IN DEZE OPRUIMING EEN GOED FIGUUR lasser; de magneet 0 s Bouwfonds Infor KOELKASTEN ■m MET jamin voor lekkers onder de zon Vfdh-- *- S- SLAAN tie R M riet kaper. VOMEER TAXI Bouwfonds ■naawVoMaaaaaMAaaMaanMHaa ga méér naar... Direkt keitel geM asdig? Uw aito overepiitea? Middenstandsdiploma LEKT 240.-™ 700.-' J goudgraantjes 0$ dubbeldik Telefoon 6714 eoooeoesqosoaoj M uw code naaimachine in. Schaf u O noden» PM aan. EXTRA VOORDEEL K0FHEB0WL8 250 gram van 149 voor 99 UW VAKANTIE deze week speciaal aanbevolen div. roomboterkoekjes 250 gram TI9 choc, ananaspuntjes 200 gram 85 fruitcaramels 250 gram 89 300 gram 69 15-20-25-30 4- f Donderdag 1 augustus 1068 „DE BEVELANDER** a a a e:. an I KLOKSTRAAT 9, GOES V K 3 o.a. ZaniMsl Bauknecht Errea MarUnan enz. 13 Taxibedrijf J. van Sabban Wij geven RIJLES mat OPEL KADETT woctversnbjjng OPEL Rokerd stuurvotingi i ing Opel Blitz vrachtwagen Loop niet verder - bal DEN HERDER Firma F. Jansen Zn. nIMI. ife. ■Sv-' voor Ganzopoortstraat 6 GOES Gaat U zich verloven? VI«■■■■i ft, *222*255 P-*' - I P.J.EIpnbaas Zeeland Tours Toerwacondagtochten VOOR Loooooooeeeeoooeooeeooooooooirroeeo; vooooooeoooeeeooooooeeoooooooeooooi Algum««n Handclsbureau C. J. HUISSOON - Kapcllu *oooeoeooooooooooooeooooeoooooeooo»^ RNegideea op aanvraag vofHjgbgor Nj AUTO MU. ZIHAND fiMLfrw 9 T t VAN DER KLOOSTER O—— I f handen Cabsl» ksodMur, DAMM- KN MKMJK6C0NFRCTIK 1M.M GRAAT anniNLAAN M - OKLRRN I LUB at1JM MVRLANDGR' VOOR M mi KOONVB VAN M MUZOKN OPRUHMNG IV- WV- V*r- •4 0,00 HM4 110,00 MS.» ni.u i r •W-UB Telefoon 01100 «8715289 Fram den HoMandoriaan 7. Goee Goossstraatweg 10. 's-Gravaapofoer, telefoon 01103-223 FJt.OjP. - VAMOR gidWwMi I JuweMer *- Herieper Graveer •L Adrtaao.tr II, tel. 0024. Goaa 0N8 ZXXZAChMOGRAMMA LOOPT VAN BJEKDN6CH. COMPLEET MET KOFFER terugkomst zondagmorgen, slechte f 20.— p. p. VRAAGT GRATIS PROGRAMMA. <a<a****^ww««***««>*aM««*4 afloesingsn per maand .40,70 36,00 100,— enx. les bob dteedag b Landen. vertrek maandag i* nvond. terugkomst woensdagmorgen. 1stookte 46,— por persoon. i SPAREN VOOR UW EIGEN HUW v» de RUK8-PO6T8PAARBANK. safe an 5%.rente. BOUWFONDSHUIZEN mot de unieke schrtftolljke kwaliteitsgarantie prak tisch elke gemeente. WU kunnen u -de H.D.Z. ringen leveren. Op do fraaie handgrévure kunt u desgewenst wachten. MN0CAMMM i fooi A Cn. Meed FwfvRI AUivl ia rwemenm I JAMIN; rnlet duur ore/ heerlijk Dtrekt btelhMrliaai grote i'. voor periteultavm at selfstandlgen. voor elk dool, ook voer eehoMsanering. kwyucheldtag. reetant- setadd Ml overlijden, en mogelijkheden van uitstel - 1 werkeloosheid, slokte of dergeitjke nhoudlng. geen Informaties bij work rente en afloestngen. Geheel schrif- In volgorde van binnen- '.--Bi JWeêo«Mtest, bhtri| KeM aa. AeSsqbe sersesgl toob ew MMe. *sr ostesw dewNadedÉnSSeS» soa, ■MNUM1M war «Mi» UkgM» beet j la’s Polderweg 12., '.L_ ‘s-H. Abtskerko. telefoon 01103-298 B G. kantoor, Wilhelmlneetraat 33, Goes. tol. 01100-7741 Maaadagt Mgfocho heet on Brugge, v. Goes 09.30 tonden, v. Gnoe 20.30 49,— p p. (duurt tot weoMdngmorgon). Win lig BrueeolGont. v. Goeo 07.48, 9.80 p p. Rotter- dam/Don Haag/Schoveningon. v. Goeo 09.30 11,80 p p. Zoeuwo Vlaanderen/Bevelenden, v. Geen 08.48 7.50 p.0. Dtnant en Mtssvabsl, v. Goes 07.20 13.50 p.p. Weowdo* Belgische kust on Brugge, v. Goes 09.30 f 8.p.p. Boufogne/Cap Gris Nex, v. Goea 08.45 /14.- p.p. Gehouwen Dulvolond/Deltawerken, v. Goes 09.45 f 11,p.p. Antwerpen, v. Geee 10.15 7,60 p.p. Denderdagt EftoUng, v. Goes 09.30, 8.p.p. (kind Lm. 12 |r. f 4.M ZoM Umburg, v. Goes 07.50 14,50 p.p. Belgtocho Ardennen, v. Goeo 07M f 14,50 p.p. VriMog: Gent o* Brueool, v. Goes 07.46 7.60 p.p. (Braoeol 9,60 pp. Arnhem/Berg en Dol/Safari, van Goeo 07.30, 18,80 p.p. Eindhoven/Evoluon/Eureeirnnd van Goeo 07.30. 12.80 p^. Partje v. Goee 22.30 29.— p.p. (duurt tot xendagmorgen). Zatosdag: Belgische kust on Brugge, v. Goes 0B.3O p.p. Antwerpen van Goee 16.46. f 7^0 p.p. Mag niet veel kosten? En toch kwaliteitswerk? Roede veaeF f 78>— (zelf schuren) Gespoten In onze stofvrije overdruk cabine, mot do beste kunathars lakken en na Mn uur 80 c. graden drogen weer klaar voor do weg. Het geepocialieeordo bedrijf. INSTITUUT MIDDENSTANDS- ONDERWIJS AANMELDING voor de avondcursus van de door hot Rijk gesubsidieerde I .MO-MIddenstendsavoodschool te Kapel Ie Opleiding voor hot Middenstandsexamen. - Twee schoolavonden van 214 uur per waak Schoolgeld f 80,por jaar. (inschrijfgeld inbegrepen). Aanvang: eind augustus begin september 8». Aanmelding en inlichtingen spoedig moge lijk bij: N. Everadljk, v. d. Biltl. 25, Kapel Ie. D. Kromboen, Jufferswegjo 5, Blerellngo, tel. 01102-1563, C. L Dulnlnck, Statenlaan 16, Middelburg, tol. 01180-6280. '0000000000000000000000000000000000 Wogeeo uitbreiding ven on» leeeMefieg vragen wij voor ga spoedig mogeffk Sn Nette Mss. eventueel bi| afopraak ook ‘s avonds iaan JMACHBGWAWMK A. VAN MR UNMN N.V. Nieuwbouw van houtbewerkingomachlnos - Frutttaan 20, Goee. telefoon 011004938 Van dor BNtlaan 43. telefoon 01102-1294 tarioMtag, eeotreto ea bljhiudee WCAMO Di INFORMATM» KOOfJESJL KRAKENDE NAARdACMMBGDRWF A. C. Beedaaoae, Fapegaaletraat 4. Goee. telefoon 61100-7478 NNANOERNCL VMge Boaodendo- hypothskan tot wiex. 90% ven de totsto sOcMngokooten van uw woning. Ook b« overeen» woningwstwoningon. BELEGGING ven uw epenrgeldon In voordelige BeuMondeooupoMcMd- brteven, rente 6%%. INFORMATIE, geheel teRNguend, bU z .- s Dtrekt bvestektwar grote on klriae gifistegin _2_ j at sslfstendlgan, voor alk doel, ook voor Mhnlteinirlng. kwijtschelding raetent- tot batalteg «rikte pstM ga mes. Log telijke afwerking P* komst, binnen enige i ▼oouuu» credleten LMA- Loet SMA- AMA— S-oee,— Aoeo,— Aoee.— SANA— soa. Op Uw Khrifteltjk veraoek tanden wij u een uit voerigs toldsr met tarieven en aanvraagformulier tn blanco enveloppa, toe.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13