rio I n Onze Vitrage-afdeling is verplaatst naar Lange Vorststraat 31-33 7 7 ir. Gebruikte Automobielen ƒ1,10 Ook ia stores Geef Visite- kaartjes Veastervsl 45 cm hoog Oue sortering plaids deken afdeling 7,50 p.m. 11,90 tot 85,00 van alle bekende merken. 13,90 tot 165,00 LOUISSE - GOES N.V. MASSALE VOEDSELOVERSCHOTTEN 4,95 tot 32,50 p.m. --- J de Phoenix’ Slechte adem kan verschillende oorzaken hebben IS 1968 Donderdag 22 augustus 1968 ff ..DE BEVELANDER" 1 f vanaf in 2 kleuren en 3 dessins y GARAGE] GOES Marconistraat 1, telefoon 01100-8538 Uw tijdig aan ons op i' Voor al uw handelsdrukwerk Drukkers „De Phoenix” 3 Kortom komt u eens even vrijblijvend bin nenlopen. bedrukt, geborduurd en fantasie op vele hoogtes 1.60 tot 3 mtr vanaf pvrij 3154 U kunt nu nog VOORDELIG •on gebruikte auto kopen I I Toch bedreigt ons een groot gevaar. Is groter dan ooit tevoren nu van hebben we vele nieuwe detains en kleuren Ook in de dure collectie hebben we vele nieuwe dingen, zoals een prachtige vensterval met een 30 cm brede kant nu voor <1 in voorraad u - Speciaalzaak Bedden en Dakens LANGS VORSTSTRAAT 31-33, QOCS i In onze X te. Goes 3. QHHUKIt WAOM een aantal In voorraad onze vertegenwoordigers gaarne voor U klaar I 8.96 S.S5 DIVERSE MERKEN - -• 1963 51 -> Emigrantenouders! Grote Voor markt te Goes. .Fata". Postbus i'. J 1962 1966 1966 1963 Opel Rekord 1700. 2 deun, geel 1961 1967 1963 1960 ijk. 1066 >at, 1964 tel. 1964 3. Opel Kadett Caravan. 3 deur* met rek, geel 1965 tel. Opel Kadett Caravan, 3 deur». 2 stuks, wit 1965 1965 1964 1966 INRUIL BOVAG/ANWB GARANTIE FINANCIERING 011 8 V 7 aan Lln- .P- Te reductie voor uw echtgenote Vroonlandaewvg 30. Kapelle I uur np vliegreizen naar Montreal Biezelihse tel. 01102-1225. Ford Taunus 12 M. stationcar, wit Ford Anglia Estate, 3 deurs, wit Volkswagen bestelwagen. 30 000 km, wit Opel Kadett B, 2 deurs, 33.000 km, wit Opel Kadett A, 2 deurs. donkerblauw Ford Taunus 17 M, 2 deurs, groen 2 'i -*■ Te koop: arbeider] ninf. Trompstr. 7. bezichtigen tussen t,c" lum. uiiMaiistiKei r^£S7„?LVï2O"™1-tT'.lfL?lj Wm H- Müller Co. of bij centrum. Brieven 34-1 bur. v. d. blad. KOOPJE Renault R8, kleur blauw f 750, 1964 1963 gekrulde bestreden muntje, speciaal i' P- P- 1965 1965 1964 1964 1964 1965 1965 1963 1963 Westwal 25, Goes, telefoon 01100-6210 1966 .1965 Sinke-de Graag e natuur en hst na- gaan beschikken over manier mogelijk zijn, dat we daar bij voorbeeld de hongerlijdende In eerste In stantie van kunnen laten profiteren. Goed, we weten wel, dat appelen en niet zo zonder meer naar andere, veelal in warmer streken gelegen - - - worden vervoerd en ovei Autobianchi Prim., 41.000 km, groen Autobianchi Prim., 50.000 km, wit wereldbevolking dat geen hongerbehoeft te lijden niets anders dan - - zaak voor de toekomst zorgen, dat de honger rende tweederde deel -- WAAR koopt U DOBBELMAN GEZINSWASMIDOEL met GRATIS voorraademmer? advertenties In -KARMAN’S p**" 4foopRenault Daup-| WENSBEDIENING 1967 1966 N.S.U. Prinz 100 L, 47.000 km, blauw 1966 Fiat 1300, blauw 1964 Opel Rekord, wit 1963 1965 1964 1962 1963 EK KLOPT IETS NIET! hfnéf WO.—, kleine kolen, kachel grijs, bocal f 25.—, 3-plts gasstel aardgas t 25.— Rreitnerstr. 17, Goes. R r Voedsel voor veevoer of vemitlging. Elders In d* wereld sterven dagelijks duizenden mensen van honger. Wanneer we vernemen, dat men in ons eigen Nederland niet weet waar men met de aardappels en appels moet blijven, dat grote hoeveelheden van dit kostelijke voedsel bestemd zal worden voor veevoe der, terwijl andere hoeveelheden zullen worden vernietigd, wanneer we horen, dat er een teveel aan melk Is, dat men binnen de EEG niet weet wat men met de ontzagwekkende hoeveelheden boter moet beginnen, waarvoor men momenteel geen afzetgebied heeft, terwijl elders in de wereld dagelijks duizenden mensen sterven van honger, dan is men geneigd om verwonderd, maar tevens wat geërgerd het voorhoofd te fronsen, want hier klopt iets niet! Twee derde van de wereldbevolking leidt in meer of mindere mate honger en slechts eenderde kent in meer of mln- c_.7: *“7- loos verhaal, dat al zoveel malen werdt gepubliceerd en dat iedereen nu we) kan dromen. Men accepteert het zoals men een natuurramp accepteert, zo Inde stijl van; het is nu eenmaal zo en wat kan ik er aan doen? Als er weer eens een aktie Te koop: Berini tegen e a.b. K. Verhuist. Voorstad 56. Goes. Verkoop en reparatie T.V. Pa. van Drlel Kloettn. ge. Patijnweg 94 tel. '076 -*• Autokinderzltjes in ver. - - schillende modellen vindt U mooie kleuren voor dames en vanaf f 14.75 bij Jrrem'nsse -► Te koop: inruilwasma. chines en automaten. Elek trotechnisch Bureau H. J. Colijn. Lewestraat 43. IGoe. tinge, tel. 01100-5102. -► Kinderwagen te koop in zeer goede staat tegen elk aannemelijk bod. Scheldestr 3. Hansweert. caravansatallinit*óóóóóóe S S SÓÓ ÓÓÓÓÓ4 -TT~ ^2 op vliegreizen naar Montreal Bi ezel lage, tef’oi 102-1225 Ptf Ng»w Yorlr TnH/'htinoon - - -»■ Te koop: Philips Stereo -Radio en pick-up plus twee Vlissingen ook op de week, luidsprekers. Scheldestr. 131 Goes. In wezen is de mens door moeder natuur maar matig bedeeld. Hat is da gave van het verstand, dat de mens in staat stelt zich boven de andere schepselen te ver. heffen, doch zonder dese gave zouden wij ongetwijfeld een van de zwakste schakels zijn in de schepping. Bij ons mensen ontbreken al die zaken, die andere schepselen zijn gegeven en die hen in staat stellen zich te handhaven en de soort in stand te houden. Zij be schikken dikwijls over de meest wonder, lijke hulpmiddelen tot aanval en verde. diging in een wereld die vol vijanden is. Wij mensen moeten het doen met ons verstand en het is aan geen twijfel onder hevig, of de primitieve oermensen hebben het zwaar te verduren gehad. Toch kon dit geen kwaad, want het was een vorm van natuurlijke selectie, waarbij slechts de allersterksten overbleven. Langzaam veranderde er het een en ander De mens keek om zich heen bezag de andere schepselen en zijn verstand hielp hem. Hij nam een voorbeeld aan wat hij zag en imiteerde de natuur om op die manier al die nuttige zaken ook tot zijn voordeel te laten strekken. De mens kwam tot de ontdekking dat hij zich beter kon verdedigen en ook beter kon aanvallen, wanneer hij gebruik maak te van een knot*. Hij had bemerkt, dat tanden en stekels lelijke wonden kunnen veroorzaken en daarom voorzag hij zijn knots van punten in navolging van de tanden der roofdieren en de geweien der herkauwers. Pelsdieren waren in staat het gure kli maat te trotseren en dus gebruikte de De hele bestrijding van de wereld is een van de grootste weredptoblemen die er zijn en dus een probleem dat ons alle maal raakt en w..ar we al Ir maal de nodige voor dienen te hebben. Uiteraard is bet ook een probleem waar met alle, macht aan moet worden gewerkt, ja reeds nu. 'want het is besliasend voor de toekomst .an de wereldbevolking. bestaat, waaraan reeds andere soorten ten gronde gingen. Lest de mens oppassen want er dreigen andere gevaren. Door gebruikmaking van al die zaken, die de selen, die groter, sterker en beter ultge- natuur de dieren schorik tot verdediging rust waren te handhaven. Dat speciale heeft de mens geen natuurlijke vijanden van de mens is zijn verstand. Daarmee meer, schiep de mens zich al die prachtige din- - gen die andere schepselen van de natuur meekregen en daardoor werd de men* het toppunt van de schepping een wezen dat geen natuurlijke vijanden moer op aarde heeft, dat alle andere schepeden aan zich ondergeochlkt heeft gemaakt Door studie ven de bootsen is de mens i talloze inrichtingen van bescherming en vooruitgang. Het Is eën schitterend beeld van ontwik keling van het mensclijk ras. doch wij mogen niet uit hel oog verbasen, dal er enk om gevaar «eer eveMniwüteeUng -► Prima kwaliteit hygiëni. sche gummiwaren. hand schoenen enz. Prijskourant en gratis proefmonster wor. den op invraag franko too- gezonden! ..Fata". Postbus de nieuwe Ronson Middelburg. -> Te koop: lasapparaat 230 huif. Schoorkenszandwea 1, 's-GravenpoIder. Het I* zo Wie een slechte adem heeft h een ba. Klagenswaardlg mens, want doordat h» of zij zich van dit feit bewust ia, wordt er een rem gelegd op de spontaniteit Men durft niet vrijuit tegen andere te spreken, bang dat men is dat een ander last van de slechte adem zal hebben, men spreekt met half gesloten mond, of met enigzins afgewend hoofd, kortom die slechte adem Is voor menigeen een heel nare zaak. Daar komt dikwijls nog bij, dat de patiënt zelf weinig of niets bemerkt van het telt of de slechte adem er is of niet, want in veel gevallen is de slechte adem er niet altijd. Dat geeft dus ook een gevoel van onzekerheid. Er zijn diverse middelen in de handel die op de een of andere manier een bijdrage leveren in de strijd tegen de slechte adem, maar voor zover ze succes opleveren, Is dat altijd een kwestie vsn een tijdelijk succes, omdat meestal de oorzaak zelf niet wordt weggenomen. Wie regelmatig last heeft van een slechte adem doet er goed aan eens met de huisarts te gaan praten. Deze kan wasr. schijnlijk de oorzaak vaststellen en dan la er .Isschien een mogelijkheid om er iets tegen te doen. Het ia beslist de moeite waard, want wanneer men een maal van die slechte adem Is verlost be tekent dat tevens, dat men vrat meer zelfvertrouwen krijgt. Niet meer die vrees een ander met de adem te hinderen e.d. Daarom is de bestrijding van een slechte adem alleen al van groot belang. Wat kunnen nu de oorzaken zijn van een slechte adem? Wel, dat kunnen er velen zijn. - Ten eerste hebben we dan de verontrei- reiniging van de mond, die tot een slechte iem kan leiden. De oorzaak daarvan Is meestal het niet, of niet goed poetsen I' 4.00 7,50 (I 9,60 p 3,35 'j 9.06 p 0,06 10,96 1* 13,95 b 0.25 naar als mensen het hoofd cf-toenden. van het gebit. Sosns kunnen de tanden zo dicht tegen elkaar staan, resten tussen blijven vastzit met oppervlakkig poetsen niet kan wsg- krljgen en die gaan op den duur een Opel Rekord 1500, 2 deurs, zihrergrij* Opel Rekord 1700, 4 deurs. zwart - Opel Rekord 1700, 4 deurs, bleuw Opel Rekord 1700. 2 deurs schulfdak, donkerrood ganiseerd, het vervoer moet vrorden be. taald, dat geldt uiteraard voor elke zen ding, maar dan bestaat de mogelijkheid dat produkten die aan bederf onderhevig zijn niet zonder een speciale bewerking kunnen worden overgebracht. Het is zelfs mogelijk, dat men er eerst een totaal ander produkt van zou moeten maken, alvorens het voor verzending naar de hongerlijdende gebieden in de wereld ge schikt is Maar dat behoeft toch geen probleem te zijn. Van het allergrootste belang Is, dat er voedsel is en dat dit voedsel door ons niet kan worden gebruikt. Dat het niet mag worden vernietigd, maar dat het ten goede moet komen aan de hongerlij denden in de wereld. In dat geval dient dit voedsel ter beschikking te komen van dit doel en moeten eventuele kosten die voortkomen uit verdere bewerking, vervoer e.d. ten laste komen van een speciaal fonds, dat gevormd zou kunnen worden uit een deel van de gelden die beschikbaar zijn voor ontwikkelings hulp. Wij -stellen een Chevrolet Impala 8 cyl. «ut schulfdak. crëms Opel Rskord Coupi. 8 cyl. schuifdak, donkerblauw Opsl Rskord 1500. 2 dours, 27.500 km, lichtblauw Opel Rekord 1700, 2 deurs, zilvergrijs De soort t jrdt steeds ouder en wast aan. Ook de slechtsten en zwaksten blijven leven en planten zlcb voort. De soort ^ordt kwalitatief minder en overbevol king dreigt. Hier is een gevaar, groter dan weut ander, dat ooit de mensheid be dreigde. STATIONCARS Opel Rekord Cerevan 1700, 3 deurs. lichtblauw Opel Rekord Caravan 1700, 3 deurs, donkerblauw Opel Rekord Caravan 1700, 3 deura. wit Wij stellen een en ander4naar heel dom en simpel voor, maar het moet toch mo- gelük zijn, dal er voor een dergelijke wantoestand een redelijke en aanvaard bare oplossing wordt gevonden. Wanneer zoiets in alle bevoorrechte landen van de wereld die nu en dan grote overschotten aan voedingsmiddelen heb ben, zou worden georganiseerd dan zou dat een deel van de honger kunnen op- i' - Keurige gebruikte automobielen hebben wij steeds Komt U eens vrijblijvsnd kijken Ook zeterdegs steen FORD Taunus 20 M. 2 deurs, wit Taunus 17M, 4 deurs. wit Taunus 17 M. 2 deurs. wit Taunus 17 M. 4 deurs. rood Taunus 12 M. 2 deurs. rood Cortina 1200, 2 deurs, wit Cortina 1200. 2 deurs, wit Cortina 1200, 2 deurs. grijs Cortina Station eer, wit BESTELWAGENS Ford TT 830, Pick Up met dubbele cabine Ford TT 830, gesloten bestelwagen met ramen Ford TT 830. gesloten bestelwagen Volkswagen, gesloten, kleur blauw ontwikkelingshulp. Het deel dat wij als offer brengen is te gering. Er moet meer worden gedaan! Natuurlijk weten we, dat een belangrijk deel van deze gelden niet op de plaatsen komen waar ze zouden moeten belanden, doordat diverse corrupte elementen In die ontwikkelingslanden de mogelijkheid heb ben zich te verrtjkeu tan koste ven ons en hun hongerlijdende landgenoten. Dat is een feit, maar daar zou dan ook op de een of andere wijsc iets aan moeten worden gedaan en wanneer dat niet mo gelijk is, dan zullen we dat helaas snoeten accepteren en blij moeten zijn met elk bedrag dat wel ter plaatse komt Het la slechts een kwestie van tijd, dan wordt in die landen de corruptie ook uitgebannen. De vraag blijft bijvoorbeeld wat we zou den kunnen doen met de enorme over schotten die we hebben. Nu zijn er niet altijd van die grote overschotten, want een en ander hangt uiteraard af van de oogst dis per jaar fors kan verschillen, maar wanneer er zoals dit jaar veel «ver dere mate overvloed. Het is een trooate- schot is, dan moet het op de een of andere loos verhaal, dat al zoveel malen werdt gepubliceerd en dat iedereen nu we) kan dromen. Men accepteert het zoals van; het is nu eenmaal zo en wat kan ik er aan doen? Als er weer eens een aktie wordt gehouden, dan zijn we de beroerdste stakkers en dan hebben we onze plicht weer gedaan, dan hebben we weer slechts aandacht voor onze eigen zaakjes, want Uw adres voor miskleur sigaren ia en blijft: Sigm. „Centrum". L. Kerkstraat 9, Goes. Vele soorten, vele prij. zen. TeL 7620. -► Kent u 'rasaansteker al? Nu ook jongelui. Ook vele andere X0.}’ -jerken. U weet Sigm. Centrum", L. Kerkstraat 9. is de meest gesorteerde siga. renzaak. U slaagt er altjjd. Zilverzegels. dat er etens. Itten/dla man krijgen en die gaan op den duur afschuwelijke lucht vanp siden. Dan ia er de oorzaak tandbederf. Kr zijn een of enkele ontstoken tanden of kiezen, die oorzaak zijn van de onaange name geur. Hier kan natuurlijk alleen de tandarts uitkomst brengen. Hij kan dese tanden en kiezen behandelen, ot eventueel verwijderen. Hetzelfde geldt vóór een overvloed aan tandsteen in de mond, waardoor ook etensresten worden vastgehouden <9e later moeilijk bij het poetsen zijn te verwijderen. 9 Een verstopping in de neus kan ook tot een slechte adem leiden, evenals een chronische ontsteking aan de amandelfn, een ontsteking Waarvan de patiënt zelf weinig of niets behoeft te bemerken. Er is nauwelijks sprake van verdikking der amandelen of pijn. Maar de chronische ontsteking Is wel de oorzaak van een afschuwelijke geur, die de adem van de patiënt geheel bederft Voorts bestaat de mogelijkheid dat ont. staken slijmvliezen ergens in de mond, de maag of elders in da luchtwegen oor zaak zijn van een slechte adem. Evenals die vla de adem naar bulten komt bij de tanden, kiezen, amandelen e.d- kan - een ontsteking oen nare geur venpr«i<>*n Daarom is belangrijk dat de huisarts er een aandacht aan besteedt En tenslotte Is er dan nog het roken' Mensen die vee! roken, klsgen som* ook over een slechte adem. Wat dal be treft is er natuurlijk maar één oplossing; het roken drastisch beperken! Een slechte adem ongeacht of die zijn oorzaak vindt in het bovenbeschrevene, of het gevolg Is van het eten van sterk i spijzen, ken lijdelijk worden .1 door het zuigen op een peper, muntje, of men kan gebruik maken van speciaal In de handel zijnde middeltje* Maar het blijft een tijdelijke oplo**lng. zich te bedekken en zo te beschutten tegen de Invloeden van weer en wind. De beschermende bepantsering van ver- arhilianda dieren bracht hem op het Idee zich ook een dergelijke harde huid aan te schaffen door gebruik te maken van van tenen gevlochten of houten schilden, later zelfs resulterend in het harnas. De mens zelf had geen natuurlijke miml- ery of camouflage. Hij keek dit van de dieren af en wist zich zodanig te camou fleren, dat hij bij jacht en oorlogvoering niet opviel. Steeds ie de mens bij de natuur in de leer gegaan, zelfs bij de bouw van zijn woniDgan heeft de mens een en ander van de dieren afgekeken. Vergelijkt u. maar eens de paalwoningen met het neet van de rietsanger. De burcht met een slotgracht omgeven vindt zijn oorsprong in het bol van de bever. Nu we toch bij de bever zijn, dit dier heeft veel bijge dragen tot ontwikkeling van de water- bouwkunde. De mens wa* een schepsel dat tot iet* in staat was, waartoe geen enkel ander levend wezen In staat is en dat de mens de gelegenheid gaf zich al* zwak individu, in een wereld vol schep- I, 5KIKT1 Cl* trt-tri handhaven. Dat speciale len kunnen tracht. Ten niet, dan geven we wat voor die arme eerste moet een en ander worden geor- stakkers en dan hebben we c~“ -•■-*-* weer gedaan, dan hebben we weer slechts aandacht voor onze eigen zaakjes, want tenslote is het hemd nog nader dan de rok. We zijn dadelijk bereid om in het geweer te komen, wanneer men ons een dubbeltje te kort doet, desnoods gaan we er voor staken, of als het al te bar wordt, dan gaan 7 we de straat op en binden de strijd aan met de dienaren der' overheid, want men moet het niet wagen aan onze portemon nee te komen, onze welvaart is ons aHes! w Maar we vergeten één ding, een belang rijk ding Die honger in die verre de len van de wereld gaat ons stuk voor stuk wel degelijk rehhtstreeks aan en heus niet alleen uit naastenliefde of om dat we sociaal voelend moeten zijn. Neen, het gaat domweg om ons eigenbelang, het gaat om precies hetzelfde als dat waarvoor we ons wel druk maken, onze loonsverhoging, onze welvaart die we niet willen missen. Die welvaart en dat goede levan|gaan we namelijk in de toekomst wel missen, als we niets doen voor de hongerende miljarden in de wereld, want het is slechts een kwestie van tijd of die hongerende miljarden komen het voedsel dan wel halen waar het te krijgen is en dat is bij ons. bij u en mij. Dan staan ze met hun magere getichten en knokige handen heus niet om een aalmoes te vragen, neen dan vragen ze niets, dan nemen ze, of wij dat goed vinden of niet en wie van on* dan wil opkomen voor zijn bezit én wat hij zijn' rechtmatig deel -- denkt te kunnen noemen leeft niet lang heffen. En in dit geval helpen alle kleine meer. beetjes ook. Het is voor het eenderde deel van de een levenanood- om er voor te ónder het reste- Jee”l wordt bestreden en wel met alle middelen die ons ten dienste staan. Daar hebben we natuurlijk ten eerste de

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11