TZ H Phildar ’sokken iamini voor lekkers onder de zon SLANGEN FITMARSCHOOL i! RED. HANDELSCORRESPONDENTIE I DRUFSADMINISTRATIE .0 Fa. Brskkerij „De Pkoeaix" MODERNE B ga méér naar... GOESE WEEKMARKTEN IIEIWt rMKEEI- TEIREIS PITMANSCHOOL ,Z.N.B.’ .ZLJN^ELKE DAG WEER NIEUW HAHDZETTER Sokretanaat Distrikt ZMlond. Markt 12, Axel I Levensmiddeleibedrff ,i mf a pak 15 st 85 150 gram 109 240.- Direkt kontant geld nodig? 1 beeeblkbear grote en kleine nldleningen pertfcolleren of zelfstandigen, voor elk doel, schuM taj overlijden, en”mogelijkheden van uitstel tot betaling btj work.loo.heid, stekte of dergelljke Strikte ash.imhmtdtng. seen informatie bij werk- Severs, lelijke afwertdna per post, in volgorde van binnen- komat, talmen enige dagen. VOOKBKKLD credieten l.S<— 1000 3.000,- 4.000,— 5.000.— 0.000,— 0.M0,— lo-ooo;— enz. Op Uw achriftelijk verzoek zenden wij u een uit voerige folder met tarieven en aanvraagfiannuliet jn blanco «uveloppe, toe. uw vakantie MÉ ta uartmuwds houden mandarijnzuurtjes waaierbiscuits I 250 gram 89 300 gram* 69 gezinspakken 129-149-179 melkhazelnootjes AVONTUUR ao'n honderd leer eerder getoete willen hebben? Lr- deze week speciaal aanbevolen Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pffaff aan. OOK4I7 ENQUÊTEURS EN ENQUETRICES „DE BEVELANDER" Middelburgsestr. 6, Goes si h september begint weer de cursus -;~ ,v i •*.- 14 augustus de wiswwe 7 f. A AanmeldSn vanaf heden aan de school, of telefonisch onder nummer 011301355. Adverts woensd I Een met I .f Daarc plaati begint bij voldoende deelname fmm voor het diploma n.- 100,- K- IN ssr zsws^ HsprBIH* als -DONAL ^ond gaam Fa. >*o sas eee o o eoe o see ere see e es e s e oor o kSo sure o o'oso o o11 ■‘T- "T" -- ---- r Fa.1 I Goei I Voor Telel I b.g.f I Giro (M.SJL). O -Aanmolden vanaf heden aan de school, of telefonisch onder nummer 011301356. èmnaooeasoeeo* 7- „DE SCHELDE”, Donderdag 8 augustus 1MB </M\ AbeMaut krimpvrij Goes Telefoon 1164 i; ~i Dê markten vin saterdag 17 aagus- tua en dhtsdag 20 augüstus worden verplaatst naar het Zeeland Tours Toerwagendagtochten aaaspa p oaasea o sa eoe ee.se sa as eoaoeatuM-BMasa ass^tniosaaa Middtlbutgsastf. 6, Goes Wij vragen voor ons kantoor ASSISTENTE I Voor da chef afdeling inkoop mot kantoorervering en mulo II opleiding, in staat zijnds om I accuraat werk ta verrichten, on II JONGSTE BEDIENDE Zij die mulo- of type-dlpkwna bezitten hebben voorkeur. Solfkitatiea te rlcMon aaat Gymnastlekwerktuigenfabrtok N V. SCHELM INTERMA?: Z.l TerfkadoB-eeoa. STEEDS MEER komen met autoschade naar one ge- specialiseerde bedrijf. Want u krijgt: snelle behandeling van elke schede van elk merk. Uitsluitend originele te vernieuwen onderdelen. '’’S Stofvrije on hoogwaardige lakafwer- king via onze móderne overdruk spuitdroog cabine ALLES In Ma bedrijf, duo MEER SERVICE. Opleiding beekhoodexamen -- ■7 WRWUI0I. heerlijke verse mosselen jaaromzet plm. 400.000, met mogelijkheid bedrijfsvergroting. Brieven onder no. 32-1 bureau v. d. blad. >ee eedb eeeeoooooooeeoooeoeoooooooeeeei PRAAT U GRAAS MET MENSEN? Dan kunnen wij U Wellicht inschakelen bij onze boeiende werkzaamheden. Wij houden enquêtes over het gehele land en I hebben plaats voor die overdag en/of 's-avonds inter-. fi views kunnen afnemen. U moet minimaal 10 uur per week beschikbaar hebben en tenminste enige jaren voortgezet onderwijs B hebban genoten. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties ta I richten aan: I NEDERLANDS CENTRUM VOOR MARKETING ANALYSES N.V. K. AMSTERDAM. •i IHl IHIIHHHMIHI6SS»»»»»9»»»SS9SSSS»9i ’s 1 1 o Voorstad 24, Gom, tel. 01100-6016 Ze ?- enz. 1 |i Mh h' Lanq 1' 7- A f- 7 V Een i behoc V <40 115,74 135.80 186,10 Voors Na 6 Lelies BtaagMaan ep onnumag vodNjgboor H| AUTO MU. ZIUAN0 Boadorda* Efteftog, v. Gom 09.30, I.— pp. (kind Lm. 12 Jaar 4.—). IMMog: Gent of Brussel, v. Gom 07.45 TfiG p.p. (Brueeol 0.60 per persoon) ZaSNdaa: Belgische kust aa Brugge, v. Gom 09.30 9.— p.p. Antwerpen ven Goes 13 46 f 7,50 p.p. q Hetel-CeM-RMtauroat Heoeumeos S. CoBieepfaMrt. tel. 611SMM Och kom. Goed er worden Inder daad geen bemanningen moer gezocht voor china clippers maar daarom bestaat het heus nog wel: het grote avontuur. En het is heus niet zo. dat je alleen maar het een o» andere „stomme beentje' moet gaan zoeken. Vooreen kerel van -15 of 16 jMr. die zeven Mes sen heeft doorlopen en niet meer leerplichtig is. bestaat er heus nog wol meer dan dat „stomme -,>■ baantje. Avontuur Is er echt nog wel te vmdon. Als drukker Wi de jouw toevertrouwde, razend snelle drukpers, die elke aecon- de je volle aandacht opeist on die -4—- -aa HaaA»^Mh- - Doth wWss RB Knip deze advertentie vkenstop er ntM Mor een drukke rij, «f informeer oens bij ondirsteand ediws, waar je oHm over 4b op leiding on hot Stoa leen tarnt wegen. Je zult aio je er wet meer vee «reet) tae moeten geven, In- r derdaad ja: <70 «0 1Ï83Ö ii a r I 4T- '*'**!*z*l i ■as beta dtaedag ta Landin. veHrsk maandag- 1 i1 avond, terugkomst woensdagmorgen, eiecMs/40,per persoon. Im beta saterdag ta Parijs, vertrek vrijdagavond. i 11 terugkomst zondagmorgen, slechte 29,pp. 1 H VRAAGT GRATIS PROGRAMMA 1 ♦ee****^**^*^***ee*^v**w*^ M Ma A [- SMMate—l MO MP 75 NAAHMCHVMMMUF A. C. BaettaaMO. Paps gaafst raat 4. Goes, telefoon 01100-7476 JAMIN ^nM duur tref heerlijk ■',i Aanms sprits Meaade* Belgtoche kuat an Brugge, v.-Goes 09.30 f par persoon. OtaedM BruesoMjent. v. Gms 07.46. 9,50 p.p: Rotter éni/Den Haeg/Schevenlngon v. poes 09 30 f tl.50 p.p Zeeuws Vlaanderen/Bevelandsn v. Gms 06.46 f 7,50 por persoon. Weaueder Belgische kust on Brugge. V. Gom 09.30 f B.— p.p. Boulogne/Cap Gris Msz. v. Goes 06.45 14.- p.p. Schouwen Duivelend/Oeltaworken. v. Gom 09 45 11 -- - aamauMMM c*k smMbw, «mm Bumu Seel A Ca. Mead few», BS&x0-* m Miwd, *m»«9 w m Aalwte* wrawot Mh vw taadk I Vrouwelijke 'r Sestaet het volgens jou met meer f is het allMn nog meer te beleven op do televisie of in de bioscoop? 4 Zou je allMn al voor hot grote ONS ZBZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN ELEKTMSCH. COMPLEET MET KOtTO aan de OOSTWAI Dtrekt TiaadilMiasr voor r- ook voor echuldMiMTing. kwijtschelding, reotant- -lijdae. «n moge-7 betaling Hj worteloo.heid, slokte at derpsteke kte friieimhouding. l77—7- - 7 on. Lage note en aflossingen. Geheel schrif- p 1 NteMR QKAAF HUUNLAAN M - GCLKKN teltp» afwerking per poet, in volgorde van b enige dagen. aflossingen per maand - - 35,80 71,00 1<M 1<- 800.- 300,— 231,48 enz. i; Op 16 augustus aa. begint do aieuwe kureuo ter i 11 opteidtag voer het PraktgMIploma BeekhoudMi v i Asomefdtag goeme m spoedig awoMUk bt j NL BOMT. Kotaarotroat I. Gom. telefoen 01100-09S2 af i KmMom 24. Kwadendamme. telefoon 01194-342 PCDI IRMItnUchttogen omtrent verdere plaatsingemogelijk. LLLnLInll** heden kunnen worden verkregen b| tedaso dag votm seevie. 1Uitzicht op Ooeterschelde en Zeelandbrug oeoooeoooeeeeoeeoeoeeeoeeeoeoooeesopM Te koop of te huur [7- in grote sterk uitbreidende plaats in Zeeland M AMtdinfl huitafw<i0n<i O*- JL ipuiwnQivnw, oisanouosrbkack ---- - - door jouw druks We M shorel. 1 beentje. Avontuur is er echt Mf voorbeeld. MeMter te zijn over de jouw toevertrouwde, razend snelle drukpers, die elke somo- vekmenzchep d den druks per uur rnoekt. een f" i .'jonge avontuur en sponning. Interene? Knip deze odvortentie uK en step ^'htairij. of adres, waar jo aite» ever <to op-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10