de rijksoverheid vraagt LI r solo f *3» s j.f.hopmans voÈïmlW S08SS» amin voor lekkers onder de zon L C. van der Weele MThPRUS •RSEN Lawines VOLRUPE IJ RTOGH^ LIMONADESIROOP sinaas of frambozen fles 600 cc van J3€T voor 119 wmtsnsaateb jonge medewerkers Reeds m eatviapa wj ga méér naar... landmeten en kaarttekenen N pindarotsjes kinderzuurtjes PIET HEINSTR.3-GOES - MASSA VERKOOP AUGURKEN knappend, zoetzuur sfcZILVERj. UITJES* p? deze week speciaal aanbevolen vruchtenwafels 250 gram 89 200 gram 92 250 gram 69 250 gram 85 RAAR0M fruit 250gramoO |jS gezinspakken 129-149-179 4» instituut RHETORICA c<J >HEEL 0PSAP MUWOMUBK H H Donderdag 22 augustus 1968 H ..DE BEVELANDER" Km poMfct oorioetie roeoooooeooooooeeoooooeeeooeoessoew l té. ■ra met en zonder boet, tot de mooiste deMtns m toweMteitea C^.--= Koopt uw schoenen bij de m^n die ze ook repareren kan DUBBELE FLES^LTR. Tuincentrum Magnolia’ ertuigende wQze Is gemanifesteerd, erantwoords wijze worden gegeven, “n, gaarne uit om eens Ie k£ tegel ^■oet-zuur zgn lete getorste WAT BETAALT UGLpeRSÏ étn^ezSiia&cJel O prol ute Mensen helpen als beroep (M.S.A.) Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid nette winkelJuffouw of leerling Loon vofgene CAO. C. J.TILROEenZN. FAASE Schoenservlce aannemersbedrijf 95^5 nodigen w(j alle dames en heren, die van het bovenstaande overtuigd zijn, gaarne uit om eons Mn vao onze Instructielessen te gaaa bewonen te Tijdens of na afloop vaa deze oonte teo kunt u zich b|J om poettieve booHeeteg aio eweletfs) laten Inschrijven. EIGEN IMPORT Z^Z'JN ER WEER! de echte zeeuwse zondvru-jaet srupperul Ovor de WNOODZAKELMKHEIDM van het volgen van een mondelinge leergang SPREEKVAARDIGHEID belie even wi tegenwoordig niet meer te discuaoHfren. Door do toenemende automatisering, de steeds groter wordende mechanisering oa de totale stnsctswveranderingen ia bet politieke, culturele, kerkelijke en universitaire leven Is hot moor daa ooit een gebiedende eis dat Iedere man of vrouw - wN hU/z|j niet op de achtergrond geraken, tnaar juist oen blijvende voorsprong op anderen behouden - zich oen goede spreek vaardigheid on een beter uitdrukkingsvermogen leert eigen maken. In do vakorganisaties, grote en kleins bedrijven, verenigingen, kantoren, middenstand»* zakon enz-, blijkt dat een grote positieve instelling onontbeerlijk is. Men moet nu eenmaal aan eea goede spreekvaardigheid kunnen voldoen, wil men met succes In bot maotschappe l(jk loven slagen. 4L. i - Ook U kunt dit verwezenlijken, want weer wórdt tl de gelegenheid geboden om In Uw o» geving door een viermaandelijkse avondcursus (1 les per week) tijdens de wintermaanden o.Lv. goed getrainde en ervaren docenten Uw spreekangst, nervositeit, veriegenheld en alle andere bekende psychische remmingen te overwinnen. Na de laatste laren vooral via Pers, Radio en T.V. op ov< dat de mondelinge lossen van Rhetorics goed zijn en op v< nodigen w(j alle dames en heren, die vanhet bovenstaand i 1968 K> V ■'•3 Zrjcfee de Opleiding met gunstig resultaat hebben voltooid worden aangesteld als voor een <5 AOW-premie voor Kjksrekenmg. De salarissen zijn exclusief 6% vakantieuitkering e i £298r MM i Heinr uistil W jarige f 397,- 20-jarige f 441^ <- uiken, letten, t lek- [t- aan. i een moet kke’d, brah- voor de Rijkswaterstaat t.b.v. de Meetkundige Dienst, ter standplaats Goes »n bij- es bu- ild zo- n des- opdat unnen :tle en Vutaflgfaser M| NV Wed P. de JONflN M. A de Ruyterleen. Goes et C. ;sden r'ieke wed. inoep The- Goes ii r M en praktische scholing omvat die volledig in 19- jarige f557,- 21-jarige f621,- 20- jarige f 589,- 22-jarige f653v- Plaatsing to mogelijk zowel m de binnen- ah in de buitendienst Ha ca. 5 6 jaar dienst ato adjunct-cartograaf kan men worden benoemd tot cartograaf met een min. salaris van f 850,- per maand. Het max. salaris aan deze rang verbonden bedraagt f 1055,- per maand. Verdere promotiemogelijkheden aanwezig. Voor ongehuwde»!* vergoeding van reiskoeten onder bepaalde voorwoorden mogeüjk, Schriftelijke soSdtoftes onder vacahueiieiweisi 8-4116/M26 zenden aan do Meetkundige Dienst, X P. Coonslraat 9, Gaos. im een eggen, en en heeft ie lust oet er ■al bij t weg. id niet sr het al' niet i, zich lastige emak- e zor- tig de is ge- eens s echt voor ehtja- rband ingen, n dek sjaal. Frei- tanna rinus linus, eijns-- Paai- löes - ir te jaar Czk^OTe POTTEN PT?' JAMIN niet duur mei heerlijk 1 5 onze door. Deze moderne tijd vraagt in vele funkties mensen, die in staat zijn andere, tnensen te helpen in de sfeer van gezin en arbeid. - door in concrete noden te voorzien, doch ook door te adviseren en*te stimuleren. Een opleiding tot zulke funktie bieden a. de driejarige 'cursus voor het diploma Middelbare sociale arbeid de opgenomen vakken zijn o.a. sociale kaart, sociologie, economie, recht, sociale en geestelijke stromingen, psy chologie, maatschappelijk werk, arbeidsmarktpolitiek, algemene en praktijkvorming. b. de drie en halfjarige cursus voor het diploma Personeelsbeheer (P.B.) Beide cursussen lopen gedurende ongeveer IV» jaar pa rallel en kunnen dan mondeling - op twee avonden of één dag in de week - in een groot aantal plaatsen in het land worden gevolgd. Daarna wordt de cursus Middelbare Sociale Arbeid plaatselijk voortgezet en de cursus Per soneelsbeheer gecentraliseerd gegeven, nJ. in Utrecht Uitgebreide inlichtingen voor de cursussen te Middelburg worden U op aanvrage verstrekt door de cursusleider J. Hoeven*, Bachlaan 180, Temeuzen, tel. 01150-436# en door het bureau van de Kleine Houtweg 41 te Haarlem, tel. 0M-1MO4 Voor direct gevraagd: TEXTIELHUIS Ganzepoortstroat 23, Goe#. TeMbon MW0—«418. Sinds 1898 Korte Vorstetraat 14, Gom tel. 6709. Alle varkoopartlkalM gratis Ringzagels dm m de gelegenheid woeden gesteld een 2-jorige bastovakopleiding te volgen op hef gebied van MOES op vrijdag 30 aug. in Rest. De Landbouw, Markt 38 MIDDELBURG op dinsdag 3 september in café-rest. De Brasserie. Lsnge Delft 10 BERGEN OP ZOOM op maandag 2 september in rest. De blauwe Vogel, Stationstr. 33. TOEGANG VRIJ AANVANG 8 uur n.m. welke opleiding een BserwWisdie diensttijd wordt gegeven, Vernist: tenminste diploma MULO-B, leefKjd 17-20’jaar. Het salaris tijdenvde opleiding is afhankelijk van de leeftijd en bedraagt per maand voor een 17- jarige f 331 18- jarige f 362^ 'r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7