s de magneet tateml werk afwisselend werk I 1 I I I ytgsMrcr- ESar-.. I I I I b i TE VEEL*I **Mrmnmn hernat oagaMM Ba nwiig *8 hviewrirthliu amnd hztmlfrti hmMm Mm vaaat tamw aemMfaa bozazatjm die mm eezwt DVBBKL m DWARS adf heeft betaa» door w# hop* prtiaen voor kat prodeet dat mm hoopt, M bataiam (86* M 1 qp^ 6 eammwoim M de prie dte aam mmt betalm). f8 l WÏITE BROOP^r 6Z BRUIN BROOP^SS Ö5 BeSSS, KOEKEN 69 8M0flDSroUEN 59 ^CHOtXXAPEftBKFS MAX)NAISE^4»' pwssnc crrroeN 49 SgaêlNTWEURS 400 PWEIL^CS HAABAK Öb^42S 8HAA»H®IVIGaiS59 ZKH4KEN ROLLEN 419 KDFRERITQK^: 46 KDFFIERLTH&@: 55 3@^MAffiAKINE400 arowmEPWRYD Wb- IUUEW69 J iOTHEH VACUUM OMJRXNWSC 1 oLLllil PONPSPAK E s 7»1-SS I f i Bavalanda* ijfrcMIan zlja aHm ■ifll iwJ I in onz^«^^a«*uno RUNP0OAPP5N OW VAKANTIE-• "F '5 i If 1 a t JI I. I I Vamorgadlptoinaard (de enlpste wettalljke wtaMba «kb manechap) Opleiding voor all* rijbft wUxen due: Zeeland Tom Tftfti wf ndngtorhtftn v/ptlNPe AUTO MM. ZUIANO fifarWWT J X' mter WM ..DE BEVELANDER" k arete Oh J Mt 98 MM *22 at 28 JI •1 ML*iMMOI«NMWOUW i- fl X J Mr. 8 mtairt •Ml .qw Harm- m jeapem keaMrtb atedm Lang* Vorttatraat 89-61, Goea telefoon 01100-6764 I )22 20 I’ i-' .1 Bt I t/iw :T ysj! i- Donderdag 26 soptombof 1968 "'f 1 -- - PERBUK C9 ££POPERWNB™ 39 ««M/WARJNW» 99 SPERZIEBONEN ‘ST 59 ^POPPERS M.Z 59 ELEN %SS£99 >*^40*KAAfc 99 BB0KW0RSTEN«*69 B6SS000NG ^APPELSAR*«99 ÜUS P*0MN6E^ 95 a OndergUantle Rijbewijs 8-E:peremea (achafcei)«A»" of Dal Mftaaftt C-fc vreahtwepm Rftaafta Hi baa A. Oeaa. Kortpene Nor ^Jakliac ‘o-^btovoeifo^Noc A Frank*, tOoeMpe I - -- Masadaf, waamOaf aa aanar^af t*- 80 aept-i ■a^ftwhe treat an Bragfa. a. ftaaa 00JO, f 8/— P4»> wO ana W de edakal halpen om de klanten W adviaerea M han aankopen. Vaak U Mar Mt veer? Naam daa tana kaatakt ep n*et KW porie haMt per wmk TOT 66 OVUNDf te beatodan am lowwiditililm (hwtariat dm). VW darvm te attüm dat mm op dB kaftag 6 tot 7 pMdm hm MtnriB. DM MMft ahtf OVERTUIGT UI IN DEZE ADVETTINTIE VINDT I U WEDEROM HET PRIJSBKWIJS I l rnm b rerw—wd» famdm ;»*d*aa»»aaa*aaafaaaeeeeeoaeeeaaea J. TH IER Y - GOES Krkead Rechtekmdh Adriaeat KN INCASSO VAN VOINMMMBN MCKTBZAUM VdPdaaaaeeoeeeeeeeeeeeeeeeeepeeaeea 62,50 voor 10 volte ireai: iirïtet ws aovm om oriamattaeho rtMMdMb Autorijschool ,Xf t A S" gen en wind. De RertTooêa M. MAMMmmW. M .1 •0 18 V fta r. 1» t. .47 111 1 I ■■J t o 7 A p irieven no. I, Goes .- 4 -■ V V. -*■ Te koop: slaapl oude munten.' Brief of aan- kali en damesfiets. rdge Mobylettes IMt ,a.n. De Regt, derenstr. 146 r. 82 Mr It 14 •S Te koop: Frisia kolen- -> rd, zelfvuller K. Dur- JD nstr 10 Goes. Co J Tai 01180-1441 Tel 01100-6071 Tai. 01100- 878 TaL 0110» 80S TaL 01100-7823 Tat 01100- »a TeL onooom TaLoiieoewr Tai. 01106- 840 TeL 01 tOO. Mt Vaor Uw aakenreis pm vHMtuig of aahtp. alsook bezoakrals of emigratie Bal even met reisbureau Intra, ped, Kreukeliparkt 8. Goea. m mioo-mw: -p- Prima kwaliteit hypHni- sche gummiwaren. hand schoenen. enz. Prijskouranl eo grail# proefmonster wor den op aanvraag tranko toe MBOMm. „Fata*. Posthui fty MMMbllKS i ppp Daawna, Goes Haan- fifwi ft Hiaoelrata. lOoottega 9 da Wlttdi WalpliMftB^Pt - Hans van Wove Vw Ires voor het eehoaunaxen in kachels. Tulpstraat 3t. ma. telefoon 87M. 1 AMVJt. REISBUREAU -►Te koop gevr.: oude stu>-j-. -- ven, dubbeltjes en andere meublement zonder oude munten. Brief of aan- kaai en damesBeM. bieding aan J. O. NQaaa, A. slotteen 57. Goes. iMUMreynstr- 11, M’burg. -► Vernieuw uw foto, plaedl* om allee op te noemen:) ets, tepel, schilderstuk of wet de Pfaff type MB dood borduurwerk met zo’n mo- dat moet U zelf zien. Een demo omlijsting van *t Jan- super automatic Voor f 408,—, tje van Alles. Vraagt vrij- vraagt demonstratie, ook aanJ blijvend prijsopgaaf. Gratis huU Ptaff naaimadüMbe-) Zilverzegels. K. Noordstr. drijf, Papegi 11—gUt Mlnicg. teL SUS. Telefoon 747g. I EEN OP ELKE VUF 8?-4» s Koizeratraat 3 TaMem 011004670 J 8P1CIAAL VOOR PACHTZAKEN PRIJSSL4G yervob». m leem Mom Mk U wordt gehaald en gebracht WIJ lesaen met NSU 1808 L ■he week thezrio Mmet MrimadMa 1 kenwoordige net meisje ge lér. ia klein bejaardentehuis M dames) in Amersfoort In- Biel.tinten: R. Nleuwenhutaa. taat Pu fcrintweg 88. Yereeke. Mobyiett -- slechts rit U met uw kl Hotel Cajé Restaurant Onhetde-, Havenstraat 8 nsittaat. tel. oiioa-m. Wegens huwelijk der tw-|tnnf rn rnneralsn en utt de Voert! oek Mm M> kbaar voor pei tijen, ---r g9j .^■OS^ Bet is werkritjk w*t 6e Pfaff type M0 borduurwerk met zo’n mo- dat moet U zelf zien. vraagt jemonstratle. ook aan| ipegaahWaat Ooeel Telefoon 7478. I JutorMUsche^Ptaa*naa" nachtne: wat deze meel loet is teveel om OP te i monsttaUe bij Pfaff U- Te ko istiaanse. Papegaaistraat 4,|digdheden ML Iriatem 7474. bug. v. d. -> Te koon. M.M.W. motorJ t*8 cc. moet* weg Te bèvrJ ’s avonds na 8 uur Dorpastr.l H. Kattendüke. Wfl hebben ingeruild e-l t, P<*». ’s-H. ------Idoet is teveel om op Hans van Hove voor Uwjmen komt het zien of vraai :ook- en verwarminga- oestellen. Tulpstr. S3, [■elatom 8890.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7