Te koop goed onderhouden ■OEKWORIRG mooi gelegen in plan-Oost Brieven onder no. 41-3 van dit Had Kaders tshrkrtneea te bako ■SB tM kantors vaa OMoran- ds -notaris. i Maartdag 14 oktober 1B.30 uur UURD94ORPK o.- w"l‘- 1 f-' Aristona draagbare ro- dto'a «4 - ristona-i 'leé. Ka Joetinge Petljnweg 94 Telefoon 7074 I K lINOTQniTTBÜ- KKPARAmta >2*» m twe.— Karkotr^l *e 8 ■1 mannen kanaitea f Tjfl jes fl.TS; kleuzpopjm L putter-basteaid asannM f::. 7* mannan ate OoppM fje.- p. sL; meauwtk paar; aabravink. witte tV-per p. paar. Vegris SS uuur Raat „De Grote Markt. Goes. WH vm schoaahoratollerelnventaris en machlnM. aio- N j mgde aanverwante goederon. Op maandag vmrtiea oktober d«a m.m. tw 41 KENT U de VEROSOL En ze zijn niet duur 11 Zaterdag U akt -:iji jes fl.TS; klMWSQlss f rood-IntaiMtef, sowel per Notaris C J. 1, VM ln“ Ts» gslegsnbatd hiervan BMdM mi receptie op art terdag oktober vaa 4 «ai tot SN uur te hot Wilbel- k ü*"*11*1 WIBMbainsdorp Kinderen en kleinkinderen Op oktober oa hopen m grootouders a». AifTtMrrssx M**ai5atouAu?”*' N« betaling (on, behoudens von B. m W. i Wiaeenkerke da Wnjgbrulk en genui te ean- De koopsom te betalen bij - maand Hnderan. be- »oor rekening van de komc. MLRgWIlRMJ lOl reilCITEFRIl' m saterdag IS oktober ar Ben- ‘".J’T"?* oe neer E. V. ae Regt Ooot- voontraat S te Wieeontarke (teL O11#?-JS1). hopM onae geliefde ouder» l{ C. AlTTOMlSat- KOOPItAN bm^jMU huwelijk te Bun dankbare huwd- en kleinkind Gelegenheid tot Mieiteren kertstraat SS, Gom. vaa” M uur n.m i**«htloUte in to leveren iRter- M grootouden JOH. LUKASS* M. L v«n Dijko te Middelburg tm vorzMke vha da Hoor Mr. J. F. C. vm Dolma te Middelburg k curator la hat faillissement vm F. J. Tionpond te Mtddoiburg om veiling werden gehouden ven roe rende goederen, te weten toanbenk mei vHrlne, weégochaai. koeos, veter» zoten. hekken, vergrootepparaet electr afim- machine (Rapid D). electr schaknech.ns (Rodi). poetamachtne, electr bandachuurmachins motXMmomoter, sloctr. dubbele pers, droogkmt. eoTp?*t*. w*rttbank traMportwegentjss. electr. tem mot 20 hakkonmeaaon, m 24 zolenmesaon enz. enz. ,omm .IV vvtwwwn 1« WIIOOBIDUrg am de Dempoortetraat nummer 12. alwaar do goederon zich ook bevinden. Bezichtiging dor goadoTM: twM uur voor de ean vana dus van 12 tot 2 our n.m.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10