4 169.* i. MANNEN EN MEISJES BERCO t I a fl Wi ’nkostuumvoor najaar’68 én\ voorjaar’69! 3 - r .Aphrodite’ C.H.Ï. ’s-Neereahoek HH Bakken To keep: seer geode M8T8LUCHTOV8N A-Sehiette- katte Kortegroondal 13, ZiertaM. teL 01H6-2I0* UITNODIGING lezing en demonstratie ^IPHILIl*S Va nes adainMtratiet medewerkster ►t T I 11 UW YAKAHTIE b vsrtmwvds kaadsa 3 OLIVETTI KSD8RLAND N.V. 1 •4 A u* I i te LowPdorp k. -. LANGEVORST 80-82 GOES 3- op dendsntag 24 aapt «X In i -• I- i N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal j J hi 11 r if MZOIKT HIT ZUUWS HBMTCOMO UNUK M WIT aaeCMA 9GB TERMINUS hotel TERMINUS RESTAURANT TERMINUS CAFE TERMINUS UITZENOBEDRUF TERMINUS MODEHUIS eaaaaaaaaaeaeooeoeaooaaeaaaaaooaaeee Bloemen - Planten - Zaden Bloembollen A. PAAUWE on ZN. - ’o Hoer Hendrikaklnderendljk 104. over het juiste gebruik ven huMeasmattaa „DE BEVELANDER" -, □oaaaaOoDaDaOsooCMloQSDaDeaaDoaoDeaoaoasOeaof -f <*laaTB SUUaO lUvbbrndtlk. Kraialasee Saerile Oaaa LawaOarp ttvsaeaO. Sollicitaties schriftelijk aan: Donderdag 19 september 1908 r-.--'. --v- Ik’ GEMEENTE GOES OPENBARE BEKENDMAKING STEEDS MEER komen met autoechade naar one oe- speciahseerde bedrijf. OOKU? Want u krijgt anelle behandeling van elke schade van elk mérk. UltaluHend originele te vernieuwer onderdelen. Stofvrije on hoog waardige lakafwer king via onze moderne overdruk epultdroog-cablne. AMVX RBMURiAU Zeeland Taiira Toerwagen daztoc hten MEDEWERKSTER kntUêitwetékortuHi unfditMfjaarth votf^ntdfQorj^rjb^gai! 1 Mtt ^BcwteAvr gMe etb^Htr, udrtUl bewerku kraag, ravtrt, kmen bt voorpand on kittig ragrpB^o. 366 eppppwe—J»—B666 os so Bpeppppepse BIJVERDIENSTE LEWEDORP Voor de bezorging van i „DE BEVELANDER”- vragen wi j aen nette bME»rg(st)dr Ook scholieren kunnen In aanmerking komsn Solllcitatias mondeling of achriftelijk aan FIRMA DRUKKERIJ „DE PHOENIX*** Voorstad 24. Goes Tol. 01100-5915 T Modieus Kompas v 1' 1 I* j 1 I T. v ^=r M i >PPa69SS00P0 I WPP I. I I' -3 e^ D« Prim van Oranje. Aanvang 8 11. RaMQMaon op oiwuveeg vwMgbMr h| AUTO MU. ZIILAMD gf t i k n t 11 H. i Kelzvrsdijk 30, Goes. Telefoon 01100-7757. tft. WN Motion veer onaa lampenfabricage In allee oen klaseo apart te. Mallon GOES nur. enoo-reoi L I* aeoMi veer Pop aia veer 2- oa 3 plesgsadisart a Bako B 4. Mined eon oaanje nog la gebruik tot 30 aapt. ■OTSI.-CAPB BIPTAVBANT ADOkS *1 Waves yea tUilaaZ De Keeekaadai De Kereabeare De Zwaaa De LaaObaaw De OeeOe VerwaeMtas Verkeek Depositair schoonheidssalon #NU OOK VUtKOOF AAN OC nniMeaiwMn van bloemen on planton van hot vanouds bekende adres A. Psauwe en Zn. Iedere dag verve snijbloemen en planton tegen lage prijzen, vijf minuten van zieken huis. Zaterdags geen verkoop am hola Aanbevelend. tot het bijwonen van oen V vraagt veer spoedige ladtenettredteg enige kmteorervering strekt tst MHMM gaOeve te bortdrten am CMV. M de KAB. Wonds sa n, Wiaereaheak OOOBOOBOBOOOOO Burgamaestar en wethouders van do gemeente Goes brengen tor openbare kennis, dat gadapu- taerds statsn van Zeeland bij besluit van 3 aep- tambar 1M8. nr. 477/478/1072/84/88/2ei. 4o afd. ROV., goedkeuring hebben vertoond een de besluiten ven de gemeentereed d.d. 20 maart 1068 nr. 9 On 19 juni 1968 nr. 34 tot vaetstoNing van een nieuwe bouwverordening voor de gemeente 'Goes met de Is M 2e wijziging. Gedurende drie maanden, te rekenen mot ingang van 20 september I9M, ligt da verordening met wijzigingen, de bij de verordening behorende kaart waarop do begrenzing van do bebouwde kom Ie aangegeven, alsmede de door hun collage vaat- gestolde nadere regelen ter uitvoering van do bouwverordening, voor een leder tor lezing ter gemeente-Mcrotario. of deling eigomono zaken. Lange Kerkstraat 3 en b|| do afdeling bouw- on woningtoezicht van de. dienst van gemeentewer ken. Schoolstraat 1 te Goes. Do bouwverordening mot toelichting en do overige hierboven genoemde bijlagen zijn voor een ieder verkrijgbaar bij do afdeling bevolking. Wijngaard skaat 3a te Goee. togen betaling van de koeten .1 26.—.- - Do nieuwe voorechrlhen treden In working met ingang van 20 eoptomber 1968. Goee, 19 eoptomber 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd. voer dopaRenel Ucht «vork Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer i Goede sociale voorzieningen 0—a»_a.^»_- niicnnngGfi Iedere dinedagavond VAM TOT 1SAS-IS.U» tojo teoos. Maandag, woensdag en mterdeg tun. Belgische kust en Brugge, v. Goee OBJO, f.B/— p^> ■aatewas W Dereaatraat SS Markt 0 KarfceMa Ot - 10.00 1040 a. Markt M IS.M SOU a. DOkatrwrtS ts.oeie.Ma. Karkaiata 1 1SAS-S0JS a. Olivetti Nederland N.V. maakt doel uit van het Italiaanse wereldconcern Olivetti, Europa's grootste producent van schrijfmachines, telmachines, rekenmachines, boekhoud machines, systeemmachinee, tafelcomputers, atc. Voor de afdeling Verkoop van oom vestiging to Goes doeken wij een van pirn. 3S Jaar - Tot haar werkzaamheden sullen o.a. gaan behoren bet behandelen van orderadministratie en correspondentie en het aanneman van de telefoon. Zij aal hiervoor moeten tiaar hikken over. MULO of sattjkwaardige opleiding type-diploma Kantoorervarlng to niet vereist, docht heeft wal de voorkeur. Sollicitaties te richten aan ons Verkoopkantoor to Goes, Naereboutotraat 33, telafbon 01100-4SSS. POP SI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5