Per PELIKAAN’ CARS 1 3- II oz Gebrs van Fraassen Zonen Ins tosrwagenreizen Geef wig I Werkende meisjes van Goes en de Bevelandenü! verlovingsi ingen tsestst &Ï«SÏ «»n;77 t».te"S5Usr- Mn ons op .’U^uuöïloppu lp hiwp|i»r Hoflrr hotfr IZ G I I Uw advortontloo KARMAN’S WEN8BEDIENINQ De tuin In d» nieuwbouw DAG- EN MIDDAGTOCHTEN tEDKRK MAANDAG m. onderwerpen tor eigen keujio. Minimum snelheid cp autoenelwegen. Huishoud wenken nS ~b^T"’ *“r ,Un hl* „Dus dat maakt voor jou toch verschil." LkuIL*T^-Tïn_?f.a^b<>*k I“n ,nelh*’d to r I .Donderdag 8 augustus 1968 it 1986 Muyeweg L Ntoee voor t NU f 320.— i.m. nu ire Ml r: In- sijnde kook. Nteuwo Kerk. tritide 1. I I h*. die r het maar mm r HU knikte. „Voetbal, atletiek, zwemmen. Vorming Bedrijfsjeugd (de Zonnebloem) en van het «wordt vervolgd) veil i •s 1 - b |p! Ml’H a r. 2 -► Gevraagd: oen - j G- ma sa aeAeo* houden, pannen kfaeen hebben we m van Janny Goer, ouman, iljddUk bouwjaar Garage Rijk. HetnkenszalK bw*^**** a tn dit op- groep ae sttn Ti nieuw. lomelli I Maria rier en z.v. H. Ulland. S.urm franke onder strikte geheim houding. Dra*. WAAR koopt U 500 gram UNIEKAAS met *en fles JUS d'ORANGE voor 79? In —drie eras. beschadigd NU voor en kinder FT. Kloe. PgUIlXBTUB de o w.bete.en u zeer belM^rSt Dosten, Mabbe* Bora. Raar, Stnac. 1 van e. 71 j. '3L. -► Speedwaah „Delta**. --Mantel. «110*|j»s f MS, regenjas Hft tfttf deur nooit langer open staan dan strikt text 2—Y emaille lucht in die weer ’moet worden gekoeld - “i •-*- aluminium pezmem "Roestvrijstalen pan nen rfjn euMl mooi, maar over het algemeen vrij kostbaar. Email le rijn ook -d, maar na verloop van tijd wil het illle wel een» deor verechUlendy oor- LJw. we. oLe— «rara - 2,* dan i» het mooie eraf. Aluminium F__,_T, „j uitkomst. Ze rijn niet duur en de kans op echode I» niet groot. regelmatige doorstroming wordt afga dwongen Ideaal f» bijvoorbeeld minimum on maximum lit kilometer per gut Maar dat ia helaas geen haalbare zaak aangetlen dat minimum van 4* kfiometer per uur door de vrachtwagen» op ome utoanelwej - - - worden ge .- vaa rijn dat liep, voor" do’prettige kóemëë'wëTdeë' girield. kitarêoter pw uitaaMEf* Ksrtu] Chemisch reinigen. lengt peignoir"f 2 luid, kg t 2J5. E rim, Goes. gehad, te dat voor mij de bette botosMg," antwoorde hij. Die nacht kon Lena Tiuin nuritjjk tn slaap komen. Telken» tag ao bet vrieodo- Ujke gericht van de nieuwe meeeter- ana om dek hoon, toen ae de wagen, op weg naar hak enthousiast over do knesht leuke „DE BEVELANDER'* i koon: eocu t volt. nog halve prijs met aar. ^rrïiTSA als nieuw t 1%-s Na IS uur Appetetraiat tra, Ooea chauffeur an een TraMperl en Zn., E ML «17. fhilipe dreaitop riobnt. fixrufz 152. straat 11-11. Goes. -► Te kleine groot gevaar vormen. Voor de eerstgenoemde categorie heeft' men maxlununelheden voorgerchreven en het ligt voor de hand, dat men tal ko.jen tot het voorschrijven ven mini, mumsnelheden voor de laatste eetogn. rie, wil men althans tot een optimale vettigheid ep de weg beman wat deee materie betreft. Te koop: 1 B M W. IgMMs-e- Scholier vraagt kamer tt-o- Te koop. Jündemsragen^ bouwjaar 1M7. Goes of omgeving, sender iwart sMi. S MMLdtld. Van Garage Rijk. Clara's Pad 2Z|penrion. van maandag tot uogbatraat se, Goes. -w PMMpe fraMmodoons Van f 1SB,-. NU vee» t IJS.-- E.-:n N.V.. M»ge Kert- rtraat 1MI, oeen -> Wij repareren televisie on radio deskundig en snel. A Heinkenazand- Tel OUMdei vrijdag. J. Cats. Mi Nleuwerkerk. BeeL Phuipe driekop sflf apparaten van f S0.M. f - Stroom N V.. Lange Kerk. Garage Rijk. Clara's Pad SA straat 11-17. Goes. Heinkensaand. Tel. OllSCdSl. deJx°pll*te ’f'l’sö. BtoAada Speedwash JJeSte-. I, tel. 7SSS. Goes. Chemisch r~*-‘- Stroom N.V.. Lange Kerk. i n~1T' Po— -»■ Te koop: bruidsjapon, m. f* 7„— IS. Lewedorp. Te koop: 1 Glas 1304 ÓL bouwjaar IMS, demonstratie. model. Garage Rijk. Clara's Pad M. Heinkenssand. Tel, eiioe.401 -► Remington echeer-appe- raat jran f Sg.SO. NU Voor MM? Kigen Technljche Dlenedgt^m N.V;. Lange Kerft. Vittel a MA a. blad. -► Philips drie apparaten van f M-40 Na "7 uur. Sliestraat Stroom N.V„ Lange Kerk. - straat 11-17, Goes -► Te koop: aeeir modems bruidsjapon. Weetersehelde. straat és. Borvsele. *r Veluwe-tocht. Apeldoorn - Ran. Ardennen, Dlhant DINSDAG. Rotterdam. Metrostad Luchthaven Schiphol, Bloemendaal- viiKcnuur|, rvicm twiL^„.oJ Kaap Gris Nez, Boulogne. Nöord Frankrijk WOKNSDAG Schouwen- en Duivelend, Zierikxee Amsterdam. Marken Volendam Veluwe tocht, Apeldoorn Coo-Ardennen. Spa, VCadre DONDEBDAG Oost- en Wést-Zeeuws-Vlaanderen Berg en Dal. Arnhem. Rhenen tvoluon Eindhoven. Egrostraat Westerhoven f 145.- 1 - ----- wnnaag ka cu mukwbbun 4 d. Enkhuizen, Groningen. Achterhoek 135.— Donderdag 15. 22 en 2* augustus 3d. Wésterwald, boottocht Rijn Vrijdag 14, 23 en 34 augustus: grammofoons vast <U voer t UM- .V., Laags Kaak. we hier al heel wat tonder veel moette w --- - zzz zzm zomaar een stukje kaas uit het vuistje wat WBur met flink wat azijn la de pan Het~gêraar bestaat eahter. dat we een te groot stukje kaas hebben genomen en dat na e-dge tijd er bij de huisgenoten nog maar weinig animo voor ds kaas bestaat Dan blijft bot resterende stukje Vormingsinstituut „Mater Amabilis" te Goes samen. Bovendien verlenen verschillende bedrijven te Goes hun medewerking aan deze cursussen. b. AVONDCURSUSSEN voer OUDERE MEISJES (16 jaar en ouder), uitgaande Van de „Zonnebloem'.' 1 avond per week van 5.15-8.40 uur n.m. □e cursussen omvatten de lessen In: Toch hebben aluminium pannen sen na deel. De pannen worden soms snel donker gekleurd van binnen en dat te niet sen- voüdlg weg te krijgen. Hoeveel vrouwen staan rich niet mos te schuren om daas pannen mooi te houden 7 Toch kunnen we bier al heel wat zonder veel moette aan doen. Wanneer we go nu en dan eens - 7 X 7 koken, dan reinigt dit de pan vanzelL zonder dat u moe wordt LahM Kerk. J1148-30* Te koon: z.g.aJt kinder, wagen. J. Moens, salonwagen loetinge. Zag U reeds on» Molendijk 2P. Nieuw se> Stat speelgoedafdeling- Beslist jooeland. -»■ Pbiltoa driariBi apparaten ven f voor f g*— Stroom N.V... Lange Kerk. antwoorde hij. r:_i: zx riaap konten. Telkens zag sa het vriifrfs knecht" voor zich en vnalde as was Trien .Wat een gen, hè, die Olap. In wet danet Menist?** „Rat was weriisllfk fita om gaat team te daneen. Jammer, dathïj knecht te, te*r* Lena had rustig geantwoord: „Hij te aan boerenzoon.** „Waarom verhuurt hl) ateK éan ate kneehtr* Haar vriendin wist Ik zeg niet allee. „Pi uit te vteten, Triest" „Zeker een kleine boerderij, Mf Koant-le niet uit Gelderland? Hij te wei knapjtor Lena knikte enkel en dacht: Acaoe awCd. je vader kennende, aal hij nooit toestem- ■ring geven. Al te Qbm hgadaedinari boe- rcnacon. Do oude ven RVrik kennende, wist ze, dat hij neerzag op allea, WUt niet la Noordholland woostde. De volgende morgen aag Lena er tiaeht wu ze tn 1 vroeg op -► PMltew grammotoosia vaa f 23*.—, NU f l**.— - Stroom N V.. Lange Kerk straat 11-17, Goes. Philips koelkasten reeds vanaf f 1**. Stroom N.V.. Lange Kerk. straat n-17. Poe». -► Intereeeante aanbieding van Ford 12 M. mooi en goed. Automobielbedrijf Oebr. Vermeulen. Nteee. TeL U1MJM8. k:om4oooBa- Arperettot Opgave is mogdijk Mj d« Mtfoter Voor de Zonnebloemcursussen (dag- én avondcur sussen) mej. P. M. de Wilde, Burgsm: v. Teylingen- park 12. DOMBURG, tél. 01188-598. óf mej. A. Koppejan, Kamperfoeliestraat 21, GOES, tel. 01100-62*57 (tussen 9.-en 17.30 uur). - - MEERDAASE REIZEN: Maandag 12. 1* en 20 augustus. 2 en september 5 d. Westerwald, Taunus .Heidelberg 157J4 d. Oostenrijkse Alpen, Tirol f? 4 d. Zwitserland en Vogezen f 1KJ4 4 d. Ober Bayern. Salgburg Doe nog let* aan je algemene vorming én kom naar de ZO W OEM MATER A.MABILIS CURSUSSEN De cursussen beginnen eind augustus aan de Vak- school te Goes a. CURSUSSEN voor JONGERE MEISJES 14-16 jaar) één of twee middagen per week.- N B. Deze dag-curauaaen gaan uit van de Stichting jq PU <uanaj met keer. kalenOonvectot koppeling f 734.Stalen -Juliana, Casco met opbouw schroef co èn hemen m stalen me. a torboten. Gar. Sommelier. -*■ Te koop: Koetetra kin, Ovezande, Tel. P1HSJ23. -► Philips haardroogfcatteen NU f 3«:M oiroom n.V„ Lande Kerk, ■trast 11-17, Poes. -► Verkoop en reparatie alle elektr. spp. Pa van Driel PaUJnwvg 44. Kloetlnpe. tel Slxtant S van t **.50. NU onder no. 2*3, bur. van d'tt|-> Te keep: a.*aj>. wendol -- i.wagen. - wagen. :heer. tinge. -► Teïevirie Ned. I. Ned. n en Belgl*. Sachta f 744.—. Stroom NV.. Lange Kerk. straat 11-17. Gees. Te koop: 44a Sperta met J L.O. motor in pe. et. bwj. 1444. Burg. v. Horstghetraat 32. 'e-Heerenhoek B -*■ Phfltpe dnaltoo stofzui ger» vunsf f l*k— Itroom N.V.. Lange Kerk. -- wr_ -► Verkoop en reparatie ra. dio Fa. vaa Drtel. KtoeUmm MUjnwag H, tel. 7474 -e- Te keep: Oost Kadett nov. ito mooi on -w upeeuwaen .greiw-. ndl flnenrfOrm. K J. da Chemlseh reinigen. Coetuum Laat. Banteertotraat 24, Goee Phflipe f 144.-, J Stroom K straat 11-17, Goes 7 QmMBt waren rnadaa wtj Oron.. tol. 40*73-2*4. -► Ta kaap: dtvacrei B» hands wa^machlnss. ksgw AK d Broek. KMnSgMt 19. Goes. -► Philip* draagbar* radio** vanaf f 4*J* Stroom N.V.. Lange Kerk, straat 11-17, Qoae. Te koop: saagtolllp en boormachine met motor an ruim M m waterslaag. Unie daelstraat IS, de**. KINDERVERZORGING *n OPVOEDKUNDE ZORG GEZONDHEID m VERPLEEGKUNDE LEVENSVRAGEN en MENS mi MAATSCHAPPIJ HANDENARBEID ea MUZIEK SPORTen SPEL KOKEN, NAAIEN, WONINGINRICHTING. EXTRA: EXCURSIES, lessen in bloemen schikken, meke-up Om jou een pleiter te doen, natuurlijk Da aaal begon leeg te lopen en gedrten Hoewel.- ik heb het niet erg op verlegen «tonden t» op. Terwdjl Glep haar In de mantel hielp, vroeg ze zacht:: ..Speelt dat in desa moderne ttjd nog een rol?" Hij antwoordde:',Jn Beemeter heeft de tijd teUjkbear een poosje stil gestaan. Dat heb ik na drie c gene, btj eqe I» - nog I 2/ - richt B|j hun auto's aani hand. - avond.” En." voegde ae er aectet aan toe: „voor Trien.” lltj keek haar mei een eerlijke oogopslag aan. „Ais jukte k*Mak pteatar hebben derwagen. M. A da Ruyter, laan 1*. Poes Philips haardroogkapben Stroom N.T. NU t 1 Opel Kadett, dec.Jstroom N.V., Lange Kerk. straat 11-17. Goes. -► Te koop of te buur nevf.t l.z.g.st.z. woning m. bedril fa. 7974. ruimt*. Goee of omg. Br.-z. Het te een bekend feit, dat mensen die met te grote snelheid rijden een gevaar Wanneer u een nieuwe woning krijgt on vennen voor zichzelf ea nledrwa bruikers, maar het Staat ook vast, automobilisten dig toet een naar Ftarett rood m. aart vera. LgM z. M. Maae. DUkstraat 1* lx-wedorp TeL 01HS-4M. -► Philip* draagbare radto'e vanaf f 4S.4*. Stroom M.V.. Lange Kerk. straat 11-17. Goes. -► Te koop: wekalUks zere, re soort. *-w. meethanen Wederverk gevraagd op tok bedrijf J. Beun, Biervliet, telefoon 91152-230 -► Autoverhuur zonder chauffeur, alrlak yerz.. Vlo. lenstraat 7». Ooe» - Schimmelend* kaas Het te tegenwoordig gewoon, dat we een sttikje kaas nemen Inplaats van het be kende onsje geeneden kaas. Zo'n stukje biedt namelijk de mogelijkheid om eens de boterham lekker dik te beleggen, of zijn tegenwoordig in .koelkast Dat te een kostbaar bezit, maar teder* goede huis vrouw zal niet alleen desa Ijskast zo -,vruwn lang mogelljk goed willen houden, maar da stolp te zetten. wü er ook voer zorgen, dat de koelkast zo min mogeltjk aan stroom verbruikt. Nu hangt het een met het ahder samen. Du» laten we de koelkast- nodig te, want" anders komt er warm* Óm het koelelment vormt zich op den duur een dikke ijsbont Nu laten we die ijsbont niet te dik worden, want als dat het geval te, beeft het element de grootste moeite om te koeken en ge bruikt steeds veel stroom Ate er sprake te ven een aardige ijskorst, dan gaan we prompt da kast, ontdooien om die kont kwQt te' raken, en weer vóórdelig verder te joelen Bovendien spaart het In tegenstelling tot haar gaetalto, waa Trien goedhartig en vertogen, weerdoep» ttamr." ae feltarijk na haar schooljaren noott maaa „Maar t een vriendin had. Hoewel ze drie jaar derttjd rtesa’XT). r—wr Willem Keeóom. Soms dacht ae: Allee, wat zij heeft, mte Ik. Het te wel ongelljk verdeeld In net leven. Want vrijers waren er nog noott op Trien van Eljck afgekomen, hoewel pa van Eljck heel behoorlijk in de slappe was zat Lena Koesom kreeg er tenslotte genos* van om zich altijd maar alleen te ver maken. Op een zaterdagavond was er dansen in de Rijp en 's-morgens nam ze haar besluit. Ze liep binnendoor naar de boerderij van Van Eljck en riep Trien. „Ik ga vanavond dansen in De Rijp." zei ze. „Heb je geen zin om mee te gaan? Nuvelder heet hij. dacht ze. Heb ik die Kun je tn mijn wagen meerijden. Ik ben -- er al eens geweest Het te er leuk.” Trien sloeg van verbazing zowat achter over. „Bedoel je, dat ikdat Je mij— begon zo haperend. Lena knikte. .Je kunt toch dansen? Nou, ik rijd om acht uur weg. Oa je mee? Hot metejo glom 'van genoegen. „Dat hoef je niet te vragen. Wat graag." „Dat te dan voor elkaar. Acht uur ben ik hier. Maar aeg thuis, dat w* niet zo vroeg terug rijn, boor, want ate ik do. smaak te pakken heb, ga ik pas weg. als het afgelopen te.” „Oik vind allo* heel best, Lena." Om acht uur raad Lana dwara door da Beemster in de richting van De Rijp, Trien van Eljck in vol ornaat naast zich. Z* heeft haar figuur niet mee, dacht Lena, maar dat kan rij niet helpen. Moe ven Eljck te' óok een molenpaard. Doch ze kleedt rich tenminste smaakvoL Dat moet ik toegeven. In de JUjp parkeerde ae haar wagen nabij de danszaal. Samen met Trien die opge togen was van de voorpret, betrad ze de zaal, De eerste, die ae zag. wee Glep Nu- -f. Bun blikken ontmoetten elkaar. HU begon te lachen. - nwxMnwK r -► Philip* gramtnoloona van t Stroom N.V., Lange Keik. straat >1-17. Goes. -► Te koop: Renault Dau. phlne Lz.g.*L. niet doorga, roest, prijs f 440.-. Kasten. Jeetraat 52. Goes. -► Trap- en voetpompenl voor alle doeleinden levert U Jiiamlaeea, Goes. -► Televlsie Ned. I. Ned. II en F Stroom ct.v.. i^n straat 11-17, Goes. -► Te koop: 1 Triumph VL lease, bouwjaar 1*43. Garage Rijk. Clara's Pad 21 Hetnkenazand. Tel. 0114*4*1* -► Scheerapparaten Braun ■- Slxtant 8 van I *0.5* NU voor f e* 50 «o» VQQ* L f KA Stroom N.V., Lange Kerk. - straat 11-17. Goes -► Te koop: een jonge hond, 3 maanden oud. Te bevr.: SIoeatreat 1, Lewedorp. -► Te koop: 1 Simca 1301, bouwjaar 1*0* Garage Rijk. Clara's Pad 22. Heinkenazand. Tel 0110*4*1 -► Êngïteh Electric vraa. automaat, licht beschadigd van f 12*4.- f 7*6.—. Stroom N.V., Lange Kerk- straat 11-17. Goes. Tel. *110* f njt. - door geheel Noord, en Zuid, straat 11-17. Gpe*. Bevelend. -► ie koon: 1 Simca itoO. bouwjaar l*é* -- Ctora’* Pód 22 tijd voordelig - l. a: -i.' iK de mootete jai Phlups koenesten Neds lumper* vanaf f 1M.— Stroom N.V.. Lange Kerk. straat 11-17. Goes. eerste dene set: „Ik durfde je eerst riet te vragen. Lane." “t ~ÏL“ro,“ vroeg ze verwonderd. ~wel, jij bent een boerendochter” Ze begreep hem niet helemaal. „Bedoel ja d* verhouding tu*s«n ons op d* boerderij „Preciee." Ze knikte en keek hem rustig aan „Inder- daad. Dat maakt verochiL Het te altijd ge- makkelljk ate Je het weet." De jongen krak hear etnettg aan. „Ik «reet mn plaats, Lena, en ben al tevreden, als je eens met me wü dansen.*' .Je kunt het tenminste beter dan de meea ten hier," antwoorde se. „Zeg„._" Ze boog zich wat dieper naar hem toe: Dans ook eens met Trien, wil je? Het te on* buurmeisje on ae te werkelijk heel aardig, ate se loe komt. Trien la alleen maar Wat verlagen.'* Berg en Dal. Arnhem. Rhenen Monschau en Aken.' Drlelandentocht VRIJDAG Sprookjeetuin Jte £fteling' Gent, Brussel Antwerpen r- Kaap Gris Nes, Boulogne j Duroy, La Roche. Parels der Ardennen 2 d. door Nederland, Groningen f 45.— ZATERDAG k Bevelenden. Zeelandbrug. Zlerikzee - Zaterdag 31 augustus, 7. 14 en 21 september Gent en Antwerpen 5 d. Parijs, Versailles145.— Knokke. Ostende. ^Brugge Alle Prijzen met Inbegrip van 'volledige verzorging EvolUon-Éindhoven. Eurostrand aantrekkelijke rondritten vanuit de stand- plaatsen. VOLLEDIG» PROGRAMMA'S gratis verkrijg baar op onze agentschappen. GOES: P. Schipper. Beestenmarkt tel. 7147; Sigarenmagerijn H. Slnke, Grote Markt 24. tel. Ml* REISBUREAU KN TOUBWAGKNBEDRUF PAUL KRUGERBTBAAT 21. VUMINGEN. TELEFOON *1144 440* EVKNEKNS VERKRIJGBAAR PROGRAMMA’S VAN VUBO-, BOOT- BN TBBINRBIBBN Te koop gevraagd: In goede staat tol* W- Te koop: Aml 4. bouwj van f 1296.—, NU voor ItM. 1-g.st. Te bevragen: t 7*0.—. - stroom N.V*. Lange straat 11-17, Goee. Tel. i.gaLa. witte 544* Eigen Technische Dl<_._ -1: Lange door geheel Noord, en Zui< IBeveland. WeetMoM ramnn 8»*» T /X Moertje ZridMrilk 1SM. LgJt. Te Schoolstraat 2 Lgwodorp. -> Te kooi Pueh. Te l- Oer 1. Hansweert. -► Te koop: prima elektr. wasmachine met aut. wrin. eer: kort leren dameeiaeje. m. 44 en l.pers. onklapbed. Naehtereall.an 36 trast 11-17, Qoeg Phillpi draagbar» mdio'a Modehui» „Oracia* NTV Lmm Kerk .Delta- Ecbternach, Trier. f 135.— 1*ZW Valkenburg. Klein Zwitserland Maandag 12 en 34 augustus. september d. Montreux. Moer van Genève ***r- IS d. Wenen, Stiermarken f- 305.— Maandg 1* augustus. 2 september 10 d. Moravische Alpen, Praag 31*.— 10 d. Zwitserland. Berner Oberland 3*e.— Maandag 1* augustua. 2 september lOd. Dolomieten, Venetië, Merano Dinsdag 13 en 27 augustus 4 d. Oostenrijk. Lichtenstein, Zwitserland Woensdag 14. 21 en 2* augustus -► Modehui» Gracia" terecht yoor iponnen en wat zout ook onder de stolp aanga li*h— en de kaas gaat niet schimmel— AHmiiatam Waaneer w -- paimen^de róeetvrfl* gtrion p^niwn en aluminium pecnMk Roeotvrtjatalen pan nen xtjn geecBUg meet, maar over het -**- *t moot, maar na verieop van tijd wil het email. zaken hier en daar -vaa de paa gaan en 7. -_2— 7 pannen zijn voor veel huisvrouwen' de dagen al begrepen. Overt- -- .n Geldertand bestaat ook, standsverschil Ik maak me it peen enkele Illusie." „Dank je langs zUn genmiddag Ringdijk, r Je hot bekijken, als je wilt" Ze ksmk verbaasd. „Bedoel je, dat je ep ■no rekent „Hoe wil je anders mijn plakboek rien? Ik weet op de boerderij wel waar m*n pjMts **- Lena dacht enige tijd na. ..Ho» laat?** dat 5 VBimiwuiiuiuuiHi„iK lUVTi c T~1- ZXZ.~' bij hot. gezleht van het meteje, dat met een hoagróde kleur blijkbaar luisterde en af en too lachte. Later danste hij nog -”* - - 2 7 brak en ze wat vlotter werd. Lena hem een koer vriéndelijk toe. „Dat He* v®5 ja. ai»» - «och*. >g weer even on antwoordde eeeht: Mjnear ik dons toeh Bever reet Minister Bakker ven .Verteer en Water staat, heeft de Eerste Kamer medege deeid. dat hij inderdaad dit voornemen koestert, om op de autosnelwegen ‘in ons lend tot invoering van oen minlmum- „Gfep, geen komplimentjoe. Dot te eo ik meen het Wees blij, dat de rid- al eeuwen achter ons ligt Ander* al tong geroofd." .ÏHangt van de omstandigheden af. Bij voorbeeld niet, als ik met de gierwagen Over het land rijd." Lena vond hora gevat Bn kreeg Meed* moer bewondering voor **n atletische «0- etaite. Jtoe Je ean sport?" vroeg ze. ,Je riet het toch? Ik dans." „Ik bedoelechte «port En turnen. Is hier een turnvereniging?" ,Jk weet het niet eens. Wel In de sted," „Ven de winter zal ik wel rien. Ih boud van turnen." num*'wel *<MS‘gelnênï'Ktent*mé <m>'eo nü bte^gde’bHk naa7hiit’biêkë gë^ bekend voor. debt w»n haar dochter koek. „Wet was je weer leat vannachj.—waar ben je ge weest?" „Bedoel je me rekent?” I „Hoe wil je anders mijn plakboek rien? Thuis kam dat niet so gemakkeUjk. M? Ik weet op de boerderij wel waar m*n -»- plaats la.” zonder noodzaak uitzonderlijk langzaam Lena dacht enige ttjd na. „Hoe laat?" widen in verbet,dine het nveriee HIJ haalde zUn schouders op. „Ik b«n er 00 »»n -uur of twoe Je gidst maar -- - IS „Goed. Ik kom. Maar trek daaruit ateje- *r *wn v«rf«retol. blieft geen verkeek conclusie*, vril je? --- -- Ze keek hem doordringend aan. „Maak je geen sofgen, Lena. Ik weet drommels goed, dat er een onoverkomen- Ujke scheidslijn is tussen de geen cent baslttende Glep Nuvelder en de dochter ven een goed gesitueerde boer. Dear ben --ik te nuchter voor." Om Jou een pleiter te doen, natuurlijk D« begon leeg te Hn*u»ól ib- hak 4^am. - vrouwen..* „Waarom niet?" ..O. d»t kan ik to niet tegg»n ik krijt doorgaan» h»t idee, dat s» me voor de m»> houden." „Det doet Trien vast ntei. Zn te s» niet.- g» ïilrt k^Tkrtj h“r «*«r Lena proestte het^Blt Meer M aei: Det te ntet aardig. Glep. Overigens, daar zul JU geen moeite me* hebben. Hij boog lachend. „Dank je. echoo* jonk vrouw.” ..Wat zeg jet" aangeaien er minder riijtag* optreedt. „Ik noemde je. eekene J-ahTseu-a-." Beheer uw ko*lk*et economisch. Voel huisvrouwen i ^b^ard ën—gaat hetjwrit^ na enige tuc scntmaMM*. Om Kt schimmelen nu te voorkomen,, doet men ér goed aan een elerdepje met wat zout ook onder C: "‘"'r Hierdoor wordt het vocht animo voor Noordholland woondn uit Pas tn de vroege morgen t slaap gesukkeld, maar ze meest om te helpen melken. Ze groette Qieö op de gewone manier en begon aan kaar morgentaak. Maar tijdens de broodmaaltBé vroeg Griet, LTL-.— .'L-r richt van haar dochter koek. „Wet waa'je „Ik deed een paar keer mee om bet kam- - ----- ploenschap van Nederland en werd d» - laatste keer dorde.” - Gedanst in de Rijp. Samen met Trien van „Stond het In de krant?” Kifck.” „Zal wal Ik heb een knipeelboek van me- zelf. Ik ben e«n tikkeltje Ijdel Ate je bot oen* rien trilt? Ik heb *t meegenomen naar de Beemster." fXBBBBBB* BBB *B**BB**BB4 maakt me nleuwegierig." Do dana waa uit. Aan het tafeltje zat Trien met een fleeje coca cola voor zich, „drink teeg." beval Gtep, „dan boete! ik er nog een voer je." „Dat.dat te boel aardig van je." „Q, maar ik ben aardig. Wil je rirak* OOM een keer met mij dansen?" Trien zette grote ogen op. „Meen je datr- „Allicht Andgr* vraag Ik het niet" Lena koek toe. weigerde een paar cava liers met de vorontachuldlglng: „Ik moet eerst «ven. t_~"‘ 2 keek ze toe, sag Glep vertrouwelijk dicht *-“ het. gesleht van het metejo, dat r~* hoegróde kfeur blijkbaar luisterde enkele malen met het meteje, waardoor het -g: EQik** RWKR4 WVU VUVUUR1IJ* WC. te heel lief van je, Glep," sei m zacht HU boe „Denk ------ met Jou." Hetgeen Mj Lena oen kleur ver oorzaakt». Aan bet eind van de avond aal Glep ao neua weg tegen Lena: „Mor- rit ik hier ih de buurt aan do n Roods bestaat er voor de autoenelwegen 'n mlnlmumenelheld van 44 km per uur en staat in bet reglement, det oen be stuurder de normale gang van andere voertuigen niet mag belemmeren door te rijden in verhouding tothet overige eeltjkaoorHge verkeer ter plaatse, maar dit laatste sorteert tn de praktijk wel de erenren zijn De mMmumsnëlheld van 4» km per uur te natuurtUk wel M* moor houdt te wnen alleen bet ito grpnd moeten worden eedaan reer trage verkeer van do weg. L-- •J’T" "T Om effect te sorteren, moet de marge tussen minimum- en maximum anelhelr* ■O1 klein mogeltjk zUn. waai door er o*" '1*e doorstroming wozdi afge Ideaal is ^bijvoorbeeld minimum geen haalbare aëak per'uur door de vraehtsra'gena "op --L l «ingaelsn de motoren d»r» VT*F Bérif* fgfri ■W^LflIRm ré op snel accelereren. Verwacht wnrdi 4» r*- «p oneereer bouwjaar 1*42 Helnkenszand. Tel 9114*401 -► Philips draagbare radio's Stroom( N*. Lange Kark- voor f i m straat 11-17, Goes. -► Te koop: Koelstra kla. ‘**rwM*^ h0O,rinSte de Ronde 34. Kfuiningen. Stroom NLV.._ Lange Kerk, straat 11-17. Goes. -► Tb koon: 1 B M W. 1*04. bouwjaar 1046 -► Te 1 Garage Rijk. Clara’s Pad 22. Jaarna. Heinkenazand. Tel. 4110*4*1 --0114*44* Phlllpa driekop-scheer, iele visie neu. i nru. >i VkB I *8.— NU Belgl*. Slechts f 740.-. •om N.V., Lange Kerk. «nmi 11-17, (joes. -► 1 Opel Kadett 1045. kl. bette, I - 10*4. kleur rood. Garage Van Damme. Wteaenkerke. .teL 01107^477. Te koop: 1 BM W. 30*4 Stroom bouwjaar 1447. Heinkenazand- Tel 4110*401. k Te^ocp^l D.K.W. 1090 S Fbttig haararoogteappra Garage RUk. Clara's Pad 22 Stroom N.V.. Lei straat 11-17, Goes. -► Modehuis „Grada", Kloetinge Zag U reeds ze -- ruim gesorteerd. Steeds ietg nieuwe -► Philips grammofoons vaa f 3*0.-. NU f l«*r-. straat 11-17, Goes. koop: I- L kleur grijs. JuL- straat 43, Wemeldinse TeL daar te een tuin Mj. dan dient u voordat u iets met die tuin gaet doen, eerst eene grondig aandacht te schonken aan d* grond Ih uw tuin. tn veto steden van ons land erorden aan de stadsranden nu gehete nieuwe wijken gebouwd en meestal worden die nieuwe woningen gebouwd op opgespoten grond. D*l betekent dat er gebouwd wordt op “nd. Ook de diep» bodem van de tuin beetaat dan uit zand en dat la natuurlijk geen geechlkte grond voor uw planten. Nu laatmen de tuin bij aflevering ook ntet eo. er wordt aarde in gebracht, maar vraag bltjft wet dit voor aarde zal zijn. Uit de praktijk weten «re dat daar bijzonder veel kwaliteitsverschil In te. Sommige tuinen worden gevuld met uit stekende grond, waarop men- vrijwel van allee kan zetten, anderen worden gevuld met enorm zware Irtagrond. waar men vooral later aa structuurverbetering ook bijzonder veel plezier van kan hebbelf. maar die grond dient eerst behandeld te worden en vermengd te erorden met «and en turf, om Se handelbaar te maken. Dan rijn er ook tuinen dl* worden g«- vuld mei waardelos» grond, waar niets me» t» b«<innen i» »n verhaal op d» bouwer of zo heeft meh niet. De be woner moet laur aten wat Ml er van kan baken. In vrijwel alle gevallen «al er iota *nn fadb PhAnd msaaJ—--.0 - i”-ZZ' ~'-wwre;.» nerawil 01 »»n m> ander brengt koeten met tteh mee. w—lw»« «rroad. dan ml men doe* erond beter bewerkbaar moeten roekoe door eerst een* flink to aplttsn on er te brengen Ben en fco|te ttHL te eealteeran. b' trouw* bewertrfng beu* wol y**1 h**** voordat men kan aeoen. de grond I* au naar "UJW MB. korte tijd kan de grond te artLirhi H - - a> te eehraM en wotoiig rrucM baar don »al daar iets aan moeten ***- anawrwswsi. vel WBS1III WOIOI STSSH, kanoden e*«t_ deel trfb- mratmiimsnilbslg m era land S- v*?™"**» deor gaode toelaar- ree» *4 ktteenoter per nraHtol fcd«<bore «aak_ te. Men -mnvn ai'isiö. maar don sa de -7- merge tot do martrausnenefhrtd van 1* uitgang. •BeBBBBWOOW

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5