A K de magneet 15.» T^nn, 20. RUIL NU IN VOOR EEN NIEUWE I *r I j 1l%K0niM op gereedschappen. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK Nu ook in LEWEDORP en... 3 gulden cadeau «drotM Inldc op ww NMS apsartbOdM» 'i IN DE LAATSTE WEEK NU TOINMEUBELEI Hi ’HOENIX DRUKWERK beter irekwerk PHILISHAVE-:! Uil iiair C.V.-plaaeea? ewebeHea! HollesteUe 0110M9G5 0. J. Til roe en Zoon MUNSDERGEN Geboorte- kaartjes Drukkerij De Hioenix” Voorstad 24 Goes, tel 5915 seosssss FaGetjou euZa. Kapsaloo Aerts f. Donderdag 8 augustus 1968 OOK* KLOKSTWAAT 9 GOES DAMES- IN MELAJEACONFEChE - *0 I A TAMM SHUMMK land. Of UnflD Kwtatrttt1M7 GomTdI.OIIOQ-MM I RIA WHBF Lw Hagerty Tarnish L.\ ém^M-ekJ: iMsfoZetet •MS H' GanzepoortatrMt 23. Gom - 4 „DE BEVELANDER" voor ^■gaskachels I nieuwe modellen 1968 y, Bocal, D.R.U., Peetere, Benraad enz. Ganzepoortotraat 6 Telefoon <714 de rijkswaterstaat |Q JSm erome ie ma ovMMfeddn mama wil wgiatw oüsrtMMr on ha* Dit rtaqpBa" fatwa. taai, JbMd wwv<M«fas dhaafstdW w w ww NttbMMSdlBMeOMMRSMtie'da eohMritaoMoR. ru voor de Matste prijs Ih srmwoosbo towNscds. Nssm 'n PURpt - Voor dn grote beurt! (Kan uwzlverer weermaanden- IsaQtSfMtAt ‘smith Provontlvi FaC. Harinck Het verpioegtshuls „Tor Vslckè” M Boos vroegt: EEN MOSJE VOOS DE UNNENSAMEN AsnbiodinoM U) dlrektrtco of b0 ds Stichting „V< en Rusthuizen Shit.. Stock on Docker. Ecom on Stanley machinoe. TUINSYMUDt PARASOLS 's-Woenedage na C 1 uur gooloton typiste NEDEKLMIDSCaE Msssm a ZoM NéV. r Bel of schrijf ons even Rijksweg 7r, Kruinlngen, tel. 0113G1SS7 i4A4AAA6A64>A6A|^4 4*/t% met zas maanden opzegging &Vs% met twaalf maanden opzegging i r VAN DER KLOOSTER I voor maxi i Seington da Lam aytona LM k I l! V I togee seer aentraMwNIta prttoen •6 i J I i 'lr mmi-prijzen male mode! i maar m centrifuge, ns uur of is. xaterdac. Sünonswei 9. Mdrttog „Verpieee- m BveUmtoee Zeafamd" ■ooaaaee Kaai M, tel. 01180-4888 STIJL, DEUGDELIJKHEID EN KOM FORT In daza haard zijn verenigd. Da ZMSRMi«N»Mrt l.toM 4 •‘4 4 ■1 4 .4 ALL88 VOOR UW TUM WeetwN 18-17, Goes. tel. St 100-880 r I I lerende tftefmostoat aetameReeb veer aan prettigs temperatuur zorgt, zodat e^n r\Si tortel l tvuein réi sz<\aa i -► T» koop: Daf >H1 CL treSn ID 10 aanhangwagen MO kg. Loose motor Peu geot diesel en onderdelen ma. CHroén-onderdelen Na 5 u. avonds. M. Sootewaij. Id. I na PMtatosvw 1 voor snoder. anOiSor on -> Te koopprima actor, daoo bas en nieuw judo, pak middenmaat Rijksweg 1. Bieaellnge. Tel. 011M-1N4 j- Lange Vorststraat 38, Gom r I - -► Te koop: oen Jaarama kiiiaharhal, iarat. Jeost de Meeeeémet 1L Oeee. T» kaap: volautom. Spar.- - ta d.m.l hrnmfleta. 1M0 km rt koop: ».<.a.M matajaa. gelopen, tn ebowroorocondk flati. 7.10 j. en gazónmaaler Ua, dut nog nieuw. -/ •oor vaal lager in prtle. Zien ia kopral. MMtMburg. Matraat <1, Ooae. l-w Te koop: oen l«aate Ivlerk, teeukenkachel: een Berken kolenheerd. een jeeiMMrlamp met oen t ■sstaliMÉMi Bsdrssi4s vos*.. - intaMta^eöbMt v-r-»- Weetkeaaelweg U Sak ere Rouaanee Kaai 36, 0e Mlddslbufp e w „Mi VVIj ^^DmI» Lanpe YoraiMreet M. doet I w«w ta aMBtMdi Man. ldl« tandroamSuT 1 ’T* 0 keep: Akatm OvvmL teur groan. Pw*. mi m3 h enakering en dtv. r B ma. aknrtk. ItemT^ randtlaan M, Gamk AOW-premie voor Rijkarageiing. De telarieson zijn exclusief 6 pct vekentle-ui Hearing. voor da RIJkewatarttaat t.b.v. het Arróndlesemént Goe* Vereist: MULO of galijkwaardige op leiding en typediploma. Diploma steno strekt tot aanbeveling. Standplaats Goes. Salaris afhankelijk van leeftijd, en er varing, max. f 684,— pér ma*nd. Schriftelljke sollicitaties zonden aan hot Arrondissement Goes van de Rijkswater staat, Wijngaardstraat 21, Goes. BEMIDDELINGSKANTOOR „ALFA", ^v .Scheldestraat 1'4, telefoon 01169-285 (èeopond: maandag t.m. vrijdag van 9*~12 uur zaterdag van 9—11 uur En volgens afspraak. ■KillEBSvaaUgingan In Nedertand F LerartM S*aaM MateMM vla do artaade SmlMat vos» OsataM W Goo^ MWean S8MS-MM ttaenoea daatere r Dorpjatieat - •- NmMM ftahtard type tt mat aan dweomit.ion (MM te leer Mwsaim b Mn mar tonoe toM* itafk tsnriN dë mod» - -- j^-wwta^ww^'W'Wwww’W’wy-’W’TW t Boeriue blisses r damoeetukjo* «n horentoupota. „TtR VALCKT' LmReea do CoHonrl. 2, Ooea tal. 01100-7140 Vij beginnen pp 1 september a.s. mét da nieuwe 2-jarige cureue zieken- verzorgster en kunnen nog slechts een paar leerlingen plaateen. Mold Jo due eer het te laat is. Wij vragen: leerlingen van 17 jaar of ouder, dia behalve lager onderwijs enige laren voortgezet onderwijs hebben genoten. (IN.AS, V.V.8„ 3 jaer kuiehewd- school, mulo enz.) WQ g»ea: een goede opleiding, die .gericht Is op het vervullen van aan verant woordelijke funktie in een verpleogthuie. Tijdens de proefperiode van 2 maanden bedraagt bet aalarte, na etaok «na. do vergoeding voor koet on lawealng en da eodalo leeten 290,84 per maand. Na 2 maanden wordt dit bedrag 284,48, terwijl dan bovendien onregelmatige diensten (weekend, avond- an nachtdieneten) extra worden beloond. 8% vekanttetoeolag por jaar, 6daagoo werkweek, vrije dienstkleding, reis kostenvergoeding. Extern wonen-wordt toegeetaan Aanbiedingen aan bovanotaande adreaeen. H8T N MIHM WEMON M „TM VALCKT’ 1 I -4 'i ’4 „4 ■4 k Fa. P. de Hwd. Dorputraat 17, 's-Heerenhoek, 4 k telefoon eilAÜb bU. f ra. C. de Joage OtaUoHaWVg 1, tttmRenagand. tel- oneens. 4 K Fa. J. v. d. Klooatar Zn., Ganzepoortatraat F Qae«, telefoon euoe-0714. b Fk rnktoeBÓoM, voorweg H, RategMtodd. tal I 1 otiAJta F Fa. B. Maouwaen A TA,. Roodweg 14.16, Rilland, d f Ki Del» Ttanaatotreet S. Raaéweeft, «MM D 111S0.1444 K MM. d. Weote. DonNotraai S7, Wemeldtage a F telefoon tlieS-llS. J b Fa. Jac. Butler. Dorpaatreat S*. 'a-HevR AMBRaker- 4 I ke. tatafeoa SlieO-SSS. J 4% mJ" tobtoardtalee 10U berttag

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9