;ns cjUze 2IAi L J 349,- /w ifa B. PLOUVIER'S «GONDEL UW fe fyur J i niwe/Jsi i: „j- 540/ I a voor -IJ 1 - 4. rJX103 ZELFBEDIENING SRAIFFE1SENBANK SR^ARBANKENALLEBAMCZAKBN OPRUIMING ’68 WB r KUN ZOMER OPRUIMING t UW tnai o^iy Wegen: - is Ki fi! 0**GEIHCT««iBH** ZOMER OPRUIMING EH2 Firma J. de Kok en Zonen 8fy$^ in BAKKERIJ 400SSE DE STOFFER SPECII Hier de Modelvolksslagerij Maandag geven wij een VLEESSTURT t- en antiek avNri-Keiling ia ?>ii ervaren chauffeur <4 i*B najri MedcMM>l|M)l IG TRANSPORTBIMUF |B A. Verschuure en Z» <1 PT oonhuis 2 IN ONZE .23C3-J, o*' ÏM - j"< I<n, O V M V Doni 4t v ks 4*U ntbr rte Lü Garage i‘. jc in M. BOQGERD wt 01 l’e^i<Trirt^|',oek uft de DE BEVELANDER" 'f' *3 i iii ib i AmiU4~/*bn3 1962 en 1964 1965 en 1967^ het woonhuis Jills tote axl 's-H.' 8 ferëndtfr S te 1 Donderdag 10 JufltOOO (17 won. ex.) t* OVEZANDE (13 damef tf ÜM -.ei Vte« enormft’Lkoopjes ,'S. -V. UM - CRf X -*«4 •- i kik wt spck 0,90^ 1 tl L. ‘A. van Opdorp r COUPONS COUPONS COUTONS O Wegen» vakantie* i; afweai® ,1 vaa 1B Jril t/ai Sauaoalaa. t M. J. PLATSCHORRE KARMAN'S WENSBEDIENIWU Woonhui» KapoHa^wed M»vr. J. J.van J de Kreeke X PEDICURE Afwezig 4. A. E. van der Feeh [.c<« UM i’s.ïf- .x'taiii G. ten Voorde, Patijnweg 98, Goes, KB cy nforUg rid» è°3* JR>- M*5L UK ww! "to to «r my-.to *r ^^^tR veilingmeester A. 1. VERHAGE Notaris J. A. Jansen-de Jonge Garage Centrum Zeeland N.V. 4 V t ■w— I I d j. R V ■Ök t M - ,63 DAMES-, HEREN- IN KINDERSCHOENEN t ■K NATUURLIJK EER8T gUKEN BU Wpt A 9«n 8 Voor bejaardencentrum A 4 to 1 f Ook voor do handel. V r I; 0 k it j'.-'c:. i M if* I ill 4 4 na 4. 'I" 0 .3 4 4> L’v^- 1 4 I V van Mt vakaittio mot Ml »IM»BBNBNBMu...^..dH>UM.uU< «ÜSS am x.oe Oranje beer v« hat4 ia augustus telkens van 2— 1 en u Waai Dokter Drie ALBI .cè V -w 1 ■I ■r ■*- Ltori BOLEX-DEALIR P. MELSE baarheid aan beta BRENGEN WU OOK NU WEEJt COUPONS W'J itrib-rjl». .iL.T 'b -i r-o* V»: -r. e'ct? r-4? Oranje te Goes In het open, baar verkopen: i lastenrrdwi so\e* i l groot O c.a. rod te ssnuaai I dj V_ - - - - w a* JB DAMKB-. HEREN EN KINDERSCHOENEN tel. winkel 5081, bul» 7272 en 7522. BB "t’;* XV ven 22 juli tot 3 augustus Oostsingel 32, Goes ■B Zeeland laat de tengeb ran het oude vieren. ^qt-EC eioiteQi Hat Nicmwe wordt begeerd. Supertanker*, de aanleg van snelwegen, impodante bruggen, reusachtige sluizencomplexen en het Delta- plan rijn karakteristiek voor 'Zeeland* ont- g, ZEELAND Oridefnemerszin, technische kennis en or- .«‘I V1 arts 's-Raarsnhoak I Vha Tarhnka 18,90 150 br. NU 11,90 per m. Dralon Elegant 13,90 140 br. NU 11,90 par m. Didas-Déalon 11,05 J 140 br. NU 9,90 per m. i Restanten Trevi ra 2000 NU 19,9S per meter. Te koofj gevraagd in Zuid-Beveland kleine woning of boerderijtje. Gaarne volledige omschrijving vin llgng en prijs. Brieven onder no. 29-2 bureau van dit blad. .4TENGEHOF' tANDB (13 fcdi. van Goes) spoedig mogelijk gevraagd aaafoei veris» demefs) ef een edrtpeer tendér Mnderen, middelbare leeftijd, waarvan de vrouw ge negen is tot het verrichten ven erdge hwishee- ddijke diensten echoonliaMden eng.). 1 Een flatwoning (boven) mét telefoon tvy—1 I - lage huur beschikbaar per 1 aug. 1968. jT^uU Gegadigden kunnen zich wenden tot Burge- Nadere mééster van Ovezande, tel. 01195-231. Spreekuur ^dagelijks Wh. zatardr toO" c.rde''^ J" nl ie vJ De voorraad is weer flropt, rund, varkens en 0rima jong paardevlees lage prijzen Vrijdag In zaterdag .een leverstunt vers 1 GULDEN por 500 gram MAGERE RUNDERLAPPEN per kilo VARKENSLAPPEN per kilo i kilo plan rijn karakteristiek voor'Zeeland* ont- r-**— lerszin, technische kennis en or ganisatievermogen rijn van grote betekenis voor de realisering van Zeclands gigantische r*1 - AAtcr deze veranderingen en ontwikkelin- “%en staat echter het Zeeuwse volk. Een volk, dat verheugd is door inspanning iets te kim- ncn bereiken. De Raiffeisenbank ondersteunt de expan- hr" p Voor schade aa apoedoavallen Nachts cal- J i laan 50. Goes, tal. 01100-M24. Na 26 juli ook Joost do Moerstraat 15, Goes i tal. 01100-B298. - - il ASSURANTIEKANTOOR Lauws Visio 7. EBlwistariUk, tri. 01104M7. k i Mm van Mar betuigea weg hun daak- StkentelIjkMd nit» „Rijtoer ho- w de rei» naar es Ckristlna-™ '■’T'W W l’/ dm, Waar koopt U Mum Deodorant SpiW Telefoon O11OO-7B97. Zuid-Beveland I X qtaLIg mofiGtAf *n Btf-Whua» Kapel, fow laaew »v.v. de Kloe- te en: «I woonhui» met grote »erre en achauirtje aan de Buy» Balloutraat 43, groot 2 ore. W ca. bezichtigen woensdag M as vrijdag X juli telken» van 2—* uur, en verder in over, k met de verkoper, tel. •UW—SliS. Béh. toest. B. en W. - op ge- Muik te aanvaarden otnstr ft september a.a Btachrljvingsblljetten dienen ■iterUjk X juli a.». te wor. den inzelevérd tan kantere Waar nadere Inlichtingen Verkrijgbaar zijn. [- OSAö Notari» 3. C. Kram te KapeL ie is vOuimisans op woens dag 14 augustus s.s. des Voorn». 11.00 uur in Hotel J)e Zwaan" te Kapelle tv.v. Mej. M. Zoetewelj. pu. bliek te verkopen: het woonhuis aan de Dük- «oelsestraat 2» te Kapelle, groot 2 art 30 ca. Bth- toest B. en W. op gebruik te aanvaarden na ontruiming door de ver. koopster omstreeks oktober Sm Te bezichtigen zaterdag S jen 4 uur en donderdag 1 en 'S augustus telkens van 2— uur. - Openbare verkoping S0 notarissen R. Batten te Middelburg en W. Hame- ivnck te Goes zullen op 4»-—aa iuU des -avonds fïra- pgins van llhst open. d» VAN ZVrxXMN, W*^*»S*S verjesvdoe te dankbare kinderen tWJwd- kleinkinderen. <W#a, Juli IMS. Xj g, Coenstraat 4S. DANKBETUIGING Qher het ons niet ’mogelijk o id^om een teder persoonlijk Mêianken voor de vele blij. M? V>B «Welneming, die wij nwehten-ondervinden bij bet Oerlijden van mijn litive v*uw en onze goede moe. ^THBODORA MARIA PBTRONELLA AVERDONK-TIMANS. z Mplgen wij langs deze weg MMe welgemeende dank. <>M. Verdonk kinderen. •sjieerenhoek;. ■yg. Tlmansweg 17. hlassaplaan 83, Goes. vüri 20 juli t.m. 8 aug. .■j SPOEDGEVALLEN afspr. 01131-1898. «x Arts Goas X AFWEZIG ♦van 20 jrii tot WadBF^’ "^Collegas nemen waar. isdtarit h.» I s’ *0 lag dinsdag'&n 1Ö tot KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten h) SCHOUWBURG te MIDDELBURG Aanvang 10.00 uw. KOLLEKTIE OUDE EN MODERNE SIERA DEN, GOUDEN MUNTEN, ZILVERWERK, 18o SUWSE GLAZEN. MEUBILAIR. KLOK- -4(EN, TEGELS etc. Tijdens ds kijkdag op 23 Ml van 15 tot 17 uur worden PERZISCHE TAPIJTEN uit do hand verkocht. •root 1J8*- Beh. toest van B. an W. ontruimd te asmvaarden di rect na de betaling dor,k«x>p» penningen. Zakelijke tasten f 7«,M. Betaling der kooppenningen tegen *o°r of op augustus ims. '-htigtng op 22, X on 1 a.s. van 14J6 uur. iadere inlichtingen ten, kan- van de notaris, 'Wijn, gaardstraat 53 te Goes. i «a-\ seéï rav -WMf» *t?,W Inte hur.ii.t wMi<4 mi r»rrtt ,gnh M ,»ti.m> -- "mtn -•j sieve krachten die in Zeeland werkzaam zijn. Door daar te rijn waar rij móet rijn. In steden en dorpen. Op het platteland en 1 het industriegeweli y TïoCOOTZeeuwen maken reeds gebruik vin rir dimsten van de Raiffeisenhasik. Zj' spaar- dea 500 miljoen gulden bij 135 Zeeuwse vestigingen, openden rekeningen, lieten hun salaris via de Raiffeisenbank uitbetalen, kochten reisdeyiezen, sloten persoonlijke leningen, enz. De Raiffetaenbank is goed vw uw geld... il uw geld. f MMMtogon to bekoatoe en jnscArg» into4wor«evoar 12 oog. 1088 b» mos' seimwmim m. wAfsna-nar Voor 35. Zaomslag fZooland) haad te jtoop. KEUZE un YBL* MATIN EN MERKEN Womeldfoge. Te koop aan de Zwasksewog 4 kleine woning met 960 m2 grond be gin okt. vrij te aanvaar- hun"<^5Sto<* den. boot .jMwcé Prijs 7.750,—. Inlichtingen 4 bftij '«ar - xl Voor direct gevraagd Heernisseweg «7 on 95 tri. 5458 of 7504 Goes tk' Fi '.V Inkt8-«toede r Hofplein k -MDDELBURQ Vauxhall Vlv, 1965 i 1966 196^ Vauxhdll Victor 101 super 1965 en 1966 Opel Rekord 2-deurs 1700 1964T Opel Rekord 4-deurs 1700 196W Renault R8 Major 1964 en 196&L Fiat 1100 196ZT Sn>ca Etpile 196r'* Ford .Anglia .<VWMWW.,..-1962F Volkswagen iMO èn 1300 .1960 en 196X> AFDELING STATIONCARS Vauxhall Victor 1962 en 1964 Opel Kadett „..1965 en 196^ AFDELING VRACHTWAGENS Bedford KGC 5 T 7 ton platte laadb. 1«6# Bedford 3 zijdige kipper 6500, kg INRUIL FINANCIERING 1 Off. Vauxhall en Bedford dealer Vort. B- Rijk, Lingestrsst 18 Kapelle-Biazelinge telefoon 01102-1836

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12